Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

6.3 Specifieke uitkeringen (interdepartementaal)

Overzicht Specifieke Uitkeringen

Bedragen in miljoen euro's

 

Nr.

– Ontvangende partij

Rijksbegroting

2013

2014

2015

2016

2017

2018

 

– Korte omschrijving uitkering

– Hoofdstuk

           
 

– Vindplaats regelgeving

– Artikelonderdeel

           
 

Provincies (tot 2015)

VI Veiligheid en Justitie

291,8

278,6

278,6

278,6

247,8

247,0

 

Uitvoering Jeugdbescherming (Civiel)

35.2

           
 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0016637

             
 

Provincies (tot 2015)

VI Veiligheid en Justitie

69,5

69,4

69,6

69,4

63,4

63,3

 

Tenuitvoerlegging justitiele sancties jeugd (Straf)

35.3

           
 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0016637

             
 

Veiligheidsregio’s

VI Veiligheid en Justitie

128,4

176,8

175,0

175,0

175,0

174,9

 

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding

36.2

           
 

Besluit Veiligheidsregio’s (Stb. 2010, nr. 255)

             
 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0027844

             
 

Gemeenten

VI Veiligheid en Justitie

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

 

Faciliteitenbesluit opvangcentra

37.2

           
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-1998-347.html

             
 

Gemeenten

VII Binnenlandse Zaken

           
 

Innovatieprogramma stedelijke vernieuwing

12.2

1,5

0,7

2,2

2,5

2,5

2,5

 

Werkgelegenheidsimpuls Amsterdam (t/m 2013)

12.2

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Regeling verzameluitkering

             
 

Gemeenten

VII Binnenlandse Zaken

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Nabetalingen onderdeel inburgering ten laste van SZW.

4.3

           
 

Besluit brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid.

             

E02

Gemeenten, Provincies en WGR

XII Infrastructuur en Milieu

0,2

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Stimuleringsregeling stille wegdekken

20.01.04

           
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2001-148-p6-SC30380.html

             

E03

Gemeenten, Provincies en WGR

XII Infrastructuur en Milieu

14,9

19,6

29,7

29,8

26,3

26,3

 

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (incl. bestrijding spoorweglawaai)

20.01.04

           
 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0020731

             

E07a

Gemeenten

XII Infrastructuur en Milieu

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Innovatieprogramma Klimaatneutrale Steden (Proefprojecten)

19.01.02

           
 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0028862

             

E10

Gemeenten, Provincies en WGR

XII Infrastructuur en Milieu

0,7

0,4

0,8

0,0

0,0

0,0

 

Tijdelijke subsidieregeling innovatieprogramma Mooi Nederland

13.01.02

           
 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0025727

             

E11

Gemeenten, Provincies en WGR

XII Infrastructuur en Milieu

40,1

1,3

2,3

0,0

0,0

0,0

 

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

20.01.04

           
 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0024593

           

E12

Gemeenten, Provincies en WGR

XII Infrastructuur en Milieu

7,0

5,8

4,2

0,0

0,0

0,0

 

Nieuwe Sleutel Projecten (NSP)

13.03.04

           
 

http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/brochures/2010/11/23/nieuwe-sleutelprojecten-in-aantocht/11br2003g248.pdf

           

E22

Gemeente

XII Infrastructuur en Milieu

7,3

1,9

1,1

2,0

0,0

0,0

 

Nota Ruimte project Rotterdam Stadshavens

02.03.04

           
                 

E24

WGR

XII Infrastructuur en Milieu

0,0

3,6

0,8

0,0

2,0

0,0

 

Nota Ruimte project Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas Zuidplaspolder

02.03.04

           
                 

E25

Provincies

XII Infrastructuur en Milieu

6,1

0,0

1,4

0,0

0,0

6,8

 

Beleidsregeling subsidies Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK)

13.03.04

           
 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0014631/geldigheidsdatum_31-12-2010

             

E26

Gemeenten, Provincies en WGR

Infrastructuurfonds

9,3

12,5

12,5

12,8

14,5

0,0

 

Spoorse doorsnijdingen

13.03.01

           
 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0019584

             

E27

Provincies en WGR

XII Infrastructuur en Milieu

2.048,3

1.819,2

1.779,2

1.804,5

1.806,1

1.792,5

 

Brede doeluitkering verkeer en vervoer

25.01

           
 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0018113

             

E28

Provincies

Infrastructuurfonds

26,6

13,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Regionale Mobiliteitsfondsen

14.02

           
 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0013854/geldigheidsdatum_23-09-2009 - Hoofdstuk3

             

E29

Gemeenten, Provincies en WGR

XII Infrastructuur en Milieu

7,4

1,5

1,2

1,5

0,0

0,0

 

Tijd.reg. eenmalige uitkering stedelijke synergieprojecten Kaderrichtlijn Water

12.01.04

           
 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0026073

             

E30

Gemeenten, Provincies en WGR

Infrastructuurfonds

1,0

5,0

5,5

0,7

0,0

0,0

 

Quick Wins binnenvaart

15.03.01

           
 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0025782

             

