Base description which applies to whole site

2.2 De beleidsartikelen

Beleidsartikel 1 Woningmarkt
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand vastgestelde begroting 2014

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen:

3.101.815

3.211.893

– 22.164

3.189.729

           

Uitgaven:

3.031.676

3.141.754

– 916

3.140.838

 

Waarvan juridisch verplicht

     

72%

           

1.1

Betaalbaarheid

3.024.498

3.133.576

– 1.018

3.132.558

 

Subsidies

29.958

22.878

– 368

22.510

 

Beleidsprogramma betaalbaarheid

29

9

400

409

 

Bevordering eigen woningbezit

27.323

21.648

– 768

20.880

 

Eigen woningenregelingen

1.365

0

0

0

 

Woonconsumentenorganisaties

1.241

1.221

0

1.221

 

Opdrachten

1.076

1.256

– 325

931

 

Beleidsprogramma betaalbaarheid

1.076

1.256

– 365

891

 

Onderzoek en kennisoverdracht

0

0

40

40

 

Inkomensoverdracht

2.980.244

3.096.644

0

3.096.644

 

Huurtoeslag

2.980.244

3.096.644

0

3.096.644

 

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen

1.797

0

0

0

 

Beleidsprogramma betaalbaarheid (Agentschap (RvO)

1.797

0

0

0

 

Bijdragen aan ZBO's / RWT's

10.440

10.815

1.658

12.473

 

Huurcommissie

10.125

10.500

1.808

12.308

 

Overige uitvoeringsinstanties

315

315

– 150

165

 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

983

1.983

– 1.983

0

 

Overige uitvoeringsinstanties

983

1.983

– 1.983

0

           

1.2

Onderzoek en kennisoverdracht

7.178

8.178

102

8.280

 

Subsidies

1.811

1.811

818

2.629

 

Samenwerkende kennisinstellingen e.a.

1.811

1.811

818

2.629

 

Opdrachten

5.367

6.367

– 716

5.651

 

Basisonderzoek en verkenningen

5.367

6.367

– 716

5.651

           

Ontvangsten:

471.230

490.330

0

490.330

1.1 Betaalbaarheid

Huurcommissie

Bij de Dienst van de Huurcommissie (DHC) blijven de te ontvangen leges achter ten opzichte van de raming. Daarnaast zijn de kosten van de in 2012 doorgevoerde reorganisatie hoger dan eerder voorzien.

Om deze kosten te compenseren wordt de bijdrage 2014 aan de DHC verhoogd.

Overige uitvoeringsinstanties

In verband met de uitvoeringskosten voor de Inkomensafhankelijke Huurverhoging 2014 wordt € 1 miljoen overgeboekt naar de Belastingdienst. Het resterende budget voor 2014 op dit instrument wordt doorgeschoven naar 2015.

Beleidsartikel 2 Woonomgeving en bouw
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand vastgestelde begroting 2014

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen:

176.364

183.630

126.922

310.552

           

Uitgaven:

176.384

183.650

– 31.978

151.672

 

Waarvan juridisch verplicht

     

74%

           

2.1

Energie en bouwkwaliteit

162.975

162.409

– 94.565

67.844

 

Subsidies

136.500

140.125

– 76.023

64.102

 

Beleidsprogramma Energiebesparing

0

0

3.582

3.582

 

Beleidsprogramma bouwregelgeving

0

600

700

1.300

 

Energiebesparing verhuurders

0

600

– 600

0

 

Innovatieregelingen gebouwde omgeving

1.000

3.785

– 1.905

1.880

 

Revolverend fonds EGO

135.000

135.000

– 85.000

50.000

 

Tijdelijke regeling blok voor blok

500

140

0

140

 

Tijdelijke stimuleringsregeling energiebesparing

0

0

7.200

7.200

 

Opdrachten

26.475

22.284

– 18.542

3.742

 

Beleidsprogramma Energiebesparing

24.339

20.185

– 17.482

2.703

 

Beleidsprogramma bouwregelgeving

2.136

2.099

– 1.060

1.039

           

2.2

Woningbouwproductie

9.635

17.303

4.699

22.002

 

Subsidies

25

25

400

425

 

Beleidsprogramma woningbouwproductie

25

25

400

425

 

Opdrachten

863

863

– 512

351

 

Beleidsprogramma woningbouwproductie

863

863

– 512

351

 

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen

8.747

16.415

4.811

21.226

 

Beleidsprogramma woningbouwproductie (Agentschap RvO)

8.747

16.415

4.811

21.226

           

2.3

Kwaliteit woonomgeving

3.774

3.938

– 112

3.826

 

Subsidies

20

435

1.903

2.338

 

Beleidsprogramma woonomgeving e.a.

20

435

1.903

2.338

 

Opdrachten

3.754

3.503

– 2.165

1.338

 

Beleidsprogramma woonomgeving e.a.

