Base description which applies to whole site

5. Toelichting per beleidsartikel

Beleidsartikel 1

Beleidsartikel 1 Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten Bedragen in EUR 1.000
   

Stand ontwerpbegroting 2014

Stand 1e suppletoire begroting 2014

Mutaties 2e suppletoire begroting 2014

Stand 2e suppletoire begroting 2014

     

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

 

87.367

93.599

2.825

96.424

             

Uitgaven:

Instrument

       
             

Programma-uitgaven totaal

 

106.237

112.650

908

113.558

             

1.1

Goed functionerende internationale instellingen met een breed draagvlak

 

52.697

53.560

– 395

53 165

             
 

Subsidies

         
   

waarvan Carnegiestichting

4.400

4.400

2.565

6.965

             
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

         
   

waarvan Verenigde Naties

40.500

37.170

– 2.910

34.260

   

waarvan OESO

6.360

6.360

– 50

6.310

   

waarvan Internationaal Strafhof

0

3.040

 

3.040

             

1.2

Bescherming en bevordering van mensenrechten

 

53.540

59.090

1.303

60.393

             
 

Bijdragenovereenkomst

Landenprogramma's mensenrechten

28.120

33.270

– 257

33.013

             
 

Subsidies

         
   

waarvan Wereldomroep

14.000

14.000

 

14.000

   

waarvan mensenrechtenfonds

4.000

4.500

1.560

6.060

             
 

bijdragen (inter) nationale organisaties

         
   

waarvan OHCHR

7.250

7.250

 

7.250

Uitgaven

Artikel 1.1

Als gevolg van het toepassen van het hanteren van een vaste wisselkoers daalt de bijdrage aan de VN. Hier staat tegenover dat de uitgaven voor de Carnegie-stichting (huisvesting Internationaal Gerechtshof en Permanent Hof van Arbitrage) toenemen omdat bij verbouwactiviteiten extra kosten in verband met asbestverwijdering zijn gemaakt.

Beleidsartikel 2

Beleidsartikel 2 Veiligheid en stabiliteit Bedragen in EUR 1.000
   

Stand ontwerpbegroting 2014

Stand 1e suppletoire begroting 2014

Mutaties 2e suppletoire begroting 2014

Stand 2e suppletoire begroting 2014

     

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

 

246.167

271.672

– 22.523

249.149

             

Uitgaven:

         
             

Programma-uitgaven totaal

 

275.466

287.108

– 16.218

270.890

             

2.1

Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid

 

19.710

22.078

5.726

27.804

             
 

Subsidies

         
   

waarvan programma ondersteuning buitenlands beleid

2.500

2.500

0

2.500

   

waarvan Veiligheidsfonds

0

2.750

4.675

7.425

             
 

Bijdragen (inter) nationale organisaties

         
   

waarvan NAVO

15.695

15.695

1.000

16.695

             

2.2

Bestrijding en terugdringing van internationaal terrorisme en andere vormen van internationale criminaliteit

 

500

2.500

0

2.500

             
 

Subsidies

         
   

waarvan Anti-terrorisme instituut

500

500

0

500

 

Opdrachten

         
   

Cyber Security Conference 2015

 

2.000

0

2.000

             

2.3

Bevordering van ontwapening en wapenbeheersing, bestrijding van proliferatie van massavernietigingswapens en het voeren van een transparant en verantwoord wapenexportbeleid

 

32.474

35.422

– 7.404

28.018

             
 

Bijdragen (inter) nationale organisaties

         
   

waarvan IAEA

7.320

7.320

– 320

7.000

   

waarvan OPCW/EBRD

3.520

3.560

– 1.870

1.690

   

waarvan CTBTO

1.920

1.920

– 220

1.700

             
 

Opdrachten

         
   

Nuclear Security Summit

19.700

22.608

– 4.980

17.628

             

2.4

Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband

 

203.603

208.529

– 14.248

194.281

             
 

Bijdragenovereenkomst

         
   

waarvan landenprogramma's stabiliteitsfonds

86.500

92.900

5.000

97.900

             
 

Bijdragen (inter) nationale organisaties

         
   

waarvan OVSE

7.195

7.195

– 695

6.500

   

waarvan VN-contributie voor crisisbeheersingsoperaties

102.000

102.000

– 15.000

87.000

             

2.5

Bevordering van transitie in prioritaire gebieden

 

19.179

18.579

– 292

18.287

             
 

