Base description which applies to whole site

2.2. Het beleidsartikel

In onderstaande tabel worden voor de verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten de budgettaire gevolgen van beleid van het provinciefonds weergegeven. Hiermee worden de integrale uitgaven die samenhangen met de samengestelde beleidsdoelstelling (het nastreven van een adequate omvang van het provinciefonds en het nastreven van een adequate verdeling van de middelen over de provincies) inzichtelijk gemaakt.

Tabel B1: Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)
 

Stand begroting (1)

Stand suppletoire begroting VJN (2)

Mutaties suppletoire begroting NJN (3)

Stand suppletoire begroting NJN (4)=(2+3)

Verplichtingen

1.171.987

1.247.426

42.178

1.289.604

           

Uitgaven:

1.171.987

1.247.354

42.178

1.289.532

         

Opdracht

       

1.

Kosten Financiële-verhoudingswet

100

100

0

100

           

Bijdragen aan medeoverheden

       

1.

Algemene uitkeringen

345.268

299.396

7.477

306.873

2.

Integratie-uitkeringen

145.325

40.330

0

40.330

3.

Decentralisatie-uitkeringen

681.294

907.528

34.701

942.229

           

Ontvangsten

1.171.987

1.247.354

42.178

1.289.532

Licence