Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

5.1 Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR)

Inleiding

BPR beheert de stelsels van de identiteitsgegevens en zorgt daarmee voor een betrouwbare levering van persoonsgegevens en reisdocumenten. BPR is verantwoordelijk voor de volgende stelsels:

  • de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA+ GBA-V Full Service4);

  • de beheervoorziening burgerservicenummer (BV-BSN);

  • het systeem van aanvraag, productie en distributie van reisdocumenten;

  • de persoonsinformatievoorziening van Caribisch Nederland (PIVA);

  • het Register Niet Ingezetenen (RNI) met ingang van eind 2013.

Verder beheert BPR de volgende registers:

  • het register Paspoortsignalering (RPS),

  • het Basisregister Reisdocumenten (BRR) en

  • het Verificatieregister Reisdocumenten(VR).

Vanaf mei 2013 tot eind 2015 is het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en – fouten (CMI) bij BPR ondergebracht. Het CMI begeleidt mensen bij het herstellen van de gevolgen van identiteitsfraude of van fouten met hun persoonsgegevens

BPR participeert met kennis en expertise en levert daarnaast ondersteuning bij de implementatie en integratie voor het programma modernisering GBA (mGBA). Met de komst van de BRP vinden er aanpassingen van het systeemlandschap plaats waaronder het uitfaseren van bestaande systemen en moeten er voorbereidingen getroffen worden voor de overname van de beheertaken. Door de opdrachtgever (BZK) is BPR aangewezen als beoogd beheerder van de BRP. De voortgang van het programma mGBA is bepalend voor de doorlooptijd en de voorbereidingskosten van de BRP.

BPR vervult een centrale rol in de samenwerking met betrokken overheidsinstanties en koepelorganisaties en functioneert als de beheerorganisatie voor de identiteitsinfrastructuur. Het werkveld is zowel beleidsmatig als technisch sterk in beweging. Er zal verder gewerkt worden aan een versnelde effectieve inzet van basisregistraties. Het gaat hierbij om beter gebruik van de GBA en verbetering van de kwaliteit. In 2014 investeert BPR in de verbetering van de inhoudelijke kwaliteit van de GBA door reeds in 2013 ingevoerde Kwaliteitsmonitor uit te breiden met extra kwaliteitsinformatie op het gebied van de GBA. Daarnaast wordt de Kwaliteitsmonitor/Bestandscontrolemodule geschikt gemaakt voor de komst van de BRP. Tot slot wordt in 2014 de systematiek van terugmeldingen verbeterd. Ook wordt actief bijgedragen aan het kwaliteitsprogramma GBA van de opdrachtgever.

In 2014 moeten diverse contracten opnieuw worden aanbesteed. De reden hiervoor is dat in 2013 gestart is met de vervanging van de technische infrastructuren en het inrichten bij het Rijksdatacenter (ODC Noord) met als doel te komen tot een generieke infrastructuur waarbij housing, hosting en technisch beheer voor alle stelselsystemen op eenduidige wijze ingericht wordt. Alle stelselapplicaties migreren in 2013/2014 naar deze omgeving.

In de eerste suppletoire begroting 2014 worden de uitkomsten van het onderzoek dat BPR samen met BZK en de Openbare Lichamen heeft uitgevoerd meegenomen. Het onderzoek behelst een impactanalyse uitgevoerd naar de systeemintegratie van systemen tussen Nederland en de Openbare Lichamen voor wat betreft de identiteitsinfrastructuur.

De kosten voor het beheren van de GBA worden doorberekend aan de gebruikers door middel van een kostendekkend tarief in de vorm van een abonnementsprijs. In het kader van financiering basisregistraties 2016 zal deze financieringsmethodiek mogelijk worden aangepast. In het programma van stelsel basisregistraties (PSB) wordt namelijk gesproken over een Rijksbrede financiering van alle basisregistraties. De kosten voor het beheren van de reisdocumentenketen, innovatie, investering en de kosten van de productie en distributie worden gedekt uit het tarief dat BPR in rekening brengt bij de uitgevende instanties. De overige opdrachten worden betaald door de opdrachtgever, namelijk het Ministerie van BZK.

