Base description which applies to whole site

5. Toelichting per beleidsartikel

Beleidsartikel 1

Beleidsartikel 1 Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten

Bedragen in EUR 1.000

 

Stand ontwerpbegroting

2014

(1)

Mutaties via NvW en amen- dementen

2014

(2)

Mutaties

(+ of –) suppletoire begroting

VJN

2014

(3)

Stand suppletoire begroting

VJN

2014

(4)=(1+2+3)

Mutaties

(+ of –)

suppletoire begroting

VJN

2015

Mutaties

(+ of –)

suppletoire begroting

VJN

2016

Mutaties

(+ of –)

suppletoire begroting

VJN

2017

Mutaties

(+ of –)

suppletoire begroting

VJN

2018

Verplichtingen

 

87.367

0

6.232

93.599

7.344

5.244

61.094

5.094

                     

Uitgaven:

Instrument

               
                     

Programma-uitgaven totaal

 

106.237

 

6.413

112.650

5.644

5.544

5.394

5.394

                     

1.1

Goed functionerende internationale instellingen

                 
 

met een breed draagvlak

 

52.697

 

863

53.560

4.644

4.544

4.394

4.394

                     
 

Subsidies

                 
   

waarvan Carnegiestichting

4.400

   

4.400

       
                     
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

                 
   

waarvan Verenigde Naties

40.500

 

– 3.330

37.170

       
   

waarvan OESO

6.360

 

6.360

       
   

waarvan Internationaal Strafhof

0

 

3.040

3.040

       
                     

1.2

Bescherming en bevordering van mensenrechten

 

53.540

 

5.550

59.090

1.000

1.000

1.000

1.000

                     
 

Bijdragenovereenkomst

Landenprogramma's mensenrechten

28.120

 

5.150

33.270

       
                     
 

Subsidies

                 
   

waarvan Wereldomroep

14.000

 

14.000

       
   

waarvan mensenrechtenfonds

4.000

 

500

4.500

       
                     
 

bijdragen (inter) nationale organisaties

                 
   

waarvan OHCHR

7.250

   

7.250

       

Verplichtingen

De toename van de verplichtingen houdt verband met de verhoging van het mensenrechtenfonds zoals opgenomen onder de uitgaven.

Uitgaven

Artikel 1.1

Als gevolg van het toepassen van de vaste wisselkoers voor 2014 daalt de bijdrage aan de VN. Hier staat tegenover dat de uitgaven voor het Internationaal Strafhof worden opgenomen onder dit beleidsartikel. Het betreft de jaarlijkse bijdrage die wordt overgeheveld vanuit artikel 4.5 (een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationale organisaties in Nederland).

Artikel 1.2

De stijging van de uitgaven voor bescherming en bevordering van mensenrechten wordt veroorzaakt doordat het mensenrechtenfonds wordt verhoogd met EUR 5 miljoen. Deze verhoging komt voort uit het amendement-Voordewind c.s., dat middelen afkomstig uit het DGGF alternatief inzet binnen de OS-begroting. In het amendement is aangegeven dat artikel 1 van de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking verhoogd dient te worden. Echter in de strekking van het amendement is opgenomen dat EUR 5 miljoen ter bestrijding van kinderarbeid en kinderprostitutie is. Budgettair past dit onder het artikel bescherming van mensenrechten (art. 1.2, V). Om die reden laat artikel 1.3 van de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) in de kolom «mutaties via NvW en amendementen» een verhoging zien en daarnaast een verlaging onder de kolom «mutaties suppletoire begroting VJN 2014».

