Base description which applies to whole site

2.2 DE BELEIDSARTIKELEN

31 Nationale politie

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)
   

Stand OB 2014

Mutaties NvW en amend.

Mutaties 1e suppl. 2014

Stand 1e suppl. 2014

Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2017 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2018 (incl. NvW en amend.)

Verplichtingen

5.155.411

0

89.036

5.244.447

73.627

83.986

41.002

40.238

                   

Programma-uitgaven

5.155.411

0

89.036

5.244.447

73.627

83.986

41.002

40.238

Waarvan juridisch verplicht

     

99,86%

       

31.2 Bekostiging nationale politie

               
 

Bijdrage ZBO's/RWT's

               
 

Nationale Politie

4.882.090

0

76.113

4.958.203

73.224

84.287

41.303

40.539

 

Politieacademie

121.303

0

150

121.453

50

0

0

0

 

Bijdrage mede-overheden

               
 

BES brandweer- en politiekorps

17.573

0

– 1.093

16.480

– 952

0

0

0

                   

31.3 Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT politie

               
 

Bijdrage ZBO's/RWT's

               
 

Internationale samenwerkingsoperaties

20.962

0

0

20.962

0

0

0

0

 

C2000 / GMS

93.181

0

10.992

104.173

– 500

– 500

– 500

– 500

 

overig Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT

790

0

0

790

0

0

0

0

 

Bijdragen mede-overheden

               
 

Bijdragen in het kader van de kwaliteit van de politiezorg

0

0

1.249

1.249

1.249

1.249

1.249

1.249

 

Subsidies

               
 

Subsidies in het kader van opsporing

750

0

0

750

0

0

0

0

 

Opdrachten

               
 

Providers

14.262

0

– 3.262

11.000

– 3.264

– 3.100

– 3.100

– 3.100

 

Overig Opdrachten

0

0

4.887

4.887

3.820

2.050

2.050

2.050

 

Bijdragen Sociale fondsen

               
 

Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie

4.500

0

0

4.500

0

0

0

0

                   

Ontvangsten

500

0

0

500

0

0

0

0

Het juridisch verplichte deel betreft vrijwel alle uitgaven die op dit artikel worden verantwoord (99,9%). Het betreft verplichtingen op grond van de politiewet. Het niet-juridische verplichte deel is gereserveerd voor uitgaven op het gebied van internationale politiesamenwerking (o.a. t.b.v. uitzendingen) en opdrachten aan de telecomaanbieders in verband met tapkosten.

Toelichting

Mutaties uitgaven

Nationale Politie

De mutatie in het budget voor de Nationale Politie wordt met name verklaard door:

 • Overheveling budget Verkeershandhavingsteams (VHT): het Openbaar Ministerie (OM) verstrekt van de middelen die zij ontvangen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie bijdragen aan de nationale politie voor de bekostiging van de verkeershandhavingsteams (VHT) en kleine handhavingsmiddelen die deze teams gebruiken. Met het oog op een eenduidige bekostiging van de nationale politieorganisatie door de Minister van Veiligheid en Justitie zullen deze bijdragen niet langer door het OM aan de nationale politie worden verstrekt. Met ingang van 1 januari 2014 wordt dit budget opgenomen in de bijdragen die het Ministerie van Veiligheid en Justitie aan de nationale politie verstrekt. Daartoe worden de betreffende bijdragen overgeheveld van artikel 33 naar artikel 31.

 • Reorganisatie nationale politie: de vorming van de nationale politie gaat gepaard met een personele reorganisatie, waar alle medewerkers van de voormalige 25 regionale korpsen, het KLPD en de VtSPN bij betrokken zijn. Met het Regeerakkoord van het kabinet Rutte I is voor de kosten van deze reorganisatie voor de jaren 2013 tot en met 2016 in totaal een bedrag van € 130 mln. gereserveerd op de aanvullende post van het Rijk. Dit bedrag wordt over vier jaren verspreid uitgekeerd waarvan € 30 mln. wordt toegevoegd aan het budget van 2014.

Kwaliteit, Arbeidvoorwaarden en ICT politie

De mutatie in het budget C2000 / GMS wordt met name verklaard door een hogere bijdrage 2014 in de centrale exploitatiekosten C2000. De Ministeries van Defensie, VWS en Financiën leveren een bijdrage in verband met het gebruik van het netwerk door de Koninklijke Marechaussee, Ambulancezorg en Douane.

