Base description which applies to whole site

ARTIKEL 9. ARBEIDSMARKT EN PERSONEELSBELEID

Opbouw uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1 000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

426 396

498 235

527 795

575 977

725 608

 

Nota van wijzigingen

0

0

0

0

0

 

Amendementen

0

0

0

0

0

 

1e suppletoire begroting

– 111 521

– 165 472

– 163 957

– 163 847

– 51 667

 

Nieuwe mutaties

7 952

89 771

107 822

97 558

– 21 701

 

Stand ontwerpbegroting 2013

322 827

422 534

471 660

509 688

652 240

799 548

Specifieke nieuwe mutaties (bedragen x € 1 000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

1.

Technische mutaties

1 552

67 643

130 449

192 378

193 306

 

1.

Bijstellingen uit aanvullende posten

2 117

2 469

2 595

2 800

3 433

 

2.

Actieplan LeerKracht

 

63 523

126 392

188 216

189 366

 

3.

Overboekingen (intern)

– 565

1 651

1 462

1 362

507

2.

Autonome mutaties

0

0

0

0

0

3.

Beleidsmatige mutaties

6 400

22 128

– 22 627

– 94 820

– 215 007

 

1.

Kwaliteit leraren/onderwijs (Begrotingsakkoord)

 

41 000

41 000

41 000

41 000

 

2.

Terugdraaien prestatiebeloning onderwijs (Begrotingsakkoord)

 

– 10 000

– 30 000

– 70 000

– 220 000

 

3.

Inzetten prestatiebeloning t.b.v. taakstelling (Begrotingsakkoord)

 

– 10 000

– 10 000

– 10 000

 
 

4.

Taakstelling (Begrotingsakkoord)

   

– 3 267

– 3 728

– 5 068

 

5.

Kwaliteit leraren/onderwijs: regionale samenwerkingsverbanden

 

12 500

     
 

6.

Actieplan LeerKracht

 

– 8 512

– 17 700

– 49 462

– 30 239

 

7.

Caribisch Nederland

– 600

– 2 860

– 2 660

– 2 630

– 700

 

8.

Inzet eindejaarsmarge

7 000

       

Totaal

7 952

89 771

107 822

97 558

– 21 701

Toelichting op de nieuwe mutaties:

1.1

Het betreft de uitdeling van de loonbijstelling (werkgeverslasten tranche 2012) en de prijsbijstelling tranche 2012. In het algemene deel van het verdiepingshoofdstuk worden deze bijstellingen toegelicht.

1.2

Deze mutatie betreft de middelen voor de incidentele loonontwikkeling tranche 2013 tot en met 2015 die vanuit de aanvullende post van het ministerie van Financiën beschikbaar zijn gekomen ten behoeve van de verdere uitvoering van het actieplan «LeerKracht van Nederland».

3.1 t/m 3.4

De gevolgen van het Begrotingsakkoord 2013 voor de OCW-begroting worden toegelicht in de beleidsagenda en het algemene deel van het verdiepingshoofdstuk.

3.5

Van de middelen voor versterking van de kwaliteit van leraren wordt voor 2013 € 12,5 miljoen overgeheveld van artikel 1 (Primair onderwijs). Deze middelen zijn bedoeld voor regionale samenwerkingsverbanden van schoolbesturen en pabo's om de opleiding op de pabo's beter aan te laten sluiten op de wensen van het veld.

3.6

Dit betreft een intertemporele compensatie om het budget voor het actieplan «LeerKracht van Nederland» voor de jaren 2013 tot en met 2017 in overeenstemming te brengen met de beoogde uitgaven.

3.7

Dit betreft het aandeel arbeidsmarkt- en personeelsbeleid in de middelen voor het onderwijs op Caribisch Nederland.

3.8

Voor het realiseren van de verdere professionalisering van medewerkers in het mbo worden extra middelen ter beschikking gesteld.

Licence