Base description which applies to whole site

2.2 De beleidsartikelen

Artikel 11 Waterkwantiteit

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

11

Waterkwantiteit

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting:

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

Verplichtingen

34.814

0

5.033

1.399

1.638

3.037

42.884

Uitgaven:

39.731

0

2.429

– 312

1.007

695

42.855

Waarvan juridisch verplicht

85%

         

74%

11.01

Algemeen waterbeleid

34.564

0

102

– 212

1.149

937

35.603

11.01.01

Opdrachten

2.436

0

52

74

– 470

– 396

2.092

11.01.02

Subsidies

10.712

0

234

– 424

2.309

1.885

12.831

 

– Partners voor Water (HGIS)

10.500

0

0

0

2.310

2.310

12.810

 

– Overige subsidies

212

0

234

– 424

– 1

– 425

21

11.01.03

Bijdrage aan agentschappen

19.416

0

– 184

100

576

676

19.908

 

– waarvan bijdrage aan KNMI

473

0

85

0

0

0

558

 

– waarvan bijdrage aan RWS

18.943

0

– 269

 

576

576

19.350

11.01.04

Bijdrage aan medeoverheden

2.000

0

0

38

– 1.266

– 1.228

772

11.02

Waterveiligheid

2.860

0

– 18

0

295

295

3.137

11.02.01

Opdrachten

2.860

0

– 18

0

295

295

3.137

11.03

Grote oppervlaktewateren

2.307

0

2.345

– 100

– 437

– 537

4.115

11.03.01

Opdrachten

1.992

0

2.345

– 100

– 122

– 222

4.115

11.03.05

Bijdrage aan internationale organisaties

315

0

0

0

– 315

– 315

0

 

Ontvangsten

30

0

0

0

0

0

30

In de Miljoenennota wordt de verhoging van de verplichtingen met name veroorzaakt door een verplichtingenversnelling van 2015 naar 2014 in het kader van het uitvoeringsprogramma Partners voor Water (HGIS).

Bij Najaarsnota worden de verplichtingen verhoogd als gevolg van hogere uitgaven Partners voor Water (HGIS). Dit wordt met name veroorzaakt door een versnelling van betalingen die in 2014 voldaan moeten worden.

Artikel 12 Waterkwaliteit

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

12

Waterkwaliteit

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting:

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

Verplichtingen

83.393

0

110

930

1.202

2.132

85.635

Uitgaven:

85.558

0

– 80

212

– 763

– 551

84.927

Waarvan juridisch verplicht

97%

         

85%

12.01

Waterkwaliteit

85.558

0

– 80

212

– 763

– 551

84.927

12.01.01

Opdrachten

3.815

0

– 436

761

7

768

4.147

12.01.02

Subsidies

36

0

77

272

– 122

150

263

12.01.03

Bijdrage aan agentschappen

78.944

0

0

0

0

0

78.944

 

– waarvan bijdrage aan RWS

78.944

0

0

0

0

0

78.944

 

* Verbeterprogramma Waterkwaliteit rijkswateren

67.968

0

0

0

0

0

67.968

 

* Natuurcompensatie Perkpolder

7.372

0

0

0

0

0

7.372

 

* Natuurlijker Markermeer/IJ'meer

3.153

0

0

0

0

0

3.153

 

* Verruiming vaargeul Westerschelde

451

0

0

0

0

0

451

12.01.04

Bijdrage aan medeoverheden

1.453

0

0

– 821

– 551

– 1.372

81

12.01.05

Bijdrage aan internationale organisaties

1.310

0

279

0

– 97

– 97

1.492

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

De verhoging van het verplichtingenbudget in de Miljoenennota is technisch van aard. Dit wordt met name veroorzaakt door een correctie op de verplichtingenstand van subsidies voor WKK.

De verhoging van verplichtingen in de Najaarsnota wordt met name veroorzaakt door het reeds in 2014 vastleggen van verplichtingen voor de bijdrage aan het World Resources Institute (WRI) voor het project Aqueduct.

