Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2014 (Bedragen in EUR 1 000)

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Stand

Stand 1e

Stand 2e

Mutaties 3e

Stand 3e

 

ontwerp

suppletoire

suppletoire

suppletoire

suppletoire

 

begroting

begroting

begroting

begroting

begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Ontvangsten

6.363.354

5.923.281

5.833.526

1.390

5.834.916

19.09 Ten laste van begroting IenM

6.363.354

5.923.281

5.833.526

1.390

5.834.916

19.09 Ten laste van begroting IenM

De bijstelling van de raming met € 1,4 mln. bestaat uit de volgende overboekingen uit de begroting van Hoofdstuk XII (IenM):

a) Op 4 november 2014 heeft het Gerechtshof in Den Haag uitspraak gedaan in het

hoger beroep over de door de overheid te realiseren ottervoorzieningen. Het

betreft drie maatregelen aan het hoofdwegennet, welke zo spoedig mogelijk zullen worden gerealiseerd. Het Ministerie van Economische Zaken draagt zorg voor de financiering en heeft in 2014 nog € 0,7 miljoen beschikbaar gesteld, welke aan artikel 12 Hoofdwegennet is toegevoegd.

  • Ter financiering van lopende verplichtingen met betrekking tot het Actieplan spoor en pilot ERTMS op de begroting van Hoofdstuk XII., zijn eerder gelden vanuit het Infrastructuurfonds overgeboekt naar Hoofdstuk XII. Met deze mutatie wordt het begrotingsbedrag 2014 dat niet is gerealiseerd, respectievelijk € 0,8 en € 0,1 mln. (tijdelijk) teruggeven aan het Infrastructuurfonds.

  • € 0,2 mln. betreft de afdracht aan het BTW compensatiefonds betreffende het project A12/A20 Parallelstructuur Gouwe.

Licence