32 Rechtspleging en rechtsbijstand

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)
   

Stand OB 2014

Mutaties NvW en amend.

Mutaties 1e suppl. 2014

Stand 1e suppl. 2014

Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2017 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2018 (incl. NvW en amend.)

Verplichtingen

1.509.230

0

– 20.190

1.489.040

– 46.831

– 57.842

– 96.242

– 97.237

                   

32.1 Apparaatsuitgaven Hoge Raad

               
 

Personeel

20.870

0

0

20.870

0

0

0

0

 

waarvan eigen personeel

20.117

0

0

20.117

0

0

0

0

 

waarvan externe inhuur

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Materieel

4.255

0

0

4.255

0

0

0

0

 

waarvan ICT

502

0

0

502

0

0

0

0

 

waarvan SSO's

0

0

0

0

0

0

0

0

                   

Programma-uitgaven

1.484.105

0

– 20.190

1.463.915

– 46.831

– 57.842

– 96.242

– 97.237

Waarvan juridisch verplicht

     

99,94%

       

32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel

               
 

Bijdrage ZBO/RWT

               
 

Raad voor rechtsbijstand

50.813

0

0

50.813

0

0

0

0

 

Bureau Financieel Toezicht

2.398

0

4.000

6.398

0

0

0

0

 

Subsidies

               
 

Stichting geschillencommissies

1.216

0

107

1.323

107

65

10

– 10

 

Overig toegang rechtsbestel

178

0

0

178

0

0

0

0

 

Opdrachten

               
 

WSNP

15.414

0

0

15.414

0

0

0

0

 

Toevoegingen rechtsbijstand

383.507

0

– 1.473

382.034

3.427

4.871

4.971

4.871

 

Overig toegang rechtsbestel

1.608

0

2.383

3.991

– 17

25

80

100

                   

32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel

             
                   
 

Bijdrage aan Raad voor de rechtspraak

1.011.452

0

– 25.648

985.804

– 50.348

– 62.803

– 101.303

– 102.198

                   
 

Bijdrage ZBO/RWT

               
 

College Bescherming Persoonsgegevens

8.185

0

0

8.185

0

0

0

0

 

College voor de Rechten van de Mens (CRM)

6.066

0

100

6.166

0

0

0

0

 

College Toezicht Auteursrechten

685

0

341

1.026

0

0

0

0

 

Bijdragen mede overheden

               
 

Bijdragen Rechtspleging

86

0

0

86

0

0

0

0

 

Subsidies

               
 

Subsidies rechtspleging

897

0

0

897

0

0

0

0

 

Subsidies wetgeving

1.433

0

0

1.433

0

0

0

0

 

Opdrachten

               
 

Opdrachten en onderzoeken rechtspleging

167

0

0

167

0

0

0

0

                   

Ontvangsten

313.839

0

– 63.529

250.310

– 59.029

– 72.529

– 86.529

– 88.829

 

waarvan griffie

306.226

0

– 60.400

245.826

– 54.900

– 68.400

– 82.400

– 84.700

Het niet-juridische verplichte deel op dit beleidsartikel is gereserveerd voor bestuurlijk gebonden uitgaven via diverse subsidiebeschikkingen, onder meer voor de Nederlandse Orde van Advocaten. Daarnaast zijn er middelen gereserveerd voor toezicht en onderzoek, bijvoorbeeld op het terrein van rechtspraak, schuldsanering en rechtsbijstand. Daarnaast heeft niet niet-juridisch verplichte deel betrekking op bijdrage van internationale organisaties en opdrachten en onderzoek op gebied van rechtspleging

Toelichting

Mutaties uitgaven

Raad voor de Rechtspraak

Volumeontwikkeling rechtspraak: op basis van de meest recente uitkomsten van het prognose model justitiële ketens (PMJ), zijn de geraamde uitgaven aan de rechtspraak neerwaarts bijgesteld. Met name bij civiele rechtspraak en de vreemdelingenkamers is de geraamde instroom lager dan eerder werd ingeschat.

Mutaties ontvangsten

Griffieontvangsten

 • bij de griffierechten wordt op basis van de meest recente uitkomsten van het prognose model justitiële ketens (PMJ) een tegenvaller van € 41,4 verwacht.