Artikel 13 Ruimtelijke ontwikkeling

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

13

Ruimtelijke ontwikkeling

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting:

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

Verplichtingen

136.319

0

– 44.981

32.747

– 3.335

29.412

120.750

Uitgaven:

105.979

0

4.109

4.729

– 17.079

– 12.350

97.738

Waarvan juridisch verplicht

78%

         

100%

13.01

Ruimtelijk instrumentarium

10.756

0

760

– 2.117

– 1.260

– 3.377

8.139

13.01.01

Opdrachten

7.770

0

60

 

– 802

– 802

4.660

13.01.02

Subsidies

1.386

0

600

0

– 246

– 246

1.740

13.01.03

Bijdrage aan agentschappen

1.200

0

0

251

0

251

1.451

 

– waarvan bijdrage aan RWS

1.200

0

0

251

0

251

1.451

13.01.04

Bijdrage aan medeoverheden

400

0

100

0

– 212

– 212

288

13.02

Geo-informatie

39.131

0

3.707

– 2.000

1.381

– 619

42.219

13.02.01

Opdrachten

2.590

0

– 100

0

241

241

2.731

13.02.02

Subsidies

0

0

300

11.164

0

11.164

11.464

13.02.06

Bijdrage aan ZBO en RWT

36.541

0

3.507

– 13.164

1.140

– 12.024

28.024

 

– Basisregistraties

36.541

0

3.507

 

1.140

1.140

28.024

13.03

Gebiedsontwikkeling

11.083

0

1.095

6.642

– 5.611

1.031

13.209

13.03.01

Opdrachten

217

0

1.095

150

– 35

115

1.427

13.03.02

Subsidies

60

0

0

0

60

60

120

13.03.03

Bijdrage aan agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

 

– waarvan bijdrage aan RWS

0

0

0

0

0

0

0

13.03.04

Bijdrage aan medeoverheden

10.806

0

0

6.492

– 5.636

856

11.662

 

– Bufferzones

0

0

0

0

0

0

0

 

– Projecten BIRK

5.278

0

0

5.600

784

6.384

11.662

 

– Projecten Nota Ruimte

5.528

0

0

892

– 6.420

– 5.528

0

 

– Projecten Bestaand Rotterdams Gebied

0

0

0

0

0

0

0

13.04

Ruimtegebruik bodem

33.321

0

547

4.608

– 9.818

– 5.210

28.658

13.04.01

Opdrachten

3.856

0

– 519

275

– 1.262

– 987

2.350

13.04.02

Subsidies

16.538

0

– 708

2.048

1.568

3.616

19.446

 

– Bedrijvenregeling

6.400

0

0

0

521

521

6.921

 

– Overige subsidies

10.138

0

– 708

2.048

1.047

3.095

12.525

13.04.03

Bijdrage aan agentschappen

7.066

0

– 204

0

0

0

6.862

 

– waarvan bijdrage aan RWS

7.066

0

– 204

0

0

0

6.862

13.04.04

Bijdrage aan medeoverheden

4.261

0

1.258

4.605

– 10.124

– 5.519

0

 

– Meerjarenprogramma Bodem

1.981

0

1.114

3.000

– 6.095

– 3.095

0

 

– Programma Gebiedsgericht instrumentarium

2.280

0

144

1.605

– 4.029

– 2.424

0

13.04.07

Bekostiging

1.600

0

720

– 2.320

0

– 2.320

0

 

– Uitvoering klimaatadaptie

1.600

0

720

– 2.320

0

– 2.320

0

13.05

Eenvoudig Beter

11.688

0

– 2.000

– 2.404

– 1.771

– 4.175

5.513

13.05.01

Opdrachten

11.376

0

– 3.193

– 2.404

– 2.338

– 4.742

3.441

13.05.03

Bijdrage aan agentschappen

312

0

1.193

0

567

567

2.072

 

– waarvan bijdrage aan RWS

312

0

1.193

0

567

567

2.072

 

Ontvangsten

934

0

0

0

666

666

1.600

De verhoging van de verplichtingen en uitgaven in de Miljoenennota wordt voornamelijk veroorzaakt door het actualiseren van de relevante budgetten ten behoeve van Ruimtegebruik Bodem en GEO-informatie voor Stichting Landelijk Samenwerkingsverband Grootschalige Basiskaart Nederland (LSV-GBKN) en Landelijk Samenwerkingsverband Basisregistratie Grootschalige Topografie (LSV-BGT).