3.754

3.503

– 2.165

1.338

 

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

150

150

 

Beleidsprogramma woonomgeving e.a.

0

0

150

150

           

2.4

Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders

0

0

58.000

58.000

 

Leningen

0

0

57.800

57.800

 

Revolverend Fonds Energiebesparing verhuurders

0

0

57.800

57.800

 

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen

0

0

200

200

 

Uitvoeringskosten Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders

0

0

200

200

           

Ontvangsten:

91

91

0

91

2.1 Energie en bouwkwaliteit

Beleidsprogramma energie besparing (subsidies)

De mutatie betreft een budgetneutrale herschikking (van «Opdrachten» naar «Subsidies») binnen het beleidsprogramma Energiebesparing. Door middel van deze herschikking vindt de verantwoording van de uitgaven binnen dit programma plaats op het juiste instrument.

Innovatieregelingen gebouwde omgeving

De afwikkeling van een aantal projecten op het gebied van innovatieve energiebesparing uit het programma Energiesprong schuift als gevolg van vertraging in de oplevering van de projecten door naar 2015. Dit budget wordt ingezet ten behoeve van de jaarlijkse bevoorschotting aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor projecten op het gebied van energiebesparing en overgeboekt naar het instrument «Bijdragen aan baten-lastenagentschap» van artikelonderdeel 2.2.

Revolverend fonds EGO

In het in 2013 gesloten woonakkoord is besloten tot het oprichten van een revolverend fonds voor verhuurders (Fonds Energiebesparing Huursector, FEH). Dit fonds is in oktober van start gegaan. Het fonds voorziet verhuurders van goedkope financiering voor energiebesparende projecten binnen de gebouwde omgeving. In totaal is hiervoor € 75 mln. beschikbaar. Hiervan is 60 mln. beschikbaar in 2014 en 15 mln. in 2015. Het fonds is als instrument binnen een separaat artikelonderdeel 2.4 vormgegeven binnen de begroting. Door middel van deze budgetneutrale herschikking worden de middelen van het fonds verantwoord op het juiste instrument.

Het aantal aanvragen bij het Nationaal Energiebesparingsfonds (NEF) blijven achter op de planning. De resterende middelen van 25 mln. worden niet meer in 2014 ter beschikking gesteld aan het NEF, maar doorgeschoven naar 2015.

Tijdelijke stimuleringsregeling energiebesparing

De middelen n.a.v. het SER energieakkoord, € 30 mln. voor de jaren 2014 t/m 2016 zijn oorspronkelijk aan het instrument opdrachten toegevoegd. Ondertussen is duidelijk dat de ondersteuningskosten door gemeenten (€ 15 mln.) als subsidie aan VNG beschikbaar zullen worden gesteld. De desbetreffende € 15 mln. wordt daarom overgeboekt naar het instrument subsidies. Voor 2014 betreft dit € 5 mln.

Tevens vindt een herschikking van budget plaats vanuit het beleidsprogramma energiebesparing (opdrachten).

Beleidsprogramma energiebesparing (opdrachten)

Als onderdeel van het SER energieakkoord wordt voor het vernieuwde energielabel een geheel nieuw systeem ontwikkeld. Als gevolg van recente inzichten over de planning van de ontwikkeling en uitrol van dit systeem, schuift € 4.3 mln. van de hiervoor geoormerkte budgetten door van 2014 naar 2015.

Voorts is sprake van een budgetneutrale technische herschikking van € 5 mln. binnen het beleidsprogramma Energiebesparing. Door middel van deze herschikking vindt de verantwoording van de uitgaven binnen dit programma plaats op het juiste instrument (van «Opdrachten» naar «Subsidies»).

Ten slotte wordt € 3 mln. overgeboekt naar het instrument «Bijdragen aan baten-lastendiensten» van artikelonderdeel 2.2 in verband met de aanvullende opdracht ten aanzien van het energielabel.

Beleidsprogramma bouwregelgeving

Dit betreft een budgetneutrale herschikking (van «Opdrachten» naar «Subsidies») binnen het beleidsprogramma bouwregelgeving. Door middel van deze herschikking vindt de verantwoording van de uitgaven binnen dit programma plaats op het juiste instrument.

2.2 Woningbouwproductie

Beleidsprogramma woningbouw productie

De mutatie betreft een aanvullende opdracht aan het RVO voor het energielabel.

2.3 Kwaliteit woonomgeving

Beleidsprogramma woonomgeving

De mutaties betreffen een budgetneutrale herschikking (van «Opdrachten» naar «Subsidies») binnen het beleidsprogramma woonomgeving. Door middel van deze herschikkingen vindt de verantwoording van de uitgaven binnen dit programma plaats op het juiste instrument.

