Base description which applies to whole site

Toelichting

6.2 Beheer materiële activa

Opdrachten

Beheer en plankosten

Door de verslechterde vastgoedmarkt blijven panden langer in bezit van het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB). Hierdoor nemen de beheerskosten voor het RVOB toe met naar schatting € 1,5 mln. per jaar. Het RVOB dekt deze meeruitgaven uit verwachte meeropbrengsten van € 1,5 mln. uit erfpacht. Verder moet Park Sorghvliet worden gerenoveerd om de veiligheid van bezoekers in, maar ook rondom, het park te kunnen garanderen. Hierdoor wordt € 1,5 mln. aan extra uitgaven gerealiseerd.

Bekostiging

Zakelijke lasten

Het Kabinet heeft besloten om structureel budget over te hevelen van departementen naar BZK vanwege de centrale-loketfunctie voor zakelijke lasten die het RVOB sinds 2009 vervult. Hiermee wordt het RVOB naast reguliere zakelijke lasten als OZB ook verantwoordelijk voor overige zakelijke lasten. Uit de realisatiecijfers 2012 is gebleken dat de overige zakelijke lasten, sinds de invoering van de centrale loketfunctie bij het RVOB, zijn toegenomen. Dit leidde ertoe dat het RVOB de lasten niet meer binnen de bestaande middelen kon dekken.Met de structurele overheveling van de op de departementale begrotingen voor deze functie beschikbare middelen, is in dekking voorzien.

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen

Bijdrage RVOB

Het resultaat van het RVOB over 2013 bedraagt € 3,1 mln. Het resultaat wordt via de moederbijdrage ingezet om de incidentele kosten te dekken die door de fusie tot RVB ontstaan. Dit betreft met name kosten op het gebied van ICT. Hiervoor is een extra opdracht door de eigenaar richting het RVOB verstrekt.

Ontvangsten

Door de verslechterde vastgoedmarkt blijven panden langer in bezit van het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB). Hierdoor nemen de beheerskosten voor het RVOB toe met naar schatting € 1,5 mln. per jaar. Het RVOB dekt deze meeruitgaven uit verwachte meeropbrengsten van € 1,5 mln. uit erfpacht.

Licence