Base description which applies to whole site

4. Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2014

Buitenlandse Zaken (V):

Het voorstel is om de uitgaven voor 2014 te verhogen met EUR 377,1 miljoen. De belangrijkste reden voor deze verhoging is de hogere afdracht aan de Europese Unie.

In de volgende tabel volgt een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2014 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V), gevolgd door een toelichting. Alleen de mutaties die te maken hebben met beleidsmatige wijzigingen zijn in het overzicht opgenomen.

Bedragen x EUR 1 miljoen

Artikel

 

Mutatie

1

Bescherming en bevordering van mensenrechten

5,6

3

Afdracht Europese Unie

418,4

4

Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren

5,5

Toelichting

Artikel 1.2

De stijging van de uitgaven voor bescherming en bevordering van mensenrechten wordt veroorzaakt doordat het mensenrechtenfonds wordt verhoogd met EUR 5 mln. Deze verhoging komt voort uit het amendement-Voordewind c.s., dat middelen afkomstig uit het DGGF alternatief inzet binnen de OS-begroting. De extra middelen worden besteed aan bestrijding van kinderarbeid en kinderprostitutie.

Artikel 3.1

De stijging van de EU-afdrachten wordt in belangrijke mate veroorzaakt doordat de BNP afdracht aan de EU stijgt. De financiering hiervan geschiedt op basis van het Eigen Middelen Besluit (EMB). Het EMB, waarin onder meer verlenging van de Nederlandse korting op de EU-afdrachten is geregeld, treedt in werking na ratificatie door alle lidstaten. Het lijkt op dit moment niet waarschijnlijk dat dit wordt afgerond voor het einde van 2014, waardoor ook de korting voor Nederland van ruim EUR 1 miljard voor 2014 pas in 2015 zal worden gerealiseerd. Hier staat een verlaging van de invoerrechten- en BTW afdracht tegenover. Dit wordt veroorzaakt doordat de Nederlandse economie nog altijd minder sterk groeit dan het gemiddelde in Europa waardoor de afdrachten voor BTW en invoerrechten lager zijn.

Artikel 4.2

Ter realisatie van de kwaliteitsdoelen uit het Regeerakkoord inzake de diplomatieke dienst is afgesproken om voor de periode van drie jaar incidentele investeringsmiddelen in te zetten. Ten behoeve van de vreemdelingenketen wordt hiervan gebruik gemaakt om de consulaire dienstverlening verder te digitaliseren. Daarnaast stijgt het budget als gevolg van een overheveling van het budget voor consulaire informatiesystemen (artikel 4.1) naar dit artikel.

Licence