De verplichtingen laten een daling zien bij Najaarsnota. De daling is samengesteld uit op- en afboekingen. De grootste afboekingen hebben betrekking op overboekingen naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor uitkering via het Gemeente- en Provinciefonds. Dit betreft ten eerste een mutatie voor Bodemsaneringen in Haarlem en Zeeland en ten tweede een uitkering aan het BES-fonds in het kader van waterkwantiteit- en kwaliteit en afvalwater in Caribisch Nederland. Middels een convenant wordt bepaald waarvoor de BES-middelen beschikbaar zijn gesteld en onder welke voorwaarden ze beschikbaar komen voor de eilanden. Tot slot is er een mutatie van € 6,7 miljoen naar de provincie Zuid-Holland, voor het project Zuidplaspolder in het kader van de Nota Ruimte.

Artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

14

Wegen en verkeersveiligheid

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting:

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

Verplichtingen

28.575

0

3.167

870

3.323

4.193

35.935

Uitgaven:

33.119

0

2.134

267

– 1.177

– 910

34.343

Waarvan juridisch verplicht

65%

         

100%

14.01

Netwerk

14.029

0

1.890

267

– 1.177

– 910

15.009

14.01.01

Opdrachten

11.364

0

1.531

– 177

– 1.287

– 1.464

11.431

14.01.02

Subsidies

105

0

0

688

110

798

903

14.01.03

Bijdrage aan agentschappen

2.560

0

359

– 244

0

– 244

2.675

 

– waarvan bijdrage aan RWS

2.560

0

359

– 244

0

– 244

2.675

14.02

Veiligheid

19.090

0

244

0

0

0

19.334

14.02.01

Opdrachten

5.506

0

1.008

0

0

0

6.514

14.02.02

Subsidies

13.208

0

– 1.025

0

0

0

12.183

14.02.03

Bijdrage aan agentschappen

376

0

261

0

0

0

637

 

– waarvan bijdrage aan RWS

376

0

261

0

0

0

637

 

Ontvangsten

6.782

0

0

0

– 2.042

– 2.042

4.740

De verplichtingenophoging bij Miljoenennota is om administratief technische redenen en heeft te maken met herschikking van het fietsbeleid van artikel 15 naar artikel 14.

Bij Najaarsnota is het verplichtingenbudget opgehoogd voor het reed in 2014 vastleggen van een meerjarige verplichting voor trendonderzoek naar rijden onder invloed en medicijngebruik.

Artikel 15 OV-keten

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

15

OV-keten

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting:

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

Verplichtingen

5.734

0

3.107

7.209

17.451

24.660

33.501

Uitgaven:

7.531

0

1.500

7.209

906

8.115

17.146

Waarvan juridisch verplicht

33%

         

90%

15.01

Openbaar vervoer

7.531

0

1.500

7.209

906

8.115

17.146

15.01.01

Opdrachten

5.252

0

1.625

7.640

906

8.546

15.423

15.01.02

Subsidies

1.284

0

0

– 575

0

– 575

709

15.01.03

Bijdrage aan agentschappen

995

0

– 125

144

0

144

1.014

 

– waarvan bijdrage aan RWS

995

0

– 125

144

0

144

1.014

 

Ontvangsten

0

0

0

0

122

122

122

De verplichtingen en uitgaven zijn bij Miljoenennota verhoogd met € 7,2 miljoen. Dit is het saldo van een ophoging voor de regeling met de Eigen Veerdienst Terschelling (€ 9 miljoen) en een verlaging van € 1,8 miljoen als gevolg van budgettaire overboekingen waaronder met betrekking tot fietsbeleid en de Lange Termijn Spoor Agenda en OV-begeleiderskaart.

Bij Najaarsnota is de verplichtingenruimte met € 15 miljoen verhoogd vanuit het Infrastructuurfonds voor de uitvoering van acties van de Topsector Logistiek zoals implementatie van synchromodaal transport, het delen en beschikbaar stellen van elkaars data, verdere samenwerking tussen inspectiediensten, reductie van belemmerende regelgeving, bevorderen van kennisexport, strategische acquisitie om buitenlandse bedrijven hun distributie in Europa vanuit Nederland te doen verzorgen en voor bevordering van innovatie via het TKI (Topconsortium voor Kennis en Innovatie) Logistiek.

