Base description which applies to whole site

03. Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

Het CJIB is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie die alleen voor of in opdracht van de overheid werkt, met aangewezen taken binnen de justitieketen voor het ten uitvoerleggen en coördineren van opgelegde (Europese) financiële straffen, sancties, transacties, strafbeschikkingen, maatregelen en confiscatiebeslissingen. Met de uitvoering van deze taken draagt het CJIB bij aan het realiseren van artikelonderdeel 34.3 «tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring».

Voorts is op verzoek van het OM (Landelijk Parket) voor een periode van drie jaar (eindigend 2015) de aanschaf en het beheer van nieuwe digitale flitspalen bij het CJIB belegd.

Meerjarige begroting van baten en lasten

Tabel 03.1 Meerjarige begroting van baten en lasten (x € 1.000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Baten

             

Omzet moederdepartement

48.071

35.403

26.846

22.308

17.012

16.070

16.042

Omzet overige departementen

17.805

17.916

28.103

30.580

32.331

32.405

32.382

Omzet derden

42.561

66.616

70.323

69.481

70.473

71.882

72.077

Rentebaten

0

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

0

0

0

Overige baten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

108.437

119.935

125.272

122.369

119.816

120.357

120.501

               

Lasten

             

Apparaatskosten

89.516

91.290

99.210

95.821

93.297

93.719

93.832

Personele kosten

61.144

62.850

63.303

60.050

58.190

58.631

58.788

– waarvan eigen personeel

52.268

51.507

49.828

48.343

44.672

44.411

44.326

– waarvan externe inhuur

8.876

8.991

10.157

10.190

11.743

12.073

12.158

Materiële kosten 1

28.372

28.440

35.907

35.771

35.107

35.088

35.044

– waarvan apparaat ICT

4.428

4.250

4.750

4.750

4.750

4.750

4.750

– waarvan bijdrage aan SSO's

8.724

8.833

9.010

9.190

9.186

9.370

9.557

Gerechtskosten

13.941

12.600

16.108

15.958

15.941

16.012

16.032

Afschrijvingskosten

5.792

7.945

9.387

10.033

10.022

10.067

10.078

– Materieel

5.210

7.945

9.387

10.033

10.022

10.067

10.078

– waarvan apparaat ICT

4.091

5.562

6.571

7.023

7.016

7.047

7.055

– Immaterieel

582

0

0

0

0

0

0

Rentelasten

411

600

567

557

556

559

559

Overige lasten

0

7.500

0

0

0

0

0

– Dotaties voorzieningen

0

7.500

0

0

0

0

0

– Bijzondere lasten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

109.660

119.935

125.272

122.369

119.816

120.357

120.501

               

Saldo van baten en lasten

-1.223

0

0

0

0

0

0

1

Als invulling van de taakstelling doelmatiger strafrechtketen uit het Regeerakkoord Rutte Asscher is besloten tot centraliseren van de digitale flitsgegevensverwerking bij het CJIB. Hiertoe zijn middelen overgeheveld van het OM naar het CJIB (structureel € 5 mln.). De exacte verdeling over personele en materiële uitgaven waarop deze middelen worden ingezet, zijn op dit moment niet bekend vandaar dat deze middelen voorlopig worden verantwoord onder materieel overig. Bij JV 2014 en OW 2015 zal deze exacte verdeling wel bekend zijn en gepresenteerd worden.

Toelichting op meerjarige begroting van baten en lasten

Baten

Omzet moederdepartement

In onderstaande tabel wordt een PxQ-onderbouwing gegeven van de omzet moederdepartement voor het jaar 2014.