2.4 Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders

De middelen voor het revolverend fonds voor de verhuurders (FEH) worden op dit artikelonderdeel verantwoord. Vanuit artikelonderdeel 2.1 vindt een budgetneutrale herschikking plaats voor de jaren 2014 (€ 60 mln.).

Beleidsartikel 3 Kwaliteit Rijksdienst
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand vastgestelde begroting 2014

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen:

17.896

27.906

3.614

31.520

           

Uitgaven:

17.896

27.906

3.614

31.520

 

Waarvan juridisch verplicht

     

44%

           

3.1

Kwaliteit Rijksdienst

17.896

27.906

3.614

31.520

 

Subsidies

3.400

3.400

250

3.650

 

Fysieke Werkomgeving Rijk

0

0

250

250

 

Subsidie A&O-fonds

3.400

3.400

0

3.400

 

Opdrachten

8.920

11.065

– 1.489

9.576

 

Bedrijfsvoering Rijk

8.920

11.065

– 1.489

9.576

 

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen

5.576

13.441

4.853

18.294

 

Arbeidsmarkt Communicatie

5.576

6.213

81

6.294

 

Bijdrage

0

7.228

– 2.028

5.200

 

Eigenaarsbijdrage

0

0

6.800

6.800

           

Ontvangsten:

250

7.228

512

7.740

3.1 Kwaliteit Rijksdienst

Bedrijfsvoering Rijk

Betreft de uitgaven voor het project DigiInkoop, welke verantwoord worden ten laste van een ander beleidsinstrument binnen dit artikel, namelijk de Bijdrage aan baten-lastenagentschappen. De uitgaven worden verantwoord door het baten-lastenagentschap Logius.

Bijdrage aan baten-lastenagentschappen

Conform de Regeling Agentschappen is bij de Voorjaarsnota 2014 het surplus Eigen Vermogen van Logius en SSC-ICT afgeroomd door de eigenaar. Een deel hiervan gaat nu naar de opdrachtgever terug voor door Logius uit te voeren extra projecten. Een ander deel gaat terug naar de opdrachtgevers van SSC-ICT.

Daarnaast wordt bij dit instrument de bijdrage voor Digi-Inkoop verantwoord, zie ook de toelichting hierboven bij Bedrijfsvoering Rijk.

Eigenaarsbijdrage

Dit betreft een extra bijdrage aan de exploitatie van het agentschap Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) over 2014 om te voorkomen dat er ultimo 2014 een negatief eigen vermogen ontstaat.

Beleidsartikel 6 Uitvoering Rijksvastgoedbeleid
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand vastgestelde begroting 2014

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen:

144.826

154.884

6.476

161.360

           

Uitgaven:

144.826

154.884

6.476

161.360

 

Waarvan juridisch verplicht

     

87%

           

6.1

Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting

57.753

58.473

950

59.423

 

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen

57.753

58.473

950

59.423

 

Bijdrage aan Rgd voor huisv Koninklijk Huis, HoCoSta's en AZ

37.905

38.275

1.080

39.355

 

Bijdrage aan Rgd voor monumenten

10.195

10.195

– 130

10.065

 

Bijdrage aan Rgd voor rijkshuisvesting

9.653

10.003

0

10.003

           

6.2

Beheer materiele activa

87.073

96.411

5.526

101.937

 

Opdrachten

9.679

12.679

2.500

15.179

 

Beheer en plankosten

9.679

12.679

2.500

15.179

 

Bekostiging

56.415

59.674

3.000

62.674

 

Zakelijke lasten

56.415

59.674

3.000

62.674

 

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen

20.979

24.058

26

24.084

 

Bijdrage RVOB

20.979

24.058

26

24.084

           

Ontvangsten:

116.841

121.811

23.626

145.437

6.1 Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de rijkshuisvesting

Bijdrage aan Rgd voor huisvesting Koninklijk Huis, HoCosta’s en AZ

Er zijn extra kosten gemaakt voor onderhoud aan de beveiliging van de Koninklijke Woon- en Werkverblijven. Deels zijn dit kosten als gevolg van activiteiten die georganiseerd zijn bij Huis ten Bosch ten tijde van de Nucleair Security Summit en deels betreft dit kosten van de recent afgeronde verbouwing van Noordeinde 66. De uitgaven worden gedekt binnen het artikel vanuit meerontvangsten omdat voorschotten uit 2012 en 2013 dit jaar afgerekend worden.

6.2 Beheer materiële activa

Beheer en plankosten

De meeropbrengsten van de specifieke vervreemdingen (grondverkopen Groningen Seaports) worden ingezet voor problematiek Plan en beheer en zakelijke lasten.

Zakelijke lasten

Er zijn meer gebouwen dan verwacht in portefeuille waardoor ook de zakelijke lasten hoger zijn. Dekking vindt plaats via meerontvangsten vervreemding.

Licence