Bijdragenovereenkomst

         
   

waarvan landenprogramma's hervormingen Arabische Regio

6.850

6.850

0

6.850

             
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

         
   

waarvan MATRA-programma's

10.350

12.350

– 920

11.430

             

Ontvangsten

 

1.168

1.168

200

1.368

             

2.10

Doorberekening Defensie diversen

 

168

168

0

168

             

2.40

Restituties contributies

 

1.000

1.000

200

1.200

Uitgaven

Artikel 2.1

De stijging van het budget voor goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid wordt veroorzaakt doordat de uitgaven voor het Veiligheidsfonds zijn verhoogd. Het betreft hier extra inzet voor het conflict in Syrië en Irak. Daarnaast zijn de uitgaven voor de NAVO toegenomen als gevolg van aanpassing van het betaalritme van de bijdrage.

Artikel 2.3

Het budget voor bevordering van ontwapening en wapenbeheersing daalt als gevolg van de overheveling van budget voor de NSS. Dit ter dekking van uitgaven ten behoeve van de NSS bij andere departementen (V&J, I&M en Defensie). Daarnaast daalt het budget omdat op basis van de liquiditeitsprognose geen betaling aan de EBRD hoeft te worden gedaan.

Artikel 2.4

De verlaging van het budget voor bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband is het gevolg van een daling van de Nederlandse contributie aan VN-crisisbeheersingsoperaties. Deze uitgaven vinden plaats na afroep door de VN en zijn mede gebaseerd op afdrachten van andere lidstaten en de liquiditeitsbehoefte binnen de verschillende operaties in 2014. Om die reden wordt een bedrag van EUR 15 miljoen opgenomen als eindejaarsmarge. Daarnaast daalt het budget als gevolg van een lagere contributie aan de OVSE. Voorts wordt vanuit de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (art.4.3) EUR 5 miljoen overgeheveld naar het Stabiliteitsfonds ten behoeve van activiteiten in o.m. Syrië en de Centraal Afrikaanse Republiek.

Beleidsartikel 3

Beleidsartikel 3 Europese samenwerking Bedragen in EUR 1.000
   

Stand ontwerpbegroting 2014

Stand 1e suppletoire begroting 2014

Mutaties 2e suppletoire begroting 2014

Stand 2e suppletoire begroting 2014

     

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

 

7.658.640

8.081.172

1.056.959

9.138.131

             

Uitgaven:

         
             

Programma-uitgaven totaal

 

7.824.896

8.238.144

1.056.959

9.295.103

             

3.1

Een democratische, slagvaardige en transparante Europese Unie die haar burgers vrijheid, recht, recht, veiligheid, welvaart en duurzame economische groei biedt

 

7.644.857

8.063.239

1.058.934

9.122.173

             

Bijdragen (inter)nationale organisaties

         
   

BNI-afdracht

4.008.033

5.047.470

664.821

5.712.291

   

BTW-afdracht

862.024

471.236

419.313

890.549

   

Landbouwheffingen

253.000

253.000

0

253.000

   

Invoerrechten

2.521.800

2.291.533

– 25.200

2.266.333

     

3.2

Een effectief, efficient en cohorent optreden van de Unie ten opzichte van derde landen en regio's, inclusief ontwikkelingslanden

 

166.256

158.016

0

158.016

             

Bijdragen (inter)nationale organisaties

         
   

Europees Ontwikkelingsfonds

166.256

158.016

0

158.016

             

3.3

Een hechtere Europese waardengemeenschap

 

9.923

10.100

– 100

10.000

             

Bijdragen (inter)nationale organisaties

         
   

Raad van Europa

9.923

9.923

0

9.923

             

3.4

Versterkte Nederlandse positie in de Unie van 28

 

3.860

6.789

– 1.875

4.914

             

Opdrachten

EU voorzitterschap

0

1.960

– 1.875

85

             

Bijdragen (inter)nationale organisaties

         
   

Benelux bijdrage

3.860

3.980

0

3.980

             

Ontvangsten

 

693.700

509.057

121.011

630.068

             

3.10

Perceptiekostenvergoedingen

 

693.700

508.907

120.926

629.833

             
   

Inning landbouwheffingen

63.250

50.600

0

50.600

   

Inning invoerrechten

630.450

458.307

120.926

579.233

             

3.30

Restitutie Raad van Europa

 

