Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

6.2 Moties en toezeggingen

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

A.1 In behandeling zijnde moties

Omschrijving motie

Vindplaats

Stand van zaken

Motie Heijnen c.s.; Verzoekt de regering de mogelijkheid te verkennen van een onafhankelijke instelling voor onderzoek naar mogelijke integriteitsschendingen in het openbaar bestuur

Kamerdebat 19-12-2012 Begroting BZK rest

In opdracht van de Minister wordt een brede verkenning naar knelpunten en mogelijke oplossingen ten aanzien van integriteitsonderzoeken in het openbaarbaar bestuur uitgevoerd door de Universiteit Tilburg. De Tweede Kamer wordt voor het herfstreces per brief geïnformeerd over de resultaten en over de voorlopige reactie van de Minister aangezien er nog overleg zal volgen met de sectoren.

Motie Schouw en Klein; Verzoekt de regering om een bestuurlijke afspraak te maken met de waterschappen, provincies en gemeenten om ten minste een keer per jaar het onderwerp integriteit te agenderen en hierover in het jaarverslag te rapporteren

Kamerdebat 06-03-2013

VAO Integriteit in het openbaar bestuur

In november 2013 wordt over de wijze waarop de motie Schouw is uitgevoerd, evenals over de gedane toezeggingen met betrekking tot het integriteitsbeleid, aan de Tweede Kamer gerapporteerd.

Motie Heijnen c.s.; Verzoekt de regering, om nut en noodzaak, de effectiviteit, van genoemde normen op Europees niveau aan de orde te stellen

Kamerdebat 07-06-2012 Geldigheid kinderbijschrijvingen in het paspoort van de ouder(s) cq de voogd (AO d.d. 15/05)

Een aantal EU-lidstaten is geconsulteerd. Deze lidstaten staan geen wijziging van het huidige EU-beleid en regelgeving voor. Uitvoering van de motie is nog gaande. De Tweede Kamer wordt hier in het najaar nader over geïnformeerd.

Motie Recourt en Gesthuizen: Verzoekt de regering, een digitaal paspoort te ontwikkelen opdat het contact op internet tussen burger en overheid optimaal beveiligd is.Verzoekt de regering tevens, te onderzoeken voor welke toepassingen dit digitale paspoort eveneens kan worden gebruikt over de ontwikkeling van een digitaal paspoort

Kamerdebat 26-04-2012

VAO Cyber security en veiligheid overheidswebsites

De Tweede Kamer zal na het zomerreces geïnformeerd worden. De bedoeling is om dit gelijktijdig met de motie Szabo c.s., die hiertoe oproept, te doen

Motie Elissen; Verzoekt de regering, om te zorgen voor wetgeving waarmee gemeentenverplicht worden om alle gegevens in de Gemeentelijke Basisadministratie van een verstrekkingsbeperking te voorzien, zodat uitsluitend rechthebbenden deze gegevens kunnen inzien

Kamerdebat 26-04-2012

VAO Cyber security en veiligheid overheidswebsites

Motie wordt meegenomen met wetsvoorstel BRP (Basisregistratie personen, de opvolger van de wet GBA, de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens). De motie wordt afgerond als behandeling wetsvoorstel BRP is afgerond. Het wetsvoorstel is goedgekeurd door Tweede Kamer. Het voorstel is nu in behandeling bij de Eerste Kamer.

Motie Voortman c.s.; Verzoekt de regering het principe dat de burger in beginsel toegang heeft tot overheidsinformatie («ja, tenzij») als uitgangspunt te nemen in dit actieplan

Kamerdebat 19-12-2012 Begroting BZK rest

Plan van aanpak motie wordt meegenomen in het actieplan Open overheid dat na de zomer aan de Tweede Kamer zal worden gestuurd

Motie Szabo c.s; Verzoekt de regering over te gaan tot introductie van 1 uniforme elektronische identiteitskaart voor alle overheidsdiensten waarvoor authenticatie is vereist, invoering en gebruik van deze kaart voor burgers en bedrijven dient niet later plaats te vinden dan 1 januari 2007

Kamerdebat 04-02-2004

Modernisering van de overheid (brief van 1-12-2003); visie en actieprogramma «Andere Overheid» (29 362, nr. 1)

De Minister heeft tijdens het AO toekomstbestendigheid identiteitsinfrastructuur (10/04/2013) de Tweede Kamer geïnformeerd, dat hij samen met zijn collega van EZ werkt aan de ontwikkeling van een eID stelsel en een eID middel.

Daarbij heeft hij aangegeven later dit jaar de kamer meer in detail te informeren over de totstandkoming van dit eID-stelsel.

In zijn visiebrief digitale overheid 2017 verwijst de Minister ook naar de noodzaak van een eID stelsel en een zwaardere vorm van DigiD.

Motie Schouw en Taverne; Verzoekt de regering bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel in te dienen om de Zondagswet in te trekken

Kamerdebat 19-12-2012 Begroting BZK rest

De Tweede Kamer wordt in het najaar geïnformeerd over de uitvoering van deze motie.

Motie Voortman en Schouw; Verzoekt de regering om tegelijkertijd met de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer in een apart document inzicht te geven in de inhoudelijke agenda, de taken, bevoegdheden en het budget van de nieuw te vormen provincie

Kamerdebat 21-05-2013

Debat over de visie op de bestuurlijke inrichting van Nederland

Er wordt gewerkt aan de inhoudelijke agenda. De Minister heeft in het herindelingsontwerp aangekondigd dat hij een stuurgroep opricht die hieraan gaat werken. De provincies nemen deel aan die stuurgroep. Verder is een discussie met de ministeries opgestart over evt. extra taken van de provincies. De Tweede Kamer wordt hierover geïnformeerd als het wetsontwerp over de herindeling wordt ingediend.

Motie Schouw/Voortman; Verzoekt de regering voor behandeling van het wetsvoorstel tot samenvoeging van Noord-Holland, Utrecht en Flevoland te komen met een nader uitgewerkte visie en een stappenplan voor de vijf landsdelen, bijvoorbeeld door het instellen van een bestuurlijke adviescommissie

Kamerdebat 21-05-2013

Debat over de visie op de bestuurlijke inrichting van Nederland

De Tweede Kamer wordt in de eerste helft van 2014 geïnformeerd.

Gewijzigde motie Voortman c.s.; Verzoekt de regering, na ruggespraak met zijn collega’s bij de Voorjaarsnota met een visie met concrete doelen op de decentralisaties en de inclusieve samenleving te komen vanuit de uitgangspunten participatie, toegankelijkheid, zelfstandigheid en kwaliteit van bestaan

Kamerdebat 19-12-2012 Begroting BZK rest

De Tweede Kamer wordt in het najaar geïnformeerd.

Motie Heijnen; Verzoekt de regering jaarlijks binnen een termijn van uiterlijk 60 dagen de Kamer een reactie op de jaarrapportage van het college te doen toekomen, die als basis voor debat tussen Kamer en regering kan dienen

Kamerdebat 12-04-2011 Vervolg plenair debat behandeling wetsvoorstel oprichting College rechten van de mens

De Tweede Kamer ontvangt in het derde kwartaal van 2013 een reactie op de jaarrapportage van het College voor de Rechten van de Mens.

A.2 Uitgevoerde moties

Omschrijving motie

Vindplaats

Stand van zaken

Motie Heijnen/Schouw; Verzoekt de regering de regels voor de integriteit in het openbaar bestuur onder andere in samenwerking met de ROB, de VNG en het IPO tegen het licht te houden en zo nodig te wijzigen en hierover de Kamer te informeren

Kamerdebat 14-11-2011

BZK Begroting (33 000-VII)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 29 oktober 2012 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 28 844, nr. 67)

Gewijzigde motie Gesthuizen/El Fassed; Verzoekt de regering om, in het belang van deze beveiliging en de ingrijpende gevolgen die gebreken in de beveiliging van DigiD kunnen hebben, te bewerkstelligen dat alle DigiD gebruikende organisaties (nader) werk maken van de veiligheid ervan en hiervoor eind 2012 een ICT-beveiligingsassessment laten uitvoeren

Kamerdebat 26-04-2012

VAO Cyber security en veiligheid overheidswebsites

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 28 juni 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 26 643, nr. 242)

Motie Schouw en Voortman; Verzoekt de regering, de huidige regeling te heroverwegen en hierover voor het meireces aan de Kamer te rapporteren

Kamerdebat 19-12-2012

Begroting BZK rest

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 april 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 27 859, nr. 63)

Motie Heijnen; Verzoekt de regering om met betrekking tot de bouwleges de uitvoering van de afspraken met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Interprovinciaal Overleg eind 2010 niet alleen te toetsen op transparantie, maar ook op het in acht nemen van een redelijke bandbreedte.

Kamerdebat 23-11-2009

Gemeente- en Provinciefonds

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 11 oktober 2012 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 31 953, nr. 52)

Motie Hachchi; Verzoekt de regering deze mogelijkheden nadrukkelijk onder de aandacht te brengen op de drie eilanden (micro- en innovatiekredieten)

Kamerdebat 05-07-2012

VAO BES-eilanden

Afgedaan. De verantwoordelijkheid voor de motie is op 18 juli 2012 overgedragen aan Minister EL&I

Motie Heijnen en Schouw; Verzoekt de regering wijziging van de Gemeente- en Provinciewet voor te bereiden die voorziet in de rol van commissarissen der Koningin en burgemeesters bij integriteitshandhaving

Kamerdebat 02-12-2010

Begroting Binnenlandse Zaken (onderdeel BiZa en Volkshuisvesting)

Afgedaan. De motie is meegenomen in de Verzamelwet/Wijziging Gemeentewet. Het wetsvoorstel ligt voor advies bij de Raad van State, waarmee aan de motie wordt voldaan.

Motie Schinkelshoek; Verzoekt de regering in de ambtsinstructie van de commissarissen van de Koningin op te nemen dat de beëdiging van de burgemeester door de commissaris van de Koningin plaatsvindt in een openbare bijeenkomst van de gemeenteraad

Kamerdebat 26-11-2007 Begrotingsbehandeling BZK H VII

De motie is meegenomen in de Verzamelwet/Wijziging Gemeentewet. Het wetsvoorstel ligt voor advies bij de Raad van State, waarmee aan de motie wordt voldaan.

Motie Kox c.s.; Verzoekt de regering deze voornemens te onderbouwen middels een integrale visie op de modernisering van de bestuurlijke organisatie van Nederland

Kamerdebat 04-12-2012

Algemene politieke beschouwingen / debat naar aanleiding van het regeerakkoord «Bruggen slaan» en de regeringsverklaring van het Kabinet-Rutte II

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 28 maart 2013 per brief geïnformeerd (EK 2012–2013, CII, nr. A)

Motie Schouw; Verzoekt de regering onderzoek te laten doen door een onafhankelijke partij, bijvoorbeeld het CPB en/of het SCP, naar de financiële risico’s en uitvoeringsrisico’s van de decentralisaties en in dit onderzoek aandacht te besteden aan de mogelijkheden deze risico’s te ondervangen en bij de uitvoering te adresseren, onder de voorwaarde dat dit onderzoek niet tot vertraging van het decentralisatieproces leidt

Kamerdebat 19-03-2013

Debat over het bericht «Overheden eens over bezuinigingen»

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 26 april 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 33 400-B, nr. 16)

Gewijzigde motie Heijnen; Verzoekt de regering om, bij aanname van het wetsvoorstel de deelgemeenten af te schaffen, er zorg voor te dragen dat de allergrootste gemeenten 45 gemeenteraadsleden en maximaal 9 wethouders behouden

Kamerdebat 02-07-2012

Wijziging Gemeentewet en enige andere wetten ivm afschaffen bevoegdheid gemeentebesturen om deelgemeenten in te stellen (wetsvoorstel 33 017)

Afgedaan. Het initiatiefwetsvoorstel Heijnen is op 14 februari 2013 door de Tweede Kamer aangenomen. De heer Heijnen heeft echter aangegeven dat nu de vermindering van het aantal raadsleden slechts 10% is in plaats van de 25% waar sprake was ten tijde van het indienen van zijn motie hij geen behoefte meer voelt om de grootste gemeenten te compenseren.

