Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

6.1 Verdiepingsbijlage

Verdiepingsbijlage Hoofdstuk VII

Opbouw uitgaven (x € 1.000)

1 Openbaar bestuur en democratie

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

25.102

27.247

27.069

26.634

26.616

 

1.1

Bestuurlijke en financiele verhouding

7.999

10.156

10.049

9.731

9.713

 

1.2

Participatie

17.103

17.091

17.020

16.903

16.903

 
               

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013

8.350

0

0

0

0

 

1.1

Bestuurlijke en financiele verhouding

5.835

0

0

0

0

 

1.2

Participatie

2.515

0

0

0

0

 
               

Nieuwe mutaties

– 332

5.382

2.894

2.398

2.394

 

1.1

Bestuurlijke en financiele verhouding

– 2.182

1.782

– 306

– 302

– 306

 
 

Waarvan:

           
 

a. Kasschuif openbaar bestuur

– 2.100

2.100

       

1.2

Participatie

1.850

3.600

3.200

2.700

2.700

 
 

Waarvan:

           
 

b. Matra subsidie

2.250

1.500

1.500

1.000

1.000

 
 

c. Voorlichting verkiezingen

 

1.700

1.700

1.700

1.700

 

Stand ontwerpbegroting 2014

33.120

32.629

29.963

29.032

29.010

28.975

1.1

Bestuurlijke en financiele verhouding

11.652

11.938

9.743

9.429

9.407

9.390

1.2

Participatie

21.468

20.691

20.220

19.603

19.603

19.585

Opbouw ontvangsten (x € 1.000)
   

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

49.465

24.865

21.965

21.965

21.965

 

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013

– 25.000

0

0

0

0

 
               

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2014

24.465

24.865

21.965

21.965

21.965

21.965

Toelichting

 • a. Kasschuif openbaar bestuur

  Voor het programma Decentralisaties en het programma Noordvleugelprovincie zijn in 2014 geen middelen beschikbaar. Bovendien moeten in 2014 extra kosten worden gemaakt voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014 bij de Nederlandse Vertegenwoordigingen in de west (registratie van kiezers, verspreiding stembescheiden, bemensing stembureaus en voorlichting aan kiezers in Aruba, Curaçao en Sint Maarten).

 • b. Matra subsidie

  De subsidie van de Matra Politieke Partijen Programma (DEU- en DAM-deel) is met ingang van 1 januari 2013 overgekomen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 • c. Voorlichting verkiezingen

  Bij de nieuwe indeling van de begroting is per abuis een reeks van € 1,7 mln. voor de voorlichting verkiezingen vanaf 2014 terecht gekomen op het budget van ProDemos. Deze fout wordt nu hersteld.

Opbouw uitgaven (x € 1.000)

2 Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

199.621

196.892

194.553

194.328

194.082

 

2.1

Apparaat

190.237

187.666

185.454

185.228

184.982

 

2.2

Geheim

9.384

9.226

9.099

9.100

9.100

 
               

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013

3.800

– 9.500

– 23.000

– 35.000

– 45.000

 

2.1

Apparaat

3.800

– 9.500

– 23.000

– 35.000

– 45.000

 

2.2

Geheim

0

0

0

0

0

 
               

Nieuwe mutaties

– 7.500

1.500

6.000

– 8.361

– 18.902

 

2.1

Apparaat

– 7.500

1.500

6.000

– 8.361

– 18.902

 
 

Waarvan:

           
 

a. Generieke taakstelling

     

– 7.539

– 17.036

 
 

b. Kasschuif frictiekosten

– 6.000

 

6.000

     
 

c. Kasschuif Symbolon

– 1.500

1.500

       

2.2

Geheim

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2014

195.921

188.892

177.553

150.967

130.180

125.754

2.1

Apparaat

186.537

179.666

168.454

141.867

121.080

116.654

2.2

Geheim

9.384

9.226

9.099

9.100

9.100

9.100

Opbouw ontvangsten (x € 1.000)
   

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

8.214

12.714

12.714

12.714

12.714

 
               

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013

0

0

0

0

0

 
               

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

 
               

Stand ontwerpbegroting 2014

8.214

12.714

12.714

12.714

12.714

12.714

Toelichting

 • a. Generieke Taakstelling

  De mutatie betreft de invulling van de maatregel A1 Rijksoverheid (inc. ZBO’s) uit het regeerakkoord.

 • b. Kasschuif frictiekosten

  Er wordt € 6 mln. beschikbaar gemaakt in 2015 voor flankerend beleid bij de doorvoering van de apparaattaakstelling.