Exploitatie

Baten-lastenagentschap BPR
Begroting van baten en lasten voor het jaar 2014 (x € 1.000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Baten

             

Omzet moederdepartement

26.645

24.481

25.121

23.875

23.625

23.625

23.625

Omzet overige departementen

0

0

0

0

0

0

0

Omzet derden

79.547

66.400

75.334

77.294

89.185

87.251

69.511

Rentebaten

65

50

50

50

50

50

50

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

106.257

90.931

100.505

101.219

112.860

110.926

93.186

               

Lasten

             

Apparaatskosten

97.425

87.451

97.455

98.073

109.626

107.206

89.616

– personele kosten

7.140

12.113

11.980

11.748

11.833

12.073

12.318

– wv eigen personeel

5.713

9.550

9.280

9.018

9.133

9.318

9.507

– wv externe inhuur

1.427

2.563

2.563

2.563

2.563

2.563

2.563

– materiële kosten

90.285

75.339

85.475

86.325

97.793

95.133

77.298

– wv apparaat ICT

 

0

0

0

0

0

0

– wv bijdrage SSO's

 

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Rentelasten

0

480

450

346

234

120

120

Afschrijvingskosten

208

3.000

2.600

2.800

3.000

3.600

3.450

– materieel

208

3.000

2.600

2.800

3.000

3.600

3.450

– wv apparaat ICT

 

0

2.600

2.800

3.000

3.600

3.450

– immaterieel

0

0

0

0

0

0

0

Overige lasten

0

0

0

0

0

0

0

– dotaties voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

– bijzondere lasten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

97.633

90.931

100.505

101.219

112.860

110.926

93.186

Saldo van baten en lasten

8.624

0

0

0

0

0

0

waarvan te restitueren aan GBA afnemers

129

           

waarvan te restitueren aan opdrachtgever reisdocumenten

8.495

           

Saldo van baten en lasten

0

           

Toelichting

Uitgangspunt voor de begroting van baten en lasten van BPR is een kostendekkende exploitatie. De baten en lasten bedragen in 2014 circa € 100 mln. Het grootste gedeelte van de lasten (circa € 86 mln.) betreft de kosten die worden gemaakt voor de productie en distributie van de reisdocumenten, het in stand houden van het GBA-netwerk, het beheer van de centrale verstrekkingvoorziening van de GBA (GBA-V) en de beheervoorziening BSN, RNI, CMI, PIVA-V en Sedula. De personele lasten bedragen zo’n € 12 mln. in 2014. Hierin is rekening gehouden met de rijksbrede doelmatigheidskorting van 1,5%, de additionele taakstelling van 0,1 mln. De taakstelling Rutte-II zal door de opdrachtgevers worden ingevuld en is meegenomen in de cijfers.

Voor de uitvoering van de taken maakt BPR gebruik van geautomatiseerde systemen die werken op een technische infrastructuur. De technische infrastructuur en het beheer daarvan worden vervangen en uitgebreid. Hiermee sluit BPR aan op de doelstellingen van de compacte rijksdienst en de informatiestrategie (I-strategie). Op de materiële activa wordt in 2014 € 2,6 mln. afgeschreven. Dit betreft de afschrijving op de investering in de vernieuwde BPR-infrastructuur.

Het Nederlandse paspoort en de identiteitskaart krijgen een geldigheidsduur van 10 jaar indien de aanvrager 18 jaar of ouder is. De financiële consequenties van dit besluit zullen in kaart gebracht worden.

De omzet van het moederdepartement (€ 25,1 mln.) bestaat uit:

de abonnementen voor het gebruik van de GBA door de afnemers die met ingang van 1 januari 2008 onder de budgetfinanciering vallen (€ 10 mln.);

de vergoeding van rijksleges voor de verstrekking van de identiteitskaarten aan jeugdigen (500.000 documenten * € 10,04 = € 5 mln.);

de bijdrage in de kosten van de BV-BSN (€ 3,0 mln.);

de bijdrage in de kosten voor de voorziening PIVA-V en Sedula (€ 0,8 mln.);

de bijdrage voor het beheer van de RNI (€ 3,8 mln.) en Full Service (€ 2,1 mln.);

de bijdrage CMI (€ 0,25 mln.).

De omzet van derden (€ 75 mln.) bestaat voornamelijk uit:

de opbrengsten van de afnemers van de GBA die niet onder budgetfinanciering vallen (€ 7 mln.);

de leges voor de reisdocumenten die de uitgevende instanties aan BPR afdragen,1,9 mln. Paspoorten € 46 mln., 1,3 mln. identiteitskaarten € 14,7 mln. En 500k identiteitskaarten voor jeugdigen € 4 mln.

BPR heeft geen voorzieningen op de balans opgenomen.

Kasstroomoverzicht 2014

Baten-lastenagentschap BPR (x € 1.000)
   

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2014

59.197

30.047

30.047

30.447

30.447

30.447

30.447

2.