Motie Hamer: Verzoekt de regering om sociaal en duurzaam aanbesteden bij de decentrale overheden verder te stimuleren en te faciliteren, en de medeoverheden meer informatie en kennis te verschaffen over sociaal aanbesteden, met bijzondere aandacht voor de inzet van arbeidsgehandicapten

Kamerdebat 02-02-2012 Wetsvoorstel Aanbestedingswet (32 440)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 3 juli 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 32 501 nr. 21)

Gewijzigde motie Heijnen: Verzoekt de regering te onderzoeken of een bonus-malussysteem voor organisatieonderdelen van de rijksdienst leidt tot meer plaatsingen van personeel met WSW- of Wajong-indicaties

Kamerdebat 14-11-2011

BZK Begroting (33 000-VII)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 10 juli 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 31 490 nr. 97)

Motie Koppejan c.s.: Verzoekt de regering:1. de Kamer voor het zomerreces van 2012 te rapporteren hoe via gerichter beleid en een meer professionele inkoop substantiële overheidsbesparingen in Nederland gerealiseerd kunnen worden; 2. dit bij de begroting van 2013 te betrekken

Kamerdebat 02-02-2012 Wetsvoorstel Aanbestedingswet (32 440)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 3 juli 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 31 490 nr. 92)

Motie Koopmans/Van der Burg; Verzoekt de regering, overal waar rijksmiddelen in het geding zijn, zoals onder andere bij agentschappen en zbo’s, te laten heroverwegen of nieuwbouw nodig is.

Kamerdebat 22-03-2012

Sluiting van de belastingdienst in Emmen en Venlo

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 juli 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 31 490 nr. 95)

Motie Van Vliet; Verzoekt de regering, in het verlengde van eerdere aangenomen moties de sluiting van de kantoren in Venlo en Emmen te heroverwegen en eerst te kijken naar mogelijke maatregelen buiten de regio’s.

Kamerdebat 22-03-2012

Sluiting van de belastingdienst in Emmen en Venlo

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 juli 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 31 490 nr. 95)

Motie Heijnen/Schouw; Verzoekt de regering voorbereidingen te treffen voor een fundamentele herziening van het stelsel van zbo’s en RWT’s met het oogmerk de efficiency en de dienstverlening van de organisatie van de rijksoverheid als geheel te verbeteren

Kamerdebat 27-06-2012 Jaarverslagen 2011 en Slotwetten op het gebied van Binnenlandse Zaken

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 8 oktober 2012 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 31 490 nr. 99)

Gewijzigde motie Elissen en Cörüz; Verzoekt de regering, om een evaluatie uit te voeren naar de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten uit 2002 (Wiv 2002) en daarbij nadrukkelijk in te gaan op het toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Kamerdebat 01-02-2012

AIVD

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 25 juni 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 29 924, nr. 91)

Motie Taverne c.s.: Verzoekt de regering de rechtsprekende taak van de Raad van State elders onder te brengen

Kamerdebat 17-11-2011

Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (inclusief onderdeel Integratie en onderdeel Volkshuisvesting) (33 000 VII) rest

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 22 juni 2012 per brief geïnformeerd door de Minister van VenJ, mede namens Minister BZK (TK 2011–2012, 32 450, nr. 18)

Motie Schouwen/Van Raak: Verzoekt de regering een voorstel te doen voor een toekomstige benoemingsprocedure voor de vicepresident van de Raad van State waarbij een rol is weggelegd voor de Tweede Kamer

Kamerdebat 17-11-2011

Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (inclusief onderdeel Integratie en onderdeel Volkshuisvesting) (33 000 VII)

rest

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 21 augustus 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 33 000-VII, nr. 124)

De motie Van Gent c.s.: Verzoekt de regering gehoor te geven aan de aanbeveling van de Commissie Gelijke Behandeling uit 2008 om met een wettelijke regeling een einde te maken aan het fenomeen van de weigerambtenaar en de Tweede Kamer daarover voor 1 januari 2012 te informeren

Kamerdebat 08-06-2011 Hoofdlijnen Emancipatiebeleid 2011–2015

Afgedaan. De motie is achterhaald en kan vervangen worden door de nieuwe motie ingediend op 5 juli 2012 tevens ingediend door het lid Van Gent (TK 2011–2012, 32 550, nr. 40)

Motie Schouw c.s.: Verzoekt de regering zich in te zetten voor een Europese oplossing, zodat EU-wetten op EU-grondgebied niet ondergeschikt worden gemaakt aan wetten van derde landen

Kamerdebat 07-06-2012

VAO Geldigheid kinderbijschrijvingen in het paspoort van de ouder(s) cq de voogd

Afgedaan. Op 6 september 2012 is de motie, na ambtelijke afstemming, overgedragen aan stas V&J

Motie Van Gent, Heijnen en Van Dijk; Verzoekt de regering, conform te handelen en ervoor te zorgen dat de nieuwe regeling op 1 januari 2013 in werking kan treden

Kamerdebat 05-07-2012

Positie gewetensbezwaarde (trouw)ambtenaar

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 30 juli 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 32 550, nr. 40)

Motie Heijnen, Schouw, Thieme, Brinkman en Van Dijk; Verzoekt de regering, gemeenten op te roepen intussen in ieder geval geen nieuwe trouwambtenaren met genoemde gewetensbezwaren aan te stellen

Kamerdebat 05-07-2012

Positie gewetensbezwaarde (trouw)ambtenaar

De Minister heeft de Tweede Kamer op 30 juli 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 32 550, nr. 40)

Motie Van Gent, Heijnen en Van Dijk; Verzoekt de regering om voor 1 januari 2013 een aanpassing van het besluit Burgerlijke Stand in werking te doen treden. De motie van de leden Heijnen, Schouw, Thieme, Brinkman en Van Dijk verzoekt de regering gemeenten op te roepen geen nieuwe trouwambtenaren met gewetensbezwaren aan te stellen, in afwachting van nieuwe regelgeving op dit punt

Kamerdebat 05-07-2012

VAO Positie gewetensbezwaarde (trouw)ambtenaar

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 30 juli 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 32 550, nr. 40)

Gewijzigde motie De Boer en Verhoeven: Verzoekt de regering in het licht van de EPC-normering te bevorderen dat verbeteringen in bijvoorbeeld de schilisolatie, dan wel gelijkwaardige alternatieven worden toegepast zodat een lager energieverbruik voor de eindgebruiker, met een lagere energierekening het gevolg is.

Kamerdebat 26-10-2011

VAO Bouwbesluit

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 8 juni 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 32 757 nr. 40)

Motie De Boer c.s.: Verzoekt de regering om met een inhoudelijke reactie te komen op de voorstellen en handreikingen uit de regio, en deze binnen twee maanden voor te leggen aan de Kamer

Kamerdebat 19-01-2012 Bevolkingsdaling

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 03 juli 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 31 757 nr. 46)

Motie Van Bochove en Lucassen: Verzoekt de regering binnen de bestaande financiële kaders experimenteerartikelen open te stellen voor regio's die de komende jaren te maken krijgen met een bevolkingsdaling (de zogenaamde anticipeergebieden)

Kamerdebat 19-01-2012 Bevolkingsdaling

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 03 juli 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 31 757 nr. 46)

Motie Monasch; Verzoekt de regering jaarlijks te rapporteren over de voortgang van de wijkaanpak;Verzoekt het kabinet tevens om met overtuiging de wijkaanpak in het land te ondersteunen

Kamerdebat 15-03-2012

VAO Vestia

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 24 oktober 2012 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 30 995 nr. 92)

Motie Paulus Jansen c.s.; Verzoekt de regering bij de herziening van het Bouwbesluit de minimale Rc-waarde van de gebouwschil voor woningen en daaraan gelijk te stellen gebouwen met een verblijfsfunctie te verhogen naar 5

Kamerdebat 26-10-2011

VAO Bouwbesluit

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 8 juni 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 32 757 nr. 40)

Motie Van Bochove/De Boer; Verzoekt de regering te bekijken op welke wijze het functioneren van verenigingen van eigenaren geoptimaliseerd kan worden en de kwaliteit van organisaties die onder een keurmerk werken, verbeterd kan worden

Kamerdebat 17-11-2011

Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (inclusief onderdeel Integratie en onderdeel Volkshuisvesting) (33 000 VII)

rest

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 03 juli 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 33 000-VII nr. 123)

Motie Verhoeven/Van Bochove; Verzoekt de regering te onderzoeken welke stappen gezet kunnen worden om de verplichte inschrijving voor vve's bij de Kamer van Koophandel te beëindigen en de Kamer hierover in het eerste kwartaal van 2012 te informeren

Kamerdebat 17-11-2011

Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (inclusief onderdeel Integratie en onderdeel Volkshuisvesting) (33 000 VII)

rest

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 03 juli 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 33 000-VII nr. 123)

Motie Van Bochove c.s.; Verzoekt de regering om het proces tot de totstandkoming van het Bouwbesluit 2012 te evalueren, daarbij betrekkend de werkzaamheden van het Overlegplatform Bouwregelgeving en andere betrokken adviesgremia, de participatie van verschillende belangenorganisaties en de procedures richting de Staten-Generaal (zijnde de medewetgever), om zodoende het proces tot de fundamentele herziening van de bouwregelgeving en de uitvoering van de aanbevelingen van de commissie-Dekker te optimaliseren

Kamerdebat 26-10-2011

VAO Bouwbesluit

Afgedaan. De evaluatie van het proces totstandkoming Bouwbesluit 2012 is per 01-02-2012 gestart.

Motie Lucassen c.s.; Verzoekt de regering binnen een jaar een voorstel tot wijziging van het Bouwbesluit aan de Kamer voor te leggen, waarbij een prestatie-eis gesteld wordt aan de ventilatievoorziening in lesruimten van onderwijsgebouwen in de vorm van een maximale CO2-concentratie in de binnenlucht die niet overschreden mag worden bij een normatieve bezetting van de lesruimte

Kamerdebat 26-10-2011

VAO Bouwbesluit

Afgedaan. De motie is uitgevoerd door aanpassing Bouwbesluit 2012.

Motie Verhoeven; Verzoekt de regering te onderzoeken hoe de duurzaamheidseis kan worden doorontwikkeld tot een positieve prikkel die de bouwsector aanzet tot meer duurzaamheid, en de Kamer hierover voor de zomer van 2012 te informeren

Kamerdebat 26-10-2011

VAO Bouwbesluit

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 25 juni 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 32 757 nr. 41)

Motie Ouwehand c.s.; Verzoekt de regering uiterlijk per 1 januari 2013 regels op te stellen voor de brandveiligheid van stallen

Kamerdebat 26-10-2011

VAO Bouwbesluit

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 31 januari 2013 door Staatssecretaris EZ per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 33 400XIII nr. 129)

Motie Lucassen; Verzoekt de regering de aanvraagprocedure voor huurtoeslag zodanig vorm te geven dat te hoge toekenningen en daardoor de noodzaak tot hoge terugvorderingen worden beperkt,

Kamerdebat 17-11-2011

Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (inclusief onderdeel Integratie en onderdeel Volkshuisvesting) (33 000 VII)

rest

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 juni 2012 door de Minister van Financiën per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 31 066 nr. 131)

Gewijzigde motie Van Bochove/De Boer: Verzoekt de regering om voorbereidingen te treffen om specifiek beleid te kunnen voeren met betrekking tot monumenten en deze desnoods uit het woningwaarderingsstelsel te halen. Spreekt uit dat reeds bij het opstellen van de Algemene Maatregel van Bestuur die de wet nader uitwerkt, rekening moet worden gehouden met de specifieke situatie rondom monumenten, zodat verhuurders – ondanks hun optimale poging om energie te besparen – deze woningen rendabel kunnen blijven verhuren.

Kamerdebat 03-03-2011

Wijziging Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (wettelijke grondslag verschillende waardering energieprestaties huurwoningen) (32 302)

Afgedaan. Aan de invulling van de motie is voldaan; de AmvB treedt (na goedkeuring MR) per 1-1-2013 in werking.

Motie Kuiper c.s.: verzoekt de regering een commissie in te stellen die studie doet naar een meer toekomstbestendig stelsel van hypotheekrenteaftrek, die rekening houdt met bovenstaande overwegingen

Algemene Beschouwingen Eerste Kamer, 25 oktober 2011

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 1 juni 2012 per brief, mede namens Minister van Financiën, geïnformeerd (TK 2011–2012, 33 000-V)

Motie Monasch; Verzoekt de regering, erop toe te zien dat er voldoende aanbod in de huursector voor deze groepen aanwezig is en zal blijven

Kamerdebat 11-04-2012 Huurbeleid en huurtoeslag

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 28 augustus 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 27 926 nr. 190)

Motie Monasch en Lucassen; Verzoekt de regering, om al het nodige te doen om het banken mogelijk te maken om de leennormen van het Nibud te hanteren zonder dat de AFM hierin aanleiding ziet om deze banken achteraf te beboeten

Kamerdebat 11-02-2012 Woningbouw

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 11 oktober 2012 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 32 847 nr. 32)

Motie Lucassen c.s.; Verzoekt de regering om een evaluatie van bestaande ondersteunende regelingen voor starters en een analyse van specifieke hindernissen voor starters op de koopmarkt; Verzoekt de regering voorts deze bevindingen te betrekken in een voorstel gericht op het vergroten van kansen voor starters op de woningmarkt

Kamerdebat 17-11-2011

Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (inclusief onderdeel Integratie en onderdeel Volkshuisvesting) (33 000 VII)

rest

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 1 oktober 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 31 757 nr. 47)

Motie Verhoeven; Verzoekt de regering een onderzoek te doen naar de effectiviteit van de starterslening en de Kamer hier zo spoedig mogelijk over te informeren

Kamerdebat 17-11-2011

Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (inclusief onderdeel Integratie en onderdeel Volkshuisvesting) (33 000 VII)

rest

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 1 oktober 2012 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 31 757 nr. 47)

Motie Monasch; Roept de regering, op om alles in het werk te stellen om Vestia de betrokken banken aansprakelijk te laten stellen voor het debacle met de derivaten en daar waar mogelijk, Vestia te ondersteunen

Kamerdebat 05-07-2012 Woningcorporaties en aanpassing woningwaarderingsstelsel

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 31 oktober 2012 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 29 453 nr. 278)

B.1 In behandeling zijnde toezeggingen

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

De Minister zegt toe dat hij zijn eerste bevindingen na een half jaar WNT aan de Tweede Kamer zal rapporteren. Dan zal eveneens een eerste uitwerking van het voornemen in het Regeerakkoord tot verlaging van het plafond van 130% naar 100% aan de orde komen. Over de periodiciteit van het uitbrengen van navolgende voortgangsrapportages zal dan een besluit volgen.