 • als gevolg van een vertraging invoering wetsvoorstel aanpassing griffierechten wordt een tegenvaller van € 19 mln. in 2014 verwacht. Er wordt uitgegaan van een invoering per 1 juli 2014.

33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)
   

Stand OB 2014

Mutaties NvW en amend.

Mutaties 1e suppl. 2014

Stand 1e suppl. 2014

Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2017 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2018 (incl. NvW en amend.)

Verplichtingen

742.753

0

– 40.177

702.576

– 49.638

– 47.706

– 45.453

– 47.685

                   

33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie

               
 

Personeel

354.299

0

6.804

361.103

– 235

– 235

– 235

– 235

 

waarvan eigen personeel

322.652

0

6.804

329.456

– 235

– 235

– 235

– 235

 

warvan externe inhuur

31.647

0

0

31.647

0

0

0

0

 

Materieel

109.991

0

3.121

113.112

983

548

548

548

 

waarvan ICT

39.127

0

2.676

41.803

800

800

800

800

 

waarvan SSO's

28.704

0

0

28.704

0

0

0

0

                   

Programma-uitgaven

278.463

0

– 50.102

228.361

– 50.386

– 48.019

– 45.766

– 47.998

Waarvan juridisch verplicht

     

97,36%

       

33.2 Bestuur, informatie en technoligie

               
 

Bijdrage aan mede-overheden

               
 

RIEC's/LIEC

7.759

0

– 1.100

6.659

– 1.100

– 1.100

– 1.100

– 1.100

 

Overig bestuur, informatie en technologie

1.524

0

0

1.524

0

0

0

0

 

Subsidies

               
 

CCV

2.200

0

– 2.200

0

0

0

0

0

 

Keurmerk Veilig Ondernemen

1.492

0

0

1.492

0

0

0

0

 

Uitstapprogramma's prostituees

0

0

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

0

 

Opdrachten

               
 

Overig bestuur, informatie en technologie

1.462

0

520

1.982

220

220

220

220

                   

33.3 Opsporing en vervolging

               
 

Bijdrage Agentschappen

               
 

Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

66.501

0

11

66.512

– 120

– 120

– 120

– 120

 

Domeinen

12.754

0

0

12.754

0

0

0

0

 

Bijdrage ZBO/RWT

               
 

College Gerechtelijk Deskundigen

1.723

0

0

1.723

0

0

0

0

 

Nationale Politie

43.773

0

– 43.773

0

– 43.773

– 42.371

– 40.576

– 39.875

 

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties, mede-overheden

               
 

PV-vergoedingen Bestuurlijke strafbeschikking

13.411

0

– 78

13.333

– 481

0

0

0

 

Staatkundige hervorming Nederlandse antillen (shna)

3.909

0

0

3.909

0

0

0

0

 

FIU-Nederland

4.044

0

0

4.044

0

0

0

0

 

Overig opsporing en vervolging

2.525

0

– 150

2.375

– 50

0

0

0

 

Subsidies

               
 

Overig opsporing en vervolging

2.701

0

– 595

2.106

0

0

0

0

 

Opdrachten

               
 

Schadeloosstellingen

24.988

0

0

24.988

0

0

0

0

 

Keten Informatie Management (KIM)

5.506

0

– 1.183

4.323

– 3.000

– 3.000

– 2.699

– 2.695

 

Onrechtmatige Detentie

6.179

0

0

6.179

0

0

0

0

 

Herontwerp Strafrechtketen

3.500

0

– 2.921

579

– 435

0

0

0

 

Gerechtskosten

25.633

0

4.000

29.633

0

0

0

0

 

Innovatieagenda

2.599

0

– 86

2.513

0

0

0

0

 

Verkeershandhaving OM

32.800

0

– 4.091

28.709

– 4.257

– 4.258

– 4.101

– 4.038

 

Afpakken

10.800

0

– 900

9.900

– 300

– 300

– 300

– 300

 

Overig opsporing en vervolging

680

0

– 556

124

– 90

– 90

– 90

– 90

                   

Ontvangsten

1.036.798

0

74.117

1.110.915

37.600

30.700

31.900

34.300

 

waarvan Boeten en Transacties

956.738

0

72.300

1.029.038

37.600

30.700

31.900

34.300

 

waarvan Afpakken

70.060

0

0

70.060

0

0

0

0

Het niet-juridische verplichte deel van het budget op dit beleidsartikel gereserveerd voor onder andere de uitvoering van de prostitutiewet en de verdere opbouw van de RIEC’s. Daarnaast zijn de middelen op dit beleidsartikel complementair noodzakelijk of anderszins bestuurlijk gebonden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om projecten Regionale Arrondissementale Justitiële Beraden en bestrijding voetbalvandalisme. Indien de middelen niet besteedbaar zijn, heeft dit consequenties voor de capaciteit bij met name het OM.