Artikel 16 Spoor

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

16

Spoor

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting:

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

Verplichtingen

5.348

0

1.440

21.463

2.964

24.427

31.215

Uitgaven:

24.424

0

4.229

127

12.652

12.779

41.432

Waarvan juridisch verplicht

88%

         

100%

16.01

Spoor

24.424

0

4.229

127

12.652

12.779

41.432

16.01.01

Opdrachten

2.888

0

2.093

500

12.075

12.575

17.556

16.01.02

Subsidies

21.365

0

2.136

– 373

577

204

23.705

 

– Subsidies Bijzondere Spoordiensten

12.189

0

2.136

– 1.173

609

– 564

13.761

 

– Subsidie bodemsanering NS percelen

9.076

0

0

0

0

0

9.076

 

– Overige subsidies

100

0

0

800

– 32

768

868

16.01.03

Bijdrage aan agentschappen

74

0

0

0

0

0

74

 

– waarvan bijdrage aan KNMI

74

0

0

0

0

0

74

 

– waarvan bijdrage aan RWS

0

0

0

0

0

0

0

16.01.05

Bijdragen aan internationale organisaties

97

0

0

0

0

0

97

 

Ontvangsten

0

0

0

0

135

135

135

De verplichtingenophoging bij Miljoenennota is om administratieve technische redenen en heeft te maken met de verplichtingen ERTMS.

Bij Najaarsnota is het verplichtingenbudget verhoogd voor hogere uitgaven met betrekking tot parlementaire enquête Fyra, nieuwe concessies en de Lange Termijn Spoor Agenda.

Artikel 17 Luchtvaart

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

17

Luchtvaart

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting:

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

Verplichtingen

20.183

0

– 414

1.867

– 695

1.172

20.941

Uitgaven:

34.291

0

– 267

1.617

– 13.898

– 12.281

21.743

Waarvan juridisch verplicht

83%

         

100%

17.01

Luchtvaart

34.291

0

– 267

1.617

– 13.898

– 12.281

21.743

17.01.01

Opdrachten

21.750

0

– 157

282

– 13.884

– 13.602

7.991

 

– Opdrachten GIS

15.530

0

0

0

– 13.144

– 13.144

2.386

 

– Overige opdrachten

6.220

0

– 157

282

– 740

– 458

5.605

17.01.02

Subsidies

1.290

0

– 110

1.335

– 14

1.321

2.501

17.01.03

Bijdrage aan agentschappen

10.071

0

0

0

0

0

10.071

 

– waarvan bijdrage aan RWS

10.048

0

0

0

0

0

10.048

 

– bestemd voor Caribisch Nederland

10.000

0

0

0

0

0

10.000

 

– waarvan bijdrage aan KNMI

23

0

0

0

0

0

23

17.01.05

Bijdrage aan internationale organisaties

1.180

0

0

0

0

0

1.180

 

Ontvangsten

44.851

0

0

407

0

407

45.258

De verplichtingenophoging bij Miljoenennota wordt voornamelijk veroorzaakt door het convenant versneld onderploegen graanresten ter voorkoming van vogelaanvaringen (€ 1,3 miljoen).

Bij Najaarsnota wordt het verplichtingenbudget verlaagd in verband met een bijdrage aan de Autoriteit Consument en Markt ten behoeve van toezichtstaken (€ 0,3 miljoen). Deze bijdrage wordt overgeboekt naar het Ministerie van Economische Zaken. Verder zijn er door een gerechtelijke uitspraak lagere verplichtingen (€ 0,3 miljoen) op geplande uitgaven voor 2014 die betrekking hebben op het project Geluidsisolatie Schiphol fase 2 en 3 (GIS 2/3).

