Base description which applies to whole site

2.2 De niet-beleidsartikelen

Artikel 8 Centraal Apparaat

Budgettaire gevolgen van beleid – artikel 8 Centraal Apparaat

Bedragen x € 1.000

Op dit artikel staan alle personele en materiële uitgaven en ontvangsten van Financiën met uitzondering van de Belastingdienst (zie artikel 1) en de baten-lastendienst DRZ.

Stand ontwerpbegroting (1)

mutaties begroting (2)

Stand vastgestelde begroting (3)

mutaties 1ste suppletoire begroting

Stand 1ste suppletoire begroting

Mutaties 2015

Mutaties 2016

Mutaties 2017

Mutaties 2018

Verplichtingen

204.688

 

204.688

4.118

208.806

       
                   

Uitgaven

204.688

 

204.688

4.118

208.806

6.915

6.847

6.850

6.850

Waarvan juridisch verplicht

                 
                   

Personeel Kerndepartement

131.714

 

131.714

5.296

137.010

       

waarvan eigen personeel

127.895

 

127.895

4.153

132.048

8.437

7.752

7.672

7.672

waarvan inhuur externen

3.293

 

3.293

398

3.691

84

     

waarvan overig personeel

526

 

526

745

1.271

– 300

– 300

– 300

– 300

                   

Materieel Kerndepartement

72.974

 

72.974

– 1.178

71.796

       

waarvan ICT

12.041

 

12.041

– 2.236

9.805

– 3.030

– 2.880

– 2.880

– 2.880

waarvan bijdrage aan SSO's

26.822

 

26.822

11.354

38.176

6.203

6.207

6.210

6.210

waarvan overig materieel

34.111

 

34.111

– 10.296

23.815

– 4.479

– 3.932

– 3.852

– 3.852

         

0

       

Ontvangsten

30.385

 

30.385

395

30.780

– 4.070

– 4.070

– 4.070

– 4.070

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

Personeel kerndepartement (+ € 5,3 mln.)

De uitgaven van het personeel op het kerndepartement zijn toegenomen. De voornaamste verklaring is dat de auditdienst van het Ministerie van Defensie per 1 april 2014 is overgeheveld naar de Auditdienst Rijk (ADR), die onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Financien valt. Het Ministerie van Defensie heeft hiervoor structureel budget overgeheveld naar het Ministerie van Financien. Bij overig personeel wordt de afname verklaard door het vervallen van de tijdelijke maatregel IABF van de Nederlandse Staat aan ING.

Materieel kerndepartement (– € 1,2 mln.)

De uitgaven aan materieel kerndepartement zijn afgenomen (– € 1,2 mln.). Dit betreft een optelsom van meerdere toe- en afnames in uitgaven. De grootste wijzigingen zijn de aansluiting van de auditdienst van het Ministerie van Defensie en de structurele verlaging bij de uitgaven en ontvangsten bij het Bureau Schade Afwikkeling vanwege het vertrek uit het Omslagstelsel Rijkswagenpark van het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD) naar de Nationale Politie. Tevens hebben er verschuivingen plaatsgevonden van overig materieel naar de bijdrage aan SSO's. Dit heeft te maken met de overgang van ICT dienstverlening naar de SSC-ICT en met de overgang van de chauffeurs naar FM Haaglanden.

Ontvangsten

Apparaatsontvangsten ( + € 0,4 mln.)

Zie toelichting onder materieel kerndepartement.

Artikel 10 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid – beleidsartikel 10 Nominaal en onvoorzien

Vanuit dit artikel vinden overboekingen van loon- en prijsbijstelling naar de loon- en prijsgevoelige artikelen binnen IX plaats. Dit artikel is ook bedoeld om eventuele onzekere ontwikkelingen op de begroting op te vangen.

Stand ontwerpbegroting (1)

mutaties begroting (2)

Stand vastgestelde begroting (3)

mutaties 1ste suppletoire begroting

Stand 1ste suppletoire begroting

Mutaties 2015

Mutaties 2016

Mutaties 2017

Mutaties 2018

Verplichtingen

3.425

 

3.425

2.617

6.042

2.134

2.658

2.724

2.633

                   

Uitgaven

3.425

 

3.425

2.617

6.042

2.134

2.658

2.724

2.633

Waarvan juridisch verplicht

                 
                   

Onvoorzien

3.425

 

0

– 3.425

– 3.425

– 2.948

– 2.100

– 1.972

– 1.792

Loonbijstelling

   

0

4.353

4.353

4.173

4.083

4.011

3.975

Prijsbijstelling

   

0

1.689

1.689

909

675

685

450

                   

Ontvangsten

0

 

0

0

0

       

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

Onvoorzien (– € 3,4 mln.)

Het resterende budget op het onderdeel onvoorzien is vrijgevallen.

Loon- en prijsbijstelling (+ € 4,3 mln. en + € 1,7 mln.)

De mutatie betreft de uitkering van de loon- en prijsbijstelling. Deze wordt nog verdeeld binnen hoofdstuk IX.

Licence