Base description which applies to whole site

01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln)

Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02)

Kasbudget 2014

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Projecten Waterveiligheid

             

Projecten Nationaal

             

Programma HWBP

       

2020

2020

 

HWBP Rijksprojecten

2

2

573

573

     

HWBP Waterschapsprojecten

24

17

3.138

3.138

   

1

HWBP Overige projectkosten (programmabureau)

6

5

57

57

     
               

Deltafaciliteit Deltares

0

3

26

25

2013

2013

2

Dijkversterking en Herstel steenbekleding

49

49

854

854

2015

2015

 

Maatregelen i.r.t. rivierverruiming

3

14

189

191

2015

2015

3

Overige onderzoeken en kleine projecten

13

14

1.172

1.171

     

afrondingsverschillen

   

– 1

       

Programma

97

103

6.008

6.010

     

Begroting (DF 1.02.02)

97

185

         

Overprogrammering (-)

 

81

         
  • 1. De financieringsregeling voorziet in de financierbaarheid van kosten die reeds voor 2014 gemaakt zijn voor HWBP-projecten. Het meest omvangrijke voorschot betreft het urgente deel van het waterschapsproject IJsseldijk Gouda, welke een versnelde betaling van € 4 miljoen behoeft.

  • 2. De bouw van het bedieningsgebouw en de hal/meetkamer voor de Deltagoot is vertraagd. Daarnaast is een van de vier speciaal voor Deltares ontworpen en samengestelde, hydraulische plunjers is tijdens het transport zo ernstig beschadigd dat deze opnieuw moet worden gefabriceerd.

  • 3. De vertraging van ruim € 10 miljoen wordt veroorzaakt door de projecten Afferdense en Deestse Waarden en Heesseltsche Waarden. Er is vertraging door diverse oorzaken (het opstellen van contractstukken voor dwarsstromingonderzoeken, een negatief advies van de tenderboard door het ontbreken van een technisch manager, geen vaststelling van het bestemmingsplan omdat er geen beheersovereenkomst was tussen VANL1 en Staatsbosbeheer en vertraging in de grondaankoop).

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01)

Projectomschrijving

Budget

Oplevering

Toelichting

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

Verplicht

         

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

         

Afsluitdijk: Versterking

828

828

2021

2021

 

EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk)

9

8

     

Ambitie Afsluitdijk

18

18

     

Gebonden

         

Projecten Limburg

         

Ooijen-Wanssum

123

123

     

Projecten Oost-Nederland

         

IJsseldelta Kampen

121

121

na 2020

na 2020

 

Projecten Noord-Nederland

         

Integrale verkenning Legger Vlieland en Terschelling

3

3

2015

2015

 

Bestemd

23

23

     

Projecten in voorbereiding:

         

Projecten Nationaal

         

Beheer, Onderhoud en Vervanging nieuwe aanleg (LCC)

         

Steenbestortingen

         

Projecten Zuidwestelijke Delta

         

– Rijksstructuurvisie Grevelingen-Volkerak Zoommeer

         

– Zandhonger Oosterschelde

         

– Tidal Test Centre Grevelingen

         

– Overige projecten in voorbereiding

         

Gesignaleerde risico's:

         

Totaal programma planuitwerking en verkenning

1.124

1.123

     

Begroting DF 1.02.01

1.124

1.123

     

Ontvangsten

In 2014 wordt meer ontvangen voor Ruimte voor de Rivier doordat meer vastgoed kan worden verkocht dan gepland.

Verplichtingen

Aan de verplichtingenkant worden gebudgetteerde verplichtingen in latere jaren vastgelegd. De meest noemenswaardige verplichtingenschuiven bij de Grote Projecten waterveiligheid vinden plaats bij de HWBP-2 projecten Waddenzeedijk Texel (€ 177 miljoen) ende Hoogwaterkering Den Oever (€ 48 miljoen), Ruimte voor de Rivier (€ 176 miljoen) en de Zandmaas (€ 23 miljoen). Andere vertragingen vinden plaats bij de Steenbekledingen Wester- en Oosterschelde (€ 31 miljoen), de Steenbestortingen Westerschelde (€ 19 miljoen) en maatregelen in relatie tot rivierverruiming (€ 19 miljoen). Op een aantal HWBP-projecten vinden juist verplichtingenversnellingen plaats (tezamen € 20 miljoen).