Kamerdebat 14-02-2013

Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens(Wopt)

De Tweede Kamer wordt hierover voor het herfstreces geïnformeerd.

De Minister zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Koole (PvdA) en Huijbregts-Schiedon (VVD), toe om in overleg te treden met de VNG over eigen maximumsalarissen van lokale overheden en de uitkomst van dat overleg per brief aan de Eerste Kamer mede te delen (T01605)

Kamerdebat 06-11-2012

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieeke sector (32 600)

Voor het herfstreces zal de Minister een brief aan de TK zenden waarin het proces van uitvoering van het regeerakkoord wordt uiteengezet, met aandacht voor het aan de EK toegezegde overleg, dat gelet op het grotere proces in het najaar zal plaatsvinden. De EK zal voor het zomerreces eveneens middels een brief van de inhoud van bovengenoemde op de hoogte worden gesteld.

De Minister zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Koole (PvdA), toe de werknemersorganisaties te betrekken bij de uitvoering van de onderdelen van het regeerakkoord over maximering van salarissen (T01604)

Kamerdebat 06-11-2012

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (32 600)

In het najaar 2013 wordt de toezegging uitgevoerd en zal de Eerste Kamer worden geïnformeerd.

De Minister zegt toe op verzoek van de heer Heijnen (PvdA) erop toe te zien dat gemeenschappelijke regelingen, en alle entiteiten die daaronder ressorteren, ook onder de Wet Normering Topinkomens zullen vallen. Daartoe zal hij dit punt onder de bijzondere aandacht brengen van het Adviescollege normeringsbeleid topfunctionarissen.

Kamerdebat 19-12-2012 Begroting BZK rest

De Tweede Kamer wordt hierover voor het herfstreces geïnformeerd.

De Minister zegt toe te gaan kijken naar het functioneren van de Vertrouwenslijn bij M en zal de bevindingen hierover in de halfjaarlijkse voortgangsrapportages aan de Tweede Kamer rapporteren

Kamerdebat 30-01-2013

Agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers en overheidsmedewerkers

De Tweede Kamer wordt hierover voor het herfstreces door middel van de voortgangsrapportage geïnformeerd.

De Minister zegt toe zich extra in te zetten voor de aanpak van agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers («tandje erbij») en de Tweede Kamer hierover in de halfjaarlijkse voortgangsrapportages Veilige Publieke Taak te informeren

Kamerdebat 30-01-2013

Agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers en overheidsmedewerkers

De Tweede Kamer wordt hierover voor het herfstreces door middel van de voortgangsrapportage geïnformeerd.

De Minister zegt toe na te gaan hoe het zit met de registratie, de analyse ervan en hoe verbetering in gang gezet kan worden en de Tweede Kamer hierover in de halfjaarlijkse rapportages van het programma Veilige Publieke Taak te informeren

Kamerdebat 30-01-2013

Agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers en overheidsmedewerkers

De Tweede Kamer wordt hierover voor het herfstreces door middel van de voortgangsrapportage geïnformeerd.

De Minister zegt toe contact op te nemen met de VNG over het cursusaanbod inzake VPT voor raadsleden en de Tweede Kamer hierover in de halfjaarlijkse rapportages van het programma Veilige Publieke Taak te informeren

Kamerdebat 30-01-2013

Agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers en overheidsmedewerkers

De Tweede Kamer wordt hierover voor het herfstreces door middel van de voortgangsrapportage geïnformeerd.

De Minister zegt toe de problemen die zich voordoen met betrekking tot het doen van aangifte door de werkgever onder de aandacht te brengen van de Minister van V&J. Ook het serieus nemen van een aangifte van een bestuurder door de politie zal daarin betrokken worden. De Tweede Kamer zal hierover in de halfjaarlijkse rapportages worden geïnformeerd

Kamerdebat 30-01-2013

Agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers en overheidsmedewerkers

De Tweede Kamer wordt hierover voor het herfstreces door middel van de voortgangsrapportage geïnformeerd.

De Minister zegt toe de trend te zullen volgen over de mate waarin de rechterlijke macht de strafeis volgt van het OM op het gebied van VPT delicten en zal de Tweede Kamer hierover in de halfjaarlijkse rapportage van het programma Veilige Publieke Taak informeren

Kamerdebat 30-01-2013

Agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers en overheidsmedewerkers

De Tweede Kamer wordt hierover voor het herfstreces door middel van de voortgangsrapportage geïnformeerd.

De Minister zegt toe dubbel te checken of de informatie die is verstrekt over de kosten voor het beveiligen van burgemeesters correct is en de Tweede Kamer hierover in de halfjaarlijkse rapportages Veilige Publieke Taak te informeren

Kamerdebat 30-01-2013

Agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers en overheidsmedewerkers

De Tweede Kamer wordt hierover voor het herfstreces door middel van de voortgangsrapportage geïnformeerd.

Op de vraag van de heer Heijnen over een protocol voor ambtenaren, stelt de Minister dat als het gaat om een code of een andere nog nader te vinden vorm, hij dat toezegt.

Kamerdebat 19-12-2012 Begroting BZK rest

De Kamerleden Koşer Kaya (D66) en Van Hijum (CDA) hebben het initiatiefvoorstel voor de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Kamerstukken II, 32 550) in het najaar van 2010 ingediend. Kamerlid Van Weyenberg (D66) heeft in het najaar van 2012 de rol van mevrouw Koşer Kaya overgenomen. Momenteel is de verwachting dat de parlementaire behandeling van het initiatiefvoorstel na het zomerreces van 2013 in de Tweede Kamer wordt voortgezet.

De Minister zegt een aangepaste handreiking voor bestuurlijke integriteit toe, een leidraad voor een zorgvuldige aanpak bij onderzoek naar integriteitskwesties en subsidies aan beroepsorganisaties voor activiteiten op het gebied van integriteit.

Kamerdebat [19-12-2012 Begroting BZK rest

In november 2013 wordt over de wijze waarop de toezeggingen met betrekking tot het integriteitsbeleid zijn uitgevoerd, aan de Tweede Kamer gerapporteerd.

De Minister zegt toe in overleg te gaan met Vereniging Raadslid.Nu over de stand van zaken mbt de ontwikkeling van het pre employment screening instrument

Kamerdebat 13-02-2013 Integriteit in het openbaar bestuur

De Tweede Kamer zal in november 2013 worden gerapporteerd over de wijze waarop de gedane toezeggingen met betrekking tot het integriteitsbeleid zijn uitgevoerd.

De Minister zegt toe met de voorzitters van de koepels te bespreken dat bestuurders 1 x per jaar in gesprek gaan met hun besturen over integriteit en dit in hun jaarverslagen laten terugkomen. Hieronder valt ook de bespreking van de mogelijke rol van lokale rekenkamers bij integriteit

Kamerdebat 13-02-2013 Integriteit in het openbaar bestuur

In november 2013 wordt over de wijze waarop motie Schouw is uitgevoerd, evenals over de toezeggingen met betrekking tot het integriteitsbeleid, aan de Tweede Kamer gerapporteerd.

Op verzoek van kamerlid Schouw (D66) geeft de Minister aan te bekijken of er meer lijn kan komen in de manier waarop bij het vermoeden vanintegriteitsschendingen een zaak wordt uitgezocht en opgepakt. Daartoe zal de Minister eerst overleg plegen met VNG en het Ministerie van Veiligheid & Justitie. De Minister (van BZK) komt hier in een brief op terug

Kamerdebat 19-12-2012 Begroting BZK rest

In opdracht van de Minister wordt een brede verkenning naar knelpunten en mogelijke oplossingen ten aanzien van integriteitsonderzoeken in het openbaarbaar bestuur uitgevoerd door de Universiteit Tilburg. De Tweede Kamer wordt voor het herfstreces per brief geïnformeerd over de resultaten en over de voorlopige reactie van de Minister aangezien er nog overleg zal volgen met de sectoren.

De VNG en het Ministerie van Veiligheid en Justitie zijn in de begeleidingscommissie van de verkenning vertegenwoordigt.

De Minister zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Van Bijsterveld, Ester, Engels en De Boer, toe dat hij binnen twee jaar met de evaluatie van de effecten van de wet zal komen, en daarbij aandacht zal besteden aan:- de effecten op de zorgsector;- het sanctieregime;- de kwaliteit van nieuw aangetrokken topfunctionarissen;- het effect op het loongebouw.(T01603)

Kamerdebat 06-11-2012

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (32 600)

In de loop van 2014 zal deze evaluatie worden uitgevoerd. De toezegging zal naar verwachting worden ingepast in de jaarlijkse WNT-rapportage die de Minister uitbrengt, te beginnen met de WNT-rapportage in 2014 over het jaar 2013.

De Minister zegt de Eerste Kamer een integrale evaluatie in 2016 toe, naar aanleiding van een vraag van het lid Lokin-Sassen, van de effecten van de eerdere wijzigingen van de Appa-uitkeringsaanspraken uit 2010 (verkorting uitkeringsduur en invoering sollicitatieplicht) voor alle Appa-gerechtigden (T01602)

Kamerdebat 11-09-2012

Wet aanpassing uitkeringsduur Appa (33 298)

Toezegging volgt de evaluatie maatregelen Appa uit 2010 die eind 2015, begin 2016 zal plaatsvinden. De Eerste Kamer zal vervolgens worden geïnformeerd over de uitvoering van de toezegging.

De Minister zegt toe te laten onderzoeken of het BSN in het, nog in te voeren nieuwe model van de reisdocumenten, op een ander plaats (niet bij de rest van de persoonsgegevens) in het paspoort vermeld kan worden en de Kamer hierover te informeren

Kamerdebat 10-04-2013 Toekomstbestendigheid identiteitsinfrastructuur

Het onderzoek of het burgerservicenummer op de achterkant van de houderpagina van het nieuwe model paspoort kan worden vermeld, loopt. De Tweede Kamer wordt in het najaar geïnformeerd over de uitkomsten.

De Minister zegt toe de aard en omvang van de mogelijke publieke beschikbaarheid van de persoonskaarten in de archieven van FamilySearch in Utah nader te verifiëren, en op basis daarvan, indien nodig, tot een duurzame oplossing te komen om veilig te stellen dat toegang tot deze persoonsgegevens ook in de toekomst beperkt blijft. De Tweede Kamer zal hierover begin 2013 worden geïnformeerd.

Antwoorden op Kamervragen van lid Oosenbrug (PvdA) d.d. 10 december 2012

Nieuwe, in het Engels gestelde overeenkomst tussen Family Search en de staat der Nederlanden, is 27/5 aangeboden aan de Benelux vertegenwoordiger van FS. Hij heeft deze op zijn beurt aan het hoofdkantoor in Utah ter beoordeling gelegd. De Tweede Kamer wordt in het najaar geïnformeerd.

De Minister zegt toe medio 2013 met een plan van aanpak naar de Tweede Kamer te komen ten aanzien van welke additionele functionaliteiten binnen MijnOverheid.nl redelijkerwijs zijn te realiseren met betrekking tot GBA-gegevens

Brief aan TK d.d. 28 september 2012 (TK 2012–2013, 26 643, nr. 254)

In de brief aan de Tweede Kamer d.d. 28 september 2012 (kamerstuk 2012: 26 643-254) heeft de Minister van BZK de Tweede Kamer medegedeeld dat hij, als verantwoordelijke voor de persoonsgegevens in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) die worden getoond op MijnOverheid (mijn.overheid.nl), opdracht heeft gegeven tot een impactanalyse, teneinde te verkennen welke additionele functionaliteiten binnen MijnOverheid redelijkerwijs zijn te realiseren met betrekking tot GBA-gegevens. De impactanalyse wordt in juni 2013 afgerond. Het plan van aanpak wordt medio 2013, voor eind september, aan de Tweede Kamer gestuurd.