Artikel 18 Scheepvaart en Havens

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

18

Scheepvaart en Havens

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting:

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

Verplichtingen

4.963

0

– 43

25

– 416

– 391

4.529

Uitgaven:

5.303

0

– 9

0

– 416

– 416

4.878

Waarvan juridisch verplicht

71%

         

100%

18.01

Scheepvaart en havens

5.303

0

– 9

0

– 416

– 416

4.878

18.01.01

Opdrachten

2.302

0

340

0

0

0

0

18.01.02

Subsidies

340

0

0

0

0

0

0

18.01.03

Bijdrage aan agentschappen

1.705

0

– 301

0

0

0

1.404

 

– waarvan bijdrage aan RWS

1.705

0

– 301

0

0

0

1.404

18.01.05

Bijdragen aan internationale organisaties

956

0

– 48

0

0

0

908

 

Ontvangsten

0

0

0

0

141

141

141

Bij Najaarsnota is sprake van lagere verplichtingen en uitgaven door overboeking van budget aan het Ministerie van Economische Zaken voor de uitvoering van toezichtstaken in het kader van de Loodsenwet door de Autoriteit Consument en Markt.

Artikel 19 Klimaat

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

19

Klimaat

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting:

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

Verplichtingen

50.581

0

5.261

41.072

– 6.092

34.980

90.822

Uitgaven:

59.422

0

10.443

1.374

– 2.002

– 628

69.237

Waarvan juridisch verplicht

82%

         

100%

19.01

Klimaat

19.969

0

– 3.676

1.777

– 96

1.681

17.974

19.01.01

Opdrachten

5.759

– 100

– 3.689

1.748

896

2.644

4.614

19.01.02

Subsidies

3.185

0

– 5

0

– 1.150

– 1.150

2.030

19.01.03

Bijdrage aan agentschappen

11.025

100

18

29

158

187

11.330

 

– Waarvan bijdrage aan NEa

7.894

0

– 980

29

0

29

6.943

 

– Waarvan bijdrage aan RWS

2.913

0

998

0

235

235

4.146

 

– Waarvan bijdrage aan KNMI

218

100

0

0

– 77

– 77

241

19.02

Internationaal beleid, coordinatie en

           
 

samenwerking

39.453

0

14.119

– 403

– 1.906

– 2.309

51.263

19.02.01

Opdrachten

9.181

0

5.486

– 1.864

– 5.678

– 7.542

7.125

 

– Uitvoering CDM

2.806

0

0

0

0

0

2.806

 

– RIVM

0

0

163

– 163

0

– 163

0

 

– RVO

0

0

1.300

– 1.300

0

– 1.300

0

 

– Interreg

0

0

0

5.687

– 4.828

859

859

 

– Overige opdrachten

6.375

0

4.023

– 6.088

– 850

– 6.938

3.460

19.02.03

Bijdrage aan agentschappen

26.737

0

8.633

1.722

3.072

4.794

40.164

 

– waarvan bijdrage aan RWS

188

0

302

– 41

0

– 41

449

 

– waarvan bijdrage aan RVO

1.022

0

6.778

1.300

954

2.254

10.054

 

– waarvan bijdrage aan RIVM

25.527

0

1.553

463

2.118

2.581

29.661

19.02.05

Bijdrage aan internationale organisaties

3.535

0

0

– 261

700

439

3.974

 

Ontvangsten

200.000

0

– 53.000

0

– 20.000

– 20.000

127.000

De verhoging van het verplichtingenbudget in de Miljoenennota heeft met name te maken met opdrachten aan het RIVM en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Daarnaast betreft het de bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken voor de uitvoering van de aan IenM gerelateerde activiteiten uit het SER-Energieakkoord.

De lagere verplichtingen bij Najaarsnota zijn met name te verklaren door de overboeking van verplichtingen naar artikel 25 ten behoeve van de BDU-beschikking. Daarnaast is er als gevolg van besluitvorming van de Europese Commissie sprake van een vertraging bij INTERREG.

Eind 2014 worden verplichtingen aangegaan voor het vastleggen van de opdracht aan het RVO voor 2015 en voor het vastleggen van de meerjarige opdracht aan het RIVM voor 2015–2019. De onderhandelingen met deze organisaties over de omvang van de opdrachten is nog niet afgerond. Deze opdrachten worden centraal gegeven en vastgelegd op artikel 19. De benodigde verplichtingenbudgetten (geraamd op de diverse beleidsartikelen) worden daartoe overgeboekt naar artikel 19. Daarnaast worden de opdrachten 2014 aan RVO, RIVM en RWS aangevuld. De mutaties voor de opdrachten na 2014 en voor de aanvullingen 2014 worden bij Slotwet verantwoord.