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

2 Investeren in zoetwatervoorziening

Stand ontwerp begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3)+(4)

(6)=(2)+(5)

Verplichtingen

3.143

4.819

– 388

– 52

– 440

4.379

 

Uitgaven

3.863

10.716

– 503

– 398

– 901

9.815

 

Waarvan juridisch verplicht

70%

77%

     

93%

 

2.01 Aanleg waterkwantiteit

0

0

0

0

0

0

 

2.01.01 Verkenningen en planuitwerking waterkwantiteit

0

0

0

0

0

0

 

2.01.02 Realisatieprogramma waterkwantiteit

0

0

0

0

0

0

 

2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

1.203

8.033

-1.238

-346

-1.584

6.449

 

2.02.01 Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening

1.203

1.486

– 2

0

– 2

1.484

 

2.02.02 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening

0

6.547

– 1.236

– 346

– 1.582

4.965

 

2.03 Studiekosten

2.660

2.683

735

-52

683

3.366

 

2.03.01 Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma

2.660

2.683

735

– 52

683

3.366

 

2.03.02 Overige studiekosten

0

0

0

0

0

0

 

2.09 Ontv. Inv. in Waterkwant. en zoetwatervoorz.

0

10.331

-10.131

848

-9.283

1.048

 

2.09.01 Ontvangsten zoetwatervoorzieningen

0

10.331

– 10.131

848

– 9.283

1.048

 

2.09.02 Overige ontvangsten

0

0

0

0

0

0

 
02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02)

Kasbudget 2014

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Projecten Zoetwatervoorziening

             

Projecten Nationaal

             

Innovatie KRW

5

5

75

75

     

Projecten Zuidwestelijke Delta

             

Besluit Beheer Haringvlietsluizen

0

0

76

76

2018

2018

 

Overige projecten

             

Luwtemaatregelen Hoornse Hop

0

0

8

8

     

Programma

5

5

159

159

     

Begroting (DF 2.02.02)

5

5

         

Overprogrammering (-)

 

0

         
Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Verkenningen en plantuitw.programma (2.02.01)

Projectomschrijving

Budget

Oplevering/openstelling

Toelichting

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

Verplicht

         

Projecten Nationaal

         

EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening

17

17

     

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

         

TBES Markermeer

   

2014

2014

 

Marker Wadden

   

2014

2014

 

Projecten Brabant

         

Roode Vaart

10

10

     

Projecten Zuidwestelijke Delta

         

Besluit Beheer Haringvlietsluizen

   

2014

2014

 

Gebonden

0

0

     

– 

         

Bestemd

         

Projecten in voorbereiding:

         

EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening

         

– Overige projecten in voorbereiding

         

afrondingsverschillen

         

Totaal programma planuitwerking en verkenning

27

27

     

Begroting DF 2.02.01

27

27

     

Ontvangsten

In 2014 worden nagenoeg geen ontvangsten van de Provincie Zeeland verwacht in relatie tot de Natuurcompensatie Perkpolder. De ontvangsten zijn verschoven naar de jaren 2015 en 2016. Als gevolg van recentere inzichten wordt de vertraging met bijna € 1 miljoen opwaarts bijgesteld.

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

3 Beheer, onderhoud en vervanging

Stand ontwerp begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3)+(4)

(6)=(2)+(5)

Verplichtingen

232.622

244.583

1.921

– 60.376

– 58.455

186.128

 

Uitgaven

176.257

179.213

7.461

– 11.621

– 4.160

175.053

 

Waarvan juridisch verplicht

100%

85%

     

82%

 

3.01 Watermanagement

11.142

11.142

135

253

388

11.530

 

3.01.01 Watermanagement

11.142

11.142

135

253

388

11.530

 

3.02 Beheer en Onderhoud

165.115

168.071

7.326

-11.874

-4.548

163.523

 

3.02.01 Waterveiligheid

132.295

132.295

1.601

0

1.601

133.896

 

3.02.02 Zoetwatervoorziening

19.027

19.027

5.667

0

5.667

24.694

 

3.02.03 Vervanging

13.793

16.749

58

– 11.874

– 11.816

4.933

 

3.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

 

3.09.01 Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

 
1

De VANL-TCW is een vereniging van agrarische ondernemers en burgers die zich inzet voor een economisch duurzame land en tuinbouw.

Licence