De Minister zegt toe toe te werken naar 99% betrouwbaarheid van het GBA (Gemeentelijke Basisadministratie) en de invoering bestuurlijke boete voor te bereiden.

Kamerdebat 26-11-2007 Begrotingsbehandeling BZK H VII

De bestuurlijke boete is opgenomen in het wetsvoorstel BRP (Basisregistratie personen, de opvolger van de wet GBA, de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens). De toezegging wat betreft de bestuurlijke boete wordt afgerond als behandeling wetsvoorstel BRP is afgerond. Het wetsvoorstel is goedgekeurd door Tweede Kamer. Het wetsvoorstel ligt nu ter behandeling in de Eerste Kamer. Deel van de toezegging over de kwaliteit van de gegevens (99% betrouwbaar) is meegenomen in de kwaliteitsagenda GBA (2012–2014) waarover de Tweede Kamer regelmatig wordt geïnformeerd (Kamerstukken 27 859, nrs. 58, 60, 62 en 65).

De Minister zegt toe, op verzoek van het lid Van Oosenbrug om in overleg met de Nederlandse gemeenten de regie te nemen in de ontwikkeling van een format voor digitale loketten die allemaal met hetzelfde systeem beveiligd zijn, en aan de webrichtlijnen voldoet. De Minister gaat hierover met de VNG in gesprek en zal de Tweede Kamer informeren

Kamerdebat 03-04-2013

Gebruik ICT-mogelijkheden door de overheid

De Tweede Kamer wordt hierover in het najaar geïnformeerd.

De Minister zegt toe alle beschikbare relevante informatie, waaronder jurisprudentie, over het doorberekenen van de kosten van de WOB aan de Tweede Kamer beschikbaar te stellen. Dit zal gebeuren voorafgaand aan de bespreking van de nieuwe voorstellen WOB

Kamerdebat 14-11-2011

BZK Begroting (33 000-VII)

De Tweede Kamer zal worden geïnformeerd voorafgaand aan de TK-behandeling van het wetsvoorstel.

De Minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de voortgang van het inzetten van studenten bij hacktesten.

Kamerdebat 10-04-2012

Cyber Security en Veiligheid overheidswebsites

De Tweede Kamer wordt voor het herfstreces geïnformeerd over de wijze waarop de Minister in de toekomst invulling zal geven aan de toezegging van het inzetten van studenten bij hacktesten. De focus zal hierbij liggen op de vraag op welke wijze dit op een meer structurele basis kan plaatsvinden en welke groepen ethische hackers hierbij kunnen worden betrokken.

De Minister zegt toe de Tweede Kamer een notitie over de mogelijkheden voor tussentijdse raadsontbinding te sturen

Kamerdebat 12-03-2009

Staat van dualisering

Dit vraagstuk zal opnieuw worden bezien tegen de achtergrond van de voornemens uit het regeerakkoord m.b.t. het binnenlands bestuur, in het bijzonder waar het Hoofdstuk 7 van de Grondwet betreft.

De Minister zegt toe in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel waarin rol burgemeester/cdK voor integriteit wordt vastgelegd, in te gaan op mogelijke invulling (interventies) van deze rol.

Kamerdebat 13-02-2013

Integriteit in het openbaar bestuur

De MvT gaat thans in op het belang van de verantwoordelijkheid van de burgemeester voor het bevorderen van de integriteit en op het karakter (zorgplicht) van de rol. Het wetsvoorstel is voor het zomerreces naar de Tweede Kamer verzonden

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van een opmerking van het lid De Graaf (D66), toe dat hij de verhouding tussen het ook voor lokale politieke partijen geldende giftenreglement van de Wet financiering politieke partijen en de toekomstige regeling van de financiering van lokale politieke partijen in het nog in te dienen wetsvoorstel zal bezien en de Kamer daarover zal informeren (T01685)

Kamerdebat 26-02-2013

32 752 Regels inzake de subsidiëring en het toezicht op de financiën van politieke partijen (Wet financiering politieke partijen)

De Eerste Kamer wordt in het najaar over de stand van zaken geïnformeerd.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Schouwenaar (VVD), toe de ontwikkelingen rond de overdracht van bevoegdheden aan bestuurscommissie te volgen (T01664)

Kamerdebat 29-01-2013

33 017 Afschaffing bevoegdheid gemeentebesturen om deelgemeenten in te stellen

Afhankelijk van tijdige definitieve besluitvorming in Amsterdam en Rotterdam over het nieuwe bestel, zullen de beide Kamers in het najaar 2013 worden geïnformeerd.

De Minister zegt toe twee jaar na inwerkingtreding een eerste tussenevaluatie van de wet uit te zullen voeren en de Tweede Kamer daarover te informeren

Kamerdebat 14-09-2011

Wet revitalisering generiek toezicht (32 389)

De Tweede Kamer zal, na de inwerkingtreding per 1 oktober 2012, een tussenevaluatie ontvangen ca. twee jaar na de inwerkingtreding

De Minister zegt toe naar aanleiding van de reactie van het ROB de gemeenten te adviseren de taken integraal op te pakken.

Kamerdebat 22-05-2013 Decentralisaties op het terrein van ondersteuning, participatie en jeugd

De Tweede Kamer zal voor het herfstreces worden geïnformeerd.

De MP heeft toegezegd dat Minister BZK binnen enkele weken met een brief komt over decentralisatie die het informatieprotocol beschrijft voor overdracht van taken aan medeoverheden.

Kamerdebat 16-05-2013 Verantwoordingsdebat

De Tweede Kamer zal na het zomerreces worden geïnformeerd.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Vliegenthart (SP), toe een reactie op de aanbevelingen van de GRECO te zullen geven en daarbij aan te geven wat wordt overgenomen en wat niet, inclusief de argumenten daarvoor (T01681)

Kamerdebat 26-02-2013

32 752 Regels inzake de subsidiëring en het toezicht op de financiën van politieke partijen (Wet financiering politieke partijen)

Uitstelbericht is op 2 juli 2013 aan de Eerste Kamer verzonden. De Eerste Kamer wordt na de zomer 2013 geïnformeerd.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Koole (PvdA) en De Graaf (D66), toe de adviezen van de Commissie toezicht financiën politieke partijen die hij niet opvolgt openbaar te maken, tenzij het gaat om «veiligheidsadviezen» (art. 35, lid 3, sub b). Tevens zegt hij toe de Kamer per brief te zullen informeren over het onderwerp van de openbaarmaking van adviezen van de commissie (T01683)

Kamerdebat 26-02-2013

32 752 Regels inzake de subsidiëring en het toezicht op de financiën van politieke partijen (Wet financiering politieke partijen)

Uitstelbericht is op 3 juli 2013 aan de Eerste Kamer verzonden. De Eerste Kamer wordt na de zomer 2013 geïnformeerd.

De Minister zegt toe de Tweede Kamer komend voorjaar bij brief te informeren over de stappen om te komen tot een standpunt op het rapport «Vertrouwen, verdelen, verantwoorden».

Brief TK van 7 februari 2012, Herijking gemeentefonds en Rfv-rapport

Bij brief van 7 september 2012 is gemeld dat het rapport nadrukkelijk bij het vervolg van de herijking van het gemeentefonds betrokken wordt. Over de uitkomst van dat traject wordt de Tweede Kamer naar verwachting in de tweede helft van 2013 geïnformeerd.

De Minister zegt toe het IPO te vragen of het in de rest van Nederland wil sonderen hoe men tegenover landsdeelvorming staat, opdat daar een vergelijkbare discussie op gang kan komen. Dit traject zal niet eerder dan in een volgende kabinetsperiode zijn beslag krijgen, maar het kan al wel worden doorlopen.

Kamerdebat 21-05-2013

Debat over de visie op de bestuurlijke inrichting van Nederland

De brief aan het IPO is begin juli verzonden met het verzoek een inventarisatie naar bestaande samenwerking uit te voeren. Naar verwachting kan de Tweede Kamer in het najaar geïnformeerd worden over de uitkomsten van die inventarisatieronde.

De Minister zegt toe de overwegingen om niet tot erkenning van het Nedersaksisch onder deel III te komen nog eens op een rij te zetten en de Kamer hierover te informeren

Kamerdebat 29-05-2013

Wet gebruik Friese taal (33 335)

Naar verwachting wordt de Tweede Kamer in het najaar 2013 geïnformeerd.

De Minister zegt toe de provincies uit te nodigen om zelf een inhoudelijke agenda te formuleren, desgewenst met ondersteuning van BZK, die tegelijk met het herindelingsvoorstel in de Kamer kan worden gepresenteerd. In dat geval krijgt de Kamer zowel het voorstel tot herindeling als een inhoudelijke agenda.

Kamerdebat 21-05-2013

Debat over de visie op de bestuurlijke inrichting van Nederland

Er wordt gewerkt aan de inhoudelijke agenda. De Minister heeft in het herindelingsontwerp aangekondigd dat hij een stuurgroep opricht die hieraan gaat werken. De provincies nemen deel aan die stuurgroep. Verder is een discussie met de ministeries opgestart over evt. extra taken van de provincies. De Tweede Kamer wordt hierover geïnformeerd als het wetsontwerp over de herindeling wordt ingediend bij de Tweede Kamer. Zie ook motie die correspondeert met deze toezegging.

De Minister zegt toe, op verzoek van het lid Bosma (PVV), te reageren op de frictiekosten. De Minister zal in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel van de Noordvleugelprovincie ingaan op de businesscase, inclusief de kosten.

Kamerdebat 21-05-2013

Debat over de visie op de bestuurlijke inrichting van Nederland

Er is een business case uitgevoerd die ingaat op onder meer de frictiekosten. Dit onderzoek is afgerond en de uitkomsten, ook die over de frictiekosten, zijn verwerkt in het herindelingsontwerp. Dit herindelingsontwerp ligt nu ter inzage en gaat pas na verwerking van zienswijzen en na ommekomst Raad van State naar de Tweede Kamer. Indiening bij Kamer moet worden verwacht in de eerste helft van 2014.

De Minister zegt een inspanningsverplichting toe tot het schenken van aandacht aan een robuust systeem van internetstemmen.

Kamerdebat 19-12-2012 Begroting BZK rest

Internetstemmen maakt geen onderdeel uit van de opdracht van de commissie onderzoek elektronisch stemmen in het stemlokaal maar zal apart worden onderzocht. Het streven is in het voorjaar van 2014 hierover te rapporteren.

De Minister is voornemens in 2013 een breed empirisch onderzoek te laten uitvoeren naar de ontwikkeling van het burgemeestersambt in de afgelopen decennia en de beleving van het ambt door burgemeesters zelf. Daarbij worden belanghebbende partijen betrokken, zoals in ieder geval het Nederlands Genootschap van Burgemeesters en het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De Tweede Kamer zal te zijner tijd hierover nader worden geïnformeerd.

Brief min BZK d.d. 28 januari 2013

Onderzoek is aanbesteed en wordt nog dit kalenderjaar voltooid. De Tweede Kamer wordt vervolgens over de uitkomsten geïnformeerd.

De Minister zegt toe de varianten voor het vaste bedrag uit het Gemeentefonds uiteen te zetten en de Kamer hierover te informeren

Kamerdebat 24-04-2013 Wijziging van de gemeentelijke indeling in een deel van de provincie Fryslân (33 496)

In de meicirculaire zijn gemeenten geïnformeerd over de financiële prikkel mbt de herindelingsmaatstaf. Daarnaast is afgesproken nader onderzoek te doen naar het vaste bedrag. Dit onderzoek is eind 2013 afgerond.

De Minister zegt toe dat ook bij de komende verkiezingen het mogelijk zal blijven zich te identificeren met een maximaal vijf jaar verlopen identiteitsdocument. De wijze waarop dit moet worden geregeld is onderwerp van gesprek met de Minister van Veiligheid en Justitie.