Toelichting

Mutaties uitgaven

Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie, waarvan eigen personeel

De mutatie in het apparaatsbudget eigen personeel wordt verklaard doordat voor 2014 extra budget (€ 5 mln.) ter beschikking is gesteld, conform toezegging aan de Kamer bij de behandeling van de ontwerpbegroting 2014, voor het aannemen van circa 100 tijdelijke juristen die zullen worden ingezet bij het wegwerken van de nog te beoordelen zaken.

Opsporing en vervolging.

De mutatie op dit artikel wordt veroorzaakt door een overheveling van het budget Verkeershandhavingsteams (VHT). Het Openbaar Ministerie (OM) verstrekt van de middelen die zij ontvangen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie bijdragen aan de nationale politie voor de bekostiging van de verkeershandhavingsteams (VHT) en kleine handhavingsmiddelen die deze teams gebruiken. Met het oog op een eenduidige bekostiging van de nationale politieorganisatie door de Minister van Veiligheid en Justitie zullen deze bijdragen niet langer door het OM aan de nationale politie worden verstrekt. Met ingang van 1 januari 2014 wordt dit budget opgenomen in de bijdragen die het Ministerie van Veiligheid en Justitie aan de nationale politie verstrekt. Daartoe worden de betreffende bijdragen overgeheveld van artikel 33 naar artikel 31.

Mutaties ontvangsten

De raming voor de ontvangsten uit boetes en transacties is herijkt. Daarnaast is de raming opgehoogd vanwege de investeringen om de zogenaamde cross-border richtlijn uit te voeren. Dit maakt het mogelijk eenvoudiger kentekengegevens tussen EU-lidstaten uit te wisselen en daardoor meer boetes te innen. In 2014 wordt er tenslotte extra ontvangsten verwacht in verband met de schikking met de Rabobank in de Libor-fraudezaak.

34 Sanctietoepassing

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)
   

Stand OB 2014

Mutaties NvW en amend.

Mutaties 1e suppl. 2014

Stand 1e suppl. 2014

Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2017 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2018 (incl. NvW en amend.)

Verplichtingen

2.271.998

0

220.059

2.492.057

47.952

24.243

14.111

13.448

                   

Programma-uitgaven

2.271.998

0

220.059

2.492.057

47.952

24.243

14.111

13.448

Waarvan juridisch verplicht

     

99,34%

       

34.2 Preventieve maatregelen

               
 

Bijdrage Agentschappen

               
 

Dienst Justis

15.871

0

– 167

15.704

0

0

0

0

 

Subsidies

               
 

Preventie bedrijfsleven

6.527

0

173

6.700

171

171

171

183

 

Subsidies Integriteit

1.240

0

– 90

1.150

– 191

– 191

– 191

– 187

 

Centrum voor Criminnaliteitsbestrijding en Veiligheid (CCV)

1.995

0

3.258

5.253

105

105

105

106

 

Overig preventieve maatregelen

4.579

0

– 1.901

2.678

– 2.270

– 2.529

– 2.489

– 2.980

 

Opdrachten

               
 

Kansspelbeleid

1.085

0

0

1.085

0

0

0

0

 

Overig preventieve maatregelen

940

0

3.492

4.432

3.277

2.277

2.277

2.277

 

Garanties

               
 

Faillissementscuratoren

700

0

0

700

0

0

0

0

                   

34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijk sancties en vreemdelingenbewaring

               
 

Bijdrage Agentschappen

               
 

DJI-gevangeniswezen-regulier

1.097.268

0

176.171

1.273.439

24.373

– 1.144

– 12.044

– 9.344

 

DJI-Forensische zorg

715.590

0

25.111

740.701

11.701

13.164

12.753

12.252

 