Artikel 20 Lucht en Geluid

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

20

Lucht en Geluid

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting:

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

Verplichtingen

32.060

0

6.325

5.606

– 1.083

4.523

42.908

Uitgaven:

49.383

0

– 594

– 3.729

– 485

– 4.214

44.575

Waarvan juridisch verplicht

95%

         

100%

20.01

Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder

49.383

0

– 594

– 3.729

– 485

– 4.214

44.575

20.01.01

Opdrachten

5.269

0

– 205

1.025

– 414

611

5.675

20.01.02

Subsidies

20.150

0

3.600

– 9.279

– 460

– 9.739

14.011

20.01.03

Bijdrage aan agentschappen

1.292

0

– 264

0

0

0

1.028

 

– waarvan bijdrage aan RWS

1.292

0

– 264

0

0

0

1.028

20.01.04

Bijdrage aan medeoverheden

21.531

0

– 3.725

4.643

389

5.032

22.838

 

– NSL

1.288

0

0

– 138

– 1.135

– 1.273

15

 

– Wegverkeerlawaai

19.764

0

– 3.725

5.106

1.526

6.632

22.671

 

– Overige bijdrage medeoverheden

479

0

0

– 325

– 2

– 327

152

20.01.07

Bekostiging

1.141

0

0

– 118

0

– 118

1.023

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

De verplichtingenmutaties bij Miljoenennota en Najaarsnota zijn om administratieve technische redenen en hebben te maken met de verplichtingen van subsidies Euro-6 en Euro-VI, en de bijdrage aan medeoverheden voor uitvoering wegverkeerslawaai.

Artikel 21 Duurzaamheid

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

21

Duurzaamheid

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting:

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

Verplichtingen

12.707

0

1.982

3.272

4.824

8.096

22.785

Uitgaven:

13.530

0

435

4.137

650

4.787

18.752

Waarvan juridisch verplicht

84%

         

100%

21.04

Duurzaamheidsinstrumentarium

1.365

0

– 813

207

0

207

759

21.04.01

Opdrachten

1.171

0

– 813

207

0

207

565

21.04.03

Bijdrage aan agentschappen

194

0

0

0

0

0

194

 

– waarvan bijdrage aan RWS

194

0

0

0

0

0

194

21.05

Duurzame Productketens

8.598

0

1.313

1.821

1.068

2.889

12.800

21.05.01

Opdrachten

5.478

0

1.313

– 1.510

1.068

– 442

6.349

21.05.02

Subsidies

520

0

0

936

0

936

1.456

21.05.03

Bijdrage aan agentschappen

2.600

0

0

2.395

0

2.395

4.995

 

– waarvan bijdrage aan RWS

2.600

0

0

0

0

0

0

21.06

Natuurlijk kapitaal

3.567

0

– 65

2.109

– 418

1.691

5.193

21.06.01

Opdrachten

2.339

0

– 65

1.629

– 446

1.183

3.457

21.06.02

Subsidies

359

0

0

80

0

80

439

21.06.03

Bijdrage aan agentschappen

869

0

0

400

28

428

1.297

 

– waarvan bijdrage aan RWS

869

0

0

400

28

428

1.297

21.06.04

Bijdrage aan medeoverheden

0

0

0

0

0

0

0

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

De verplichtingenmutaties bij Miljoenennota en Najaarsnota zijn het gevolg van het in 2014 vastleggen van verplichtingen. Ze hebben met name te maken met opdrachten inzake de verplichtingen van Natuurlijk Kapitaal en Duurzame productketens, zoals voor hogere vastlegging van verplichtingen voor Van Afval Naar Grondstof (VANG) en de ontwikkeling van Digitale Atlas Natuurlijk Kapitaal (DANK).