Kamerdebat 01-02-2012 Verkiezingsaangelegenheden

De Tweede Kamer zal hierover worden geïnformeerd bij de evaluatie van de gemeenteraadsverkiezingen. deze zal naar verwachting eind juni 2014 aan de Kamer worden gestuurd

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van een opmerking van het lid Koole (PvdA), toe te overwegen of de landelijke commissie die toezicht houdt op de financiering van landelijke politieke partijen ook toezicht kan houden op de naleving van de nog vast te stellen wetgeving voor het lokale niveau (T01684)

Kamerdebat 26-02-2013

32 752 Regels inzake de subsidiëring en het toezicht op de financiën van politieke partijen (Wet financiering politieke partijen)

De Eerste Kamer wordt eind 2013 geïnformeerd

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Koole (PvdA), toe de mogelijkheid van een instrumentondersteuning voor lokale politieke partijen ten behoeve van financiële rapportage te betrekken bij de voorbereiding van het wetsvoorstel dat de financiering van deze partijen regelt (T01688)

Kamerdebat 26-02-2013

32 752 Regels inzake de subsidiëring en het toezicht op de financiën van politieke partijen (Wet financiering politieke partijen)

De Eerste Kamer wordt eind 2013 geïnformeerd

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid De Graaf (D66), toe de lacune van kandidaten die zich hebben afgesplitst, zich niet als vereniging organiseren en daardoor niet (direct) onder de wet vallen, bij een volgende gelegenheid te dichten, wanneer dit in de praktijk voorkomt (T01687)

Kamerdebat 26-02-2013

32 752 Regels inzake de subsidiëring en het toezicht op de financiën van politieke partijen (Wet financiering politieke partijen)

De Eerste Kamer wordt eind 2013 geïnformeerd

De Minister zegt toe te bezien of er een publieksversie van de Kieswet gemaakt kan worden.

Kamerdebat 06-03-2013

33 268 Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming

De Tweede Kamer wordt begin 2014 geïnformeerd

De Minister zegt toe op verzoek van de heer Schouw (D66) om in de 2deconsultatieperiode met de provincies die betrokken zijn bij de vorming van het nieuwe landsdeel Randstad ook een inhoudelijke economische agenda te bespreken.

Kamerdebat 19-12-2012 Begroting BZK rest

Hieraan wordt gewerkt. De toezegging is inmiddels ingehaald door de motie Schouw c.s., waarin de Minister gevraagd wordt om tegelijk met de indiening van het wetsontwerp een inhoudelijke agenda voor de nieuwe provincie aan de Kamer te sturen. Indiening van het wetsontwerp bij de Tweede Kamer is voorzien voor eerste helft 2014.

De Minister zegt toe volwaardige wetten in te dienen met betrekking tot het einddoel van vijf landsdelen

Kamerdebat 19-12-2012 Begroting BZK rest

De eerste wet is in voorbereiding; het herindelingsontwerp voor de samenvoeging Flevoland, Noord-Holland en Utrecht is op 17 juni jl. ter inzage gelegd. Tot en met 16 oktober kunnen zienswijzen worden ingediend. Het wetsontwerp zal naar verwachting in de eerste helft 2014 aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

De Minister zegt de Eerste Kamer toe, naar aanleiding van een vraag van het lid De Vries-Leggedoor, dat het kernenbeleid van de nieuwe gemeente en de gevolgen hiervan voor de inwoners onderdeel zal vormen van de voor 2013 beoogde evaluatie van de herindeling Súdwest Fryslân (T01199)

Kamerstukken II 2009/10, 31840/32 242/32 246, C, p. 10

Het kernenbeleid en de gevolgen daarvan voor de inwoners wordt meegenomen in de evaluatie, welke in 2013 zal worden afgerond. Begin 2014 ontvangt zowel de Eerste Kamer als de Tweede Kamer het eindrapport.

De Minister zegt toe bij de evaluatie van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 het onderzoek naar de toegankelijkheid van stemlokalen te herhalen om te meten wat de vorderingen zijn

Brief aan TK d.d. 17 januari 2013

De Tweede Kamer zal over deze toezegging worden geïnformeerd bij de evaluatie van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014. Naar verwachting zal de Tweede Kamer dus eind juni 2014 worden geïnformeerd

De Minister neemt zich voor de waterschapsverkiezingen te organiseren op basis van de Kieswet. Aangezien deze verkiezingen nu plaatsvinden op grond van de Waterschapswet, dient de Kieswet veranderd te worden.

Kamerdebat 19-12-2012 Begroting BZK rest

De Tweede Kamer wordt begin 2015 geïnformeerd

De Minister zegt toe de werking van de wet, binnen de jaarschijven die het indienen van jaarverslagen en de controle daarop van accountants met zich meebrengen, na de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen te evalueren

Kamerdebat 25-01-2012

Wet financiering politieke partijen (32 752) + Wijziging van de Wet subsidiëring politieke partijen met het oog op verlaging van de subsidies (31 906) 1e termijn

De Minister van BZK neemt de toezegging mee in de evaluatie die, uitgaande van een verwachte inwerkingtreding van de wet per 1 januari 2013, eind 2017 zal worden afgerond.

De Minister zegt toe dat de evaluatie aandacht zal schenken aan de aanwijzing van lokale afdelingen als neveninstellingen en het eventueel doorsluizen van giften aan lokale afdelingen naar landelijke partijen.

Kamerdebat 25-01-2012

Wet financiering politieke partijen (32 752) + Wijziging van de Wet subsidiëring politieke partijen met het oog op verlaging van de subsidies (31 906) 1e termijn

De Minister van BZK neemt de toezegging mee in de evaluatie die, uitgaande van een verwachte inwerkingtreding van de wet per 1 januari 2013, eind 2017 zal worden afgerond.

De Minister zegt toe als onderdeel in de evaluatie van de wet mee te nemen in hoeverre de toezichthouders sectorspecifieke instructies en meetlatten, eventueel onder een andere benaming, alsnog toepassen.

Kamerdebat 14-09-2011

Wet revitalisering generiek toezicht (32 389)

De Minister van BZK neemt de toezegging mee in de evaluatie die daartoe wordt opgesteld. Einddatum van de evaluatie is 1 oktober 2017

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Bijsterveld (CDA), toe de keuze voor het sanctiestelsel te betrekken bij de evaluatie van de wet (T01686)

Kamerdebat 26-02-2013

32 752 Regels inzake de subsidiëring en het toezicht op de financiën van politieke partijen (Wet financiering politieke partijen)

De Eerste Kamer wordt eind 2017 geïnformeerd

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Koole (PvdA), toe bij de evaluatie over vijf jaar het principe van gelijkheid van kansen mee te wegen en te bezien of dit tot een giftenmaximum moet leiden (T01682)

Kamerdebat 26-02-2013

32 752 Regels inzake de subsidiëring en het toezicht op de financiën van politieke partijen (Wet financiering politieke partijen)

De Eerste Kamer wordt eind 2017 geïnformeerd.

De Minister zegt toe met een voorstel te komen om invulling te geven aan art. 12a Statuut; regering streeft naar 1 januari 2011 (toezegging gedaan door MinJus Hirsch Ballin)

Kamerdebat 12-04-2010 Staatkundige verhoudingen Koninkrijk

Tijdens het Koninkrijksberaad in juni is in het kader van de Koninkrijksconferentie van maart 2014 besloten dat de werkgroepen gereactiveerd worden. De werkgroep geschilbeslechting heeft o.m. tot taak een rijkswet op grond van artikel 12a Statuut voor te bereiden.

In april 2014 wordt een verslag aan de Eerste en Tweede Kamer gezonden.

De Minister zegt de Eerste Kamer toe, naar aanleiding van een vraag van het lid Swagerman (VVD), diens suggesties inzake horizontale werking en notificatieplicht te betrekken bij het wetsvoorstel tot wijziging van artikel 13 Grondwet (31.570) (T01442)

Kamerdebat 07-02-2012 Kabinetsreactie van 24 oktober 2011 (TK 31 570, nr. 20) op het advies van de Staatscommissie Grondwet (31 570)

22-02-2013 De consultatie is afgerond op 1 februari 2013. Het kabinet zal het wetsvoorstel voor het zomerreces 2013 voorleggen aan de Raad van State.

De Minister zegt de Eerste Kamer toe, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Bijsterveld (CDA), dat het gebruik van het wettelijke inlichtingenrecht door het College voor de Rechten van de Mens wordt geëvalueerd (T01425)

Kamerdebat 15-11-2011 Wetsvoorstel 32 467 Wet College voor de rechten van de mens

De Eerste Kamer zal twee jaar na de oprichting van het College voor de Rechten van de Mens, in 2014, door middel van een evaluatie worden geïnformeerd over het gebruik van het wettelijk inlichtingenrecht door het College.

De Minister zegt de Eerste Kamer toe, naar aanleiding van een vraag van het lid De Boer (GroenLinks), toe bij de evaluatie na twee jaar te onderzoeken wat het College voor de Rechten van de Mens niet heeft kunnen uitvoeren vanwege beperkingen in de financiële capaciteit, en daarbij te bepalen wat de structurele financieringsbehoefte is (T01423)

Kamerdebat 15-11-2011 Wetsvoorstel 32 467 Wet College voor de rechten van de mens

De Eerste Kamer zal twee jaar na de oprichting van het College voor de Rechten van de Mens, in 2014, een evaluatie ontvangen van de financiële positie van het College.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Ten Horn (SP), toe om een Koninklijk Besluit dat ziet op het vervallen van de rijkswet financieel toezicht ook voor te hangen bij de Eerste Kamer (T01220)

Kamerdebat 06-07-2010 Consensus rijkswetsvoorstellen (32 017 t/m 320020, 32 026, 32 041, 32 178 en 32 179, 32 186, 32 213)

De toezegging wordt actueel als op grond van een evaluatie voor 10 oktober 2015 wordt besloten dat de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten kan vervallen. Een daartoe strekkend ontwerpbesluit zal ook aan de Eerste Kamer worden gezonden.

De Minister zegt de Eerste Kamer toe, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Bijsterveld (CDA), dat bij de evaluatie over vijf jaar wordt beoordeeld of de balans van grondrechten daadwerkelijk is gerealiseerd (T01424)

Kamerdebat 15-11-2011 Wetsvoorstel 32 467 Wet College voor de rechten van de mens

De Eerste Kamer zal vijf jaren na de oprichting van het College voor de Rechten van de Mens, in 2016, door middel van een evaluatie worden geïnformeerd over de eventuele realisatie van een balans van grondrechten.

De Minister zegt de Eerste Kamer toe, naar aanleiding van een vraag van het lid Schrijver (PvdA), toe te evalueren of de gelijkebehandelingsfunctie goed is ingebed bij het College voor de Rechten van de Mens (T01421)

Kamerdebat 15-11-2011 Wetsvoorstel 32 467 Wet College voor de rechten van de mens

De Eerste Kamer zal vijf jaren na de oprichting van het College voor de Rechten van de Mens, in 2016, door middel van een evaluatie worden geïnformeerd over de inbedding van de gelijkebehandelingsfunctie bij het College.

De Minister zegt de Eerste Kamer toe, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Engels (D66), De Boer (GroenLinks) en Kox (SP), dat bij de evaluatie over 5 jaar wordt meegenomen of het College voor de Rechten van de Mens oordeels- en de procesbevoegdheid moet krijgen (T01422)

Kamerdebat 15-11-2011 Wetsvoorstel 32 467 Wet College voor de rechten van de mens

De Eerste Kamer zal vijf jaren na de oprichting van het College voor de Rechten van de Mens, in 2016, door middel van een evaluatie worden geïnformeerd over een mogelijke oordeels- en procesbevoegdheid van het College.

De Minister zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Lokin-Sassen (CDA), toe de formulering van de artikel 93 en 94 Grondwet te betrekken in een meer integrale grondwetsherziening (31 570) (T01443)

Kamerdebat 07-02-2012 Kabinetsreactie van 24 oktober 2011 (TK 31 570, nr. 20) op het advies van de Staatscommissie Grondwet (31 570)

Deze toezegging betreft een «voorwaardelijke toezegging» en heeft betrekking op een algehele herziening van de Grondwet. De uitvoering van deze toezegging zal op langere termijn worden meegenomen.

B.2 Uitgevoerde toezeggingen

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

De Minister zegt de Tweede Kamer toe een nota van wijziging in te dienen om de inwerkingtredingdatum te wijzigen van 1 september naar 18 september 2012. Doel is de EK iets meer ruimte te bieden de wet voor het aantreden van de nieuwe TK te aanvaarden

Kamerdebat 02-07-2012

Wet aanpassing uitkeringsduur Appa (33 298)

Afgedaan. Op 3 juli 2012 is over het wetsvoorstel met nota van wijzing gestemd. Het wetsvoorstel 33 298 is met algemene stemmen aangenomen

De Staatssecretaris zegt toe de oorzaken van het aftreden van wethouders te onderzoeken. Deze resultaten worden betrokken bij het formuleren van criteria voor de meting van de staat van het lokale bestuur die over drie jaar zal plaatsvinden.

Kamerdebat 12-03-2009

Staat van dualisering

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 25 oktober 2012 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 33 400-VI, nr. 5)

De Minister zegt de Eerste Kamer toe, naar aanleiding van een vraag van het lid Hendrikx, dat het streven is het aantal dubbelbenoemingen zo beperkt mogelijk te houden en dat het niet in de rede ligt het maximale aantal van tien dubbelbenoemingen voortdurend vol te maken (T01153)

Handelingen I 2009/10, nr. 25 – blz. 1051 (13 april 2010)

Deze toezegging is opgenomen in het regulier beleid van BZK. Bij nieuwe benoemingen zal hier rekening mee gehouden worden.