 • c. Kasschuif Symbolon

  Voor de JSCU (Joint Sigint Cyber Unit, voorheen Symbolon) wordt een deel van de voorziene uitgaven in 2014 in plaats van in 2013 gedaan. In deze unit wordt de samenwerking tussen AIVD en MIVD inzake Cyber en Sigint (signals intelligence) vormgegeven. De kosten van het samenvoegen van het personeel MIVD in de huisvesting AIVD en het wederzijds beschikbaar maken informatieonderdelen (IV/ICT) zijn nog niet volledig inzichtelijk. Om deze reden wordt een deel van de kosten geraamd voor 2013 overgeheveld naar 2014.

Opbouw uitgaven (x € 1.000)

6 Dienstverlenende en innovatieve overheid

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

125.848

97.215

88.357

86.004

85.806

 

6.1

Verminderen regeldruk

4.300

4.300

4.300

0

0

 

6.2

Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen

22.129

22.201

14.557

16.340

16.322

 

6.3

Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen

42.950

41.480

40.664

40.519

40.357

 

6.4

Burgerschap

5.134

6.806

6.736

6.486

6.486

 

6.5

Reisdocumenten en basisadministratie personen

51.335

22.428

22.100

22.659

22.641

 
               

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013

– 24.454

218

218

218

218

 

6.1

Verminderen regeldruk

0

0

0

0

0

 

6.2

Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen

356

0

0

0

0

 

6.3

Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen

218

218

218

218

218

 

6.4

Burgerschap

– 28

0

0

0

0

 

6.5

Reisdocumenten en basisadministratie personen

– 25.000

0

0

0

0

 
               

Nieuwe mutaties

15.781

7.325

3.615

2.869

– 451

 

6.1

Verminderen regeldruk

– 1.038

– 1.800

– 1.861

0

0

 

6.2

Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen

687

– 318

– 306

– 303

– 307

 
 

Waarvan:

           
 

a. Aanpak fraudebestrijding

3.000

4.600

4.600

4.600

4.600

 

6.3

Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen

2.193

3.693

32

– 1.594

– 3.659

 
 

Waarvan:

           
 

b. Generieke taakstelling BLD's

     

– 1.415

– 3.229

 
 

c. Tekort Logius

 

3.661

       

6.4

Burgerschap

910

– 1.700

– 1.700

– 1.700

– 1.700

 
 

Waarvan:

           
 

d. Voorlichting verkiezingen

 

– 1.700

– 1.700

– 1.700

– 1.700

 

6.5

Reisdocumenten en basisadministratie personen

10.029

2.850

2.850

1.866

615

 
 

Waarvan:

           
 

e. Reisdocumentenprogramma

2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

 

Stand ontwerpbegroting 2014

117.175

104.758

92.190

89.091

85.573

84.072

6.1

Verminderen regeldruk

3.262

2.500

2.439

0

0

0

6.2

Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen

26.172

26.483

18.851

20.637

20.615

20.598

6.3

Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen

45.361

45.391

40.914

39.143

36.916

35.941

6.4

Burgerschap

6.016

5.106

5.036

4.786

4.786

4.786

6.5

Reisdocumenten en basisadministratie personen

36.364

25.278

24.950

24.525

23.256

22.747

Opbouw ontvangsten (x € 1.000)
   

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

500

500

500

500

500

 

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013

0

0

0

0

0

 
               

Nieuwe mutaties

12.729

2.850

2.850

2.850

2.850

 

Stand ontwerpbegroting 2014

13.229

3.350

3.350

3.350

3.350

3.350

Toelichting

 • a. Aanpak fraude bestrijding

  Door het kabinet worden extra maatregelen genomen om misbruik/fraude bij toeslagen tegen te gaan. Deze maatregelen zijn eerder aangekondigd in de brief van 10 mei (Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 17 050, nr. 435) en worden door de Belastingdienst en BZK geïmplementeerd. De kosten bedragen 25 mln. voor de Belastingdienst en 8 mln. voor BZK waarvan 3 mln. structureel kan worden ingezet voor de gemeenten, die met het GBA-loket een belangrijke rol hebben bij het signaleren van fraude. Als gevolg van de maatregelen worden besparingen verwacht bij de verschillende toeslaguitgaven. Op de programma-uitgaven voor kinderopvangtoeslag en huurtoeslag wordt een bedrag van 33 mln. structureel ingeboekt als dekking. De implementatie en realisatie van de maatregelen zullen intensief gemonitord worden. Mochten de besparingen uiteindelijk lager uitvallen dan 33 mln. dan zullen de kinderopvangtoeslag en de huurtoeslag hiervoor gecompenseerd worden door de Belastingdienst.