Artikel 22 Externe veiligheid en risico’s

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

22

Externe veiligheid en risico's

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting:

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

Verplichtingen

25.803

0

– 2.562

– 1.373

– 1.485

– 2.858

20.383

Uitgaven:

28.134

0

– 765

– 2.115

– 3.594

– 5.709

21.660

Waarvan juridisch verplicht

92%

         

94%

22.01

Veiligheid chemische stoffen

11.908

0

– 966

– 821

– 1.994

– 2.815

8.127

22.01.01

Opdrachten

8.627

0

– 1.115

– 761

– 1.994

– 2.755

4.757

22.01.02

Subsidies

2.369

0

0

0

0

0

2.469

22.01.03

Bijdrage aan agentschappen

532

0

149

0

0

0

881

 

– waarvan bijdrage aan RWS

532

0

149

0

0

0

881

22.01.05

Bijdragen aan internationale organisaties

380

0

0

– 360

0

– 360

20

22.02

Veiligheid GGO's

3.216

0

0

– 1.200

0

– 1.200

2.016

22.02.01

Opdrachten

3.116

0

0

– 1.100

0

– 1.100

2.016

22.02.05

Bijdragen aan internationale organisaties

100

0

0

– 100

0

– 100

0

22.03

Externe veiligheid inrichtingen en transport

13.010

0

201

– 94

– 1.600

– 1.694

11.517

22.03.01

Opdrachten

7.688

0

– 998

– 711

– 1.600

– 2.311

4.379

22.03.02

Subsidies

3.000

0

136

279

0

279

3.415

22.03.03

Bijdrage aan agentschappen

2.022

0

1.063

0

0

0

3.085

 

– waarvan bijdrage aan RWS

2.022

0

1.063

0

0

0

3.085

22.03.04

Bijdragen aan medeoverheden

300

0

0

338

0

338

638

 

– Bijdragen asbestsanering

0

0

0

0

0

0

0

 

– Bijdragen programma EV

300

0

0

338

0

338

638

 

– Overige bijdragen

0

0

0

0

0

0

0

22.03.05

Bijdragen aan internationale organisaties

0

0

0

0

0

0

0

 

Ontvangsten

2.369

0

350

0

1.213

1.213

3.932

Bij Miljoenennota is er sprake van een overboeking naar artikel 19 en 21 ten behoeve van beleidsintensivering op het gebied van Klimaat en Duurzaamheid.

Het verschil tussen de mutaties van het verplichtingenbudget en de uitgaven heeft met name te maken met opdrachten aan het RIVM en het RVO. Daarnaast worden er middelen overgeheveld naar artikel 97 in verband met de opdracht voor de ontwikkeling en het beheer van de website Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS).

Artikel 23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting:

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

Verplichtingen

33.190

0

1.642

2.788

0

2.788

37.620

Uitgaven:

33.926

0

39

2.788

0

2.788

36.753

Waarvan juridisch verplicht

100%

         

90%

23.01

Meteorologie en seismologie

23.198

0

39

2.834

0

2.834

26.071

23.01.03

Bijdrage aan het agentschap KNMI

22.462

0

– 92

2.834

0

2.834

25.204

 

– Meteorologie

21.922

0

– 92

2.800

0

2.800

24.630

 

– Seismologie

540

0

0

34

0

34

574

23.01.04

Bijdrage aan internationale organisatie

736

0

131

0

0

0

867

 

– Contributie WMO (HGIS)

736

0

131

0

0

0

867

23.02

Aardobservatie

10.728

0

0

– 46

0

– 46

10.682

23.02.03

Bijdrage aan het agentschap KNMI

10.728

0

0

– 46

0

– 46

10.682

 

– Aardobservatie

10.728

0

0

– 46

0

– 46

10.682

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

De ophoging van de verplichtingen en uitgaven bij Miljoenennota heeft te maken met incidentele bijdragen in de reorganisatiekosten Veranderopgave KNMI en de meetmast Cabauw als gevolg van vertraging in de realisatie van medefinanciering door derden.

