Base description which applies to whole site

2.4 AGENTSCHAP

DIENST UITVOERING ONDERWIJS

In deze paragraaf is de 1e suppletoire begroting opgenomen van de Dienst Uitvoering Onderwijs. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs. DUO levert producten en diensten op het terrein van bekostiging van instellingen, financiering van studenten, informatievoorziening alsmede diensten gericht op de verbetering van de verbinding tussen beleid en uitvoering. Daarnaast verricht DUO werkzaamheden voor overige departementen en derden.

Tabel 1 Staat van baten– lastenagentschap DUO (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2014

Mutaties 1e suppletoire begroting 2014

Totaal geraamd

Baten

     

Omzet moederdepartement

204.986

45.748

250.734

Omzet overige departementen

19.462

0

19.462

Omzet derden

10.985

0

10.985

Rentebaten

   

0

Bijzondere baten

   

0

Totaal baten

235.433

45.748

281.181

       

Lasten

     

Apparaatskosten

229.388

45.748

275.136

– 

Personele kosten

139.056

13.736

152.792

 

Waarvan eigen personeel

121.318

7.474

128.792

 

Waarvan externe inhuur

17.738

6.262

24.000

– 

Materiële kosten

90.332

32.012

122.344

 

Waarvan apparaat ICT

18.000

 

18.000

 

Waarvan bijdrage aan SSO’s

930

 

930

Rentelasten

45

 

45

Afschrijvingskosten

6.000

0

6.000

– 

Materieel

6.000

 

6.000

 

Waarvan apparaat ICT

5.000

 

5.000

– 

Immaterieel

   

0

Overige lasten

0

0

0

– 

Dotaties voorzieningen

0

 

0

– 

Bijzondere lasten

0

 

0

Totaal lasten

235.433

45.748

281.181

Saldo van baten en lasten

0

0

0

Toelichting:

De baten en lasten van de 1e suppletoire begroting laten per saldo een stijging zien van € 45,7 miljoen ten opzichte van oorspronkelijk vastgestelde begroting 2014 (€ 235,4 miljoen).

Baten

Omzet moederdepartement

De omzet moederdepartement is € 45,7 miljoen hoger dan de oorspronkelijk vastgestelde begroting. Als gevolg van de gewijzigde regelgeving over het omzetten van middelen van programma naar apparaat zijn nu in de voorjaarsnota mutaties opgenomen die in voorgaande jaren in de najaarsnota verwerkt werden. De incidentele stijging betreft onder andere de werkzaamheden voor het Programma Vernieuwing Studiefinanciering (€ 20,3 miljoen in 2014, € 14,2 miljoen in 2015 en € 1,7 miljoen in 2016) en incidentele middelen (€ 6,6 miljoen) ten behoeve van het projecten portfolio voor o.a. invoering van passend onderwijs, implementatie Rijksbrede Standard Business Reporting programma (XBRL), Kwaliteitsverbetering Informatie Personeel, Modernisering bekostiging mbo en examencijfers mbo.

Daarnaast betreft het de structurele bijstellingen in de (basis)dienstverlening (€ 16,6 miljoen), zoals uitvoering digitalisering examens (FACET) (€ 4,5 miljoen), examen VSO en Staatsexamens (€ 2,8 miljoen), Incasso OV-studentenkaart (€ 2,9 miljoen), Bron HO (€ 1,1 miljoen), uitvoering onvindbare debiteuren (€ 1,2 miljoen) en overige bijstellingen optellend tot een totaal van € 4,1 miljoen. Tegenover de jaarlijkse incasso OV-studentenkaart en de uitvoering onvindbare debiteuren staan ook ontvangsten.

Tot slot is de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2013 verwerkt (€ 2,2 miljoen).

Lasten

Apparaatskosten

De personele begroting laat een stijging zien van € 13,7 miljoen, benodigd voor de additionele inzet op de (basis)dienstverlening. De materiële kosten laten een stijging zien van € 32,0 miljoen samenhangend met de eerder genoemde additionele werkzaamheden op (basis)dienstverlening, projecten portfolio en opdrachten OCW.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is ongewijzigd ten opzichte van de oorspronkelijke begroting.

Licence