Base description which applies to whole site

Artikel 4. Kanselarij der Nederlandse Orden

A. Algemene doelstelling

De Kanselarij der Nederlandse Orden werd bij Koninklijk Besluit (KB) van 3 juni 1844 ingesteld. De Kanselarij der Nederlandse Orden is de organisatie die:

  • het Kapittel voor de Civiele Orden en het Kapittel der Militaire Willems-Orde huisvest en ambtelijk ondersteunt in hun advisering over de voorstellen tot decoratieverlening;

  • zorg draagt voor het beheer van de versierselen van de onderscheidingen (zie artikelonderdeel 2, decoraties) en voor de correcte verzending ervan aan de betrokken ministeries;

  • zorgt dat registers worden aangehouden van in het Koninkrijk der Nederlanden onderscheiden personen;

  • in de persoon van de Kanselier der Nederlandse Orden de zuiverheid en waardigheid van de orden bewaakt.

Kanselarij der Nederlandse Orden

De Kanselarij der Nederlandse Orden vormt met een aantal instanties een gesloten keten van actoren die leidt tot de (eventuele) toekenning van een Koninklijke onderscheiding of anderszins. Tot deze actoren worden gerekend de gemeenten, de provincies, het Kapittel voor de Civiele Orden, het Kapittel der Militaire Willems-Orde, de ministeries alsmede de verschillende diplomatieke posten – verspreid over de continenten – van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De relatie tussen de actoren is in bestuurlijke zin hiërarchisch van aard (van lokale overheid naar Rijksoverheid) waarin de Kanselarij der Nederlandse Orden enerzijds een intermediaire doch anderzijds een sterk administratief ondersteunende en beherende rol vervult naar de ministeries in totaliteit.

Kapittel der Militaire Willems-Orde

De taken van het Kapittel der Militaire Willems-Orde behelzen:

  • het adviseren van het hoofd van het betrokken departement van algemeen bestuur over de voordrachten voor benoeming of bevordering in en ontslag uit de Orde dan wel over aanvragen om in de Orde te worden opgenomen of bevorderd;

  • het verstrekken van inlichtingen aan het hoofd van het betrokken departement van algemeen bestuur alsmede het geven van inzage in alle zakelijke gegevens en bescheiden aan deze departementen;

  • het aanhouden van registers voor elk der vier klassen van ridders;

  • het houden van aantekening van verlening van het ordeteken aan onderdelen van de krijgsmacht.

Kapittel voor de Civiele Orden

Het Kapittel voor de Civiele Orden heeft als adviescollege op landelijk niveau tot taak onze Minister wie het aangaat te adviseren over het verlenen van onderscheidingen in één van de Civiele Orden.

B. Rol en verantwoordelijkheid

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van de Staten-Generaal en van de begroting van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten. De Colleges voeren zelf het beheer over hun begroting of hun begrotingsdeel. Over de aan dit beheer te geven inhoud bestaan afspraken (de zogenaamde beheersafspraken) tussen de minster en de colleges, waarin recht gedaan wordt aan hun staatsrechtelijke positie.4

C. Beleidsconclusies

In 2014 hebben zich qua de uitvoering en beoogde resultaten enkele bijzonderheden voorgedaan.

Als gevolg van de Inhuldiging van Zijne Majesteit de Koning in 2013 is er in dat jaar een Inhuldigingsmedaille ingesteld. Deze Inhuldigingsmedaille is aan de hand van vastgestelde criteria bij Koninklijk Besluit toegekend aan personen die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de inhuldiging. Het Kapittel voor de Civiele Orden heeft op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een bijzondere adviesrol op zich genomen met betrekking tot de toedeling van deze Inhuldigingsmedailles. Het gros van de voordrachten heeft in 2013 plaatsgevonden, maar ook in 2014 is nog een aantal keer een beroep gedaan op deze adviesrol. De Kanselarij der Nederlandse Orden heeft de toedeling van de Inhuldigingsmedailles die in 2014 zijn toebedeeld logistiek ter hand genomen en gecoördineerd. Daarnaast heeft het Kapittel in 2014 tevens geadviseerd over de herinneringsmedaille «Medaille bezoek in 2013 aan het Caribisch deel van het Koninkrijk», die Zijne Majesteit eind 2013 heeft ingesteld. De Kanselarij der Nederlandse Orden heeft ook de toedeling van deze medaille logistiek verzorgd.

