Base description which applies to whole site

3. Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2014

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII):

Het voorstel is om de uitgaven voor 2014 te verlagen met EUR 122,7 miljoen. De belangrijkste reden voor deze verlaging is de overheveling van een deel van de middelen uit het Budget Internationale Veiligheid (BIV) naar Defensie en Buitenlandse Zaken, conform de daarvoor afgesproken systematiek.

De verwachte ODA-prestatie stijgt in 2014 naar 0,61% (exclusief BIV en DGGF). Deze stijging wordt grotendeels veroorzaakt door de toegenomen kosten van eerstejaars asielopvang, die uit het ODA-budget worden betaald. In 2014 wordt bij Voorjaarsnota een stijging van de asielkosten van EUR 88 miljoen verwerkt (van EUR 234 miljoen naar EUR 322 miljoen), die via een kasschuif in 2015 en 2016 uit het ODA-budget zal worden gecompenseerd. De verwachting is dat de asielkosten nog verder oplopen door de sterk stijgende instroom van asielzoekers uit Eritrea; hiervoor moet binnen het kabinet een oplossing worden gevonden. Bij de berekening van de verwachte ODA-prestatie is nog geen rekening gehouden met de nieuwe berekeningswijze van het BNP. Over de mogelijke gevolgen hiervan voor de begroting voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de ODA-prestatie zal de Kamer uiterlijk bij Miljoenennota 2015 nader worden geïnformeerd.

In de volgende tabel volgt een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2014 van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII), gevolgd door een toelichting per mutatie.

Bedragen x EUR 1 miljoen

Artikel

 

Mutatie

1

Duurzame handel en investeringen

44,6

2

Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid

– 10,7

4

Vrede en veiligheid voor ontwikkeling

– 197,8

5

Versterkte kaders voor ontwikkeling

41,5

Toelichting

Artikel 1

Door een kasschuif van 2016 naar 2014 wordt de storting in het Dutch Good Growth Fund (DGGF) in 2014 verhoogd van EUR 50 miljoen naar EUR 100 miljoen. Tevens wordt EUR 5 miljoen overgeheveld naar het mensenrechtenartikel op de begroting van Buitenlandse Zaken, ten behoeve van de bestrijding van kinderarbeid (onderdeel van het amendement-Voordewind).

Artikel 2

Vanwege de BNP-korting op het ODA-budget worden de uitgaven voor milieu en klimaat met EUR 13 miljoen verlaagd. Hiervan wordt EUR 5 miljoen bezuinigd op de landenprogramma’s van o.a. Indonesië en Rwanda. De resterende bezuiniging van EUR 8 miljoen wordt op centraal niveau ingevuld.

Artikel 4

De uitgaven op dit artikel worden per saldo met EUR 197,8 miljoen verlaagd. Dit saldo bestaat uit een verlaging van artikel 4.2 met EUR 227 miljoen als gevolg van de overheveling van middelen uit het Budget Internationale Veiligheid (BIV) naar Defensie en Buitenlandse Zaken, alsmede een verhoging van artikel 4.3 met EUR 29,4 miljoen ten behoeve van centrale programma’s op het gebied van wederopbouw.

Artikel 5

De verhoging van dit artikel betreft grotendeels een technische bijstelling. De mutatie wordt verklaard doordat de BNP-korting bij Voorjaarsnota voor EUR 37 miljoen is ingevuld. De nog te verdelen BNP-korting, die in de BHOS-begroting wordt opgenomen op artikel 5.2, daalt daardoor van EUR 206 miljoen (Ontwerpbegroting) naar EUR 169 miljoen (Voorjaarsnota), hetgeen leidt tot een verhoging van artikel 5.2.

Licence