Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Toelichting

1.1 Betaalbaarheid

Subsidies

Bevordering eigen woningbezit (BEW)

Uit de vijfjaarlijkse inkomenstoets blijkt dat de BEW regeling een hoger percentage intrekkingen kent dan eerder werd verondersteld. Dit leidt tot een herziening van de BEW raming en de raming van de uitvoeringskosten.

Eigen woningregelingen

Het budget voorde uitvoering van de regeling Bevorderen Eigen Woningbezit en de Eigen Woningregeling door RVO (voormalig Agentschap NL) wordt overgeheveld naar het centrale instrument «bijdrage baten-lastendiensten» op artikel 2.

Inkomensoverdracht

Huurtoeslag

Bij de huurtoeslag is voor de jaren 2014 – 2016 sprake van tekorten die vanaf 2017 omslaan in meevallers. De tekorten worden vooral veroorzaakt door de effecten van het in het begrotingsakkoord 2014 opgenomen terugdraaien van de afschaffing van de fiscale aftrek voor specifieke zorgkosten (vanwege de doorwerking hiervan op het belastbare inkomen) en de doorwerking van de economische ontwikkeling. Belangrijkste oorzaak van de meevallers in latere jaren zijn de huurprijzen die minder snel zullen stijgen, door een bijgestelde inflatie, dan eerder werd verwacht. Per saldo is er over de beschouwde periode echter nog sprake van een tekort van gemiddeld € 11 mln. per jaar. Daarnaast is sprake van een overschrijding van € 96,9 mln. op de huurtoeslag in 2013.

De dekking van de tekorten wordt binnen de huurtoeslag gezocht. Dit resulteert vanaf 2015 in een aanpassing van de huurtoeslag van 31,0 mln. per jaar.

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen

Beleidsprogramma betaalbaarheid (Agentschap NL)

Zie de toelichting bij Eigen Woningregelingen

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

Overige uitvoeringsinstanties

In navolging van het advies van de Ombudsman om huurders te informeren over het gebruik van inkomensgegevens door de Belastingdienst voor de uitvoering van de inkomensafhankelijke huurverhoging zijn er extra uitvoeringskosten bij de Belastingdienst.

1.2 Onderzoek en kennisoverdracht

Opdrachten

Onderzoek en kennisoverdracht

Actuele gegevens over de ontwikkelingen op de woningmarkt zijn noodzakelijk ter ondersteuning en doorrekening van het beleid. Daarbij is de periodiciteit van de WoON (WoonOnderzoek Nederland) teruggebracht naar drie jaar om de door de Kamer gevraagde jaarrapportages te kunnen leveren.

Beleidsartikel 2 Woonomgeving en bouw

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand ontwerp begroting 2014

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2015

Mutaties 2016

Mutaties 2017

Mutaties 2018

Verplichtingen:

176.364

7.266

183.630

1.568

985

1.700

0

                 

Uitgaven:

176.384

7.266

183.650

51.568

985

1.700

0

 

Waarvan juridisch verplicht

45%

 

54%

       
                 

2.1

Energie en bouwkwaliteit

162.975

– 566

162.409

50.021

– 54

400

– 1.300

 

Subsidies

136.500

3.625

140.125

51.260

560

400

– 1.300

 

Beleidsprogramma bouwregelgeving

0

600

600

200

200

200

200

 

Energiebesparing verhuurders

0

600

600

400

300

200

– 1.500

 

Innovatieregelingen gebouwde omgeving

1.000

2.785

3.785

360

0

0

0

 

Revolverend fonds EGO

135.000

0

135.000

50.000

0

0

0

 

Tijdelijke regeling blok voor blok

500

– 360

140

300

60

0

0

 

Opdrachten

26.475

– 4.191

22.284

– 1.239

– 614

0

0

 

Beleidsprogramma Energiebesparing

24.339

– 4.154

20.185

– 1.201

– 577

0

0

 

Beleidsprogramma bouwregelgeving

2.136

– 37

2.099

– 38

– 37

0

0

                 

2.2

Woningbouwproductie

9.635

7.668

17.303

1.453

577

0

0

 

Subsidies

25

0

25

0

0

0

0

 

Beleidsprogramma woningbouwproductie

25

0

25

0

0

0

0

 

Opdrachten

863

0

863

0

0

0

0

 

Beleidsprogramma woningbouwproductie

863

0

863

0

0

0

0

 

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen

8.747

7.668

16.415

1.453

577

0

0

 

Beleidsprogramma woningbouwproductie (Agentschap NL)

8.747

7.668

16.415

1.453

577

0

0

                 

2.3

Kwaliteit woonomgeving

3.774

164

3.938

94

462

1.300

1.300

 

Subsidies

20

415

435

0

0

0

0

 

Beleidsprogramma woonomgeving e.a.

20

415

435

0

0

0

0

 

Opdrachten

3.754

– 251

3.503

94

462

1.300

1.300

 

Beleidsprogramma woonomgeving e.a.

3.754

– 251

3.503

94

462

1.300

1.300

                 

Ontvangsten:

91

0

91

0

0

0

0

Licence