0

150

85

235

Verplichtingen

Geen toelichting

Uitgaven

Artikel 3.1

De stijging van de EU-afdrachten wordt in belangrijke mate veroorzaakt doordat de herziening van de Bruto Nationale Inkomens (BNI) van de lidstaten heeft geleid tot een herberekening van de EU-afdrachten. Voor Nederland betekent dit een bruto naheffing van EUR 1,103 miljard. Aan de BNI-herberekening is ook een teruggave gekoppeld. Voor Nederland blijft na deze teruggave een netto naheffing van 642,7 miljoen over. Aangezien er momenteel in Europa nog geen overeenstemming is over de zesde aanvullende begroting 2014, die deze teruggave regelt, worden de budgettaire effecten hiervan niet in de tweede suppletoire begrotingswet opgenomen waardoor de mutatie per saldo uitkomt op EUR 1,06 miljard. Ten slotte is de verwerking van de tweede en (een gedeelte van de) vierde aanvullende begroting 2014 en de effecten van de lente-raming van de Europese Commissie op de afdrachten opgenomen. Deze laatste mutatie was al eerder verwerkt in de Miljoenennota 2015. Hierdoor komt de mutatie per saldo uit op EUR 1,06 miljard.

Ontvangsten

De stijging van de ontvangsten hangt samen met de per saldo hogere mutatie op de BTW-afdracht en invoerrechten aan de uitgavenkant. Nederland ontvangt een deel van de afgedragen invoerrechten terug als perceptiekostenvergoeding.

Beleidsartikel 4

Beleidsartikel 4 Consulaire belangenbehartiging en het internationaal uitdragen van Nederlandse waarden en belangen Bedragen in EUR 1.000
   

Stand ontwerpbegroting 2014

Stand 1e suppletoire begroting 2014

Mutaties 2e suppletoire begroting 2014

Stand 2e suppletoire begroting 2014

     

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

 

42.311

42.344

– 1.178

41.166

             

Uitgaven:

         
             

Programma-uitgaven totaal

 

51.291

51.320

– 1.434

49.886

             

4.1

Op basis van eigen verantwoordelijkheid consulaire dienstverlening bieden aan Nederlanders in het buitenland

 

13.701

10.545

741

11.286

             
 

Subsidies

         
   

waarvan Epafras

600

600

0

600

   

waarvan Reclassering Nederland

600

600

0

600

             
 

Opdrachten

         
   

waarvan inkoop reisdocumenten

4.025

4.025

1.400

5.425

   

waarvan consulaire informatiesystemen

6.917

3.761

– 700

3.061

             

4.2

Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren

 

2.163

7.616

– 2.245

5.371

             
 

Opdrachten

         
   

waarvan visumverlening

900

900

300

1.200

   

waarvan ambtsberichtenonderzoek

300

300

– 100

200

   

waarvan consulaire informatiesystemen

0

5.453

– 2.400

3.053

             
 

Subsidies

         
   

diversen

860

860

 

860

             

4.3

Grotere buitenlandse bekendheid met de Nederlandse cultuur

 

7.512

5.592

– 528

5.064

             
 

Bijdragenovereenkomst

         
   

waarvan bijdragen aan instituten

3.700

3.600

– 792

2.808

             
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

         
   

waarvan gemeenschappelijk cultureel erfgoed

3.800

2.980

– 742

2.238

             

4.4

Het inzetten van Publieksdiplomatie door het Postennetwerk en BZ om het beeld van Nederland in het buitenland te versterken en op een positief realistische manier uit te dragen

 

19.080

21.579

834

22.413

             
 

Bijdragenovereenkomst

         
   

waarvan landenprogramma's publieksdiplomatie

9.817

7.817

301

8.118

 

Subsidies

         
   

waarvan Instituut Clingendael

2.320

2.320

94

2.414

             
 

Opdrachten

         
   

waarvan programma ondersteuning buitenlands beleid

3.060

3.460

0

3.460

   

waarvan bezoeken hoogwaardigheidsbekleders en uitgaven Corps Diplomatique en internationale Organisaties

2.150

3.215

0

3.215

             

4.5

Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationale organisaties in Nederland

 

8.835

5.988

– 236

5.752

             
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

         
   

waarvan Internationaal Strafhof

6.700

3.660

– 160

3.500

   

waarvan Speciaal Tribunaal Libanon

1.950

1.950

– 239

1.711

             

Ontvangsten

 

42.090

42.090

2.600

44.690

             