 • b. Generieke taakstelling BLD’s

  Invulling van generieke taakstelling Rutte II BLD’s.

 • c. Tekort Logius

  Om in 2014 een tekort van € 3,6 mln. op de bijdrage aan Logius te dekken, wordt € 1,8 mln. uit 2015 naar 2014 geschoven van het budget voor regeldruk. Daarnaast wordt binnen de regeldruk in 2014 additioneel € 1,8 mln. vrijgemaakt.

 • d. Voorlichting verkiezingen

  Bij de nieuwe indeling van de begroting is per abuis een reeks van € 1,7 mln. voor de voorlichting verkiezingen vanaf 2014 terecht gekomen op het budget van ProDemos. Deze fout wordt nu hersteld.

 • e. Reisdocumenten

  De ontvangsten samenhangende met de door de Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten geheven leges worden ingezet voor het Reisdocumentenprogramma.

Opbouw uitgaven (x € 1.000)

7 Arbeidszaken overheid

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

43.177

40.610

35.506

37.680

37.662

 

7.1

Overheid als werkgever

16.198

13.791

11.050

10.258

10.240

 

7.2

Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen

26.979

26.819

24.456

27.422

27.422

 
               

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013

1.000

0

0

0

0

 

7.1

Overheid als werkgever

1.000

0

0

0

0

 

7.2

Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen

0

0

0

0

0

 
               

Nieuwe mutaties

65

– 1.713

938

– 1.357

– 3.036

 

7.1

Overheid als werkgever

140

– 1.320

1.320

160

0

 
 

waarvan:

           
 

a. Kasschuif Veilige Publieke Taak

– 160

– 1.320

1.320

160

   

7.2

Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen

– 75

– 393

– 382

– 1.517

– 3.036

 

Stand ontwerpbegroting 2014

44.242

38.897

36.444

36.323

34.626

34.439

7.1

Overheid als werkgever

17.338

12.471

12.370

10.418

10.240

10.223

7.2

Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen

26.904

26.426

24.074

25.905

24.386

24.216

Opbouw ontvangsten (x € 1.000)
   

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

820

820

820

820

820

 

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013

0

0

0

0

0

 
               

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2014

820

820

820

820

820

820

Toelichting

 • a. Kasschuif Veilige Publie Taak

  Voor het programma Veilige Publieke Taak (VPT) is tot en met 2014 budget beschikbaar. Het programma VPT wordt verlengd tot en met 2016. Met deze kasschuif wordt hiervoor budget beschikbaar gemaakt.

Opbouw uitgaven (x € 1.000)

11 Centraal apparaat

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

311.023

288.246

263.965

262.291

261.121

 

11.1

Apparaat (excl. AIVD)

311.023

288.246

263.965

262.291

261.121

 
               

Mutaties Nota van Wijziging 2013

– 85.714

– 83.914

– 69.484

– 68.969

– 68.841

 

11.1

Apparaat (excl. AIVD)

– 85.714

– 83.914

– 69.484

– 68.969

– 68.841

 
               

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013

38.279

11.758

11.394

11.305

11.215

 

11.1

Apparaat (excl. AIVD)

38.279

11.758

11.394

11.305

11.215

 
               

Nieuwe mutaties

6.563

– 23.263

– 21.963

– 30.615

– 40.597

 

11.1

Apparaat (excl. AIVD)

6.563

– 23.263

– 21.963

– 30.468

– 40.259

 
 

Waarvan:

           
 

a. Ramingsbijstelling

 

– 24.919

– 24.919

– 24.919

– 24.919

 
 

b. Generieke Taakstelling

     

– 8.033

– 17.805

 

Stand ontwerpbegroting 2014

270.151

192.827

183.912

174.159

163.236

158.277

11.1

Apparaat (excl. AIVD)

270.151

192.827

183.912

174.159

163.236

158.277

Opbouw ontvangsten (x € 1.000)
   

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

27.965

27.965

27.965

27.965

27.965

 

Mutaties Nota van Wijziging 2013

179

179

179

179

179

 
               

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013

15.167

0

0

0

0

 
               

Nieuwe mutaties

13.198

– 24.269

– 24.269

– 24.269

– 24.269

 

Stand ontwerpbegroting 2014

56.509

3.875

3.875

3.875

3.875

3.875

Toelichting

 • a. Ramingsbijstelling

  Het betreft een ramingsbijstelling van de ontvangsten die indertijd van het voormalig Ministerie van VROM zijn overgekomen. Dit betrof de verwachtte ontvangsten van de RGD, deze structurele ontvangstenreeks en de daadwerkelijk ontvangen bedragen lopen zeer fors uiteen waardoor uitgaven en ontvangsten worden gecorrigeerd.

