Base description which applies to whole site

2.6 De niet-beleidsartikelen

Artikel 9 Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid, niet-beleidsartikel 9 Algemeen (bedragen x € 1.000).
 

Stand ontwerp begroting 2014

Mutaties via NvW en amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Verplichtingen

30.748

0

8.162

38.910

– 1.202

– 1.173

7

7

                 

Uitgaven

30.748

0

8.162

38.910

– 1.202

– 1.173

7

7

                 

1. Internationale samenwerking

5.554

0

– 120

5.434

7

7

7

7

Bijdrage aan internationale organisatie

5.554

0

– 120

5.434

7

7

7

7

waarvan onder andere:

               

WHO

4.295

0

0

4.295

0

0

0

0

                 

2. Verzameluitkering VWS

349

0

421

770

0

0

0

0

Verzameluitkering Sport

0

0

421

421

0

0

0

0

Verzameluitkering Jeugd

311

0

0

311

0

0

0

0

Verzameluitkering LZ

38

0

0

38

0

0

0

0

                 

3. Strategisch onderzoek RIVM

24.845

0

7.861

32.706

– 1.209

– 1.180

0

0

Bekostiging

24.845

0

7.861

32.706

– 1.209

– 1.180

0

0

Strategisch onderzoek RIVM

24.845

0

2.961

27.806

– 1.209

– 1.180

0

0

                 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

3. Strategisch onderzoek RIVM

Dit betreft een mutatie ten behoeve van activiteiten in 2014 van de projectdirectie ALT die bestemd is voor opdrachten en samenwerkingsprojecten met de WHO, de EU, de BMGF (Bill and Melinda Gates Foundation) en marktpartijen (€ 1,3 miljoen). Daarnaast gaat het om een mutatie van circa € 1,3 miljoen bestemd voor het Strategisch Vaccin Onderzoeksprogramma (SVOP) en € 1,1 miljoen inzake het gemeenschappelijke proefdierenlaboratorium. Verder heeft de projectdirectie ATL een eindejaarsclaim van circa € 3,9 miljoen betreffende diverse kosten die de projectdirectie in 2014 maakt als gevolg van de boedeloverdracht van het RIVM in 2013. Tenslotte is er een mutatie van circa € 3,6 miljoen welke betrekking heeft op de transitiekosten voor de projectdirectie in het kader van de privatisering.

Artikel 10 Apparaatsuitgaven

Budgettaire gevolgen van beleid, niet-beleidsartikel 10 Apparaatsuitgaven (bedragen x € 1.000).
 

Stand ontwerp begroting 2014

Mutaties via NvW en amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Verplichtingen

222.722

0

59.430

282.152

11.736

7.895

6.277

5.485

                 

Uitgaven

222.775

0

59.430

282.205

11.736

7.895

6.277

5.485

                 

1. Personele uitgaven kerndepartement

94.232

0

33.020

127.252

13.396

8.171

6.553

6.583

waarvan eigen personeel

91.611

0

24.717

116.328

9.881

6.877

5.351

5.381

waarvan externe inhuur

1.116

0

7.608

8.724

2.820

599

507

507

                 

2. Materiële uitgaven kerndepartement

45.949

0

19.800

65.749

– 1.311

– 701

– 701

– 701

waarvan ICT

3.752

0

– 1.115

2.637

– 446

164

164

164

waarvan bijdrage SSO's

34.967

0

3.517

38.484

321

321

321

321

                 

3a. Personele uitgaven inspecties

55.147

0

3.067

58.214

– 1.299

– 290

– 290

– 290

waarvan eigen personeel

53.938

0

482

54.420

– 1.299

– 290

– 290

– 290

waarvan externe inhuur

500

0

2.485

2.985

0

0

0

0

                 

3b. Materiële uitgaven inspecties

16.297

0

– 1.024

15.273

0

0

0

0

waarvan ICT

2.550

0

900

3.450

0

0

0

0

waarvan bijdrage SSO's

5.250

0

– 2.450

2.800

0

0

0

0

                 

4a. Personele uitgaven SCP en raden

8.971

0

3.023

11.994

168

173

173

– 67

waarvan eigen personeel

8.610

0

3.054

11.664

289

294

294

– 67

waarvan externe inhuur

361

0

– 31

330

– 121

– 121

– 121

0

                 

4b. Materiële uitgaven SCP en raden

2.179

0

1.544

3.723

782

542

542

– 40

waarvan ICT

50

0

270

320

– 20

– 20

– 20

0

waarvan bijdrage SSO's

0

0

80

80

80

80

80

0

                 

Ontvangsten

5.358

0

25.561

30.919

0

0

0

0

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

1. Personele uitgaven kerndepartement

Bij de eerste suppletoire begroting heeft er per saldo een mutatie van circa € 33 miljoen plaatsgevonden op personele uitgaven kerndepartement. Daarvan heeft € 12,4 miljoen betrekking op de personele uitgaven bij de projectdirectie Anthonie van Leeuwenhoekterrein (Pd ALT). Aanvullend is € 2,5 miljoen overgeboekt (deels via een desaldering) ten behoeve van externe inhuur bij de Projectdirectie ALT.