4.10

Consulaire dienstverlening aan Nederlanders

 

19.300

19.300

1.600

20.900

             

4.20

Consulaire dienstverlening aan vreemdelingen

 

22.000

22.000

1.000

23.000

             

4.40

Dooberekening Defensie diversen

 

790

790

0

790

Uitgaven

Artikel 4.2

Het budget voor het samen met (keten)partners het personenverkeer reguleren, daalt als gevolg van een vertraging bij de implementatie van de verdere digitalisering van afgifte van visa. De verwachting is dat deze uitgaven begin volgend jaar gemaakt zullen worden. Om die reden wordt het bedrag opgenomen als eindejaarsmarge.

Beleidsartikel 5

Niet-beleidsartikel 5 Geheim Bedragen in EUR 1.000
 

Stand ontwerpbegroting 2014

Stand 1e suppletoire begroting 2014

Mutaties 2e suppletoire begroting 2014

Stand 2e suppletoire begroting 2014

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

31

0

0

0

         

Uitgaven

31

0

0

0

Beleidsartikel 6

Niet-beleidsartikel 6 Nominaal en onvoorzien Bedragen in EUR 1.000
 

Stand ontwerpbegroting 2014

Stand 1e suppletoire begroting 2014

Mutaties 2e suppletoire begroting 2014

Stand 2e suppletoire begroting 2014

   

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

57.011

7.341

– 7.311

30

           

Uitgaven:

       
           

Uitgaven totaal

57.011

7.341

– 7.311

30

           

6.1

Nominaal en onvoorzien

57.011

7.341

– 7.311

30

Verplichtingen

Conform de toelichting onder de uitgaven

Uitgaven

De verlaging op het artikel nominaal en onvoorzien is het gevolg van de bijstelling van de BBP-raming. Deze raming is gepubliceerd in de MEV 2014 door het CPB. Hierdoor neemt het beschikbare budget voor de HGIS onvoorzien af.

Niet-Beleidsartikel 7

Niet-beleidsartikel 7 Apparaat Bedragen in EUR 1.000
 

Stand ontwerpbegroting 2014

Stand 1e suppletoire begroting 2014

Mutaties 2e suppletoire begroting 2014

Stand 2e suppletoire begroting 2014

   

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

720.123

694.230

– 10.012

684.218

   

Uitgaven

754.195

749.677

– 17.059

732.618

           

7.1.1

Personeel

485.100

489.348

– 13.030

476.318

 

Eigen personeel

478.080

482.328

– 12.780

469.548

 

Inhuur extern

7.020

7.020

– 250

6.770

           

7.1.2

Materieel

262.095

260.329

– 4.029

256.300

 

waarvan ICT

29.300

29.300

– 1.250

28.050

 

waarvan bijdragen aan SSO's

35.770

35.770

0

35.770

           
           

7.2

Koersverschillen

pm

pm

 

pm

           

Ontvangsten

27.450

21.450

17.100

38.550

           

7.10

Diverse ontvangsten

27.450

21.450

17.100

38.550

           

7.11

Koersverschillen

pm

pm

 

pm

Uitgaven

De apparaatsuitgaven laten per saldo een daling zien. De loonkosten voor uitgezonden personeel dalen omdat het aantal medewerkers dat werkzaam is op de posten, is afgenomen. Hier staat tegenover dat de uitgaven voor lokaal personeel stijgen als gevolg van lokale loonontwikkeling en door het vervangen van uitgezonden personeel door lokale medewerkers. De uitgaven voor honoraire consulaten zijn gestegen omdat, door wijzigingen in de bevoegdheden, incidentele kosten zijn gemaakt. Ten slotte zijn de uitgaven voor nieuwe IT projecten en investeringen in huisvesting lager dan voorzien. Het saldo wordt opgenomen als eindejaarsmarge.

Ontvangsten

De toename op de ontvangsten wordt veroorzaakt doordat de garantie, die eind vorig jaar is afgegeven op de Arctic Sunrise, niet is opgehaald. De bankgarantie is beëindigd en teruggestort. Daarnaast stijgen de ontvangsten als gevolg van de verkoop van panden in het buitenland (o.a. in Brussel, Boedapest en Kaapstad). Deze onroerend goed-ontvangsten (EUR 13,5 miljoen) worden toegevoegd aan het huisvestingsfonds en zullen naar verwachting in 2016 worden opgevraagd.

Licence