Tabel 03.2 PxQ-onderbouwing
 

Transacties

Vrijheidsstraffen

Taakstraffen

Schadevergoedgingsmaatregelen

Ontnemingsmaatregelen

overig

Totaal

P (x € 1,–)

31,47

56,62

30,16

376,00

3.384,05

   

Q (stuks)

68.152

19.796

39.875

16.181

1.335

   

PxQ (x € 1.000)

2.145

1.121

1.203

6.084

4.518

11.775

26.846

Efficiency taakstelling

In het Regeerakkoord Rutte/Asscher is een taakstelling op de apparaatsuitgaven van het Rijk opgenomen. Deze taakstelling wordt ingevuld door versobering en efficiencymaatregelen. Het aandeel van het CJIB (zie onderstaande tabel) is verwerkt in de omzet van het moederdepartement.

Tabel 03.3 Taakstelling Rutte/Asscher (x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

Efficiencytaakstelling

0

0

– 562

– 1.279

– 1.560

Omzet overige departementen

Dit betreffen de opbrengsten van andere overheidsorganisaties voor de inning van bestuurlijke boetes. Daarnaast int het CJIB voor het Ministerie van VWS de inning en incasso van de zorgpremie bij wanbetalers en onverzekerden. Onderstaand een overzicht van de opdrachtgevers:

Tabel 03.4 Opdrachtgevers

Opdrachtgever

Aantal

Departement

Bestuurlijke Boetes

12.700

 
 

Inspectie SZW

3.500

SZW

 

Agentschap Telecom

300

EZ

 

Dienst Regelingen

700

EZ

 

Inspectie Leefomgeving en Transport

3.200

IenM

 

NVWA

5.000

EZ

CVZ Wanbetalers

2.100.600

VWS

CVZ onverzekerden

252.000

VWS

De opbrengsten van verhuur van panden aan (diensten van) overige departementen zijn ook opgenomen onder deze post. Tot slot zijn de opbrengsten van extern gefinancierde projecten onder deze post verwerkt.

Omzet derden

Bij de inning van geldboetes worden administratiekosten bij de burger in rekening gebracht.

Het tarief administratiekosten bedraagt op grond van de Regeling vaststelling administratiekosten, Staatscourant nr. 20096, 28 september 2012, voor alle producten € 7,00.

De baten hieruit zijn onder deze post opgenomen.

Tevens zijn opgenomen de baten voor de inning van leges inzake huurgeschillen voor de Huurcommissie.

Rentebaten

Er wordt geen rekening gehouden met renteopbrengsten over de stand van de rekening-courant.

Lasten

Personele kosten

Onderstaand een opgave van het aantal fte’s en de loonskosten daarvan. Het CJIB heeft als beleid om een deel van zijn personeel flexibel aan te trekken. Deze kosten zijn onder externe inhuur opgenomen. Hieronder is ook opgenomen de inhuur van bijvoorbeeld (automatiserings) deskundigen ten behoeve van projecten. De daling van de personeelskosten houdt verband met de afname van het aantal fte’s als gevolg van het veranderprogramma Eenheid & Eenvoud.

Tabel 03.5 Personele kostenTba
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Eigen personeel

             

Kosten (x € 1.000)

50.503

51.507

49.828

48.343

44.672

44.411

44.326

aantal fte

942

920

890

860

830

830

830

               

Externe inhuur

             

kosten (x € 1.000)

8.876

8.991

10.157

10.190

11.743

12.073

12.158

               

Post-actief personeel

             

Dotatie voorziening post actief personeel

(x € 1.000)

12

14

12

9

3

0

0

aantal fte

2

2

2

1

1

0

0

               

Overige P-kosten (x € 1.000)

1.753

2.338

3.306

1.508

1.772

2.147

2.302

               

Totale kosten (x € 1.000)

61.144

62.850

63.303

60.050

58.190

58.631

58.786

In de opgave van het post-actief personeel zijn de medewerkers die gebruik maken van de FPU-regeling (Remkes) niet meegenomen. Voor de kosten hiervan is een voorziening getroffen.