DJI-Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra

104.594

0

6.058

110.652

0

0

0

0

 

CJIB

21.695

0

4.700

26.395

500

500

500

500

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

               
 

Reclassering Nederland

129.123

0

7.806

136.929

206

– 386

– 533

1.463

 

Leger des Heils

21.646

0

– 772

20.874

0

0

0

0

 

Stichting Verslavingsreclassering GGZ Nederland (SVG)

64.579

0

2.224

66.803

0

0

0

0

 

Opdrachten

               
 

Forensische zorg

5.866

0

– 4.568

1.298

– 370

630

815

– 185

 

Vrijwilligerswerk gedetineerden

0

0

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

 

Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijk sancties en vreemdelingenbewaring

28.150

0

– 8.332

19.818

35

1.456

2.557

– 827

                   

34.4 Slachtofferzorg

               
 

Bijdrage ZBO's/RWT's

               
 

Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)

5.311

0

0

5.311

0

0

0

0

 

Slachtofferhulp Nederland (SHN)

23.196

0

3.356

26.552

9.125

8.900

8.900

8.900

 

Subsidies

               
 

Stichting Slachtoffer in Beeld en onderzoeken (SiB)

599

0

650

1.249

0

0

0

0

 

Opdrachten

               
 

Slachtofferzorg

5.700

0

1.390

7.090

– 210

– 210

– 210

– 210

 

Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)

15.744

0

0

15.744

0

0

0

0

                   

Ontvangsten

0

0

21.141

21.141

0

0

0

0

Het niet-juridisch verplichte deel is voornamelijk gereserveerd voor overige materiële uitgaven bij DJI en financiering van ontwikkelingen op beleidsmatige speerpunten uit het Regeerakkoord (slachtofferbeleid, modernisering kansspelen, etc.).

Toelichting

Mutaties uitgaven

De mutatie op het artikelonderdeel Dienst Justitiële Inrichtingen wordt in hoofdzaak verklaard door:

 • Frictiekosten huisvesting DJI

  De uitvoering van het Masterplan DJI (TK 24 587, nr. 535) heeft tot gevolg dat een aanzienlijk aantal justitiële inrichtingen wordt gesloten. Dit brengt onder andere frictiekosten ten aanzien van het vastgoed met zich mee. Voor het inpassen van de frictiekosten huisvesting Masterplan DJI is vorig jaar door Financiën een kasschuif toegepast. De in 2014 benodigde middelen worden nu via de Aanvullende Post bij Financiën aan de begroting van VenJ beschikbaar gesteld.

 • Versterking financiële positie Dienst Justitiële Inrichtingen: DJI heeft een negatief eigen vermogen. De niet benutte financiering 2013 bij de organisaties CJIB, Justis, DJI en Jeugdbescherming en -reclassering worden ter beschikking gesteld aan DJI om de financiële positie van DJI te versterken.

 • Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (OVA): een groot deel van het personeel binnen de zorg wordt betaald op basis van het OVA-convenant. De OVA wordt jaarlijks vastgesteld op basis van ramingen van het Centraal Planbureau voor het contractloon en sociale lastenontwikkeling in de markt. De departementen zijn gehouden de hoogte van de vastgestelde OVA over te nemen en uit te keren aan de zorgverleners binnen VenJ. Dit leidt tot een structurele tegenvaller op de VenJ begroting.

Reclassering Nederland en Overige strafrechtelijke sancties: op deze artikelonderdelen doen zich alleen kleinere mutaties (< € 5 mln.) voor zoals o.a.:

 • technische correctie binnen het reclasseringsbudget in het kader van Verantwoord Begroten;

 • investeringen die samenhangen met de nieuwe ZSM werkwijze (zie ook post 7 tabel belangrijkste uitgaven).

 • kosten implementatie Veiligheidshuizen 2014 als gevolg van de motie Oskam;

 • vanuit het programma uitvoeringsketen strafrechtelijke beslissingen (USB) worden middelen beschikbaar gesteld voor uitgaven aan het CJIB en OM;

Mutaties ontvangsten

De mutatie op dit artikelonderdeel wordt in hoofdzaak verklaard door de volgende mutatie:

 • Outputfinanciering 2013 Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

  In 2013 was sprake van een lagere bezetting bij die Dienst Justitiële Inrichtingen dan eerder geraamd, waardoor budget terugvloeit naar VenJ. Deze middelen worden weer ter beschikking gesteld aan DJI om de financiële positie van DJI te versterken. Zie ook de toelichting bij de tabel belangrijkste ontvangsten.