Beleidsartikel 2

Beleidsartikel 2 Veiligheid en stabiliteit

Bedragen in EUR 1.000

 

Stand ontwerpbegroting

2014

(1)

Mutaties via NvW en amendementen

2014

(2)

Mutaties

(+ of –)

suppletoire begroting

VJN

2014

(3)

Stand suppletoire begroting

VJN

2014

(4)=(1+2+3)

Mutaties

(+ of –)

suppletoire begroting

VJN

2015

Mutaties

(+ of –)

suppletoire begroting

VJN

2016

Mutaties

(+ of –)

suppletoire begroting

VJN

2017

Mutaties

(+ of –)

suppletoire begroting

VJN

2018

Verplichtingen

 

244.167

2.000

23.505

269.672

1.730

80

80

80

                     

Uitgaven:

                 
                     

Programma-uitgaven totaal

 

273.466

2.000

11.642

287.108

– 343

– 10.101

– 8.296

– 8.296

                     
                     

2.1

Goede internationale samenwerking ter bevordering

                 
 

van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid

 

19.710

 

2.368

22.078

90

90

90

90

                     
 

Subsidies

                 
   

waarvan programma ondersteuning buitenlands beleid

2.500

   

2.500

       
   

waarvan Veiligheidsfonds

0

 

2.750

2.750

       
                     
 

Bijdragen (inter) nationale organisaties

                 
   

waarvan NAVO

15.695

   

15.695

       
                     

2.2

Bestrijding en terugdringing van internationaal

                 
 

terrorisme en andere vormen van internationale

                 
 

criminaliteit

 

500

 

2.000

2.500

6.550

300

300

300

                     
 

Subsidies

                 
   

waarvan Anti-terrorisme instituut

500

   

500

       
 

Opdrachten

                 
   

Cyber Security Conference 2015

   

2.000

2.000

       

2.3

Bevordering van ontwapening en wapenbeheersing,

                 
 

bestrijding van proliferatie van massavernietigings-

                 
 

wapens en het voeren van een transparant en

                 
 

verantwoord wapenexportbeleid

 

32.474

 

2.948

35.422

40

40

40

40

                     
 

Bijdragen (inter) nationale organisaties

                 
   

waarvan IAEA

7.320

   

7.320

       
   

waarvan OPCW

3.520

 

40

3.560

       
   

waarvan CTBTO

1.920

   

1.920

       
                     
 

Opdrachten

                 
   

Nuclear Security Summit

19.700

 

2.908

22.608

       
                     
                     

2.4

Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde

                 
 

in internationaal verband

 

203.603

 

4.926

208.529

– 5.523

– 9.031

– 8.726

– 8.726

                     
 

Bijdragenovereenkomst

                 
   

waarvan landenprogramma's stabiliteitsfonds

86.500

 

6.400

92.900

       
                     
 

Bijdragen (inter) nationale organisaties

                 
   

waarvan OVSE

7.195

   

7.195

       
   

waarvan VN-contributie voor crisisbeheersingsoperaties

102.000

   

102.000

       
                     

2.5

Bevordering van transitie in prioritaire gebieden

 

17.179

2.000

– 600

18.579

– 1.500

– 1.500

                     
 

Bijdragenovereenkomst

                 
   

waarvan landenprogramma's hervormingen Arabische Regio

6.850

   

6.850

       
                     
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

                 
   

waarvan MATRA-programma's

8.350

2.000

 

10.350

       
                     
                     

Ontvangsten

 

1.168

0

0

1.168

0

0

0

0

                     

2.10

Doorberekening Defensie diversen

 

168

   

168

       
                     

2.40

Restituties contributies

 

1.000

   

1.000

       

Verplichtingen

Geen toelichting

Uitgaven

Artikel 2.1

De stijging van het budget voor goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid wordt veroorzaakt doordat de uitgaven voor het Veiligheidsfonds zijn verhoogd. Het betreft hier een reservering voor extra inzet voor het conflict in Syrië.

Artikel 2.2

Nederland zal in 2015 de 4e Internationale Cyber Security Conferentie organiseren. De organisatie van de conferentie ligt in handen van BZ en V&J. De stijging van de uitgaven heeft betrekking op het aandeel van BZ in de organisatiekosten voor 2014 en 2015. De uitgaven worden overgeheveld uit het HGIS onvoorzien budget.

Artikel 2.4

De verhoging van het budget voor bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband in 2014 betreft een saldo van mutaties. Enerzijds stijgt het budget als gevolg van een overheveling vanuit het Budget Internationale Veiligheid (BIV) uit de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking ten behoeve van de veiligheidssectorhervormingen en vredesopbouw en trainingen en capaciteitsopbouw in ontwikkelingslanden. Anderzijds wordt het budget verlaagd door een overheveling naar het artikel voor goed bestuur en wederopbouw op de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en een verlaging van het stabiliteitsfonds als gevolg van de daling van het BNP.