Totaal operationele kasstroom

531

3.000

4.000

2.800

3.000

3.600

3.450

 

Totaal investeringen (–/–)

– 3.179

– 12.000

– 1.000

– 3.000

– 3.000

– 3.000

– 3.000

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

– 3.179

– 12.000

– 1.000

– 3.000

– 3.000

– 3.000

– 3.000

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

– 10.839

0

0

0

0

0

0

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

0

0

0

0

0

0

 

Aflossingen op leningen (–/–)

0

– 3.000

– 2.600

– 2.800

– 3.000

– 3.600

– 3.450

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

0

12.000

0

3.000

3.000

3.000

3.000

4.

Totaal financieringskasstroom

– 10.839

9.000

– 2.600

200

0

– 600

– 450

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2014 (=1+2+3+4)

45.710

30.047

30.447

30.447

30.447

30.447

30.447

N.B.: Maximale roodstand is € 0,5 mln.

Doelmatigheid

Baten – lastendienst BPR
Doelmatigheidsindicatoren 2014
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Omschrijving generiek deel

             

Prijzen per product:

             

* Abonnementstructuur (B) in €

1.000

1.100

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

* Reisdocumenten

         

 

– paspoort in €

23,45

19,60

20,05

24,38

24,95

25,52

26,12

– identiteitskaart in €

18,15

13,89

14,21

18,64

19,07

19,51

19,97

Omzet per productgroep:

             

* GBA in € 1.000

16.000

17.025

17.025

17.025

17.025

17.025

17.025

* Reisdocumenten in € 1.000

78.000

61.715

73.379

75.339

87.230

85.296

67.556

FTE-totaal, (excl. externe inhuur)

95

119

119

119

119

119

119

Saldo van baten en lasten (%) als percentage van de baten

0

0

0

0

0

0

 

Omschrijving specifiek deel ICT-diensten

             

Kwaliteitsindicatoren

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Beschikbaarheid GBA-netwerk

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

Beschikbaarheid GBA-V

99,0%

99,0%

99,0%

99,0%

99,0%

99,0%

99,0%

Responsetijd GBA-V

< 3 sec

< 3 sec

< 3 sec

< 3 sec

< 3 sec

< 3 sec

< 3 sec

Beschikbaarheid Basisregister

99,3%

99,3%

99,3%

99,3%

99,3%

99,3%

99,3%

Beschikbaarheid Verificatieregister

99,7%

99,7%

99,7%

99,7%

99,7%

99,7%

99,7%

Beschikbaarheid BSN

99,8%

99,8%

99,8%

99,8%

99,8%

99,8%

99,8%

Klanttevredenheid

– 

7.4

7.4

7.4

7.4

7.4

7.4

De doelmatigheid van BPR wordt inzichtelijk gemaakt door het opnemen van de tarieven voor de reisdocumenten en de GBA en indicatoren met betrekking tot de kwaliteit van deze producten.

Kostprijs per product

De hoogte van de leges is gelijk aan de kostprijs van de documenten die BPR in rekening brengt bij de uitgevende instanties, zoals de gemeenten, de buitenlandse posten en de Caribische gemeenten (Bonaire, Eustatius en Saba). De gepresenteerde kostprijs is exclusief de gemeentelijke leges en eventuele spoedtoeslagen. In de stijgingen van de komende jaren is rekening gehouden met een prijsindexcijfer. De verwachting is dat dit tarief per 1 januari 2014 als gevolg van prijsindexering met 2,3% zal toenemen.

Het GBA-tarief is de afgelopen jaren sterk gedaald (tarief in 2008 was € 0,18 per bericht) door onder andere doelmatigheidsresultaten uit efficiëntere inkoop en aanbesteding. Het maximale tarief opgenomen in de abonnementen voor 2014 is € 0,12 per bericht. Gebruik binnen de bandbreedte van het abonnement leidt tot een lagere prijs per bericht (staffel). De bandbreedte van het meest gebruikte abonnement B bedraagt 10.000 – 100.000 berichten (maximale tarief 12 cent minimaal 1,2 cent).

FTE-totaal

De verwachting voor het aantal FTE vanaf 2014 is dat de in 2013 verwachte terugloop van het aantal FTE door extra opdrachten (CMI, Full Service ed.) en uitloop van taken (voorbereidend beheer BRP ed.) zich later inzet.

Beschikbaarheid

De doelstelling in 2014 voor de beschikbaarheid van de netwerken is het halen van de gestelde normen.

4

De GBA-Verstrekking Full Service (GBA-V FS) is de centrale component in het GBA stelsel en verzorgt de levering en verstrekking van gegevens als voorbereiding op de komst van de Basisregistratie Personen (BRP).

Licence