Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 12. Algemeen

A Algemene doelstelling

Op dit artikel worden de centrale onderzoeksbudgetten en de werkzaamheden van internationale zaken begroot.

D1 Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 12.1 Algemeen

(x € 1.000)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Verplichtingen

2.466

1.249

1.450

1.254

3.967

3.995

3.995

                 

Uitgaven:

14.704

3.403

2.164

3.639

3.981

3.967

3.967

 

Waarvan juridisch verplicht

(percentage)

             
                 

12.1

Algemeen

692

1.154

1.464

1.460

1.446

1.432

1.432

 

Subsidies

181

178

177

173

173

173

173

 

Koninklijk Paleis Amsterdam

181

178

177

173

173

173

173

 

Opdrachten

511

976

1.287

1.287

1.273

1.259

1.259

 

Internationale Samenwerking

3

400

470

470

456

442

442

 

Opdrachten

508

576

817

817

817

817

817

12.2

Verzameluitkeringen

14.012

2.249

700

2.179

2.535

2.535

2.535

 

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

14.012

2.249

700

2.179

2.535

2.535

2.535

 

Oude regelingen wonen

89

0

0

0

0

0

0

 

IPSV en impulsbudget

13.922

2.249

700

2.179

2.535

2.535

2.535

E Toelichting op de instrumenten

Algemeen

Het budget wordt aangewend voor kennis, onderzoek en internationale zaken. Het gaat om strategisch, beleidsondersteunend en evaluatief onderzoek dat raakvlakken heeft met meerdere beleidsterreinen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De vier kerntaken hierbij zijn:

  • strategisch onderzoek en advies;

  • guidance en coördinatie van onderzoek bij de decentrale eenheden;

  • kennismanagement;

  • ontwikkelen sturingsinformatie.

Verder zijn hier de budgetten opgenomen voor het onderhouden en uitbreiden van internationale relaties op de beleidsterreinen van het ministerie. Het betreffen de uitgaven voor:

  • het coördineren en voorbereiden van Europese besluitvorming op de beleidsterreinen van het ministerie;

  • gevolg geven aan de verplichtingen die voortvloeien uit internationale verdragen;

  • het opstellen en (mede) implementeren van besluiten, programma’s en projecten in het kader van in het bijzonder de samenwerking binnen de Europese Unie.

Verzameluitkering

De verzameluitkering kent zijn wettelijke grondslag in de Financiële-verhoudingswet en keert uit aan de decentrale overheden. In de verzameluitkering zijn de beleidsthema’s gebundeld die maximaal € 10 mln. voor de medeoverheden beslaan. Aanleiding voor de invoering van de verzameluitkering is de behoefte aan een wijze van middelenverstrekking aan de medeoverheden die ruimte biedt voor lokaal maatwerk en onnodige administratieve lasten voorkomt. Dit te meer gezien de geringe omvang van de middelen.

13. Nominaal en onvoorzien
Tabel 13.1 Nominaal en onvoorzien

(x € 1.000)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Verplichtingen

0

7.309

1.229

5.340

6.585

3.852

2.633

                 

Uitgaven:

0

7.435

1.229

5.340

6.585

3.852

2.633

 

Waarvan juridisch verplicht

(percentage)

             
                 

13.1

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

                 

13.2

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

13.3

Onvoorzien

0

7.435

1.229

5.340

6.585

3.852

2.633

14. VUT-fonds

In de zomer van 2005 hebben de sociale partners bij de overheid een akkoord gesloten over VUT/prepensioen/levensloop (VPL). Een belangrijke afspraak uit dit akkoord vormde het gegeven dat de toekomstige premie van het VUT-fonds zoveel mogelijk stabiel zou moeten blijven. Hierdoor ontstond een liquiditeitsbehoefte bij het fonds voor de periode van de looptijd van het fonds. Hiervoor is een leenovereenkomst tussen de Staat en het fonds gesloten die voor het laatst is herzien in 2009. De overeenkomst bevat een leningplafond van maximaal € 1,8 mld. Het fonds kan op ieder gewenst moment een beroep doen op uitbetaling van een tranche van deze lening. Daarnaast is zij bevoegd een tranche geheel of gedeeltelijk vervroegd af te lossen. Deze werkwijze stelt het fonds in staat in te spelen op actuele liquiditeitsbehoeften. In 2016 dient VUT volledig terugbetaald te zijn. In onderstaande tabel zijn de huidige ramingen opgenomen.

Tabel 14.1 VUT-fonds

(x € 1.000)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Verplichtingen

190.000

180.000

70.000

0

0

0

0

                 

Uitgaven:

190.000

180.000

70.000

0

0

0

0

 

Waarvan juridisch verplicht

(percentage)

             
                 

14.1

VUT-fonds

190.000

180.000

70.000

0

0

0

0

 

Algemeen

190.000

180.000

70.000

0

0

0

0

                 
 

Ontvangsten

15.892

18.800

337.900

764.500

51.000

0

0

Licence