De Minister zegt toe de vastgestelde verkorting van de uitkeringsduur daadkrachtig te communiceren naar betrokkenen en de buitenwereld

Kamerdebat 11-09-2012

Wet aanpassing uitkeringsduur Appa (33 298)

Afgedaan. De verkorting van de Appa-uitkeringsduur is na aanvaarding door de Eerste Kamer door middel van een persbericht bekend gemaakt. Inmiddels zijn alle betrokken ambtsdragers door middel van een circulaire geïnformeerd.

De Minister zegt toe een brief aan de Tweede Kamer te sturen inzake het eigendom/houderschap van koninklijke onderscheidingen en wat te doen bij de handel in en het oneigenlijk gebruik van onderscheidingen

Kamerdebat 08-02-2012

Verzamel overleg BiZa-onderwerpen

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 27 februari 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 24 827, nr. 17)

De Minister zegt toe op grond van de ingediende motie Schouw over deze kwestie in gesprek te gaan met het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) en de Tweede Kamer over de uitkomsten van dit gesprek te informeren

Kamerdebat 12-02-2013

VAO Agressie en geweld tegen publieke ambtsdragers

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 2 april 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 28 684, nr. 373)

De Minister zegt toe, mocht blijken dat de heer Klein (50Plus) bij Minister Blok aan het verkeerde adres is, te zorgen dat het kabinet met een brief komt als reactie op de motie van de heer Klein

Kamerdebat 19-12-2012

Begroting BZK rest

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 19 december 2012 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 33 400-VII, nr. 37)

De Minister zegt toe, aangezien het verdubbelen van de strafeis eenaangelegenheid voor de Minister van Veiligheid en Justitie is, de Minister van Veiligheid en Justitie te vragen om de Kamer per brief te informeren op dit punt.

Kamerdebat 19-12-2012

Begroting BZK rest

Afgedaan. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de toezegging is overgedragen aan het Ministerie van VenJ

De Minister zegt toe na te gaan of er kwantitatieve doelen aan het beleid verbonden kunnen worden en zal de Tweede Kamer hierover in de halfjaarlijkse rapportages van het programma Veilige Publieke Taak informeren

Kamerdebat 30-01-2013

Agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers en overheidsmedewerkers

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 15 mei 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 28 684, nr. 381)

De Minister zegt toe om in de volgende rapportage over Veilige Publieke Taak aandacht te besteden aan de rol van de ouders daarbij en aan het voornemen hen daarbij te betrekken en de Tweede Kamer hierover te informeren.

Kamerdebat 12-02-2013

VAO Agressie en geweld tegen publieke ambtsdragers

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 15 mei 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 28 684, nr. 381)

De Minister zegt toe in de volgende voortgangsrapportage van het programma Veilige Publieke Taak aandacht te besteden aan het grensvlak tussen burgerschap in het algemeen en VPT en de Tweede Kamer hierover te informeren

Kamerdebat 30-01-2013

Agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers en overheidsmedewerkers

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 15 mei 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 28 684, nr. 381)

De Minister zegt toe dat de Tweede Kamer medio 2010 een brief over de nieuwe regeling voor het Rijk, inclusief de politietop ontvangt. De Tweede Kamer ontvangt eind 2010 een brief over de regelingen bij de gemeenten en provincies. (stroomlijnen, verduidelijken, harmoniseren van de regelingen die er zijn op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau).

Kamerdebat 13-01-2010

Regelingen t.a.v. declaraties van bewindspersonen, bestuurders en ambtenaren

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 16 april 2012 en 6 juni 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 28 479, nr. 59 en 28 479, nr. 61)

De Minister zegt toe op verzoek van Kamerlid Van Raak (SP) de expertgroep klokkenluiders uit te nodigen voor een gesprek. Na consultatie van kabinet, adviespunt en analyse van verhouding met de tot Kamer ingestelde structuren zal de Minister rapporteren over de uitkomst hiervan alvorens hij een definitief besluit neemt.

Kamerdebat 19-12-2012

Begroting BZK rest

Afgedaan. De Minister heeft na informeel overleg met het lid van Raak over de voorgenomen subsidieverstrekking aan de Expertgroep besloten de subsidie te verlenen. Het lid van Raak is hiermee akkoord gegaan.

De Minister zegt toe desnoods te zullen zoeken naar dekking gezien de urgentie van de steun aan Klokkenluiders.

Kamerdebat 19-12-2012

Begroting BZK rest

Afgedaan. De Minister heeft na informeel overleg met het lid van Raak over de voorgenomen subsidieverstrekking aan de Expertgroep besloten de subsidie te verlenen. Het lid van Raak is hiermee akkoord gegaan.

De Minister zegt toe informatie over daders van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak te achterhalen en de Tweede Kamer hierover in de halfjaarlijkse rapportage van het programma Veilige Publieke Taak te informeren

Kamerdebat 30-01-2013

Agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers en overheidsmedewerkers

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 15 mei 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 28 684, nr. 381)

De Minister zegt toe bij de gemeenten te zullen polsen of er behoefte bestaat aan een gezamenlijke agenda van gemeenten rond modern burgerschap. Het is volgens de Minister van belang dat burgers verantwoordelijkheid nemen voor het eigen bestaan en voor de eigen leefomgeving. Dat is juist een van de sleutels voor hoe we met een compactere overheid niet minder overheidstaken kunnen doen, maar die wel beter kunnen behartigen. Het is zichtbaar dat dit op verschillende terreinen, zoals corporaties, pensioenen en ontwikkelingen in de wijken, kan werken en verschil maakt.

Kamerdebat 02-12-2010

Begroting Binnenlandse Zaken (onderdeel BiZa en Volkshuisvesting)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 22 juni 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 29 614, nr. 33)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer nader te zullen informeren over de uitvoering van de voornemens uit de notitie Integratie, binding en burgerschap.

Kamerdebat 21-09-2011

Algemene Politieke Beschouwingen

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 22 juni 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 29 614, nr. 33)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer (voor de zomer van 2012), nadat de interbestuurlijke stuurgroep mGBA over de aanbevelingen heeft geadviseerd, een reactie te doen toekomen op het rapport en de aanbevelingen

Brief TK d.d. 21 mei 2012

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 juli 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 27 859, nr. 60)

De Minister zegt toe de Kamer de komende tijd op de hoogte te houden van de stand van zaken met betrekking tot het afschaffen van kinderbijschrijving(en) in het paspoort van de ouders per 26 juni 2012

Brief TK d.d. 12 maart 2012

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 8 juni 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 25 764, nr. 63)

De Minister zegt toe na kennis te hebben genomen van de adviezen van de stuurgroep mGBA, de Tweede Kamer te informeren over de stand van zaken van het programma mGBA en eventueel genomen naderemaatregelen

Brief TK d.d. 5 juli 2012

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 12 november 2012 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 27 859, nr. 61)

De Minister zegt toe om de efficiëntie van de huidige werkwijze van de verschillende instanties waar discriminatie gemeld kan worden mee tenemen in de evaluatie van de Wet adv, en de Tweede Kamer daar voor de zomer 2012 over te berichten

Kamerdebat 17-04-2012

Discriminatie

Afgedaan. De verantwoordelijkheid van de toezegging is op 30 november 2012 overgedragen aan de Minister van SZW.

De Minister zegt de Eerste Kamer toe, naar aanleiding van opmerkingen van de leden Holdijk (SGP), Huijbregts-Schiedon (VVD) en Klever (PVV), dat het voorstel tot wijziging van de Paspoortwet, dat tevens moet voorzien in een meer definitieve regeling van het heffen van rechten voor de identiteitskaart, in de eerste helft van 2012 bij de Tweede Kamer wordt ingediend (T01390)

Kamerdebat 11-10-2011

Heffing rechten voor Nederlandse identiteitskaart

Afgedaan. Het wetsvoorstel is op 17 oktober 2012 aan de Tweede Kamer gezonden (TK 2012–2013, 33 440, R1990). De Eerste Kamer is op 22 april 2013 per brief geïnformeerd (EK 2012–2013, 33 400-VII, nr. D)

De Minister zegt de Eerste Kamer toe, naar aanleiding van een vraag van het lid De Boer (GroenLinks), dat de afschaffing van de afname van vingerafdrukken ten behoeve van de identiteitskaart wordt meegenomen in het wetsvoorstel tot wijziging van de Paspoortwet, dat in de eerste helft van 2012 wordt ingediend (T01391)

Kamerdebat 11-10-2011

Heffing rechten voor Nederlandse identiteitskaart

Afgedaan. Het wetsvoorstel is op 17 oktober 2012 aan de Tweede Kamer gezonden. De Eerste Kamer is op 22 april 2013 per brief geïnformeerd (EK, 2012–2013, 33 400-VII, nr. D)

De Minister zegt toe een afschrift naar de Kamer te sturen van een lopend onderzoek naar de vraag of er gegevens zijn opgehaald en waarover een definitief uitsluitsel deze week wordt verwacht

Kamerdebat 15-01-2013

Mondelinge vraag van het lid VOORTMAN (GroenLinks) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over een ernstig beveiligingslek op de website van DigiD (NRC, 9 januari 2013)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 27 februari 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 26 643, nr. 267)

De Minister zegt toe dat er een brief (beschouwing) komt over nut (doelmatigheid) vd registratie vd tweede (vreemde) nationaliteit met name met oog van tweede/ derde / vierde generatie emigranten. Het is aan de Kamer om te beslissen over de wenselijkheid van de registraties.

Kamerdebat 13-04-2011

Modernisering GBA

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 14 februari 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 33 219, nr. 8)

De Minister zegt toe vóór de stemmingen op dinsdag 16 april 2013 de Tweede Kamer te informeren dmv een brief waarin ingegaan wordt op de plaatsonafhankelijke bijhouding en de daarmee verbonden vraagstukken ten aanzien van realtime dienstverlening en kosten.

Kamerdebat 09-04-2013

Wet basisregistratie personen (33 219) 1e termijn

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 15 april 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 33 219, nr. 26)

De Minister zegt toe de Kamer dmv een brief van de Minister van VenJ, mede ondertekend door de Minister van BZK te informeren over zelfstandige strafbaarstelling identiteitsfraude

Kamerdebat 10-04-2013 Toekomstbestendigheid identiteits-infrastructuur

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 15 april 2013 door min V&J, mede namens min BZK, per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 26 643, nr. 273)

De Minister van BZK zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Strik (GroenLinks), toe om de Kamer middels een brief te informeren over de opslag dan wel vernietiging van vingerafdrukken die door de burger (ten overvloede) zijn afgegeven ter verkrijging van een paspoort (T01519)

Kamerdebat 17-05-2011

Beleidsdebat over digitale dataopslag en -uitwisseling (EPD/ELD/EKD)/ privacy – verslag schriftelijk overleg over kabinetsreactie Brouwer-Korf

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 22 april 2013 per brief geïnformeerd (EK 2012–2013, 33 400-VII, nr. D)

De Minister zegt toe de gevraagde rapportage nav motie Schouw Inzicht kerken in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) voor het mei-reces 2013 naar de Kamer te zenden zodat de Kamer op basis daarvan een oordeel kan vellen.

Kamerdebat 19-12-2012

Begroting BZK rest

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 april 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 27 859, nr. 63)

De Minister zegt toe toe te zien op de verdere implementatie van de maatregelen naar aanleiding van de gateway review en de voortgang van het programma en de Tweede Kamer daarover begin 2013 opnieuw te informeren.

Brief TK d.d. 12 november 2012

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 24 mei 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 27 859, nr. 65)

De Minister zegt toe schriftelijk te reageren op hoe de registratie van mensen die ten onrechte niet geregistreerd zijn kan worden verbeterd.

Kamerdebat 06-03-2013

Huisvesting EU arbeidsmigranten

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 24 mei per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 27 859, nr. 65)

De Minister zegt toe over de uitwerking van de digitale overheid in 2017 de Kamer binnenkort te informeren

Brief TK d.d. 2 april 2013

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 23 mei 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 26 643, nr. 280)

De Minister zegt toe de Kamer het advies van de Landsadvocaat te zullen sturen omtrent de vraag of bij een aanbesteding bedrijven die gevestigd zijn in de Verenigde Staten kunnen worden uitgesloten

Kamerdebat 10-04-2013 Toekomstbestendigheid identiteits-infrastructuur

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 16 april 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 26 643, nr. 274)

De Minister zegt toe de Kamer in het derde kwartaal van 2012 te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de genomen kwaliteitsmaatregelen inzake de ICT-beveiligingsassessments DigiD

Brief d.d. 2 februari 2012 (kst 26 643, nr. 224)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 30 oktober 2012 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 26 643, nr. 256)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer een voortgangsrapportage over de Webrichtlijnen na de zomer 2012 toe te sturen. Indien nodig, wordt de voorbereiding van de regelgeving gestart voor het naleven van Webrichtlijnen door gemeenten, zodat de AmvB per 1 januari 2013 klaar is. Specifiek wordt ook gekeken naar de Webrichtlijnen in relatie tot kleurenblindheid.

