Base description which applies to whole site

ARTIKEL 4: KANSELARIJ DER NEDERLANDSE ORDEN

A. Algemene doelstelling

De Kanselarij der Nederlandse Orden werd bij Koninklijk Besluit (KB) van 3 juni 1844 ingesteld. De Kanselarij der Nederlandse Orden is de organisatie die:

 • het Kapittel voor de Civiele Orden en het Kapittel der Militaire Willems-Orde huisvest en ambtelijk ondersteunt in hun advisering over de voorstellen tot decoratieverlening;

 • zorg draagt voor het beheer van de versierselen van de onderscheidingen (zie artikelonderdeel 2, decoraties) en voor de correcte verzending ervan aan de betrokken ministeries;

 • zorgt dat registers worden aangehouden van in het Koninkrijk der Nederlanden onderscheiden personen;

 • in de persoon van de Kanselier der Nederlandse Orden de zuiverheid en waardigheid van de orden bewaakt.

Kanselarij der Nederlandse Orden

De Kanselarij der Nederlandse Orden vormt met een aantal instanties een gesloten keten van actoren die leidt tot de (eventuele) toekenning van een Koninklijke onderscheiding of anderszins. Tot deze actoren worden gerekend de gemeenten, de provincies, het Kapittel voor de Civiele Orden, het Kapittel der Militaire Willems-Orde, de ministeries alsmede de verschillende diplomatieke posten – verspreid over de continenten – van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De relatie tussen de actoren is in bestuurlijke zin hiërarchisch van aard (van lokale overheid naar Rijksoverheid) waarin de Kanselarij der Nederlandse Orden enerzijds een intermediaire doch anderzijds een sterk administratief ondersteunende en beherende rol vervult naar de ministeries in totaliteit.

Kapittel der Militaire Willems-Orde

De taken van het Kapittel der Militaire Willems-Orde behelzen:

 • het adviseren van het hoofd van het betrokken departement van algemeen bestuur over de voordrachten voor benoeming of bevordering in en ontslag uit de Orde dan wel over aanvragen om in de Orde te worden opgenomen of bevorderd;

 • het verstrekken van inlichtingen aan het hoofd van het betrokken departement van algemeen bestuur alsmede het geven van inzage in alle zakelijke gegevens en bescheiden aan deze departementen;

 • het aanhouden van registers voor elk der vier klassen van ridders;

 • het houden van aantekening van verlening van het ordeteken aan onderdelen van de krijgsmacht.

Kapittel voor de Civiele Orden

Het Kapittel voor de Civiele Orden heeft als adviescollege op landelijk niveau tot taak onze minister wie het aangaat te adviseren over het verlenen van onderscheidingen in één van de Civiele Orden.

B. Rol en verantwoordelijkheid

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van de Staten-Generaal en van de begroting van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten. De Colleges voeren zelf het beheer over hun begroting of hun begrotingsdeel. Over de aan dit beheer te geven inhoud bestaan afspraken (de zogenaamde beheersafspraken) tussen de minster en de Colleges, waarin recht gedaan wordt aan hun staatsrechtelijke positie.3

De Kanselarij der Nederlandse Orden valt onder het begrotingsartikel van de Hoge Colleges van Staat. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een financiële rol naar de Kanselarij der Nederlandse Orden toe.

De werkzaamheden die door de Kanselarij worden uitgevoerd vloeien direct voort uit de taakomschrijving van de Kanselier der Nederlandse Orden, de taakopdracht aan het Kapittel der Militaire Willems-Orde en aan het Kapittel voor de Civiele Orden.

C. Beleidswijzigingen

De Kanselarij der Nederlandse Orden kent een aantal risico’s in de taakuitvoering dat van invloed zou kunnen zijn op de resultaten. Een grote factor daarbij is het totaal te verwerken aantal decoratieaanvragen van Koninklijke en niet-Koninklijke onderscheidingen op jaarbasis. Dit is in belangrijke mate van invloed op de benodigde formatie, bedrijfsvoering en aanschaf van versierselen. Daarnaast loopt er momenteel een onderzoek naar het uitplaatsen van ICT-voorzieningen van de Kanselarij, zijnde het serverpark, het beheer van de servers en van de kantoorautomatisering, naar SSC-ICT.

Naast de voornoemde bedrijfseconomische factoren zijn er nog factoren van mogelijk politieke of burgerlijke aard die van invloed kunnen zijn op de resultaten waarop de Kanselarij zelf geen directe invloed heeft, zoals bijvoorbeeld de gemeenteraadsverkiezingen.

D. Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 4.1 Kanselarij Nederlandse Orden

(x € 1.000)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Verplichtingen

3.802

5.083

3.999

3.896

3.831

3.793

3.786

                 

Uitgaven:

4.807

5.083

3.999

3.896

3.831

3.793

3.786

 

Waarvan juridisch verplicht

(percentage)

   

41

       
                 

4.1

Apparaat

2.443

2.846

2.221

2.118

2.054

2.016

2.009

                 

4.2

Decoraties

2.362

2.232

1.773

1.773

1.772

1.772

1.772

                 

4.3

Riddertoelagen

2

5

5

5

5

5

5

                 
 

Ontvangsten

157

29

29

29

29

29

29

E. Toelichting artikelonderdelen

Verstrekking van versierselen

De Koninklijke onderscheidingen worden verstrekt aan personen waarvan aangetoond is dat ze voor de maatschappij waardevolle activiteiten ondernemen/verzet hebben. De Koninklijke onderscheidingen hebben tot doel een persoon de waardering te geven die ze verdienen.

De afdeling Bedrijfsvoering is o.a. belast met de aanschaf, beheer en verstrekking van de versierselen en oorkondes behorende bij de Orde van Oranje-Nassau, de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Militaire Willems-Orde. Daarnaast vragen de Politiekorpsen en Brandweerkorpsen hun medailles (waaronder O.O.V.) en oorkonden aan.

Activiteiten 2014

 • uitlevering van versierselen, doorlopend

 • uitlevering van trouwe dienst medailles Koninklijke Marine, Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht, Koninklijke Marechaussee, doorlopend

 • uitlevering van vrijwilligersmedailles en jaartekens, doorlopend

 • uitlevering van officiersdienstkruizen, doorlopend

 • uitlevering van trouwe dienst medailles Nationale Politie, doorlopend

 • uitlevering van overige versierselen, doorlopend

Tabel 4.2 Kengetallen
 

2008–2009

2009–2010

2010–2011

2011–2012

2012–2013

Totaal ingediend

6.300

6.928

5.761

5.732

5.311

Niet decorabel

630

463

422

455

493

Verstrekking Versierselen1

5.670

6.465

5.339

5.277

4.818

1

het betreft hier uitsluitend de Koninklijke onderscheidingen (Orde van Oranje-Nassau en Orde van de Nederlandse Leeuw), excl. onderscheidingen die uitgegeven zijn tijdens staatsbezoeken.

Basiswaarde: gemiddeld 10.000–12.000 stuks (versierselen) per jaar, aangezien de inputcijfers van de politiekorpsen thans nog niet voorhanden zijn, is een schatting moeilijk en weinig zinvol. De bedoelde cijfers komen overigens wel bovenop de eerdergenoemde 12.000 stuks.

Interne behandeling van decoratievoorstellen

De afdeling Decoratie & Advies (D&A) van de Kanselarij der Nederlandse Orden is belast met de voorbereiding en uitvoering van werkzaamheden ontleend aan de taken van het Kapittel voor de Civiele Orden. In concreto worden alle voorstellen voor decoratie m.b.t. de Civiele Orden voorzien van een inhoudelijk pré-advies. De afdeling Bedrijfsvoering (BV) verricht ondersteunende werkzaamheden.

Z.M. de Koning ondertekent het Koninklijk Besluit (KB) waarna de minister die het aangaat dit contrasigneert. De ontvangst van een exemplaar van dit KB is voor de Kanselarij der Nederlandse Orden de legitimering (opdracht) om het versiersel met toebehoren uit te geven aan het betrokken ministerie.

Activiteiten 2014

 • Procedurele controle en registratie van decoratievoorstellen (BV)

 • Splitsing van voorstellen op Algemene en Bijzondere Gelegenheid (BV en D&A)

 • Inhoudelijke beoordeling en toetsing van voorstellen alsmede het prepareren en uitbrengen van preadviezen ten behoeve van het Kapittel voor de Civiele Orden (D&A)

 • Het omzetten van het preadvies naar definitief advies en het verzenden naar de minister die het aangaat (D&A en BV)

Basiswaarde: gemiddeld 5.600 preadviezen

Streefwaarde: gemiddeld 5.600 preadviezen

Realisatie: eind februari/begin maart van het lopende decoratiejaar (1 mei – 30 april).

Evaluatie onderzoek

De activiteiten van het Kapittel voor de Civiele Orden, het Kapittel der Militaire Willems-Orde worden in het reguliere jaarverslag nader verwoord.

3

CW artikel 19:

sub 5.Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van de Staten-Generaal en van de begroting van de colleges, genoemd in artikel 1, eerste lid, onder g .

sub 6.De colleges, genoemd in artikel 1, eerste lid, onder e tot en met h , voeren het beheer over hun begroting of hun begrotingsdeel.

sub 7.Over de aan dit beheer te geven inhoud maakt Onze betrokken Minister afspraken met de onderscheiden colleges, waarin recht wordt gedaan aan hun staatsrechtelijke positie

Licence