Tevens is er in 2014 een onderscheiding van de Militaire Willems-Orde uitgereikt. Het Kapittel der Militaire Willems-Orde heeft in de periode hieraan voorafgaand bijzondere inspanningen verricht, ondersteund door de Kanselarij der Nederlandse Orden, om over deze toedeling te adviseren.

In 2014 is de hosting en housing van de servers van het ICT-systeem Daisy, dat het geautomatiseerde proces van decoratieverlening bevat en waarvan de Kanselarij eigenaar en beheerder is, overgedragen aan de shared-service organisatie SSC-ICT.

D. Budgettaire gevolgen van beleid

Beleidsartikel 4 Kanselarij Nederlandse Orden

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
           

Realisatie

Oorspronkelijk

vastgestelde

begroting

Verschil

   

2010

2011

2012

2013

2014

2014

2014

Verplichtingen:

3.795

4.623

3.802

4.791

3.954

3.999

– 45

                 

Uitgaven:

4.328

3.957

4.807

4.845

3.583

3.999

– 416

                 

4.1

Apparaat

2.402

2.332

2.443

2.389

2.462

2.221

241

                 

4.2

Decoraties

1.924

1.623

2.362

2.454

1.120

1.773

– 653

                 

4.3

Riddertoelagen

2

2

2

2

1

5

– 4

                 

Ontvangsten:

94

65

157

130

154

29

125

E. Toelichting artikelonderdelen
4.1 Apparaat

Het begrotingsartikel van de Kanselarij der Nederlandse Orden bevat alleen apparaatsuitgaven. In onderstaande tabel zijn de apparaatsuitgaven gespecificeerd.

Specificatie apparaatsuitgaven

(bedragen x € 1.000)

Apparaat

2014

Personeel

1.509

Eigen personeel

1.390

Externe inhuur

30

Overig personeel

89

Materieel

953

Overig materieel

953

Totaal apparaat

2.462

In 2013 heeft de Kanselarij een Europese Aanbesteding uitgevoerd voor de inkoop van Koninklijke Onderscheidingen. De aanbesteding heeft geleid tot nieuwe aantrekkelijker tarieven. In aanvulling hierop worden kleinere voorraden van versierselen aangehouden. Een gedeelte van hierdoor verkregen ruimte is bij gelegenheid van de 1e suppletoire begroting toegevoegd aan de apparaatsbudgetten van de Kanselarij der Nederlandse Orden.

4.2 Decoraties

De Kanselarij der Nederlandse Orden (KNO) is onder andere belast met de aanschaf, beheer en verstrekking van de versierselen en oorkondes behorende bij de Orde van Oranje-Nassau, de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Militaire Willems-Orde. Daarnaast is de KNO ook belast met de aanschaf, het beheer en de verstrekking van politiemedailles. De post decoraties wordt daarom aangewend om de voorraad versierselen op peil te houden en alles wat meer nodig is om het verstrekken van een versiersel te faciliteren.

De lagere uitgaven in 2014 worden verklaard door een in 2013 uitgevoerde Europese Aanbesteding voor de inkoop van Koninklijke Onderscheidingen. De aanbesteding heeft geleid tot lagere tarieven. In aanvulling hierop worden vanaf 2014 kleinere voorraden van versierselen aangehouden.

4.3 Riddertoelagen

De Riddertoelagen zijn bedoeld voor ridders en weduwen van ridders, der Militaire Willems-Orde 4e klasse beneden de rang van officier.

4

Comptabiliteitswet 2001, artikel 19.

sub 5. Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van de Staten-Generaal en van de begroting van de colleges, genoemd in artikel 1, eerste lid, onder g.

sub 6. De colleges, genoemd in artikel 1, eerste lid, onder e tot en met h, voeren het beheer over hun begroting of hun begrotingsdeel.

sub 7. Over de aan dit beheer te geven inhoud maakt Onze betrokken Minister afspraken met de onderscheiden colleges, waarin recht wordt gedaan aan hun staatsrechtelijke positie

Licence