Ontvangsten

Geen toelichting

Beleidsartikel 3

Beleidsartikel 3 Europese samenwerking

Bedragen in EUR 1.000

 

Stand ontwerpbegroting

2014

(1)

Mutaties via NvW en amendementen

2014

(2)

Mutaties

(+ of –)

suppletoire begroting

VJN

2014

(3)

Stand suppletoire begroting

VJN

2014

(4)=(1+2+3)

Mutaties

(+ of –)

suppletoire begroting

VJN

2015

Mutaties

(+ of –)

suppletoire begroting

VJN

2016

Mutaties

(+ of –)

suppletoire begroting

VJN

2017

Mutaties

(+ of –)

suppletoire begroting

VJN

2018

Verplichtingen

 

7.658.640

0

422.532

8.081.172

88.216

– 551.756

– 817.937

– 742.882

                     

Uitgaven:

                 
                     

Programma-uitgaven totaal

   

7.824.896

0

413.248

8.238.144

– 1.362.297

– 528.929

– 795.110

– 721.447

                     
                     

3.1

Een democratische, slagvaardige en transparante

                 
 

Europese Unie die haar burgers vrijheid, recht,

                 
 

recht, veiligheid, welvaart en duurzame

                 
 

economische groei biedt

 

7.644.857

 

418.382

8.063.239

– 1.369.285

– 561 052

– 807.233

– 744.570

 

                 
 

Bijdragen (inter)natioanle organisaties

                 
   

BNP-afdracht

4.008.033

 

1.039.437

5.047.470

       
   

BTW-afdracht

862.024

 

– 390.788

471.236

       
   

Landbouwheffingen

253.000

   

253.000

       
   

Invoerrechten

2.521.800

 

– 230.267

2.291.533

       
                     

3.2

Een effectief, efficient en cohorent optreden van

                 
 

de Unie ten opzichte van derde landen en regio's,

                 
 

inclusief ontwikkelingslanden

 

166.256

 

– 8.240

158.016

6.344

22.479

22 479

22 479

                     
 

Bijdragen (inter)natioanle organisaties

                 
   

Europees Ontwikkelingsfonds

166.256

 

– 8.240

158.016

       
                     

3.3

Een hechtere Europese waardengemeenschap

 

9.923

 

177

10.100

177

177

177

177

                     
 

Bijdragen (internationale organisaties

                 
   

Raad van Europa

9.923

   

9.923

       
                     

3.4

Versterkte Nederlandse positie in de Unie van 28

 

3.860

 

2.929

6.789

467

9.467

– 10.533

467

                     
 

Opdrachten

EU voorzitterschap

0

 

1.960

1.960

       
                     
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

                 
   

Benelux bijdrage

3.860

 

120

3.980

       
                     

Ontvangsten

 

693.700

 

– 184.643

509.057

– 186.874

– 189 150

– 191.471

– 206.339

                     

3.10

Perceptiekostenvergoedingen

 

693.700

 

– 184.793

508.907

– 187.024

– 189.300

– 191.621

– 206.489

                     
   

Inning landbouwheffingen

63.250

 

– 12.650

50.600

       
   

Inning invoerrechten

630.450

 

– 172.143

458.307

       
                     

3.30

Restitutie Raad van Europa

 

0

 

150

150

150

150

150

150

Verplichtingen

Geen toelichting

Uitgaven

Artikel 3.1

De stijging van de EU-afdrachten wordt in belangrijke mate veroorzaakt doordat de BNP afdracht aan de EU stijgt. De financiering hiervan geschiedt op basis van het Eigen Middelen Besluit (EMB). Het EMB, waarin onder meer verlenging van de Nederlandse korting op de EU-afdrachten is geregeld, treedt in werking na ratificatie door alle lidstaten. Het lijkt op dit moment niet waarschijnlijk dat dit wordt afgerond voor het einde van 2014, waardoor ook de korting voor Nederland van ruim EUR 1 miljard voor 2014 pas in 2015 zal worden gerealiseerd. Hier staat een verlaging van de invoerrechten- en BTW afdracht tegenover. Dit wordt veroorzaakt doordat de Nederlandse economie nog altijd minder sterk groeit dan het gemiddelde in Europa waardoor de afdrachten voor BTW en invoerrechten lager zijn.

