Base description which applies to whole site

B2. ALGEMENE TOELICHTING

In aansluiting op de tweede suppletoire begroting 2014 (samenhangende met de Najaarsnota), vastgesteld bij de Wet van xxxxx, strekt het onderhavige wetsvoorstel ertoe, op grond van artikel 10, derde lid, onder c, van de Comptabiliteitswet, per begrotingsartikel een positief dan wel negatief verschil tussen het beschikbare begrotingsbedrag en de realisatie op te heffen.

Overeenkomstig de voorschriften zijn de mutaties niet-beleidsmatig en hebben betrekking op boekhoudkundige dan wel uitvoeringstechnische aspecten.

Voor zover de aanpassingen van enige omvang zijn, is daarvan reeds eerder melding gemaakt in de Voorlopige Rekening Defensiebegroting 2014.

In aansluiting op de tweede suppletoire begroting 2014 ontstaat samenvattend het volgende beeld:

A. Uitgaven

Totaal van de (neerwaarts) bijgestelde uitgaven – € 13,660 miljoen

B. Ontvangsten

Totaal van de (neerwaarts) bijgestelde ontvangsten – € 9,743 miljoen

Ad A. Uitgaven

Het onderstaande overzicht geeft weer, vanaf de autorisatiebegroting, wat de gevolgen zijn van de mutaties voor de verschillende deelbudgetten en welk bedrag uiteindelijk voor elk defensieonderdeel beschikbaar was (x € 1 miljoen):

Bedragen x € 1 miljoen

artikel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Omschrijving

Inzet

CZSK

CLAS

CLSK

CKMar

Investeringen krijgsmacht

DMO

CDC

Algemeen

Centraal apparaat

Geheim

Nominaal en onvoorzien

Totaal

Begroting 2014

6,3

694,8

1.105,9

638,3

311,5

1.193,7

815,3

972,3

113,7

1.698,3

5,3

46,7

7.602,0

Wijzigingen in samenhang met de Voorjaarsnota 2014

242,1

26,6

57,9

11,2

17,0

– 70,9

– 20,4

97,6

0,9

– 95,8

0,0

18,9

285,1

B. Beleidsmatige wijzigingen:

                         

Stand Voorjaarsnota 2014

248,4

721,4

1.163,7

649,5

328,5

1.122,8

794,9

1.069,9

114,6

1.602,5

5,3

65,6

7.887,1

B. Beleidsmatige wijzigingen:

25,8

15,7

19,6

29,6

1,7

– 67,4

– 30,1

2,2

1,3

– 18,4

0,0

– 65,6

– 85,7

Stand Najaarsnota 2014

274,2

737,1

1.183,3

679,1

330,2

1.055,4

764,8

1.072,0

115,9

1.584,1

5,3

0,0

7.801,4

Nadere wijzigingen:

– 21,6

– 0,9

19,9

– 25,8

3,8

10,1

23,6

– 10,8

– 15,5

4,9

– 1,4

 

– 13,7

Stand slotwet 2014

252,6

736,2

1.203,2

653,3

334,0

1.065,5

788,5

1.061,2

100,4

1.589,0

3,9

0,0

7.787,7

opmerking: afrondingsverschillen zijn mogelijk

De belangrijkste posten die de deelbudgetten en/of het defensiebudget beïnvloeden ten opzichte van het financiële niveau van de tweede suppletoire begroting 2014, samenhangend met de Najaarsnota 2014, zijn hieronder benoemd.

Wijzigingen

1. Realisatie uitgaven

Ten opzichte van de tweede suppletoire begroting betreffen de minderuitgaven € 13,7 miljoen. Hierbij moet rekening worden gehouden met de uitsplitsing naar HGIS / BIV (€ 19,9 miljoen lagere uitgaven), MH-17 (lagere uitgaven € 3,7 miljoen) en defensie (€ 9,9 miljoen meeruitgaven).

De bijstellingen hebben betrekking op alle defensieonderdelen en worden nader toegelicht onder B3 – Artikelsgewijze toelichting.

