Base description which applies to whole site

3. Wijzigingen in de omvang van de HGIS

In deze paragraaf wordt geschetst welke wijzigingen zijn opgetreden in de omvang van de HGIS sinds de Miljoenennota 2014. Zoals uit de hierna volgende tabel blijkt is de HGIS toegenomen met EUR 243,3 miljoen.

Omvang van de HGIS (bedragen x EUR 1 miljoen)

MJN 2014

VJN 2014

Mutatie

HGIS-uitgaven

5.307,1

5.544,5

237,4

HGIS-ontvangsten

144,4

138,5

– 5,9

Omvang HGIS (uitgaven min ontvangsten)

5.162,7

5.405,9

243,3

De toename van de HGIS is het gevolg van meerdere mutaties. In de hierna volgende tabellen zijn deze uitgesplitst.

HGIS-uitgaven (bedragen x EUR 1 miljoen)

Totaal

Stand Miljoenennota 2014

5.307,1

1. Aanpassing BNP-raming

8,2

2. Eindejaarsmarge

124,5

3. Overboekingen van/naar HGIS

– 27,8

4. Kasschuiven

138,4

5. Desalderingen

– 5,9

Totaal mutaties Voorjaarsnota 2014

237,4

Stand Voorjaarsnota 2014

5.544,5

HGIS-ontvangsten (bedragen x EUR 1 miljoen)

Totaal

Stand Miljoenennota 2014

144,4

Totaal mutaties Voorjaarsnota 2014

– 5,9

Stand Voorjaarsnota 2014

138,5

  • 1. Op basis van wijzigingen in de CPB-ramingen voor het BNP (ODA) en de prijscomponent van het BBP is de omvang van de HGIS bijgesteld.

  • 2. De eindejaarsmarge over 2013 is toegevoegd aan de HGIS.

  • 3. Er vinden meerdere overboekingen van en naar de HGIS plaats. De belangrijkste mutatie is een onttrekking van EUR 27,4 miljoen in 2014 ten behoeve van het generale beeld.

  • 4. Vanwege de stijging van de toerekening aan de eerstejaarsopvang voor asielzoekers uit DAC-landen heeft een kasschuif plaatsgevonden vanuit 2015 en 2016 ten gunste van 2014. Deze kasschuif is bedoeld om de verhoging van de ODA toerekening te kunnen dekken. Daarnaast is het budget voor het Dutch Good Growth Fund (DGGF) voor 2014 en 2015 verhoogd ten laste van de raming voor 2016.

  • 5. De ontvangsten voor 2014 zijn per saldo verlaagd met EUR 5,9 miljoen. De belangrijkste mutatie is een toevoeging aan het huisvestingsfonds van EUR 8 miljoen. Hier staat een verhoging tegenover van EUR 2 miljoen door hogere ontvangsten vanuit ander ministeries voor personele inzet op de posten.

Licence