Artikel 3.4

De mutaties op het budget voor het EU voorzitterschap worden veroorzaakt vanwege een kasschuif van het budget tussen het jaar 2017 enerzijds en 2014 en 2016 anderzijds. Het merendeel van de uitgaven voor het EU-voorzitterschap zullen plaatsvinden in 2016. Vanwege het starten van de projectorganisatie per 2014 is het budget ook aangepast in dit jaar.

Ontvangsten

De daling van de ontvangsten hangt samen met de mutatie op de BTW afdracht en invoerrechten aan de uitgavenkant. Nederland ontvangt een deel van de afgedragen invoerrechten terug als perceptiekostenvergoeding.

Beleidsartikel 4

Beleidsartikel 4 Consulaire belangenbehartiging en het internationaal uitdragen van Nederlandse waarden en belangen

Bedragen in EUR 1.000

 

Stand ontwerpbegroting

2014

(1)

Mutaties via NvW en amendementen

2014

(2)

Mutaties

(+ of –)

suppletoire begroting

VJN

2014

(3)

Stand

suppletoire begroting

VJN

2014

(4)=(1+2+3)

Mutaties

(+ of –)

suppletoire begroting

VJN

2015

Mutaties

(+ of –)

suppletoire begroting

VJN

2016

Mutaties

(+ of –)

suppletoire begroting

VJN

2017

Mutaties

(+ of –)

suppletoire begroting

VJN

2018

Verplichtingen

 

44.311

– 2.000

2.033

44.344

4.044

– 3.401

– 2.701

– 2.701

                     

Uitgaven:

                 
                     

Programma-uitgaven totaal

 

53.291

– 2.000

29

51.320

– 1.447

– 2.089

– 2.244

– 2.244

                     
                     

4.1

Op basis van eigen verantwoordelijkheid consulaire dienst-

                 
 

verlening bieden aan Nederlanders in het buitenland

 

13.701

– 3.156

10.545

– 3.156

– 3.156

– 3.156

– 3.156

                     
                     
 

Subsidies

                 
   

waarvan Epafras

600

   

600

       
   

waarvan Reclassering Nederland

600

   

600

       
   

   

       
 

Opdrachten

                 
   

waarvan inkoop reisdocumenten

4.025

   

4.025

       
   

waarvan consulaire informatiesystemen

6.917

– 3.156

3.761

       
                     

4.2

Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren

 

2.163

 

5.453

7.616

3.156

3.156

3.156

3.156

                     
 

Opdrachten

                 
   

waarvan visumverlening

900

   

900

       
   

waarvan ambtsberichtenonderzoek

300

   

300

       
   

waarvan consulaire informatiesystemen

0

5.453

5.453

       
                     
 

Subsidies

                 
   

diversen

860

   

860

       
                     

4.3

Grotere buitenlandse bekendheid met de Nederlandse cultuur

 

7.512

 

– 1.920

5.592

– 85

– 235

– 160

– 160

                     
 

Bijdragenovereenkomst

                 
   

waarvan bijdragen aan instituten

3.700

– 100

3.600

       
                     
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

                 
   

waarvan gemeenschappelijk cultureel erfgoed

3.800

 

– 820

2.980

       
                     

4.4

Het inzetten van Publieksdiplomatie door het Postennetwerk en

                 
 

BZ om het beeld van Nederland in het buitenland te versterken

                 
 

en op een positief realistische manier uit te dragen

 

21.080

– 2.000

2.499

21.579

1.186

1.146

916

916

                     
 

Bijdragenovereenkomst

                 
   

waarvan landenprogramma's publieksdiplomatie

11.817

– 2.000

 

9.817

       
 

Subsidies

                 
   

waarvan Instituut Clingendael

2.320

   

2.320

       
                     
 

Opdrachten

                 
   

waarvan programma ondersteuning buitenlands beleid

3.060

 

