Base description which applies to whole site

AGENTSCHAPSPARAGRAAF

Centrum tot Bevordering van de Import uit ontwikkelingslanden (CBI)

Het CBI is het agentschap van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het heeft als opdracht het duurzaam versterken van de concurrentiekracht van bedrijven uit OS-landen op de Europese markt. Het agentschap CBI draagt bij aan het realiseren van operationele doelstelling 1.3: Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden.

De agentschapsparagraaf hanteert sinds 2010 het huidige kostprijsmodel. Het kostprijsmodel is modulair qua opbouw, de programma’s kenmerken zich door een kortere doorlooptijd (met de benodigde aandacht voor het vernieuwde landenbeleid) waardoor sturing, door de opdrachtgever van het CBI, eenvoudig realiseerbaar is en er adequater kan worden ingespeeld op veranderingen.

Recent is vastgesteld dat het Agentschap CBI, in tegenstelling tot eerdere berichtgeving, uiterlijk per 1 januari 2015 (opdracht en organisatie) opgaat in Agentschap NL van het Ministerie van Economische Zaken. In die hoedanigheid is het CBI met ingang van genoemde datum geliquideerd. In deze Agentschapsparagraaf is voor wat betreft de productie uitgegaan van een ongewijzigde opdracht tot en met 2018.

1. Baten en Lasten

Meerjaren baten en lasten (bedragen in EUR 1.000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

A Baten

             

Opbrengst

moederdepartement

21.158

29.512

25.511

26.219

25.865

26.218

25.864

opbrengst derden

386

2.685

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

rentebaten

0

0

0

0

0

0

 

Totale baten

21.544

32.197

26.511

27.219

26.865

27.218

26.864

               

B Lasten

             

apparaatskosten

             

– personele kosten

393

221

3.827

3.933

3.880

3.932

3.880

waarvan eigen personeel

114

166

1.531

2.360

2.328

2.360

2.328

waarvan externe inhuur

279

55

2.296

1.573

1.552

1.573

1.552

– materiele kosten

20.195

30.909

22.176

22.805

22.683

23.001

22.689

– waarvan apparaat ICT

290

200

200

200

200

200

200

– waarvan bijdrage aan SSO’s

             

rentelasten

1

0

0

0

0

0

0

afschrijvingskosten

             

– materieel

317

212

212

171

0

0

0

– waarvan apparaat ICT

290

200

200

160

0

0

0

 • - immaterieel

             

Overige kosten

             

– Bijzondere lasten

0

0

0

0

0

0

0

Totale lasten

20.906

31.542

26.215

26.909

26.563

26.933

26.569

               

C Saldo van baten en lasten

638

655

296

310

302

285

295

A. Baten

Opbrengsten moederdepartement

In onderstaande tabel worden de financiële waarden weergegeven van de verleende en verwachte opdrachten per product.

Productie (bedragen in EUR 1.000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

ECP-opdracht 1

2.640

0

0

0

0

0

0

ECP-modules

6.749

17.029

15.884

15.884

15.884

15.884

15.884

BSOD-modules

4.956

4.035

2.261

2.969

2.615

2.969

2.615

Marktinformatie-modules

4.320

4.330

3.952

3.952

3.952

3.952

3.952

Training-modules

5.136

3.415

2.991

2.991

2.991

2.990

2.990

Strategische modules

1.144

603

323

323

323

323

323

ITC

100

100

100

100

100

100

100

Korting

–3.887

0

0

0

0

0

0

Totaal

21.158

29.512

25.511

26.219

25.865

26.218

25.864

Opbrengst derden

In het licht van het verduurzamen van eerdere CBI ondersteuning en de complementariteit tussen CBI producten en programma’s van onder andere de Europese Commissie, overheden van (uit te faseren) CBI-landen en zusterorganisaties is het CBI gevraagd (aanvullende) opdrachten uit te voeren. Het CBI geeft gehoor aan deze verzoeken zolang deze opdrachten passen binnen de missie en de geldende regelgeving. Daarnaast wordt, door de aan programma’s en trainingen deelnemende bedrijven en organisaties, een eigen bijdrage (commitment fee) betaald.

B. Lasten

Personele kosten

In 2014 werken er bij het CBI 11 fte ambtenaren en 43 fte niet-ambtenaren. Tot heden boekte het CBI de direct toerekenbare personele kosten toe aan de programmakosten waardoor deze geboekt werden als materiële kosten. De Inspectie der Rijksfinanciën heeft in mei 2013 nadere uitleg gegeven betreffende de voorschriften van Verantwoord Begroten. De gevolgen hiervan zijn dat de personele kosten met ingang van de MvT 2014 niet meer mogen worden opgenomen onder de materiële kosten.

Materiële kosten

De materiële kosten bestaan uit de navolgende categoriën:

 • Uitbesteding ondersteunende werkzaamheden;

 • Huisvestingskosten (huur, schoonmaak, energie, diensten);

 • Kantoor, o.a. mailings, porti, alg. drukwerk, telefoon, fax;

 • Advieskosten/abonnementen;

 • Bankkosten en koersverschillen;

 • Onttrekking aan onderhanden werk;

 • Externe experts, o.a. honoraria en reis- en verblijfskosten;

 • Deelnemers aan seminars en beurzen, o.a. reis- en verblijfskosten;

 • Organisatie seminars, o.a. logistieke ondersteuning;

 • Organisatie/deelname beurzen, o.a. beurshuur en standbouw;

 • CBI-publicaties, o.a. honoraria, drukwerk, porti.