Kamerdebat 01-03-2012

ICT-onderwerpen

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 28 november 2012 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 26 643, nr. 260)

De Minister zegt toe op verzoek van Kamerlid Schouw de Tweede Kamer te informeren over de inzet van ABD interimpool in relatie tot mogelijke marktverstoring (bijvoorbeeld bij hogescholen en universiteiten)

Kamerdebat 27-06-2012

Jaarverslagen 2011 en Slotwetten op het gebied van Binnenlandse Zaken

Afgedaan. De toezegging is in september 2012 in een bilateraal gesprek afgedaan.

De Minister zegt toe de Tweede Kamer rond de zomer van 2012 te informeren door middel van een voortgangsbericht

Kamerdebat 06-12-2011

AO Grensoverschrijdende samenwerking

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 12 oktober 2012 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 32 851, nr. 3)

De Minister zegt toe in het kabinetsstandpunt op de SiSa-evaluatie aandacht te besteden aan het sanctiebeleid, waaronder terugvorderingen

Kamerdebat 27-06-2012

Jaarverslagen 2011 en Slotwetten op het gebied van Binnenlandse Zaken

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 13 juli 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 33 000-B, nr. 16)

De Staatssecretaris zegt toe terug te komen bij de Tweede Kamer op de EMU (Economische en Monetaire Unie) (Iv3)-kwartaalrapportages, na het Bestuurlijk Overleg Financiële Verhouding (BOFV) van april 2010. Met name op de mogelijkheid het aantal rapportages terug te brengen of gebruik te maken van deelverzamelingen (bijvoorbeeld alleen 100.000+).

Kamerdebat 23-11-2009

Gemeente- en Provinciefonds

Afgedaan. De toezegging is meegenomen in de wet HOF die per 1 januari 2014 in werking zal treden

De Minister zegt toe de Tweede Kamer te rapporteren over de uitkomsten van het onderzoek inzake nieuw model stembiljet

Brief TK d.d. 24 oktober 2011

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 28 augustus 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 33 000 VII, nr. 126)

De Minister zegt toe op verzoek van de heer Schouw (D66) in januari met een brief te komen over de wijze waarop de fusie van de gemeentes Naarden en Bussum opnieuw in gang moet worden gebracht.

Kamerdebat 19-12-2012

Begroting BZK rest

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 14 februari 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 32 280, nr. 14)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de open overlegfase binnen de procedure tot samenvoeging van de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht

Kamerdebat 19-12-2012

Begroting BZK rest

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 1 februari 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 33 047, nr. 6)

De Minister zegt toe aanvullende informatie te verzamelen op basis waarvan een definitief oordeel kan worden gevormd over de derivatenpositie van Groningen Seaports.

Brief antwoorden KV lid Omtzigt door de Minister van Financiën d.d. 16 november 2012 met kenmerk BZ/2012/654/U en brief van Minister van Financiën d.d. 4 april jl. met kenmerk 2013–208180

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 19 april 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 2081)

De Minister zegt toe een ambtsbericht te vragen aan zowel burgemeester Hoes van Maastricht als aan commissaris Bovens van de provincie Limburg. Het resultaat zal de Tweede Kamer worden toegezonden.

Kamerdebat 11-12-2012

Mondelinge vraag van het lid TAVERNE (VVD) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over hoge vergoedingen voor het verplaatsen van woonwagens door de gemeente Maastricht aan bewoners van woonwagenpark Vinkenslag (Nos.nl, 10 december 2012)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 29 januari 2013 mede namens min W&R per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 33 400-VII, nr. 55)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer op korte termijn te informeren over het tijdschema van de onderhandelingen over de verordening, alsmede over de mogelijkheid van prejudiciële toetsing van de verordening bij het Hof van Justitie

Kamerdebat 11-12-2012

EU-voorstel: Verordening statuut en financiering Europese politieke partijen en stichtingen

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 18 december 2012 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 22 112, nr. 1529)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer tussentijds op de hoogte te houden van de voortgang van de onderhandelingen.

Kamerdebat 11-12-2012

EU-voorstel: Verordening statuut en financiering Europese politieke partijen en stichtingen

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 18 februari 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 22 112, nr. 1572)

De Minister zegt toe op verzoek van de heer Schouw (D66) om in de decentralisatienota/beleidskader de 3 opties voor gemeentelijke opschaling (ondanks een voorkeur voor de optie «herindeling») evenwichtig te benaderen zodat een breed debat hierover mogelijk blijft.

Kamerdebat 19-12-2012

Begroting BZK rest

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 19 februari 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 33 400-VII, nr. 59)

De minster zegt toe, op verzoek van mevr. Toorenburg (CDA), dedemocratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen ook te betrekken in deze decentralisatienota/dit beleidskader

Kamerdebat 19-12-2012

Begroting BZK rest

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 15 maart 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 28 750, nr. 52)

De Minister zegt toe in voorjaar 2013 een notitie op te stellen over de aanpak decentralisatie 2013. In overeenstemming met de mening van de heer Heijnen (PvdA) zullen «zoveel mogelijk (financiële) ontschotting», «het bij elkaar brengen van taken» en «één bestuursorgaan» de oriëntatiepunten zijn.

Kamerdebat 19-12-2012

Begroting BZK rest

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 19 februari 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 33 400-VII, nr. 59)

De Minister zegt toe op verzoek van de heer Schouw (D66) in april/mei de vernieuwing van het herindelingskader te bespreken.

Kamerdebat 19-12-2012

Begroting BZK rest

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 28 mei 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 28 750, nr. 53)

De Minister zegt toe het CPB te vragen bij de uitwerking van de motie Schouw ook te kijken naar het sociaal akkoord en de Kamer hierover te informeren

Kamerdebat 24-04-2013

Samenvoeging van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude (33 482)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 26 april 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 33 400-B, nr. 16)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer onderbouwd te informeren in het geval het kabinet een provinciaal herindelingadvies niet overneemt, met daarbij de overwegingen van het kabinet om het advies niet over te nemen

Brief «Gemeentelijke herindeling» d.d. 2 april 2012

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 28 mei 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 28 750, nr. 53)

De minster zegt toe in het nieuwe Beleidskader gemeentelijke herindeling nader in te gaan op het feit dat, indien en voor zover gemeenten het onderling niet eens worden over een gemeentelijke herindeling in de regio, er een taak is weggelegd voor de provincie en de Kamer deze te zullen doen toekomen

Brief TK d.d. 13 maart 2013

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 28 mei 2013 per brief geínformeerd (TK 2012–2013, 28 750, nr. 53)

De Minister zegt toe op verzoek van de heer Heijnen (PvdA) om, op zijn vroegst in het voorjaar 2013, met de voor- en tegenstanders van elektronisch stemmen om de tafel te gaan zitten

Kamerdebat 19-12-2012

Begroting BZK rest

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 26 april 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 33 268, nr. 20)

De Minister zegt toe bij evaluatie van de eerstkomende verkiezingen opnieuw te kijken naar de handhaving van de 25% toegankelijkheidseis voor stemlokalen.

Kamerdebat 01-02-2012 Verkiezingsaangelegenheden

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 17 januari 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 31 142, nr. 34)

De Minister zegt de Tweede Kamer toe te laten onderzoeken of ZBO's met eigen rechtspersoonlijkheid zich kunnen aansluiten bij rijksbrede infrastructuur. Dit moet namelijk worden bezien in het licht van het Europees recht, denk bijvoorbeeld aan de Europese aanbestedings- en mededingingsregels.

Brief TK d.d. 7 december 2011

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 8 oktober 2012 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 31 490 nr. 99)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer schriftelijk te informeren over de mogelijkheden van verplichte deelname van ZBO’s aan de rijksinfrastructuur

Kamerdebat 04-07-2012

Compacte Rijksdienst /Overheidsdienst-verlening

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 8 oktober 2012 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 31 490 nr. 99)

De Minister zegt toe, zo mogelijk voor zomer 2012, de Tweede Kamer nader te informeren over de Integratiewet Awgb en in het bijzonder over de daarin op te nemen uitzondering op het discriminatieverbod voor situaties waarin de volksgezondheid daartoe aanleiding geeft

Kamerdebat 19-01-2012

Evaluatie Algemene wet gelijke behandeling

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 12 juli 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 28 481, nr. 18)

In de Memorie van toelichting bij het voorstel tot wijziging van de Grondwet ter vermindering van het aantal Kamerleden zal worden ingegaan op de vraag of de rechtsstatelijke taken van het parlement in de knel komen.

Kamerdebat 01-12-2010

Begroting Binnenlandse Zaken (onderdeel BiZa en Volkshuisvesting)

Afgedaan. Het wetsvoorstel is op 11 augustus 2012 ingediend bij de Tweede Kamer (TK 2011–2012, 33 345, nr. 2)

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Kox, toe in de memorie van toelichting bij het voorstel tot grondwetswijziging houdende vermindering van het aantal kamerzetels in te zullen gaan op de verschillende modaliteiten, waaronder de variant van één Kamer (T01253).

Kamerdebat 07-12-2010

Algemene Politieke Beschouwingen (antwoord Regering)

Afgedaan. Het wetsvoorstel is op 11 augustus 2012 ingediend bij de Tweede Kamer

De Minister zegt de Eerste Kamer toe (nav opmerkingen leden Engels, Ter Horst, Kuiper en Schouwenaar, een brief te zullen sturen over de congruentie tussen het nog in te dienen wetsvoorstel 1%-huurverhoging en het onderhavige wetsvoorstel 5%-huurverhoging. De Minister stuurt de brief zodra het eerstgenoemde wetsvoorstel bij de Tweede Kamer wordt ingediend (T01533)

Kamerdebat 19-06-2012

Debat over het wetsvoorstel 33 129 (huurverhoging op grond van inkomen)

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 23 augustus 2012 per brief geïnformeerd (EK 2011–2012, 33 129, F).

De Minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de maatregelen die genomen zullen worden en de eventuele consequenties daarvan naar aanleiding van een onderzoek dat ingesteld zal worden door Morpho ten aanzien van het uitsluiten van het verstrekken van persoonsgegevens aan Amerikaanse autoriteiten. Dit onderzoek zal ten minste zes weken in beslag nemen.

Brief min BZK d.d. 4 juni 2012

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 14 december 2012 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 31 734, nr. 11)

De Minister zal de Tweede Kamer verslag uitbrengen over het verloop van de hoorzitting (Mensenrechtenraad in Genève) alsmede van de gedane aanbevelingen en de kabinetsreactie (uitvaardigen aan het Koninkrijk)

Brief d.d. 21 maart 2012, Rapportage UPR aan de VN-mensenrechtenraad

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 1 november 2012 door Minister BZ, mede namens min BZK, per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 26 150, nr. 127)

De Minister zegt toe om via de Rijksvertegenwoordiger een brief naar de leden van de eilandsraad te sturen over de strekking, het doel en de inhoud van dit voorstel (tot wijziging van de Grondwet)

Kamerdebat 09-10-2012

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het regelen van de betrokkenheid van hun algemeen vertegenwoordigende organen bij de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer (33 131)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 2 november 2012 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 33 131, nr. 14)

In jaarverslag (vanaf het jaarverslag over 2011): – rapporteren of en hoe reisafstand en leges effect hebben op de laagdrempeligheid van de Huurcommissie;- tussentijdse informatie geven over verkorte doorlooptijden en over realisatie van de efficiencyslag;- indien mogelijk: informeren hoe vaak er rechtstreeks naar de kantonrechter wordt gegaan door de verhuurder (i.p.v. eerst naar de Huurcommissie te gaan)

Kamerdebat 19-11-2009

Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (instelling van een landelijke huurcommissie (31 903)

Alle onderdelen in het onderwerp betreffende deze toezegging zijn opgenomen in het Jaarverslag 2011

De Minister zegt toe de Tweede Kamer (in het voorjaar van 2012) nader te rapporteren over scheefwonen op basis van deze CBS-statistiek.