35 Jeugd

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)
   

Stand OB 2014

Mutaties NvW en amend.

Mutaties 1e suppl. 2014

Stand 1e suppl. 2014

Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2017 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2018 (incl. NvW en amend.)

Verplichtingen

738.464

0

– 8.034

730.430

– 6.165

– 5.076

– 4.547

– 3.700

                   

35.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming

               
 

Personeel

126.554

0

10.108

136.662

8.427

8.427

8.423

8.340

 

waarvan eigen personeel

112.563

0

17.214

129.777

15.482

15.297

15.019

14.813

 

waarvan externe inhuur

12.400

0

– 6.796

5.604

– 6.748

– 6.571

– 6.312

– 6.195

 

Materieel

33.562

0

3.216

36.778

3.191

3.191

3.195

3.178

 

waarvan ICT

5.903

0

502

6.405

502

535

554

550

 

waarvan SSO's

17.296

0

– 1.284

16.012

– 1.186

592

1.128

576

                   

Programma-uitgaven

578.348

0

– 21.358

556.990

– 17.783

– 16.694

– 16.165

– 15.218

Waarvan juridisch verplicht

     

98,90%

       

35.2 Uitvoering jeugdbescherming en voogdij AMV's

               
 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

               
 

Landelijk Bureau inning Onderhoudsbijdrage (LBIO)

3.511

0

995

4.506

0

0

0

0

 

NIDOS – opvang

25.096

0

– 25.096

0

– 22.913

– 22.088

– 20.998

– 20.557

 

Bijdrage aan mede-overheden

               
 

Bureaus jeugdzorg – jeugdbescherming

278.194

0

2.538

280.732

3.538

3.539

3.168

3.159

 

BES-Voogdijraad

1.225

0

– 12

1.213

18

250

250

250

 

Subsidies

               
 

Subsidies jeugdbescherming

2.872

0

3.179

6.051

2.186

2.261

2.173

2.794

 

Opdrachten

               
 

Jeugdbescherming – Regeling tegemoetkoming adoptiekosten

490

0

10

500

0

0

0

0

 

Stelsel Jeugdzorg

0

0

2.100

2.100

100

0

0

0

 

Bestrijding huiselijke geweld en kindermisbruik

449

0

– 407

42

– 150

– 150

– 150

– 150

                   

35.3 Tenuitvoerlegging justitiele sancties jeugd

               
 

Bijdrage Agentschappen

               
 

DJI – jeugd

163.877

0

5.349

169.226

886

859

829

725

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

               
 

HALT

12.567

0

– 85

12.482

– 85

0

0

0

 

Bijdrage aan mede-overheden

               
 

Bureaus jeugdzorg – jeugdreclassering

69.299

0

– 3.093

66.206

909

907

835

833

 

Opdrachten

               
 

Bestrijding jeugdcriminaliteit & jeugdgroepen

5.305

0

– 2.426

2.879

0

0

0

0

 

Projecten jeugd straf

15.463

0

– 4.410

11.053

– 2.272

– 2.272

– 2.272

– 2.272

                   

Ontvangsten

1.487

0

3.191

4.678

0

0

0

0

Het niet-juridisch verplicht deel betreft uitgaven van RvdK aangaande lopende programma-/projectactiviteiten waarvoor nog externen ingehuurd worden (dit betreft 3% van de totale uitgaven aan de RvdK). Het overige budget dit beleidsartikel is gereserveerd voor onder andere nog te starten projecten binnen de jeugdbescherming en jeugdsancties en -preventie en de aanpak van jeugdcriminaliteit en jeugdgroepen

Toelichting

Mutaties uitgaven

Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming

 • Op de apparaatsuitgaven wordt een tegenvaller verwacht als gevolg van een hogere productie.

 • De mutatie externe inhuur betreft voornamelijk een technische mutatie. Deze mutaties zijn noodzakelijk om de begrotingsindeling meer in lijn te brengen met de uitgangspunten van Verantwoord Begroten binnen de apparaatsuitgaven van de Raad.