400

3.460

       
   

waarvan bezoeken hoogwaardigheidsbekleders en uitgaven Corps Diplomatique en Internationale Organisaties

2.150

 

1.065

3.215

       
                     

4.5

Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationale

                 
 

organisaties in Nederland

 

8.835

– 2.847

5.988

– 2.548

– 3.000

– 3.000

– 3.000

                     
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

                 
   

waarvan Internationaal Strafhof

6.700

 

– 3.040

3.660

       
   

waarvan Speciaal Tribunaal Libanon

1.950

             
                     

Ontvangsten

 

42.090

0

0

42.090

0

0

0

0

                     

4.10

Consulaire dienstverlening aan Nederlanders

 

19.300

   

19.300

       
                     

4.20

Consulaire dienstverlening aan vreemdelingen

 

22.000

   

22.000

       
                     

4.40

Doorberekening Defensie diversen

 

790

   

790

       

Verplichtingen

Geen toelichting

Uitgaven

Artikel 4.1

Het budget voor consulaire dienstverlening aan Nederlanders in het buitenland wordt verlaagd omdat een deel van de uitgaven betrekking heeft op uitgaven voor consulaire informatiesystemen ten behoeve van de vreemdelingenketen. Deze geplande uitgaven worden daarom toegevoegd aan artikel 4.2

Artikel 4.2

Ter realisatie van de kwaliteitsdoelen uit het Regeerakkoord inzake de diplomatieke dienst is afgesproken om voor de periode van drie jaar incidentele investeringsmiddelen in te zetten. Ten behoeve van de vreemdelingenketen wordt hiervan gebruik gemaakt om de consulaire dienstverlening verder te digitaliseren. Daarnaast stijgt het budget als gevolg van een overheveling van het budget voor consulaire informatiesystemen (artikel 4.1) naar dit artikel.

Artikel 4.4

De stijging van de uitgaven op dit artikelonderdeel bestaat uit een aantal mutaties. De geraamde uitgaven voor staats-, officiële- en werkbezoeken stijgen als gevolg van een verwachte toename van deze bezoeken in het komend jaar. Daarnaast is het budget voor kleine programma uitgaven op een aantal posten verhoogd. Deze verhoging wordt gefinancierd uit lagere uitgaven voor het HGIS cultuurprogramma zoals opgenomen in artikel 04.03.

Artikel 4.5

De daling van de uitgaven voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationale organisaties in Nederland daalt omdat de jaarlijkse core-bijdrage voor het Internationaal Strafhof wordt opgenomen op artikel 1.1.

Beleidsartikel 5

Niet-beleidsartikel 5 Geheim

Bedragen in EUR 1.000

Stand ontwerpbegroting

2014

(1)

Mutaties via NvW en amendementen

2014

(2)

Mutaties

(+ of –)

suppletoire begroting

VJN

2014

(3)

Stand suppletoire begroting

VJN

2014

(4)=(1+2+3)

Mutaties

(+ of –)

suppletoire begroting

VJN

2015

Mutaties

(+ of –)

suppletoire begroting

VJN

2016

Mutaties

(+ of –)

suppletoire begroting

VJN

2017

Mutaties

(+ of –)

suppletoire begroting

VJN

2018

Verplichtingen

31

 

– 31

0

       
                 

Uitgaven

31

 

– 31

0

       

Verplichtingen

Geen toelichting

Uitgaven

Geen toelichting

Beleidsartikel 6

Niet-beleidsartikel 6 Nominaal en onvoorzien

Bedragen in EUR 1.000

Stand ontwerpbegroting

2014

(1)

Mutaties via NvW en amendementen

2014

(2)

Mutaties

(+ of –)

suppletoire begroting

VJN

2014

(3)

Stand suppletoire begroting

VJN

2014

(4)=(1+2+3)

Mutaties

(+ of –)

suppletoire begroting

VJN

2015

Mutaties

(+ of –)

suppletoire begroting

VJN

2016

Mutaties

(+ of –)

suppletoire begroting

VJN

2017

Mutaties

(+ of –)

suppletoire begroting

VJN

2018

Verplichtingen

67.011

– 10.000

– 49.670

7.341

– 58.034

– 36.254

9.017

– 14.424

                   

