Base description which applies to whole site

Toelichting

Uitgaven artikel 2.4

De verlaging van het budget voor bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband is het gevolg van een daling van de Nederlandse bijdrage aan VN-crisisbeheersingsoperaties. Deze uitgaven vinden plaats na afroep door de VN en zijn mede gebaseerd op afdrachten van andere lidstaten en de liquiditeitsbehoefte binnen de verschillende operaties. De verwachting is dat dit verzoek begin volgend jaar zal komen. Daarnaast daalt het budget als gevolg van lagere uitgaven aan de OVSE. De afroep op de contributie voor 2014 is lager dan eerder geraamd.

Uitgaven artikel 3.1

De stijging van de EU-afdrachten wordt in belangrijke mate veroorzaakt doordat de herziening van de Bruto Nationale Inkomens (BNI) van de lidstaten heeft geleid tot een herberekening van de EU-afdrachten. Voor Nederland betekent dit een bruto naheffing van EUR 1,103 miljard. Aan de BNI-herberekening is ook een teruggave gekoppeld. Voor Nederland blijft na deze teruggave een netto naheffing van 642,7 miljoen over. Aangezien er momenteel in Europa nog geen overeenstemming is over de zesde aanvullende begroting 2014, die deze teruggave regelt, worden de budgettaire effecten hiervan niet in de tweede suppletoire begrotingswet opgenomen waardoor de mutatie per saldo uitkomt op EUR 1,06 miljard. Ten slotte is de verwerking van de tweede en (een gedeelte van de) vierde aanvullende begroting 2014 en de effecten van de lente-raming van de Europese Commissie op de afdrachten opgenomen. Deze laatste mutatie was al eerder verwerkt in de Miljoenennota 2015. Hierdoor komt de mutatie per saldo uit op EUR 1,06 miljard.

Ontvangsten artikel 3.10

De stijging van de ontvangsten hangt samen met de per saldo hogere mutatie op de BTW afdracht en invoerrechten aan de uitgavenkant. Nederland ontvangt een deel van de afgedragen invoerrechten terug als perceptiekostenvergoeding.

Licence