Nidos-opvang

De subsidie aan Nidos wordt overgeheveld van artikel 35 Jeugd naar artikel 37 Vreemdelingen.

Justitiële sancties jeugd

 • Versterking financiële positie Dienst Justitiële Inrichtingen: DJI heeft een negatief eigen vermogen. De niet benutte financiering 2013 bij de organisaties CJIB, Justis, DJI en Jeugdbescherming en -reclassering worden ter beschikking gesteld aan DJI om de financiële positie van DJI te versterken.

 • Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (OVA): een groot deel van het personeel binnen de zorg wordt betaald op basis van het OVA-convenant. De OVA wordt jaarlijks vastgesteld op basis van ramingen van het Centraal Planbureau voor het contractloon en sociale lastenontwikkeling in de markt. De departementen zijn gehouden de hoogte van de vastgestelde OVA over te nemen en uit te keren aan de zorgverleners binnen VenJ. Dit leidt tot een structurele tegenvaller op de VenJ begroting.

36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)
   

Stand OB 2014

Mutaties NvW en amend.

Mutaties 1e suppl. 2014

Stand 1e suppl. 2014

Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2017 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2018 (incl. NvW en amend.)

Verplichtingen

253.413

0

400

253.813

– 2.350

– 2.850

– 2.850

– 2.850

                   

Programma-uitgaven

253.413

0

400

253.813

– 2.350

– 2.850

– 2.850

– 2.850

Waarvan juridisch verplicht

     

91,03%

       

36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

               
 

Bijdrage Agentschappen

               
 

Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

320

0

0

320

0

0

0

0

 

Bijdrage ZBO/RWT's

               
 

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)

30.236

0

536

30.772

536

536

536

536

 

Bijdrage aan mede-overheden

               
 

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)

176.770

0

0

176.770

0

0

0

0

 

Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

2.999

0

2.634

5.633

2.134

2.134

2.134

2.134

 

Subsidies

               
 

Nederlands Rode Kruis

1.685

0

0

1.685

0

0

0

0

 

Nationaal Veiligheids Instituut

1.305

0

0

1.305

0

0

0

0

 

Onderwijs Veiligheidsregio's

1.930

0

– 1.930

0

– 1.930

– 1.930

– 1.930

– 1.930

 

Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

4.950

0

– 3.556

1.394

– 3.556

– 3.556

– 3.556

– 3.556

 

Opdrachten

               
 

Project NL-Alert

2.900

0

3.281

6.181

3.281

3.281

3.281

3.281

 

Opdrachten NCSC

8.343

0

– 4.709

3.634

– 4.709

– 4.709

– 4.709

– 4.709

 

Overig terrorismebestrijding

2.257

0

2.400

4.657

500

0

0

0

 

Overig Nationale Veiligheid

8.578

0

1.744

10.322

1.394

1.394

1.394

1.394

                   

36.3 Onderzoeksraad voor Veiligheid

               
 

Bijdrage ZBO/RWT's

               
 

Onderzoeksraad voor Veiligheid

11.140

0

0

11.140

0

0

0

0

                   

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

Het niet-juridische verplichte deel van het budget op dit beleidsartikel is gereserveerd voor onder andere een effectieve nationale crisisreponsorganisatie. Verder zijn middelen voor het identificeren en beoordelen van mogelijke dreigingen op de nationale veiligheid en terrorismebestrijding onder het verplichte deel inbegrepen

37 Vreemdelingen

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)
   

Stand OB 2014

Mutaties NvW en amend.

Mutaties 1e suppl. 2014

Stand 1e suppl. 2014

Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2017 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2018 (incl. NvW en amend.)

Verplichtingen

681.201

0

109.975

791.176

123.852

130.881

96.816

96.315

                   

Programma-uitgaven

681.201

0

109.975

791.176

123.852

130.881

96.816

96.315

Waarvan juridisch verplicht

     

94,43%

       

37.2

Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

               
 

Bijdrage Agentschappen

               
 

Immigratie- en Naturalisatiedienst

290.598

0

8.889

299.487

– 1.911

– 1.820

– 1.705

– 1.655

 

Bijdrage ZBO/RWT's

               
 

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

322.413

0

84.889

407.302

104.375

104.148

79.071

78.966

 

Nidos-opvang

0

0

25.397

25.397

23.188

22.353

21.250

20.804

 