E34 1

Provincies

Infrastructuurfonds

PM

PM

PM

PM

PM

PM

 

Bijdrage hoofdvaarwegen Fryslân en Groningen

15.02.01

           
                 

E37

Provincie

Infrastructuurfonds

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Regeling Wilhelminasluis

15.03.01

           
 

Beschikking d.d. 10-12-2009 nr. 500000

             
 

Provincie Zuid-Holland

XIII Economische Zaken

7,0

7,1

7,3

7,4

7,5

7,7

 

Deelproject 750 hectare Natuur- en Recreatiegebied (Project Mainportontwikkeling Rotterdam)

U1820.311300

           
 

Dit betreft geen afrekening, maar de betaling loopt aan provincie Zuid Holland

             
 

http://www.kiezenvoorgroen.nl/node/214

             
 

Bedrijven, organisaties en een klein deel aan gemeenten

XIII Economische Zaken

22,4

11,2

10,8

6,2

0,0

0,0

 

Subsidieregeling sterktes in de regio (Pieken in de Delta)

             
 

http://www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/pieken-de-delta-pid

U1810.300900

           
 

Gemeente Eindhoven

XIII Economische Zaken

0,0

14,8

4,8

4,8

0,0

0,0

 

Nota Ruimte Project Eindhoven Brainport

U1810.301100

           
 

http://urbact.eu/fileadmin/Projects/Joining_Forces/documents_media/LAP_EINDHOVEN_Dutch.pdf

             
 

Verdeling onbekend

XIII Economische Zaken

39,7

37,5

37,4

12,4

0,0

0,0

 

Doelstelling 2 programma's van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

U1810.301100

           
 

Uitfinanciering periode 2007–2013

             
 

Besluit EFRO

             
 

Gemeenten

XIII Economische Zaken

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Besluit ontwikkeling van Landschappen (BOL)

U1830.323700

           
 

Uitfinanciering vindt plaats in 2013

             
                 
 

Provincies

XIII Economische Zaken

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Verzameluitkering EZ, Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LVDO).

U1820.313800

           
 

Uitfinanciering vindt plaats in 2013

             
                 

1

Gemeenten met onderwijsachterstandleerlingen

VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

356,0

356,0

356,0

356,0

356,0

356,0

 

OAB: Onderwijs achterstanden beleid. Doel van deze uitkering is de ontwikkelingsachterstanden bij kinderen weg te nemen door meer en betere voorschoolse educatie in zowel de kinderopvang als de peuterspeelzalen aan te bieden.

1

           
 

Wet Ontwikkelkansen door Kwaliteit en Educatie

             

2

Gemeenten

VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

31,9

31,9

31,9

31,9

31,9

31,9

 

Regionale meld- en coördinatiecentra voortijdig schoolverlaten. De RMC-functie heeft tot taak met de niet meer kwalificatieplichtige dreigende vsv’ers uit VO en MBO contact te leggen en het zoveel mogelijk terug te begeleiden naar school en/of werk. De daarvoor beschikbare middelen worden over de RMC regio’s verdeeld volgens een verdeelsleutel die is vastgelegd in het <Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten>. Het bedrag per regio wordt uitgekeerd aan de RMC-contactgemeente van de regio.

4

           
 

Artikel 8.3.2 van de Wet educatie en beroepsonderijs

             
1

Bij het drukken van de ontwerpbegroting waren de cijfers nog niet beschikbaar.

1

Gemeenten

XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid

5,6

6,1

5,8

5,8

5,7

5,6

 

Gebundelde uitkering

art.2

           
 

(WWB+IOAW+IOAZ+levens-onderhoud beginnende zelfstandigen Bbz 2004)

             
                 

2

Gemeenten

XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

 

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)

art.2

           
                 

3

Gemeenten

XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid

0,9

0,7

0,6

0,6

0,6

0,5

 

Wet participatiebudget (Wpb)

art.2

           
                 

4

Gemeenten

XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid

2,4

2,4

2,3

2,2

2,2

2,1

 

WSW

art.2

           
                 

5

Gemeenten

XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid

5,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stimulering handhaving door gemeenten

Art. 98

           
                 

1

Gemeenten

XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport

14,3

14,3

14,3

14,3

14,3

14,3

Ministeriële regeling heroínebehandeling

Art. 1

           
 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0020561

             

2

Gemeenten

XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

BOS

Art. 3

           
                 

3

Gemeenten

XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport

30,3

30,3

30,3

30,3

30,3

30,3

 

Subsidieregeling publieke gezondheid

Art. 1

           
 

Seksualiteitscoördinatie- en hulpverlening + aanvullende curatieve SOA bestrijding

             
 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0018743

             

4

Gemeenten en WGR

XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport

1,0

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Regeling Verzameluitkering

Art. 9

           

http://wetten.overheid.nl/BWBR0025902

             

5

Provincies

XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport

1.237,0

1.280,5

1.215,0

1.226,4

1.092,3

1.092,2

 

Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg

Art. 5

           
 

Doeluitkering jeugdzorg (Bureau Jeugdzorg + Zorgkosten Jeugdzorg)

             
Licence