Base description which applies to whole site

2.3. DE NIET-BELEIDSARTIKELEN

91 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)
   

Stand OB 2014

Mutaties NvW en amend.

Mutaties 1e suppl. 2014

Stand 1e suppl. 2014

Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2017 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2018 (incl. NvW en amend.)

Verplichtingen

410.369

0

27.268

437.637

2.822

12.658

13.880

13.642

                   

91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

               
 

Personeel

231.049

0

21.806

252.855

13.086

11.127

10.406

10.436

 

waarvan eigen personeel

192.404

0

17.873

210.277

12.564

9.144

8.722

8.755

 

waarvan externe inhuur

31.117

0

8.501

39.618

4.407

5.837

5.535

5.531

 

Materieel

179.320

0

16.019

195.339

5.293

9.448

4.031

3.763

 

waarvan ICT

19.260

0

– 5.392

13.868

– 6.782

– 6.660

– 6.636

– 6.631

 

waarvan SSO's

94.986

0

42.527

137.513

39.289

40.676

28.186

27.678

                   

Ontvangsten

706

0

443

1.149

0

0

0

0

Toelichting

Mutaties uitgaven

Apparaatsuitgaven Kerndepartement

De mutatie op dit artikelonderdeel wordt in hoofdzaak verklaard door:

 • Waarvan personeel: de mutaties in het budget apparaatsuitgaven eigen personeel betreft voornamelijk technische correcties in het kader van Verantwoord Begroten. Abusievelijk stond nog een aantal apparaatsuitgaven verantwoord bij de programma uitgaven. Deze mutaties zijn noodzakelijk om de begrotingsindeling in lijn te brengen met de uitgangspunten van Verantwoord Begroten.

 • Waarvan materieel:

  • herschikking van het HGIS budget (€ 26,4 mln.) van overig materieel naar shared service organisaties (SSO’s) in het kader van Verantwoord Begroten. Met deze herschikking worden deze uitgaven aan SSO’s inzichtelijk gemaakt conform de uitgangspunten van Verantwoord Begroten.

  • egalisatievordering RGD kantoren. Het kabinet heeft besloten tot een nieuwe vormgeving van het Rijkshuisvestingsstelsel per 1-1-2016 (2011–2012 TK 31 490 nr. 75). Een van de gevolgen hiervan is dat de huidige huurcontracten voortijdig worden opengebroken. Gedurende de looptijd van het huurcontract heeft de Rijksgebouwendienst (RGD) een vordering op de balans (zogenaamde egalisatievordering), dit werd in de loop der tijd afgelost door het departement als gebruiker van een pand. Doordat de huurcontracten voortijdig moeten worden opengebroken vanwege de overgang naar het nieuwe huisvestingsstelsel, dienen departementen deze egalisatievordering voortijdig af te lossen. Afgesproken is dat dit vanaf VJN 2014 tot en met NJN 2015 mag. VenJ lost bij 1ste suppletoire begroting 2014 de egalisatievordering volledig af.

92 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)
   

Stand OB 2014

Mutaties NvW en amend.

Mutaties 1e suppl. 2014

Stand 1e suppl. 2014

Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2017 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2018 (incl. NvW en amend.)

Verplichtingen

41.965

0

– 11.907

30.058

– 20.397

15.137

16.263

18.327

                   

Apparaat-uitgaven

               

92.1 Nominaal en onvoorzien

41.965

0

– 11.907

30.058

– 20.397

15.137

16.263

18.327

 

92.1.1 Nominaal en onvoorzien

41.965

0

– 11.907

30.058

– 20.397

15.137

16.263

18.327

                   

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Mutaties uitgaven

Nominaal en onvoorzien

De verlaging van het budget op dit artikelonderdeel is opgebouwd uit de volgende mutaties:

 • Eindejaarsmarge 2013 (EJM) Veiligheid en Justitie

  In 2013 is het budget van het Ministerie van Veiligheid en Justitie niet volledig tot besteding gekomen. Bij Voorjaarsnota 2014 wordt de eindejaarsmarge van 2013(€ 75 mln.) aan de begroting van VenJ toegevoegd.

 • Intertemporele compensatie

  Binnen de VenJ-begroting worden maatregelen genomen om de meerjarige budgettaire problematiek op te lossen. Door het nemen van deze maatregelen sluit de begroting van VenJ per saldo over de jaren heen. Tussen een aantal jaren is daar toe intertemporele compensatie verwerkt.

 • Loon- en Prijsbijstelling tranche 2014

  Met deze mutatie wordt de loon- en prijsbijstelling 2014 aan de begroting van VenJ toegevoegd ad € 25,9 mln.

 • Moties ontwerpbegroting Staaij en wegwerken werkhoeveelheid OM

  Bij de begrotingsbehandeling 2014 van VenJ zijn door het lid Van der Staaij 4 moties ingediend met betrekking tot Re-integratie ex-gedetineerden (€ 2.5 mln.), vrijwilligerswerk gedetineerden (€ 1,5 mln.), DEMO instellingen (€ 1 mln.) en de uitstapregeling prostituees (€ 3 mln.). Tevens is aan de Kamer toegezegd om voor 2014 extra budget (€ 5 mln.) ter beschikking te stellen voor het aannemen van circa 100 tijdelijke juristen bij het OM die zullen worden ingezet bij het wegwerken van de nog te beoordelen zaken. Dekking van deze moties wordt gevonden in nog onbelegde loon- en prijsbijstelling uit eerdere jaren.

 • Inzet loon- en prijsbijstelling

  Loon- en prijsbijstelling die eerder aan de VenJ begroting is toegevoegd stond gedeeltelijk gereserveerd op het artikel 92 Nominaal en Onvoorzien. Een deel van deze prijsbijstelling wordt thans ingezet ter dekking van de VenJ-problematiek.

93 Geheim

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)
   

Stand OB 2014

Mutaties NvW en amend.

Mutaties 1e suppl. 2014

Stand 1e suppl. 2014

Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2017 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2018 (incl. NvW en amend.)

Verplichtingen

3.057

0

0

3.057

0

0

0

0

                   

Programma-uitgaven

               

93.1 Geheim

3.057

0

0

3.057

0

0

0

0

 

93.1.1 Geheime uitgaven

3.057

0

0

3.057

0

0

0

0

                   

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

Licence