 • b. Generieke Taakstelling

  De mutatie betreft de invulling van de maatregel A1 Rijksoverheid (incl. ZBO’s) uit het regeerakkoord.

Opbouw uitgaven (x € 1.000)

12 Algemeen

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

4.420

2.173

3.648

4.004

4.004

 

12.1

Algemeen

1.474

1.473

1.469

1.469

1.469

 

12.2

Verzameluitkeringen

2.946

700

2.179

2.535

2.535

 
               

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013

– 942

0

0

0

0

 

12.1

Algemeen

– 245

0

0

0

0

 

12.2

Verzameluitkeringen

– 697

0

0

0

0

 
               

Nieuwe mutaties

– 75

– 9

– 9

– 23

– 37

 

12.1

Algemeen

– 75

– 9

– 9

– 23

– 37

 

12.2

Verzameluitkeringen

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2014

3.403

2.164

3.639

3.981

3.967

3.967

12.1

Algemeen

1.154

1.464

1.460

1.446

1.432

1.432

12.2

Verzameluitkeringen

2.249

700

2.179

2.535

2.535

2.535

Opbouw ontvangsten (x € 1.000)
   

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

0

0

0

0

0

 

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013

0

0

0

0

0

 
               

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2014

0

0

0

0

0

0

Opbouw uitgaven (x € 1.000)

13 Nominaal en onvoorzien

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

11.823

318

5.361

6.074

2.102

 

13.1

Loonbijstelling

983

318

2.759

3.397

1.350

 

13.2

Prijsbijstelling

3.726

0

2.782

1.832

0

 

13.3

Onvoorzien

7.114

0

– 180

845

752

 
               

Mutaties Nota van Wijziging 2013

– 1.272

1.013

183

14.609

34.481

 

13.1

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

 

13.2

Prijsbijstelling

1.071

1.071

1.071

1.071

1.071

 

13.3

Onvoorzien

– 2.343

– 58

– 888

13.538

33.410

 
               

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013

– 3.116

– 44

54

– 53.339

– 107.326

 

13.1

Loonbijstelling

48

499

492

492

505

 

13.2

Prijsbijstelling

– 4.000

– 100

– 100

– 100

– 100

 

13.3

Onvoorzien

836

– 443

– 338

– 53.731

– 107.731

 
               

Nieuwe mutaties

0

– 58

– 258

39.241

74.595

 

13.1

Loonbijstelling

– 1.031

– 817

– 3.251

– 3.889

– 1.855

 

13.2

Prijsbijstelling

– 797

– 971

– 3.753

– 2.803

– 971

 

13.3

Onvoorzien

1.828

1.730

6.746

45.933

77.421

 
 

Waarvan:

           
 

a. Taakstelling verlaging topinkomens

     

8.146

8.146

 
 

b. Generieke taakstelling

     

23.071

50.916

 

Stand ontwerpbegroting 2014

7.435

1.229

5.340

6.585

3.852

2.633

13.1

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

13.2

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

13.3

Onvoorzien

7.435

1.229

5.340

6.585

3.852

2.633

Toelichting

 • a. Taakstelling verlaging topinkomens

  Bij Regeerakkoord is een taakstelling van € 10 mln. op de begroting van BZK geparkeerd die verband houdt met de normering van topinkomens in de (semi-)publieke sector. Op basis van de verdeelsleutel (als grondslag is de WOPT-rapportage gebruikt) is de taakstelling bij de departementen ingeboekt.

 • b. Generieke taakstelling

  De mutatie betreft de invulling van de maatregel A1 Rijksoverheid (incl. ZBO’s) uit het regeerakkoord.

Opbouw uitgaven (x € 1.000)

14 VUT-fonds

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

210.000

0

0

0

0

 

14.1

VUT-fonds

210.000

0

0

0

0

 
               

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013

– 30.000

70.000

0

0

0

 

14.1

VUT-fonds

– 30.000

70.000

0

0

0

 
               

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

 

14.1

VUT-fonds

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2014

180.000

70.000

0

0

0

0

14.1

VUT-fonds

180.000

70.000

0

0

0

0

Opbouw ontvangsten (x € 1.000)
   

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

19.000

328.400

739.100

51.400

0

 
               

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013

– 200

9.500

25.400

– 400

0

 
               

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2014

18.800

337.900

764.500

51.000

0

0

Licence