Materiële kosten

Onder deze post zijn alle reguliere exploitatiekosten van het CJIB opgenomen. Het betreffen de volgende kostensoorten:

Tabel 03.6 Materiële kosten x € 1.000
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

print- en mailservice

6.573

6.171

6.949

6.859

6.962

7.108

7.128

huisvestingskosten

12.618

12.028

12.204

12.385

12.381

12.565

12.752

werkplekgebonden kosten

2.436

2.828

3.253

3.194

3.145

3.166

3.170

kosten betalingsverkeer

1.571

1.700

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

ICT-beheer en -onderhoud

4.428

4.250

4.750

4.750

4.750

4.750

4.750

diverse materiële kosten

746

1.463

6.973

6.758

6.055

5.708

5.461

               

Totaal

28.372

28.440

35.907

35.771

35.107

35.088

35.044

Van de huisvestingskosten betreft € 9,5 mln. de gebruikersvergoeding voor huurpanden aan de RGD. Deze kosten worden in de meerjarige begroting van baten en lasten verantwoord onder bijdrage aan (rijksbrede) SSO’s.

Gerechtskosten

Dit betreffen onder meer de kosten voor de inschakeling van gerechtsdeurwaarders in het incassotraject, zowel met betrekking tot de inning van de OM-producten (€ 5,7 mln.) als de inning voor andere opdrachtgevers buiten het domein van Veiligheid en Justitie (€ 10,4 mln.).

Rentelasten

Dit betreft de te betalen rente als gevolg van het beroep op de leenfaciliteit ten behoeve van investeringen in (im)materiële vaste activa. De gemiddelde rente voor 2014 over de stand van de leningen bedraagt 1,6%.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingsbedragen zijn bepaald volgens een consistente gedragslijn (zelfde termijnen als voorgaande jaren). Afschrijvingen geschieden lineair en tijdsevenredig over het jaar. De afschrijvingstermijnen sluiten aan op de richtlijnen die zijn vastgelegd in het Handboek Financiële Informatie en Administratie Rijksoverheid.

Dotaties aan voorzieningen

Dotaties aan voorzieningen worden na 2013 niet voorzien. Wel zal jaarlijks worden beoordeeld of het saldo van de voorziening voor de FPU-regeling voldoende is voor de verplichtingen voor de komende jaren. Op basis hiervan zal een dotatie ten gunste dan wel vrijval ten laste van de voorziening worden geboekt.

Kasstroomoverzicht

Tabel 03.7 Kasstroomoverzicht (x € 1.000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Rekening courant RHB 1 januari

18.768

12.258

13.963

14.678

15.340

15.913

17.656

               

Totaal operationele kasstroom

-1.531

7.945

9.387

10.033

10.023

10.067

10.079

               

Totaal investeringen

– 7.950

– 19.948

– 16.599

– 3.750

– 3.500

– 3.750

– 3.500

Totaal boekwaarde desinvesteringen

0

0

0

0

0

0

0

Totaal investeringskasstroom

-7.950

-19.948

-16.599

-3.750

-3.500

-3.750

-3.500

               

Eenmalige uitkering aan moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

Eenmalige storting door moederdepartement

3.770

0

0

0

0

0

0

Aflossing op leningen

– 5.954

– 6.240

– 8.672

– 9.372

– 9.449

– 8.325

– 8.325

Beroep op leenfaciliteit

5.155

19.948

16.599

3.750

3.500

3.750

3.500

Totaal financieringskasstroom

2.971

13.708

7.927

-5.622

-5.949

-4.575

-4.825

               

Rekening courant RHB 31 december

12.258

13.963

14.678

15.340

15.913

17.656

19.409

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Investeringskasstroom

De investeringen betreffen de voorgenomen vervangings- en uitbreidingsinvesteringen.

Voor 2014 zijn de volgende investeringen gepland:

Tabel 03.8 Investeringen
 

Afschrijvingstermijn

Bedrag (x € 1.000)

software

3–5 jaar

1.900

hardware

3–5 jaar

1.850

flitspalen

8 jaar

12.849

installaties

5–10 jaar

0

inventaris

5–10 jaar

0

Immateriële vaste activa

5 jaar

0

Totaal

 

16.599

De investeringen in flitspalen houden verband met het beleggen van de aanschaf en het beheer van de nieuwe digitale flitspalen bij het CJIB.