Voorts heeft in verband met de verantwoord begroten structuur een aantal technische mutaties plaatsgevonden onder meer ten behoeve van de te betalen vacatiegelden aan de voorzitters van de medische tuchtcolleges (€ 1,3 miljoen), personele uitgaven in Caribisch Nederland ten behoeve van de Jeugdzorg (€ 3,6 miljoen) en het aldaar gevestigde Zorgverzekeringskantoor (€ 5,1 miljoen) en uitgaven voor inbesteding van werkzaamheden in verband met de verbetering van de informatievoorziening die voorheen uit programmamiddelen werden gefinancierd (€ 1,4 miljoen).

In samenhang met de forse beleidsopgave uit het regeerakkoord en de daarmee samenhangende uitvoering en ondersteuning van de strategische agenda van de bewindspersonen is € 4,3 miljoen extra beschikbaar gesteld. De extra capaciteit is noodzakelijk om een aantal sleuteldossiers (HLZ, jeugd, fraudebestrijding in de zorg, de voorbereiding van het EU-voorzitterschap in 2016 en de verbetering van de informatievoorziening in de zorg) vorm te geven.

2. Materiële uitgaven kerndepartement

Bij de eerste suppletoire begroting heeft er per saldo een mutatie plaatsgevonden van € 20,5 miljoen. Daarvan heeft € 18,2 miljoen betrekking op de materiële uitgaven van de tijdelijke projectdirectie ALT.

3a en 3b. Personele en materiële uitgaven inspecties

Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)

Bij de IGZ heeft een herverdeling van de middelen over de budgetten plaatsgevonden. Vanuit de bijdrage aan SSO’s is 2,4 miljoen overgeboekt naar externe inhuur.

Ontvangsten

In verband met verwachte ontvangsten van de projectdirectie ALT, onder meer uit onderlinge dienstverlening met het RIVM is de ontvangstenraming met € 23,6 miljoen verhoogd.

4a en 4b. Personele en materiële uitgaven SCP en raden

CCMO

Het betreft onder andere een technische mutatie van € 1,1 miljoen ten behoeve van apparaatsuitgaven bij het CCMO in verband met Verantwoord Begroten van artikel 1 naar artikel 10 apparaatsuitgaven.

Artikel 11 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid, niet-beleidsartikel 11 Nominaal en onvoorzien (bedragen x € 1.000).
 

Stand ontwerp begroting 2014

Mutaties via NvW en amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Verplichtingen

– 36.814

0

22.562

– 14.252

– 19.487

27.131

12.136

12.073

                 

Uitgaven

– 36.814

0

22.562

– 14.252

– 19.487

27.131

12.136

12.073

                 

1. Loonbijstelling

0

0

12.200

12.200

11.948

11.604

11.452

11.480

2. Prijsbijstelling

297

0

2.267

2.564

1.860

1.695

1.750

1.590

3. Onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Taakstelling

– 37.111

0

8.095

– 29.016

– 33.295

13.832

– 1.066

– 997

                 

Ontvangsten

5.000

0

2.297

7.297

0

0

0

0

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

Uitgaven

1. Loonbijstelling

De loonbijstelling tranche 2014 bestaat uit kader Rijksbegroting in enge zin (R) € 11,5 miljoen, kader Zorg (Z) € 0,7 miljoen en € 0,04 kader Niet behorend tot enige ijklijn (N).

2. Prijsbijstelling

De prijsbijstelling tranche 2014 bestaat uit kader Rijksbegroting in enge zin (R) € 1,4 miljoen, kader Zorg (Z) van € 0,8 miljoen en € 0,04 miljoen kader Niet behorend tot enige ijklijn (N).

4. Taakstelling

Ova-compensatie

De meerjarige nullijn voor de collectieve sector heeft erin geresulteerd dat VWS het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) compenseert voor het toekennen van ova-compensatie voor Academische Ziekenhuizen. Het gaat hier om de structurele doorwerking van de tranche 2014 (€ 5,7 miljoen).

Aanpassen taakstellende onderuitputting

Ten einde de taakstellende onderuitputting terug te brengen, wordt deze in 2014 (en structureel vanaf 2016) verlaagd met € 10 miljoen.

Ontvangsten

Het eigen vermogen van de agentschappen CIBG, de jeugdinstellingen De Lindenhorst-Almata en Almata Ossendrecht bedraagt meer dan de toegestane maximumomvang conform de regeling baten-lastendiensten en wordt daarom afgeroomd. Voor het CIBG betreft dit een bedrag van circa € 0,7 miljoen en voor de jeugdinstellingen circa € 1,6 miljoen.

Licence