Apparaat ICT

De kosten bestaan uit het door ontwikkelen van de nieuwe website, het Market Intelligence platform, Intranet en Monitoring en Evaluation tools in het bestaande CRM.

Daarnaast omvat deze post ook kosten onderhoud en beheer ICT infrastructuur.

Afschrijvingskosten

De materiële vaste activa bestaat uit: inventaris, hard- en software en verbouwingen. De afschrijvingstermijnen zijn respectievelijk 5 jaar, 3 jaar, en 5 jaar.

C. Saldo van baten en lasten

Het resultaat wordt aan het vermogen van het agentschap toegevoegd.

2. Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht (bedragen in EUR 1.000)
   

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

                 

1. Rekening courant RHB 1 januari

1.327

0

–500

500

500

500

500

2. Totaal operationele kasstroom

3.622

600

1.010

10

30

10

10

 

–/– totaal investeringen

– 73

0

– 10

– 10

– 30

– 10

– 10

 

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

0

0

0

0

0

0

0

3. Totaal investeringskasstroom

– 73

0

– 10

– 10

– 30

– 10

– 10

 

–/– eenmalige uitkeringen aan moederdepartement

– 1.500

0

0

0

0

0

0

 

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

 

–/– aflossingen op leningen

0

0

0

0

0

0

0

 

+/+ beroep op leenfaciliteit

0

0

0

0

0

0

0

4.Totaal financieringskasstroom

– 1.500

0

0

0

0

0

0

5. Rekening courant RHB 31 december

3.376

600

500

500

500

500

500

3. Doelmatigheidsparagraaf

Omschrijving Generieke deel

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Omzet per productgroep

             
               

Opdracht 1

2.640

ECP modules

6.749

17.029

17.608

17.608

17.600

17.608

17.600

BSOD Modules

4.956

4.035

4.131

4.131

4.131

4.131

4.131

Marktinformatie modules

4.320

4.330

5.507

5.507

5.507

5.467

5.467

Training modules

5.136

3.415

3.152

3.152

3.153

3.153

3.153

Strategische modules

1.144

603

556

556

556

556

556

ITC

100

100

100

100

100

100

100

           

0

 

FTE totaal

12

12

11

11

11

11

 
               

Saldo van baten en lasten (%)

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

               

Impact kwaliteitsindicatoren

             

Totaal gerealiseerde export EU/EFTA

414.393

167.000

167.000

167.000

167.000

167.000

167.000

Aangegeven verbeterde dienstverlening onder cliënten

60%

60%

60%

60%

60%

60%

Kennis over de EU-markt vergroot

75%

75%

75%

75%

75%

75%

Hogere export c.q. effectievere dienstverlening

60%

60%

60%

60%

60%

60%

               

Omschrijving specifiek deel

             
               

Ziekteverzuim (%)

4.73%

3.9%

3.9%

3.9%

3.9%

3.9%

3.9%

ECP – modules:

Jaar t

BSOD – modules:

Jaar t

Bedrijfsaudit en actieplan

8.200

BSO diagnose & interventie ontwerp

63.000

Bedrijfsontwikkeling

26.000

BSOD Export Intelligentie – beperkt

169.000

Export capaciteit opbouw

28.000

BSOD Export Intelligentie – regulier

354.000

Certificering

14.000

Exportontwikkeling – beperkt

169.000

Markttoegang regionaal

23.000

Exportontwikkeling – regulier

354.000

Markttoegang EU

43.000

   
       

MI – modules:

 

HRD – modules:

 

Markt intelligentie

140.000

Training – EU

1.500

Export intelligentie

100.000

Training – doelgroeplanden

5.400

Tailored intelligentie

40.000

Online training

125

Business intelligentie

40.000

   

Import intelligentie

40.000

   
       

Strategische advisering handelspotentieel partnerlanden – modules

 

ITC – account management

 

Sectorale analyse

63.000

Vergoeding beheerskosten

100.000

Strategische conferentie groot

83.000

   

Strategische conferentie klein

37.000

   

Doorlichting uitgevoerd c.q. gepland in: nvt

Gezien de verwachte liquiditeit van het CBI en het opgaan in Agentschap NL wordt het CBI al actief gemonitord gedurende het proces door het Ministerie van Financiën.

Realisatie impactcijfers niet voorhanden door ontbreken van bsod- evaluaties.

Door de ontwikkeling van een nieuw product portfolio zijn er in 2012 geen evaluaties uitgevoerd binnen de modules marktinformatie. Gezien de bijzondere aard van de uitgevoerde trainingen is bij de evaluatie gekozen voor een papieren evaluatie. Hierdoor is het niet mogelijk om over 2012 «Impact»-resultaten te overleggen. Het CBI beschikt in 2013 over een impact evaluatie methodologie. Aanpassing van de impact kwaliteitsindicatoren ligt voor de hand.

Voor 2013 is een herziening van de kostprijzen van de modules voorzien. Dit onder andere als gevolg van de evaluatie op het kostprijsmodel zoals uitgevoerd door de interne accountantsdienst in 2011.

Licence