Brief d.d. KV 2011057619 over «mogelijkheden voor onderzoek naar scheefwonen»

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 05 juli 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 32 847 nr. 27)

De Minister zegt toe de brieven over de voorgestelde Grondwetswijziging van de eilandbesturen van Caribisch Nederland voor het zomerreces 2012 aan te bieden aan de Tweede Kamer

Uitgaande brief «Antwoorden Kamervragen over de aanhoudende ontevredenheid op de BES-eilanden» d.d. 27 juni 2012

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 26 juni 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 33 131, nr. 6)

De Minister zegt toe dat de Rapportage FATF, indien mogelijk, ter inzage bij de griffie van de Tweede Kamer zal worden gelegd

Kamerdebat 26-10-2011

Begroting Koninkrijksrelaties (33 000 IV) rest

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 20 november 2012 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 2012D43338)

De Minister zegt toe om samen met de Staatssecretaris van Financiën (in de RMR) de problemen die de Belastingdienst ondervindt met financiële instellingen op Curaçao aan te kaarten

Kamerdebat 24-10-2012

Behandeling van de begroting Koninkrijksrelaties (33 400-IV) – 1e termijn

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 30 januari 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 33 400-IV, nr. 21)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren zodra de rapportage van het Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) over Curaçao openbaar is

Kamerdebat 24-10-2012

Behandeling van de begroting Koninkrijksrelaties (33 400-IV) – 1e termijn

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 20 november 2012 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 2012D43338)

De Minister zegt toe de beleidsreactie op de CFT-brief van 8 februari jl. binnen een maand na het Verzamel AO naar de Tweede Kamer te sturen

Kamerdebat 12-02-2013

Verzamel algemeen overleg Koninkrijksrelaties

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 18 maart 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 33 400-IV, nr. 24)

De Minister rapporteert de Tweede Kamer voor de zomer over de aanpak van concrete knellende regelgeving in de voortgangsrapportage bevolkingsdaling

Kamerdebat 19-01-2012

Bevolkingsdaling

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 03 juli 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 31 757 nr. 46)

De Minister zegt toe standpunt Kabinet over burgerschap (in mei 2012) naar de Tweede Kamer te zenden

Kamerdebat 06-03-2012

Wijkenaanpak

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 22 juni 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 29 614 nr. 33)

De Minister informeert de Tweede Kamer (voor de zomer) over de evaluatie van de Rotterdamwet en de Rotterdamwet 2.0

Kamerdebat 06-03-2012

Wijkenaanpak

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 18 juli 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 33 340 nr. 1)

De Minister zegt toe dat de Tweede Kamer een brief ontvangt over de ambities en beleidsvoornemens met betrekking tot sociale obligaties. De wijkondernemingen worden hierin betrokken.

Kamerdebat 17-11-2011

Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (inclusief onderdeel Integratie en onderdeel Volkshuisvesting) (33 000 VII) rest

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 24 oktober 2012 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 30 995 nr. 92)

De Tweede Kamer wordt geïnformeerd over de aanpak op het versterken en borgen van burgerparticipatie op basis van het Visitatierapport van Deetman in mei

Kamerdebat 02-02-2011

Voortgang Wijkenaanpak 2010

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 22 juni 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 29 614 nr. 33)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer in april 2012 de resultaten van het onderzoek naar de kosteneffectiviteit verhoging Rc-waarde ontvangen.

Kamerdebat 18-01-2012

Bouwbesluit 2012

De Tweede Kamer is op 08 juni 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 32 757 nr. 40)

De Minister zegt toe aan de Tweede Kamer om, op basis van nader overleg met de belanghebbende partijen, te komen met een voorstel voor de nadere invulling van de aansluitplicht op warmtenetten in het Bouwbesluit 2012.

Kamerdebat 18-01-2012

Bouwbesluit 2012

De Tweede Kamer is op 11 juni 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 32 757 nr. 39)

De Minister stuurt na het meireces een brief aan de Tweede Kamer over het stad- en dorpsvernieuwingsfonds

Kamerdebat 15-03-2012

VAO Wijkenaanpak

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 13 juli 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012 32 847 nr. 29)

De Minister zegt toe (aan het einde van het eerste kwartaal 2012) de Tweede Kamer te informeren over de stand van zaken en de mogelijkheden van een «revolving fund» ten behoeve van de aanpak krimpproblematiek en dorps- en stadsvernieuwing

Kamerdebat 17-11-2011

Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (inclusief onderdeel Integratie en onderdeel Volkshuisvesting) (33 000 VII) rest

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 13 juli 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 32 847 nr. 29)

De Minister zegt toe het idee, de gedachte voor een prijsvraag betaalbaarheid woningbouw, te bespreken met de bouwsector en de Tweede Kamer te informeren over de uitkomsten

Kamerdebat 17-11-2011

Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (inclusief onderdeel Integratie en onderdeel Volkshuisvesting) (33 000 VII) rest

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 28 juni 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 32 847 nr. 25)

De Minister informeert de Tweede Kamer (voor de zomer) over de mogelijkheden van een stads- en dorpsvernieuwingsfonds

Kamerdebat 06-03-2012

Wijkenaanpak

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 13 juli 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 32 847 nr. 29)

De Minister zegt toe de omvang van de problematiek (niet zijnde: verplichting tot inschrijving KvK) slapende VVE’s in kaart te brengen en de Tweede Kamer hierover te informeren.

Kamerdebat 17-11-2011

Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (inclusief onderdeel Integratie en onderdeel Volkshuisvesting) (33 000 VII) rest

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 03 juli 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 33 000-VII nr. 123)

De Minister zegt toe (mbt de verplichte inschrijving VVE’s bij KvK) na te gaan bij de Minister van EL&I of de verandering van de wijze van registreren van verenigingen ook betrekking heeft op de VVE’s en zal de Tweede Kamer hierover informeren.

Kamerdebat 17-11-2011

Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (inclusief onderdeel Integratie en onderdeel Volkshuisvesting) (33 000 VII) rest

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 03 juli 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 33 000-VII nr. 123)

De Minister zegt toe de Visie op stedelijke vernieuwing na 2014 in samenwerking met IPO en VNG op te stellen en in het 2e kwartaal van 2012 aan de Tweede Kamer te verzenden (gelijk met Midterm review 2012)

Kamerdebat 12-10-2011

Woonvisie

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 13 juli 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 32 847 nr. 29)

Voor de zomer informeert de Minister per brief de Tweede Kamer over financiële stimulansen (na toegezegd overleg met de Min Financiën). Wat zijn plausibele mogelijkheden om onder andere de NHG, de WOZ en de OZB te verruimen/verbeteren voor energiezuinige woningen?

Kamerdebat 16-03-2011

Energiebesparing woningen

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 12 juli 2012 per brief geïnformeerd door de Minister EL&I, mede namens Minister BZK (TK 2011–2012, 30 196 nr. 183)

De Minister zegt toe (in het kader van Green Deals) de Tweede Kamer te informeren over het onderzoek of een experiment met OZB-differentiatie mogelijk is

Brief d.d. 15 december 2011 inzake beantwoording motie van het lid Paulus Jansen over energiebesparing in bestaande gebouwen

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 12 juli 2012 per brief geïnformeerd door de Minister EL&I, mede namens Minister BZK (TK 2011–2012, 30 196 nr. 183)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over het voorgenomen onderzoek door de VROM-inspectie naar de veiligheid van zwembaden

Brief dW 2011057574 «Beantwoording van het verzoek om brief nav het dodelijke ongeval in zwembad Tilburg

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 13 juli 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 28 325 nr. 149)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer het advies van het Bouwteam toe te zenden. (Een reactie van het Kabinet volgt daarna.)

Kamerdebat 27-03-2012

Woningbouw

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 28 juni 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 32 847 nr. 25)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de voortgang in de acht regio's

Brief d.d. 11 april 2012 inzake «Nationale verklaring (tijdelijke) huisvesting EU-arbeidsmigranten»

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 25 september 2012 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 29 407 nr. 150)

De Minister zegt de Tweede Kamer toe te informeren over de voortgang van de 5 (SEV pilots) betekenisvolle projecten

Brief d.d. 11 april 2012 inzake «Nationale verklaring (tijdelijke) huisvesting EU-arbeidsmigranten

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 25 september 2012 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 29 407 nr. 150)

De Minister zegt toe aan de Tweede Kamer om meer inzicht te geven in de vraag waar de (volgens de Kamer) ca 85.000 Roemenen en Bulgaren die niet bin het GBA geregistreerd staan hun inkomen vandaan halen. SZW en BZK zullen dit samen oppakken, daarbij is geen termijn genoemd.

Kamerdebat 29-02-2012

Tijdelijke commissie Lessen uit recente Arbeidsmigratie (LURA)

Afgedaan. Antwoordbrief is verzonden door Minister van SZW, namens Minister BZK (TK 2011–2012, 29 407 nr. 149)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer goed op de hoogte te houden van de ontwikkelingen die niet gewenst zijn rondom de zaak waarbij tientallen huurders met uitzetting worden bedreigd

Kamerdebat [13-03-2012] – Mondelinge vraag van het lid MONASCH (PvdA) aan de Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, bij afwezigheid van de Minister van Binnenlandse Zaken, over huisuitzetting van huurders in Amsterdam als gevolg van eis hypotheekgever en de spanning met het huurrecht en de huisvestingsverordening (Het Parool, 8 maart 2012)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 18 juli 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 33 340 nr. 1)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer (medio juni 2012) te informeren over de voortgang van het standstill-overeenkomst (houdt in dat de margin betalingen tijdelijk worden opgeschort).

Brief Tweede Kamer d.d. 30 mei inzake woningcorporatie Vestia

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 19 juni 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 29 453 nr. 253)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer het rooster van aftreden van de Raad van Toezicht van Vestia en het (nieuwe) reglement toe te zenden

Kamerdebat 08-03-2012 Woningbouwvereniging Vestia

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 11 juni 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 29 453 nr. 251)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer een brief te sturen waarin zij uitlegt op welke wijze de voorhangprocedure herziening Woningwet bij de Tweede Kamer is geregeld

Kamerdebat 26-06-2012

Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (32 769) re- en dupliek

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 02 juli 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 32 769 nr. 101)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over het experiment dat in Amsterdam wordt voorbereid met betrekking tot flexibel huren

Kamerdebat 21-03-2012

Vervolg AO Huurbeleid en huurtoeslag onzelfstandige woonruimte

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 28 augustus 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 27 926 nr. 190)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer (in de eerste helft 2012) te informeren over de gesprekken met gemeenten over het bieden van meer keuzeruimte aan de burger inzake erfpacht (in het bijzonder met de gemeente Amsterdam) en omtrent het instellen van een proeftuin «huur/ koop'

Kamerdebat 08-12-2011

Erfpacht

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 28 augustus 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 27 926 nr. 190)

De Minister zegt toe (voor de zomer) de Tweede Kamer te informeren met voorstellen m.b.t. positie starters op de woningmarkt

Kamerdebat 27-03-2012

Woningbouw

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 1 oktober 2012 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 31 757 nr. 47)

De Minister zegt de Tweede Kamer toe binnen enkele weken te komen met tijdelijke beleidsregels inzake derivatengebruik (vooruitlopend op amvb)

Kamerdebat 26-06-2012

Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (32 769) re- en dupliek

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 september 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 29 453 nr. 274)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer binnen enkele weken te informeren over de conclusies van de verkenning met Brussel inzake mogelijkheden om middeninkomens met staatssteun te huisvesten. Indien geconcludeerd wordt dat het noodzakelijk is om een nieuwe staatssteunmaatregel te melden bij de EC zal de Minister de Tweede Kamer inlichten over de risico’s en kansen.

Kamerdebat 26-06-2012

Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (32 769) re- en dupliek

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 30 oktober 2012 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 29 453 nr. 277)

De Minister zegt toe binnen 2 à 3 maanden de Tweede Kamer de verkenning te sturen over de mogelijkheden de staatssteunregels aan te passen

Kamerdebat 02-02-2012

Woningcorporaties en staatssteunregeling

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 30 oktober 2012 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 29 453 nr. 277)

Evaluatie verzoekschriftenprocedure rechtbanken (Wohv): De Minister voor WWI zal drie jaar na inwerkingtreding van de wijziging van de Wohv de verzoekschriftenprocedure bij de rechter evalueren en de Tweede Kamer over de uitkomsten hiervan informeren

Kamerdebat 16-01-2008

Wetsvoorstel verbetering positie/zeggenschap huurders (30 856 nr. 1 t/m 6) 2e termijn

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 13 juni 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 27 926 nr. 187)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer het onderzoek toe te zenden inzake de effecten van de toewijzingsregels voor vrijgekomen sociale huurwoningen waarvan minimaal 90% dient te worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen van minder dan 33.614 E.

Brief aan de Tweede Kamer d.d. 31 oktober 2011

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 30 oktober 2012 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 32 847 nr. 34)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de afronding van de aanbesteding van het onderzoek naar de rechtsbescherming van woonbootbewoners

Brief TK Beantwoording Kamervragen lid Jansen over de voortgang van het onderzoek naar de rechtsbescherming van woonbootbewoners

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 31 oktober 2012 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 32 730 nr. 14)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer (in het najaar) te informeren over de stand van zaken (inzake problematiek Vestia) in de gemeenten Rotterdam, Den Haag, Delft en Zoetermeer.

Kamerdebat 03-07-2012 Woningcorporaties en aanpassing woningwaarderingsstelsel

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 31 oktober 2012 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 29 453 nr. 278)

Licence