Base description which applies to whole site

3. Wijzigingen in de omvang van de HGIS

In deze paragraaf wordt geschetst welke wijzigingen zijn opgetreden in de omvang van de HGIS sinds de Voorjaarsnota 2014. Zoals uit de hierna volgende tabel blijkt is de HGIS ten opzichte van de stand bij de Voorjaarsnota 2014 toegenomen met EUR 181,6 miljoen.

Wijzigingen in HGIS-uitgaven en -ontvangsten vanaf Voorjaarsnota 2014 (bedragen x € 1 mln)
 

Totaal

Wv. ODA

Uitgaven VJN 2014

5.544,3

3.893,6

mutatie MJN 2015

777,0

783,1

mutatie NJN 2014

– 556,8

– 468,3

Totaal mutaties

220,3

314,8

Uitgaven NJN 2014

5.764,6

4.208,3

 

Totaal

Ontvangsten VJN 2014

138,5

mutatie MJN 2015

20,0

mutatie NJN 2014

18,7

Totaal mutaties

38,7

Ontvangsten NJN 2014

177,2

De toename van de HGIS is het gevolg van meerdere mutaties. In de hierna volgende tabellen zijn deze uitgesplitst.

Oorzaken mutatie HGIS en ODA-daling vanaf Voorjaarsnota 2014 (bedragen x € 1mln)
 

Totaal

Wv. ODA

Bijstellingen BNP (ODA) en prijscomponent BBP (non-ODA)

– 37,9

– 31,9

Overboekingen van/naar HGIS

777,8

775,0

Ontvangsten ODA

20,0

20,0

Intertemporele kasschuif

0,0

0,0

Verwachte onderuitputting

– 578,3

– 470,0

TOTAAL

181,6

293,1

Toelichting:

 • Op basis van wijzigingen in de CPB-ramingen voor het BNP (ODA) en de prijscomponent van het BBP is de omvang van de HGIS bijgesteld.

 • Er vinden meerdere overboekingen van en naar de HGIS plaats. De belangrijkste mutaties zijn:

  • 1. Binnen het kabinet is besloten tot invoering van een nieuw noodhulpfonds van EUR 570 miljoen. Het fonds is flexibel inzetbaar tot en met 2017 en additioneel aan het bestaande budget voor humanitaire hulp. Met het fonds kan Nederland adequaat bijdragen aan de huidige en toekomstige grote rampen, inclusief opvang van vluchtelingen in de regio.

  • 2. De instroom van asielzoekers uit ontwikkelingslanden loopt in 2014 naar verwachting op. Daarom heeft het kabinet EUR 375 miljoen extra beschikbaar gesteld voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers. De ODA-toerekening in 2014 wordt met dit bedrag verhoogd.

  • 3. Vanaf de HGIS-nota 2015 zal in de ODA-begroting geen reservering meer worden opgenomen voor schuldkwijtschelding aan ontwikkelingslanden in het kader van de exportkredietverzekeringen (EKI). Hierdoor neemt de HGIS met EUR 150 miljoen af.

 • De geplande ontvangsten stijgen vanwege restituties van de Wereldbank uit het Global Trade Liquidity Program (GTIP).

 • De verwachte onderuitputting bestaat uit een aantal onderdelen:

  • 1. Binnen de HGIS verwacht een aantal departementen dat de realisaties ca. EUR 95 miljoen lager zullen zijn dan geraamd. De belangrijkste zijn BZ/BH&OS, Justitie en Defensie.

  • 2. In 2014 is een aantal panden in het buitenland verkocht. De opbrengst hiervan wordt opgenomen in het huisvestingsfonds. De verwachting is dat deze middelen in 2016 worden ingezet.

  • 3. Van het noodhulpfonds (zie hierboven) wordt een bedrag van EUR 470 miljoen doorgeschoven naar volgende jaren.

Voor een verdere toelichting op de diverse mutaties wordt verwezen naar de desbetreffende begrotingsartikelen op de respectievelijke suppletoire begrotingen

Licence