Base description which applies to whole site

Toelichting

2.1 Energie en bouwkwaliteit

Subsidies

Innovatieregelingen gebouwde omgeving

Budgetneutrale herschikking om uitfinanciering van in 2013 aangegane verplichtingen binnen het innovatieprogramma gebouwde omgeving (FES IAGO) op het juiste instrument en in de juiste fasering te doen plaatsvinden.

Revolverend Fonds EGO

De start van het Nationaal Energiebesparingfonds is in 2013 vertraagd. De eerste betaling aan het fonds heeft begin 2014 plaatsgevonden. De in 2013 gereserveerde € 50 mln. schuift door naar 2015.

Opdrachten

Beleidsprogramma Energiebesparing

Binnen het beleidsprogramma Energiebesparing is incidenteel extra budget vrijgemaakt ter uitvoering van het in september 2013 gesloten Energieakkoord voor duurzame groei. De uitvoering is in handen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO, voormalig AgentschapNL). De verantwoording van de uitvoeringskosten vindt plaats op artikelonderdeel 2.2 «bijdragen baten-lastenagentschappen».

2.2 Woningbouwproductie

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen

Beleidsprogramma woningbouwproductie

(agentschap NL)

Ter uitvoering van het Energieakkoord voor duurzame groei wordt incidenteel extra budget vrijgemaakt voor de opdracht aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

2.3 Kwaliteit woonomgeving

Opdrachten

Beleidsprogramma woonomgeving e.a.

Om de activiteiten binnen het beleidsprogramma woonomgeving te realiseren wordt het niveau van het in 2013 beschikbare budget gecontinueerd. Specifiek gaat het om maatregelen gericht op bevolkingsdaling en verminderen woonoverlast/woonveiligheid in het kader van de Huisvestingswet, de Wet Bijzondere Maatregelen Grootstedelijke Problematiek en de Woningwet.

Beleidsartikel 3 Kwaliteit Rijksdienst

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand ontwerp begroting 2014

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2015

Mutaties 2016

Mutaties 2017

Mutaties 2018

Verplichtingen:

17.896

10.010

27.906

637

637

637

637

                 

Uitgaven:

17.896

10.010

27.906

637

637

637

637

 

Waarvan juridisch verplicht

57%

 

46%

       
                 

3.1

Kwaliteit Rijksdienst

17.896

10.010

27.906

637

637

637

637

 

Subsidies

3.400

0

3.400

0

0

0

0

 

Subsidie A&O-fonds

3.400

0

3.400

0

0

0

0

 

Opdrachten

8.920

2.145

11.065

0

0

0

0

 

Bedrijfsvoering Rijk

8.920

2.145

11.065

0

0

0

0

 

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen

5.576

7.865

13.441

637

637

637

637

 

Arbeidsmarkt Communicatie

5.576

637

6.213

637

637

637

637

 

Eigenaarsbijdrage

0

7.228

7.228

0

0

0

0

                 

Ontvangsten:

250

6.978

7.228

– 250

– 250

– 250

– 250

Licence