Doelmatigheid

Tabel 03.9 Doelmatigheidsindicatoren
 

Realisatie

Begroting

         
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

CJIB-totaal:

             

FTE-totaal (ambtelijk)

930

920

890

860

830

830

830

Saldo van baten en lasten in %

–1,1%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Geldboetes

             

Aantal

9.656.852

9.410.000

10.649.698

10.525.246

10.674.092

10.885.580

10.914.628

Tarief (x € 1)

7

7

7

7

7

7

7

% geïnde zaken binnen 1 jaar

93,7

94,2

94,2

94,2

94,2

94,2

94,2

Omzet (PxQ)

65.205.107

62.069.000

70.243.562

69.410.837

70.402.548

71.810.693

72.005.708

Transacties

             

Aantal

136.295

90.000

68.152

0

0

0

0

Kostprijs (x € 1)

21,84

29,13

31,47

       

Omzet (PxQ)

2.976.683

2.621.700

2.145.043

       

% geïnde zaken binnen 1 jaar

65,7

60

55

       

Vrijheidsstraffen 1

             

Aantal

20.025

21.000

19.796

19.878

19.980

20.102

20.254

Kostprijs (x € 1)

66,97

58,85

56,62

55,19

53,26

53,16

52,99

Omzet (PxQ)

1.341.074

1.235.850

1.120.860

1.097.130

1.064.052

1.068.697

1.073.310

Taakstraffen*

             

Aantal

34.256

33.000

39.875

40.760

41.669

42.591

43.591

Kostprijs (x € 1)

34,75

34,64

30,16

29,21

28,06

27,87

27,64

Omzet (PxQ)

1.190.396

1.143.120

1.202.640

1.190.624

1.169.288

1.186.893

1.204.973

Schadevergoedingsmaatregelen

             

Aantal

13.201

14.000

16.181

16.837

17.500

18.168

18.861

Kostprijs (x € 1)

399,29

426,86

376

361,11

343,99

339,41

334,73

Omzet (PxQ)

5.271.027

5.976.040

6.084.125

6.079.914

6.019.824

6.166.186

6.313.327

% afgedane zaken binnen 3 jaar

86,9

85

85

85

85

85

85

Ontnemingsmaatregelen

             

Aantal

1.129

1.200

1.335

1.331

1.328

1.325

1.324

Kostprijs (x € 1)

3.513,27

3.780,95

3.384,05

3.312,57

3.212,59

3.219,19

3.221,12

Omzet (PxQ)

3.966.482

4.537.138

4.518.121

4.408.882

4.265.272

4.265.386

4.265.800

% afgedane A-zaken binnen 3 jaar

66,5

65

65

65

65

65

65

% afgedane B-zaken binnen 10 jaar

82,8

80

80

80

80

80

80

Voorwaardelijke invrijheidstelling

             

Omzet

644.695

834.114

834.114

834.114

834.114

834.114

834.114

Routeren Toezicht

             

Omzet

617.616

438.553

438.553

438.553

438.553

438.553

438.553

Bestuurlijke Boetes

             

Aantal

13.476

12.700

12.700

12.700

12.700

12.700

12.700

Tarief (x € 1)

41,04

42,5

42,5

42,5

42,5

42,5

42,5

Omzet (PxQ)

553.000

539.750

539.750

539.750

539.750

539.750

539.750

Overheidsincasso

             

Omzet

17.172.515

17.349.667

17.349.667

17.349.667

17.349.667

17.349.667

17.349.667

Omzet-diverse/input

9.498.405

23.190.068

20.795.459

21.019.921

17.732.996

16.697.101

16.475.731

Totaal

108.437.000

119.935.000

125.271.894

122.369.393

119.816.065

120.357.041

120.500.933

1

Voor vrijheidsstraffen en taakstraffen zijn er geen kwaliteitsindicatoren die direct aan de activiteiten van het CJIB zijn te koppelen. De taak van het CJIB is de administratieve regie (coördinatie) op de betreffende ketenprocessen.

Licence