Base description which applies to whole site

B1. LEESWIJZER

Budgettair kader

Uit de hiervoor vermelde samenvattende departementale begrotingsstaat blijkt dat ten opzichte van de tweede suppletoire begroting de begroting van de uitgaven voor 2014 met € 13,7 miljoen is verlaagd en dat de begroting van de ontvangsten voor 2014 met een bedrag van € 9,7 miljoen wordt verlaagd. Met deze mutaties uit de Slotwet 2014 leidt dit tot een uitgavenbudget van € 7.787,8 miljoen en een ontvangstenbudget van € 291,0 miljoen. Het bedrag voor de in 2014 aan te gane verplichtingen wordt verhoogd met € 29,5 miljoen tot een bedrag van € 7.678,1 miljoen.

Samenvatting belangrijkste begrotingswijzigingen

Het totaal aan mutaties gebruikmakend van de eindejaarsmarge van Defensie bedraagt – € 7,2 miljoen, bestaande uit € 2,9 miljoen voor exploitatie en – € 10,1 miljoen voor investeringen. Eén van de voornaamste oorzaken die het totale uitgavenbudget beïnvloedt is de doorwerking van de per saldo lagere ontvangsten van € 17,6 miljoen (exclusief ontvangsten HGIS). Het grootste deel hiervan zijn de lagere verkoopopbrengsten op het investeringsartikel 6 (€ 18,2 miljoen).

Bij de operationele commando’s betreffen de verschillen met name de uitgaven van het CLSK (– € 25,8 miljoen) en het CLAS (€ 19,9 miljoen). Bij het CLSK zijn de uitgaven bij de vliegopleidingen € 11,7 miljoen lager. Ook de instandhoudingsuitgaven bij het Logistiek Centrum Woensdrecht zijn € 14 miljoen lager. De hogere uitgaven bij het CLAS betreffen met name de hogere uitgaven voor formatie (€ 7,4 miljoen) en instandhouding wapensystemen (€ 10,4 miljoen). Bij de ondersteunende dienst DMO is er een overschrijding van € 23,6 miljoen door hogere uitgaven bij ICT exploitatie (€ 17,9 miljoen), instandhouding (€ 6,2 miljoen) en overige exploitatie (€ 6,6 miljoen). Hier tegenover staan € 8,9 miljoen lagere uitgaven bij gereedstelling. De exploitatie-uitgaven van het CDC, onder meer bij de rechtspositie & juridische dienstverlening en de dienstverleningsactiviteit instroom en doorstroom, zijn € 10,8 miljoen lager uitgevallen. Bij het investeringsartikel is een overschrijding van € 10,1 miljoen gerealiseerd.

Voor HGIS is de eindejaarsmarge vastgesteld op € 37,8 miljoen. Deze eindejaarsmarge is bepaald op basis van de beschikbare budgetten conform de Najaarsnota (de kasschuif MINUSMA van € 10 miljoen) en de uiteindelijke realisatie van HGIS /BIV over 2014.

De hogere verplichtingen worden vooral veroorzaakt door minder investeringsverplichtingen op het gebied van groot materieel.

Toelichtingen

De mutaties in de Slotwet hebben een niet-beleidsmatig karakter en ontstaan door het verloop van de realisatie.

Mutaties

Bij de beleidsartikelen worden de mutaties naar oorzaak toegelicht. Het totaal van de mutaties sluit op de Slotwet, zoals die is opgenomen in de tabel voor de verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten.

Baten-lastenagentschappen

In de eerste en tweede suppletoire begroting 2014 zijn bij de baten-lastenagentschappen geen mutaties opgenomen. Voor het verschil tussen de begroting en de eindrealisatie wordt verwezen naar het Jaarverslag 2014.

Licence