Base description which applies to whole site

Toelichting

3.1 Kwaliteit Rijksdienst

Opdrachten

Bedrijfsvoering Rijk

Dit betreft voornamelijk de bijdragen van de departementen voor de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst (ICBR) 2014.

Bijdrage aan baten- lastenagentschappen

Logius en SSC-ICT Haaglanden

Het eigen vermogen van Logius en SSC-ICT Haaglanden komt ultimo 2013 boven de maximaal toegestane 5% van de gemiddelde omzet van de afgelopen 3 jaar. Conform de Regeling Agentschappen wordt dit surplus afgeroomd door de eigenaar. De eigenaar is voornemens voor Logius dit surplus in te zetten om incidentele lasten te dekken van een aantal noodzakelijke maatregelen gericht op handhaving van een hoog niveau van beschikbaarheid en veiligheid van de digitale basisinfrastructuur. Voor SSC-ICT Haaglanden is de eigenaar voornemens dit surplus te laten terugvloeien naar de opdrachtgevers.

Ontvangsten

Dit betreft een correctieboeking tussen programma- en apparaatbudget in verband met juiste belasting voor de vaste poolers van de Algemene Bestuursdienst.

Beleidsartikel 6 Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand ontwerp begroting 2014

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2015

Mutaties 2016

Mutaties 2017

Mutaties 2018

Verplichtingen:

144.826

10.058

154.884

3.544

4.072

4.547

4.498

                 

Uitgaven:

144.826

10.058

154.884

3.544

4.072

4.547

4.498

 

Waarvan juridisch verplicht

0%

 

3%

       
                 

6.1

Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting

57.753

720

58.473

– 1.105

– 65

435

435

 

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen

57.753

720

58.473

– 1.105

– 65

435

435

 

Bijdrage aan Rgd voor huisv Koninklijk Huis, HoCoSta's en AZ

37.905

370

38.275

0

0

0

0

 

Bijdrage aan Rgd voor monumenten

10.195

0

10.195

0

0

0

0

 

Bijdrage aan Rgd voor rijkshuisvesting

9.653

350

10.003

– 1.105

– 65

435

435

                 

6.2

Beheer materiele activa

87.073

9.338

96.411

4.649

4.137

4.112

4.063

 

Opdrachten

9.679

3.000

12.679

1.500

1.500

1.500

1.500

 

Beheer en plankosten

9.679

3.000

12.679

1.500

1.500

1.500

1.500

 

Bekostiging

56.415

3.259

59.674

3.170

2.658

2.633

2.584

 

Zakelijke lasten

56.415

3.259

59.674

3.170

2.658

2.633

2.584

 

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen

20.979

3.079

24.058

– 21

– 21

– 21

– 21

 

Bijdrage RVOB

20.979

3.079

24.058

– 21

– 21

– 21

– 21

                 

Ontvangsten:

116.841

4.970

121.811

1.500

1.500

1.500

1.500

Licence