Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.1 Baten-lastenagentschap Logius

De Regeling Agentschappen stelt dat het een baten-lastenagentschap is toegestaan een eigen vermogen aan te houden tot een bedrag van 5% van de gemiddelde jaaromzet van de afgelopen 3 jaren. Met het resultaat van 2013 wordt het maximaal toegestane eigen vermogen met ca. 4,8 mln. overschreden. De eigenaar heeft besloten een deel van dat surplus nu in te zetten voor opdrachten bij Logius voor het moederdepartement met een generieke impact.

De verwerking van deze mutatie heeft geen invloed op het kasstroomoverzicht.

Baten-lastenagentschap Logius, 1e Suppletoire begroting 2014 (Voorjaarsnota)

Exploitatieoverzicht

Bedragen x € 1.000
 

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

     

Omzet moederdepartement

34.977

3.600

38.577

Omzet overige departementen

45.408

– 1.800

43.608

Omzet derden

10.885

 

10.885

Rentebaten

0

 

0

Vrijval voorzieningen

0

 

0

Bijzondere baten

0

 

0

Totaal baten

91.270

1.800

93.070

       

Lasten

     

Apparaatskosten

91.064

1.800

92.864

– personele kosten

28.230

630

28.860

– wv eigen personeel

15.527

630

16.157

– wv externe inhuur

12.704

 

12.704

– materiële kosten

62.834

1.170

64.004

– wv apparaat ICT

2.000

0

2.000

– wv bijdrage SSO's

2.000

 

2.000

Rentelasten

25

 

25

Afschrijvingskosten

1.381

 

1.381

– materieel

1.381

 

1.381

– wv apparaat ICT

1.381

 

1.381

– immaterieel

0

 

0

Overige lasten

0

 

0

– dotaties voorzieningen

0

 

0

– bijzondere lasten

0

 

0

Totaal lasten

92.470

1.800

94.270

       

Saldo van baten en lasten

– 1.200

0

– 1.200

Toelichting

Omzet

De omzetverhoging is het gevolg van het dekken van incidentele lasten van een aantal noodzakelijke maatregelen gericht op handhaving van een hoog niveau van beschikbaarheid en veiligheid van de digitale basisinfrastructuur van de voorzieningen van Logius.

Toelichting Lasten

De extra opdrachten leiden ook tot een aanpassing aan de lastenkant.

Licence