Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.1 Shared Service Centrum-ICT Haaglanden (SSC-ICT Haaglanden)

Exploitatie

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap SSC ICT, 2e Suppletoire begroting 2014 (bedragen x € 1.000)
 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

       

Omzet moederdepartement

28.400

0

– 500

27.900

Omzet overige departementen

88.800

10.078

– 9.778

89.100

Omzet derden

0

0

0

0

Rentebaten

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

Totaal baten

117.200

10.078

– 10.278

117.000

         

Lasten

       

Apparaatskosten

99.300

8.078

– 12.478

94.900

– personele kosten

45.400

4.121

– 9.521

40.000

– wv eigen personeel

22.000

7.471

– 2.571

26.900

– wv externe inhuur

23.300

– 3.350

– 6.950

13.000

– materiële kosten

53.900

3.957

– 2.957

54.900

– wv apparaat ICT

47.200

3.957

– 2.957

48.200

– wv bijdrage SSO's

2.800

0

0

2.800

Rentelasten

1.400

0

– 1.300

100

Afschrijvingskosten

16.500

2.000

– 3.500

15.000

– materieel

16.500

2.000

– 3.500

15.000

– wv apparaat ICT

16.500

2.000

– 3.500

15.000

– immaterieel

0

0

0

0

Overige lasten

0

0

7.000

7.000

– dotaties voorzieningen

0

0

7.000

7.000

– bijzondere lasten

0

0

0

0

Totaal lasten

117.200

10.078

– 10.278

117.000

         

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

Omzet-totaal

De omzet raming wordt, vanwege een achterblijvende ontwikkeling van specifieke opdrachten en teruggaaf van rente aan onze opdrachtgevers, met € 10 mln. neerwaarts bijgesteld naar € 117 mln.

Personele kosten

In verband met de lagere omvang van specifieke opdrachten wordt de raming voor inhuur met € 7 mln. neerwaarts bijgesteld naar € 13 mln. Door het moeizaam vervullen van vacatures blijven ook de ambtelijke loonkosten € 2 mln. achter bij de raming.

Materiële kosten

Door minder specifieke opdrachten en een terughoudend uitgavenbeleid wordt de raming voor de materiële kosten met € 7 mln. neerwaarts bijgesteld naar 51 mln.

Dotatie aan voorzieningen

Voor de voorziene kosten voor de migratie in 2015 naar het nieuwe Overheidsdatacenter en de kosten van de organisatieontwikkeling in verband met de fusie per 1 januari 2015 met agentschap GDI, zal per 31 december 2014 een voorziening worden gevormd. Dit betreft de interne financiering van projecten 4 en 7 van het uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst, waarvoor door het kabinet separaat geen financiële middelen beschikbaar werden gesteld.

Rente

De door Financiën in rekening gebrachte rentekosten voor uitstaande leningen zijn structureel lager dan de in de tarieven opgenomen rekenrente van 4%. Het verschil wordt teruggegeven aan de opdrachtgevers.

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht Baten-lastenagentschap SSC ICT, 2e Suppletoire begroting 2014 (bedragen x € 1.000)
   

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

   

Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2014

4.980

18.134

18.134

18.134

2.

Totaal operationele kasstroom

16.520

– 10.000

15.580

22.100

 

Totaal investeringen (-/-)

– 18.800

– 8.821

12.121

– 15.500

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

– 18.800

– 8.821

12.121

– 15.500

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

– 2.462

– 2.462

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

0

0

0

 

Aflossingen op leningen (-/-)

– 16.500

3.656

– 147

– 12.991

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

18.800

8.821

– 12.121

15.500

4.

Totaal financieringskasstroom

2.300

12.477

– 14.730

47

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2013 (=1+2+3+4)

5.000

11.790

31.105

24.781

De aanpassing van de operationele kasstroom vloeit voort uit de bijgestelde exploitatieraming.

De eenmalige uitkering aan het moederdepartement betreft de afroming door de eigenaar van het surplus eigen vermogen 2013. Dit wordt door de eigenaar teruggegeven aan de vier departementen die heel het jaar deel uitmaakten van het verzorgingsgebied.

De investeringen gerelateerd aan het nieuwe datacenter, zijn aanvankelijk te hoog ingeschat en te vroeg ingepland. Hierdoor vallen de posten investeringen en aflossingen op leningen lager uit.

Doelmatigheid

Doelmatigheidsindicatoren
 

begroting

stand 1e suppletoire begroting

stand 2e suppletoire begroting

Omschrijving Generiek Deel

2014

2014

2014

Taakstellende tariefverlaging

– 1,50%

– 1,50%

– 1,50%

Kostprijs voor beheertaken (werkplektarief, exclusief datacenter)

1.840

1.840

1.840

       

Totale omzet per product of dienst

117.200

127.278

117.000

generiek (infrastructuur, rijksportaal en samenwerkfunctionaliteit, ODC DH km2)

14.100

14.100

14.100

gemeenschappelijk (basis kantoorautomatisering + hosting

71.100

81.178

81.178

specifiek (plusdiensten en maatwerk)

32.000

32.000

32.000

       

FTE-totaal (excl. externe inhuur)

342 fte

370

360

       

Saldo van baten en lasten (%)

0%

0%

0%

       

Klanttevredenheid (KTO)

7

7

7

Medewerkertevredenheid (MTO)

7

7

6,4

Doelmatigheidsindicatoren

Omschrijving Specifiek Deel – ICT Diensten

2014

2014

2014

Beschikbaarheid (betrouwbaarheid) basisfunctionaliteit

98%

98%

98%

Geleverd binnen gestelde termijn

90%

90%

90%

Incidenten hersteld binnen afgesproken tijd

90%

90%

90%

Kwaliteit beantwoorden vragen

     

beantwoorden helpdeskvragen binnen afgesproken tijd

95%

95%

95%

direct beantwoorden helpdeskvragen

80%

80%

80%

Licence