Artikel 24 Handhaving en toezicht

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

24

Handhaving en toezicht

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting:

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

Verplichtingen

129.559

0

– 252

– 15.537

2.711

– 12.826

116.481

Uitgaven:

129.559

0

– 252

– 15.537

2.711

– 12.826

116.481

Waarvan juridisch verplicht

100%

         

88%

24.01

Handhaving en toezicht

129.559

0

– 252

– 15.537

2.711

– 12.826

116.481

24.01.03

Bijdrage aan het agentschap ILT

129.559

0

– 252

– 15.537

2.711

– 12.826

116.481

 

– Risicovolle bedrijven

12.952

0

43

0

1.832

1.832

13.304

 

– Rail en wegvervoer

28.433

0

– 68

– 3.563

834

– 2.729

25.636

 

– Scheepvaart

17.435

0

– 42

– 2.185

– 59

– 2.244

15.149

 

– Luchtvaart

15.259

0

– 37

– 2.001

– 53

– 2.054

13.168

 

– Risicovolle stoffen en producten

38.026

0

– 106

– 3.976

– 118

– 4.094

33.826

 

– Water, bodem, bouwen

17.454

0

– 42

– 2.289

275

– 2.014

15.398

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

De verplichtingen en uitgaven zijn bij Miljoenennota verlaagd door overboeking van de bijdrage in de kosten voor vergunningverlening door ILT naar artikel 97.

Bij Najaarsnota is het verplichtingen- en uitgavenbudget met € 0,9 miljoen verhoogd onder andere voor uitvoering van de toezichtstaken cabotage (€ 0,3 miljoen) en verkoopverboden (€ 0,3 miljoen). Daarnaast is bijgedragen in tegenvallende uitvoeringskosten op het gebied van Kernfysische toezichtstaken (€ 1,9 miljoen) en voor ICT-aanpassingen in verband met gewijzigde regelgeving (€ 0,4 miljoen). De budgetten zijn daarnaast met € 0,5 miljoen verlaagd voor onder andere overdracht van taken en personeel.

Artikel 25 Brede doeluitkering

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

25

Brede doeluitkering

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting:

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

Verplichtingen

1.779.634

0

143.582

3.885

22.018

25.903

1.949.119

Uitgaven:

1.819.189

0

165.720

4.885

0

4.885

1.989.794

Waarvan juridisch verplicht

100%

         

80%

25.01

Brede doeluitkering

1.819.189

0

165.720

4.885

0

4.885

1.989.794

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Bij Miljoenennota zijn de verplichtingen en de uitgaven verhoogd met de loon- en prijsbijstelling 2014 (€ 3,9 miljoen). Daarnaast is het uitgavenbudget met € 1 miljoen verhoogd voor continuering van de pilot met waterstofbussen in Amsterdam.

Bij Najaarsnota zijn de verplichtingen verhoogd waaronder voor bijdragen in de aanleg in P+R voorzieningen, voor een spoorproject in het kader van OVS-impuls in Oost-Nederland en voor praktijkproeven waterstofbussen.

De BDU-beschikking voor het jaar 2015 wordt eind 2014 afgegeven aan de decentrale overheden. Ten tijde van het opstellen van de Najaarsnota was nog niet in alle gevallen bekend welke afspraken met welk kaseffect in 2015 moeten worden vastgelegd en daarmee welke verplichtingenschuif van 2015 naar met 2014 moet worden doorgevoerd. Omdat er maar één beschikkingsmoment is, vereist het zorgvuldigheid en afstemming dat alle posten hierin worden meegenomen. Verwerking van de hiervoor benodigde mutaties zal derhalve bij Slotwet geëffectueerd worden.

Artikel 26 Bijdrage investeringsfondsen

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

26

Bijdrage investeringsfondsen

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting:

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

Verplichtingen

7.452.327

0

– 455.203

– 80.370

– 7.977

– 88.347

6.908.777

Uitgaven:

7.452.327

0

– 460.480

– 75.093

– 7.977

– 83.070

6.908.777

Waarvan juridisch verplicht

100%

         

100%

26.01

Bijdrage aan het Infrastructuurfonds

6.363.354

0

– 440.074

– 81.049

– 8.705

– 89.754

5.833.526

26.02

Bijdrage aan het Deltafonds

1.088.973

0

– 20.406

5.956

728

6.684

1.075.251

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

De verplichtingenmutaties staan geheel in relatie tot de mutatie in de uitgaven.

Licence