2. Vaststellen eindejaarsmarge

De eindejaarsmarge HGIS/BIV, exploitatie en investeringen is als volgt samengesteld:

HGIS / BIV

Omschrijving

Totaal uitgaven

Kasschuif 2e suppletoire begroting 2014 minusma

€ 10.000

Bijstelling (minder) uitgaven Crisisbeheersingsoperaties

€ 19.196

Bijstelling (meer) ontvangsten

€ 7.838

Bijstelling (minder) uitgaven Attachés

€ 728

Totaal eindejaarsmarge HGIS

€ 37.762

Exploitatie

Omschrijving

Totaal uitgaven

Bijstelling (minder) uitgaven excl. HGIS

€ 128

Bijstelling (meer) ontvangsten excl. HGIS

€ 613

Totaal eindejaarsmarge Defensie

€ 741

Investeringen

Omschrijving

Totaal uitgaven

Kasschuif 2e suppletoire begroting 2014

€ 68.000

Bijstelling uitgaven investeringen

– € 10.120

Bijstelling (minder) ontvangsten

– € 18.194

Totaal eindejaarsmarge Defensie

€ 39.686

2. Bijstelling (verrekenbare) ontvangsten

Conform de regels van de budgetdiscipline wordt het uitgavenbudget bij hogere en/of lagere ontvangsten evenredig bijgesteld. Voor 2014 geldt ten opzichte van de tweede suppletoire begroting een verlaging van in totaal € 9,7 miljoen als gevolg van lager gerealiseerde ontvangsten. Deze verlaging wordt bij Wijzigingen ontvangsten toegelicht. Het uitgavenbudget wordt met dit bedrag verlaagd.

Ad B. Ontvangsten

Het onderstaande overzicht geeft weer, vanaf de autorisatiebegroting, wat de gevolgen zijn van de mutaties voor de verschillende deelbudgetten en welk (eventueel afgerond) bedrag uiteindelijk voor elk defensieonderdeel beschikbaar was (x € 1 miljoen):

Bedragen x € 1 miljoen

artikel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Omschrijving

Inzet

CZSK

CLAS

CLSK

CKMar

Investeringen krijgsmacht

DMO

CDC

Algemeen

Centraal apparaat

Geheim

Nominaal en onvoorzien

Totaal

Begroting 2014

6,3

694,8

1.105,9

638,3

311,5

1.193,7

815,3

972,3

113,7

1.698,3

5,3

46,7

7.602,0

Wijzigingen in samenhang met de Voorjaarsnota 2014

242,1

26,6

57,9

11,2

17,0

– 70,9

– 20,4

97,6

0,9

– 95,8

0,0

18,9

285,1

B. Beleidsmatige wijzigingen:

                         

Stand Voorjaarsnota 2014

248,4

721,4

1.163,7

649,5

328,5

1.122,8

794,9

1.069,9

114,6

1.602,5

5,3

65,6

7.887,1

B. Beleidsmatige wijzigingen:

25,8

15,7

19,6

29,6

1,7

– 67,4

– 30,1

2,2

1,3

– 18,4

0,0

– 65,6

– 85,7

Stand Najaarsnota 2014

274,2

737,1

1.183,3

679,1

330,2

1.055,4

764,8

1.072,0

115,9

1.584,1

5,3

0,0

7.801,4

Nadere wijzigingen:

– 21,6

– 0,9

19,9

– 25,8

3,8

10,1

23,6

– 10,8

– 15,5

4,9

– 1,4

 

– 13,7

Stand slotwet 2014

252,6

736,2

1.203,2

653,3

334,0

1.065,5

788,5

1.061,2

100,4

1.589,0

3,9

0,0

7.787,7

Opmerking: afrondingsverschillen zijn mogelijk

Wijzigingen ontvangsten

De per saldo lagere ontvangsten (inclusief HGIS) die, volgens de regels van de budgetdiscipline, het uitgavenbudget met eveneens € 9,7 miljoen verlagen, vinden vooral hun oorzaak bij de Investeringen Krijgsmacht (lagere verkoopopbrengsten van € 18,2 miljoen). Daarentegen zijn de ontvangsten bij het artikel inzet € 7,8 miljoen hoger uitgevallen, zijnde de VN-bijdrage voor MINUSMA (€ 5,4 miljoen), hogere ontvangsten uit contributies (€ 1,4 miljoen) en de meerontvangst van rederijen voor de inzet van de VPD’s (€ 1 miljoen). De overige kleinere (meer of minder) ontvangsten komen voort uit personele en materiële ontvangsten bij de defensieonderdelen.

Voor een meer uitgebreide toelichting op de mutaties van de ontvangsten wordt verwezen naar B3 – Artikelsgewijze toelichting.

Licence