Subsidies

               
 

Vluchtelingenwerk Nederland (VWN)

5.743

0

0

5.743

0

0

0

0

 

Overig toegang, toelating en opvang vreeemdelingen

662

0

0

662

0

0

0

0

 

Opdrachten

               
 

Programma Biometrie

7.310

0

0

7.310

0

0

0

0

 

Programma Vernieuwing Grensmanagement

3.017

0

– 1.800

1.217

– 1.800

– 1.800

– 1.800

– 1.800

 

Programma keteninformatisering

19.415

0

– 8.000

11.415

0

8.000

0

0

 

Versterking vreemdelingenketen

3.970

0

600

4.570

0

0

0

0

                   

37.3

Terugkeer

               
 

Bijdrage Agentschappen

               
 

DJI terugkeer vreemdelingen

8.399

0

0

8.399

0

0

0

0

 

Subsidies

               
 

REAN-regeling

6.599

0

0

6.599

0

0

0

0

 

Opdrachten

               
 

terugkeer vreemdelingen

13.075

0

0

13.075

0

0

0

0

                   

Ontvangsten

0

0

10.800

10.800

0

0

0

0

Het niet-juridische verplichte deel op dit beleidsartikel betreft voornamelijk een deel van de uitvoeringsuitgaven voor terugkeer die nog niet als verplichting is opgenomen, maar voornamelijk bestuurlijk gebonden. Ook een deel van het budget bestemd voor (bijdragen aan) ontwikkelingen voor de vreemdelingenketen, met name voor de ontwikkeling van biometrische producten, is bestuurlijk gebonden.

Toelichting

Mutaties uitgaven

Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

De mutatie op dit artikelonderdeel wordt in hoofdzaak verklaard door met name de volgende posten:

 • Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND): in verband met de verwachte hogere instroom asielzoekers, exclusief de recente instroom van asielzoekers uit Eritrea, is het budget van IND verhoogd.

 • COA: de stijging van de asielinstroom leidt ook tot hogere kosten bij de IND. Voor deze extra kosten wordt vanuit de asielreserve € 10,8 mln. ingezet om hier in 2014 te voorzien. Zie ook de ontvangsten.

 • ODA-toerekening eerstejaars Asielopvang COA: de raming voor de asielinstroom is voor de komende jaren naar boven bijgesteld, hierbij is geen rekening gehouden met de recent sterk opgelopen instroom van asielzoekers uit Eritrea. Dit leidt tot hogere asielopvangkosten bij het COA. De extra kosten voor eerstejaars asielopvang van asielzoekers uit DAC-landen worden toegerekend aan ontwikkelingssamenwerking (ODA) voor 2014 ad € 88,4 mln. Door de verhoogde raming van de asielinstroom neemt de toerekening aan ODA de komende jaren ook toe.

  Om eenmalig het ODA budget te ontlasten is besloten een kasschuif aan te brengen over de jaren 2014 (- € 50 mln.) naar 2015 (€ 25 mln.) en 2016 (€ 25 mln.).

 • Nidos-opvang: de subsidie aan Nidos wordt overgeheveld van artikel 35 Jeugd naar artikel 37 Vreemdelingen.

Programma Keteninformatisering

Eind 2013 is een herzien programmaplan opgesteld. Met het bestuurlijk akkoord onderschrijven de partners de verantwoordelijkheid die zij hebben voor de aansluiting van hun organisaties op de nieuwe centrale voorzieningen en de daarbij behorende aanpassing van hun processen en systemen. De absorptiecapaciteit van ketenpartners maakt dat de aansluitingen en aanpassingen gefaseerd en op verschillende momenten moet plaatsvinden. Door een kasschuif aan te brengen in de jaren 2014 en 2016 wordt het beschikbare budget in lijn gebracht met de voor die jaren voorziene uitgaven.

Mutaties ontvangsten

De mutatie op dit artikelonderdeel wordt in hoofdzaak verklaard door de volgende mutatie:

 • Inzet asielreserve: de stijging van de asielinstroom leidt ook tot hogere kosten bij de IND. Voor deze extra kosten wordt vanuit de asielreserve € 10,8 mln. ingezet om hier in 2014 te voorzien. Zie ook post 4 in de toelichting bij de tabel belangrijkste ontvangsten.

Licence