Base description which applies to whole site

3.2 Baten-lastenagentschap FMHaaglanden

De Regeling Agentschappen stelt dat het een baten-lastenagentschap is toegestaan een eigen vermogen aan te houden tot een bedrag van 5% van de gemiddelde jaaromzet van de afgelopen 3 jaren. Met het resultaat van 2013 wordt het maximaal toegestane eigen vermogen met ca. 2,4 mln. overschreden. Met de eigenaar en opdrachtgevers is afgesproken het surplus in 2014 terug te geven door middel van een tariefverlaging op de basisdienstverlening voor 2014.

Baten-lastenagentschap FMH, 1e Suppletoire begroting 2014 (Voorjaarsnota)

Exploitatieoverzicht

Bedragen x € 1.000
 

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

     

Omzet moederdepartement

15.143

2.193

17.336

Omzet overige departementen

88.882

2.373

91.255

Omzet derden

0

0

0

Rentebaten

0

0

0

Vrijval voorzieningen

20

0

20

Bijzondere baten

0

0

0

Totaal baten

104.045

4.566

108.611

       

Lasten

     

Apparaatskosten

97.224

7.119

104.343

– personele kosten

28.777

4.869

33.646

– wv eigen personeel

25.899

1.853

27.752

– wv externe inhuur

2.878

3.016

5.894

– materiële kosten

68.447

2.250

70.697

– wv apparaat ICT

2.128

– 234

1.894

– wv bijdrage SSO's

7.458

13.242

20.700

Rentelasten

424

125

549

Afschrijvingskosten

6.376

– 286

6.090

– materieel

6.376

– 286

6.090

– wv apparaat ICT

0

0

0

– immaterieel

0

0

0

Overige lasten

20

0

20

– dotaties voorzieningen

20

0

20

– bijzondere lasten

0

0

0

Totaal lasten

104.045

6.958

111.002

       

Saldo van baten en lasten

0

– 2.391

– 2.391

Toelichting

Omzet

De mutatie in de omzet van het moederdepartement is naast de tariefverlaging met name het gevolg van de ingebruikname van de Turfmarkt. FMHaaglanden beschikte bij het opstellen van de ontwerpbegroting niet over ervaringscijfers. De kosten voor de nutsvoorzieningen (werkelijke kosten) waren niet meegenomen in de ontwerpbegroting en op basis van de realisatiecijfers over 2013 bleek een bijstelling van de kosten voor de basisdienstverlening noodzakelijk te zijn. Ook de aansluiting van het Rijksbedrijvencentrum (RBC) in Rijswijk was niet meegenomen omdat bij het opstellen van de ontwerpbegroting onvoldoende informatie beschikbaar om de financiële impact te kunnen bepalen.

De mutatie in de omzet van de overige departementen is naast de tariefverlaging met name het gevolg van de aansluiting van het RBC en de beoogde aansluiting van het Ministerie van Algemene Zaken. Voor deze aansluitingen was bij het opstellen van de ontwerpbegroting onvoldoende informatie beschikbaar om de financiële impact te kunnen bepalen.

Lasten

De toename in de omzet leidt ook tot een toename in de kosten.

Externe inhuur

FMH kiest ervoor te werken met een flexibele schil om in te kunnen spelen op de groei en de krimp die optreedt als gevolg van de uitvoering Masterplan Den Haag. Tevens zijn er de komende periode veel grote projecten zoals verhuizingen, aansluitingen van nieuwe klanten etc.

Bijdrage SSO’s

Bij de ontwerpbegroting is voor de bijdrage aan de SSO’s alleen rekening gehouden met de bijdrage ten behoeve van het apparaat van FMH. Echter de SSO’s zijn ook leveranciers voor de dienstverlening van FMH aan de departementen, zoals RBO voor de beveiliging en IPKD voor de koeriersdiensten. Dit is in deze begroting zichtbaar gemaakt.

Baten-lastenagentschap FMH, 1e Suppletoire begroting 2014 (Voorjaarsnota)

Kasstroomoverzicht

Bedragen x € 1.000
   

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

   

Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2014

11.235

– 3.844

7.391

2.

Totaal operationele kasstroom

4.981

– 1.302

3.679

 

Totaal investeringen (–/–)

– 8.400

2.300

– 6.100

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

– 8.400

2.300

– 6.100

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

0

0

0

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

0

0

 

Aflossingen op leningen (–/–)

– 4.981

1.062

– 3.919

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

8.400

– 2.300

6.100

4.

Totaal financieringskasstroom

3.419

– 1.238

2.181

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2013 (=1+2+3+4)

11.235

– 4.084

7.151

De afname bij investeringen heeft betrekking op de vervangingsinvesteringen.

Doelmatigheidsindicatoren

Omschrijving Generiek Deel

begroting

stand 1e suppletoire begroting

 

2014

2014

Verloop tarieven basisdienstverlening (norm 2011=100)

119

97,5

     

Omzet per productgroep

104.025

108.591

– Basis

86.453

86.703

– Basis+

7.474

5.972

– Maatwerk

3.190

2.203

– Werkelijk

6.619

10.878

– Overige opbrengsten

289

2.836

     

FTE-totaal (excl. externe inhuur)

451

471

     

Saldo van baten en lasten (%)

0%

– 2%

     

Klanttevredenheid (KTO)

Tevreden

Tevreden

Medewerkers (MTO)

Tevreden

Tevreden

De eenheid werkplek krijgt door het nieuwe werken een andere definitie. Deze definitie wordt vastgesteld in het Interdepartementale Commissie Facilitaire Zaken en Huisvesting (ICFH). De aanpassing van de definitie zal invloed hebben op de index «verloop tarieven basisdienstverlening».

Licence