Uitgaven:

               
                   

Uitgaven totaal

67.011

– 10.000

– 49.670

7.341

– 58.034

– 36.254

9.017

– 14.424

                   

6.1

Nominaal en onvoorzien

67.011

– 10.000

– 49.670

7.341

– 58.034

– 36.254

9.017

– 14.424

Verplichtingen

Conform de toelichting onder de uitgaven

Uitgaven

Dit is het saldo van bijstellingen op grond van aanpassing van inflatieramingen door het CPB, verwerking van de HGIS-eindejaarsmarge 2013 en overboekingen naar diverse begrotingen conform de claims die zijn verwerkt naar aanleiding van de HGIS besluitvorming. Daarnaast heeft de HGIS in totaal EUR 50,2 miljoen, verdeeld over drie jaren, bijgedragen om het generale beeld te ontlasten. Ten slotte is de motie Sjoerdsma verwerkt, die de bezuiniging op het postennet halveert met dekking uit nominaal en onvoorzien.

Niet-Beleidsartikel 7

Niet-beleidsartikel 7 Apparaat

Bedragen in EUR 1.000

Stand ontwerpbegroting

2014

(1)

Mutaties via NvW en amendementen

2014

(2)

Mutaties

(+ of –)

suppletoire begroting

VJN

2014

(3)

Stand suppletoire begroting

VJN

2014

(4)=(1+2+3)

Mutaties

(+ of –)

suppletoire begroting

VJN

2015

Mutaties

(+ of –)

suppletoire begroting

VJN

2016

Mutaties

(+ of –)

suppletoire begroting

VJN

2017

Mutaties

(+ of –)

suppletoire begroting

VJN

2018

Verplichtingen

710.123

10.000

– 25.893

694.230

– 2.318

23.513

39.007

– 18.068

                   

Uitgaven

 

744.195

10.000

– 4.518

749.677

15.225

15.225

15.225

15.226

                   

7.1.1

Personeel

478.100

7.000

4.248

489.348

23.580

23.580

23.580

23.580

 

Eigen personeel

471.080

7.000

4.248

478.080

23.580

23.580

23.580

23.580

 

Inhuur extern

7.020

   

7.020

0

0

0

0

                   

7.1.2

Materieel

266.095

3.000

– 8.766

260.329

– 8.355

– 8.355

– 8.355

– 8.354

 

waarvan ICT

29.300

   

29.300

0

0

0

0

 

waarvan bijdragen aan SSO's

35.770

   

35.770

0

0

0

0

 

             
 

             

7.2

Koersverschillen

pm

   

pm

       
                   
                   

Ontvangsten

27.450

0

– 6.000

21.450

– 8.000

– 8.000

– 8.000

– 8.000

                   

7.10

Diverse ontvangsten

27.450

 

– 6.000

21.450

– 8.000

– 8.000

– 8.000

– 8.000

                   

7.11

Koersverschillen

pm

   

pm

       

Verplichtingen

Geen toelichting

Uitgaven

De apparaatsuitgaven dalen per saldo als gevolg van de desaldering van de ontvangsten uit verkopen van vastgoed buitenland. Deze ontvangsten worden opgenomen in het huisvestingsfonds van waaruit investeringen in vastgoed binnen het postennet gefinancierd worden. Daarnaast worden ook investeringsmiddelen, ter realisatie van de kwaliteitsdoelen uit het Regeerakkoord inzake de diplomatieke dienst, overgeheveld naar het artikel consulaire belangenbehartiging (artikel 4.2). De stijging voor personele uitgaven vloeit voort uit het toekennen van de loonbijstelling voor de sociale lasten vanuit de HGIS. Meerjarig stijgen de apparaatsuitgaven als gevolg van de motie Sjoerdsma waarbij de eerder verwerkte bezuiniging op het postennet structureel wordt gehalveerd.

Ontvangsten

De mutatie op de ontvangsten wordt veroorzaakt doordat de geraamde ontvangsten voor onroerend goed worden opgenomen in een huisvestingsfonds. Van hieruit worden jaarlijks de investeringen in het vastgoed buitenland gefinancierd.

Licence