Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 2. Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

A Algemene doelstelling

Tijdige onderkenning van niet direct waarneembare dreigingen en risico’s voor de (inter)nationale veiligheidsbelangen van de Nederlandse staat en samenleving, en daarop gebaseerde informatieverstrekking aan de partners van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), die daardoor worden aangezet om passende maatregelen te nemen.

B Rol en verantwoordelijkheid

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor de taakuitvoering van de AIVD. De Minister legt zo veel als mogelijk in het openbaar verantwoording af aan de Tweede Kamer. Waar dat niet kan, vanwege geheimhoudingsnoodzaak, gebeurt dit via de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD) van de Tweede Kamer.

De AIVD staat voor de nationale veiligheid door tijdig dreigingen, politieke ontwikkelingen en risico’s te onderkennen die niet direct zichtbaar zijn. Hiervoor verricht de AIVD onderzoek in binnen- en buitenland met behulp van algemene inlichtingenmiddelen (open bronnen) en bijzondere inlichtingenmiddelen. Op basis van de onderzoeksresultaten zet de AIVD bestuurders, beleidsmakers en andere belanghebbenden op lokaal, nationaal en internationaal niveau aan tot handelen. Hiertoe informeert en adviseert de AIVD zijn afnemers met ambtsberichten en analyses (waaronder openbare publicaties) en door gericht relatiemanagement.

Tabel 2.1 Kengetallen

Kengetallen

Waarde 2011

Waarde 2012

Aantal openbare publicaties

7

6

Aantal ambtsberichten 1 aan het OM

41

42

Aantal ambtsberichten aan EZ

59

38

Aantal dreigingsinformatieproducten t.b.v. stelsel bewaken en beveiligen (art 6.2.e WIV 2002) 2

159

163

Aantal dreigingsinformatieproducten t.b.v. beveiligingsbevorderende taak (art 6.2.c WIV 2002)

6

11

Aantal vertrouwensfuncties

75 556

63.948

Aantal door AIVD in behandeling genomen veiligheidsonderzoeken

9 017

8.497

Aantal geweigerde VGB’s (Verklaring van Geen Bezwaar)

621

990

[Bron AIVD]

1

De AIVD brengt ambtsberichten uit aan het Openbaar Ministerie, het Ministerie van Economische Zaken, (i.h.k.v. exportcontroles) en aan «overige afnemers».

2

De stelselproducten bewaken en beveiligen zijn: dreigingsinschatting, dreigingsanalyse, risicoanalyse en mededelingen.

C Beleidswijzigingen

In de beleidsagenda wordt ingegaan op de invulling van de taakstelling en de gevolgen voor de nationale veiligheid en de uitdagingen op de gebieden cyber, uitreizigers, de Nuclear Security Summit en economische veiligheid waar de AIVD in 2014 voor staat.

In 2013 heeft het kabinet de commissie Dessens ingesteld, die de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (WIV) evalueert. Hierbij zal ook het rapport van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) inzake Cable-Sigint worden betrokken. Mogelijk zal dit in 2014 leiden tot een voorstel voor aanpassing van de WIV.

Over de inhoudelijke prioriteiten en accenten voor 2014 ontvangt de Tweede Kamer zoals gebruikelijk aan het begin van het jaar een brief over de hoofdlijnen van het AIVD-jaarplan 2014.

Als gevolg van het ministerraadbesluit van 29 april 2011, is in 2013 gestart met het doorberekenen van de kosten van de uitvoering van de veiligheidsonderzoeken bij aanvragers in het publieke domein. Tariferen is een van de instrumenten om te komen tot een betere vraagbeheersing naar veiligheidsonderzoeken. Het kostprijsmodel gaat uit van kostendekkende tarieven voor de veiligheidsonderzoeken; dit kan leiden tot aangepaste tarieven in 2014 ten opzichte van 2013.

Onder voorwaarde van goedkeuring door het parlement van de wijziging van de Wet veiligheidsonderzoeken (Wvo), worden de veiligheidsonderzoeken in het private domein per 1 januari 2014 doorberekend aan de aanvragers. Met deze uitbreiding van het aantal veiligheidsonderzoeken die in rekening worden gebracht, wordt getracht de € 11,5 mln. aan ontvangsten te realiseren.

Taakstellingen AIVD

De begroting van de dienst bedraagt in 2013 ca € 200 mln. en daalt als gevolg van eerdere taakstellingen (Rutte-I) tot € 193,7 mln. in 2018. Ook is € 11,5 mln. aan ontvangsten ingeboekt vanaf 2014, te realiseren door middel van tarifering van de veiligheidsonderzoeken.

In het regeerakkoord is aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een generieke taakstelling opgelegd van 13,3 procent, die in die omvang ook op de AIVD is toegepast. Dit betekent voor de AIVD een taakstelling van structureel € 23 mln. Daarnaast is in het regeerakkoord een AIVD-specifieke taakstelling opgenomen van structureel € 45 mln.

Verder dient de AIVD, zoals ook elders binnen de rijksoverheid, de kostenstijging die voortvloeit uit o.a. het uitblijven van loon-en prijsbijstellingen, prijsindexatie van de huurlasten en verhoging van pensioenpremies zelf op te vangen.

Taakstellingen AIVD Regeerakkoord Rutte-II, bedragen in miljoenen euro
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

AIVD-specifieke taakstelling

 

– 10

– 23

– 35

– 45

– 45

AIVD-aandeel in generieke taakstelling BZK

     

– 8

– 19

– 23

Totaal

 

– 10

– 23

– 43

– 64

– 68

Budget AIVD na verwerking taakstellingen (incl. Rutte-I)

200

189

178

151

130

126

De € 10 mln. bezuiniging in 2014 zal de AIVD realiseren middels een sterke versobering van het taakbudget van de dienst. Dit houdt onder andere in dat de AIVD zal versoberen en ICT-voorzieningen en ondersteuning gaat afschalen. Dit zijn maatregelen zonder directe gevolgen voor de operationele slagkracht van de dienst en het veiligheidsbestel. Op termijn heeft de versobering op het gebied van de ICT-voorzieningen wel gevolgen voor het operationele werk van de dienst, gelet op het belang hiervan voor een sterke kennis- en informatie intensieve organisatie, als de AIVD.

D1 Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 2.1 Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst

(x € 1.000)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Verplichtingen

200.112

195.921

188.892

177.553

150.967

130.180

125.754

                 

Uitgaven:

198.945

195.921

188.892

177.553

150.967

130.180

125.754

 

Waarvan juridisch verplicht

(percentage)

   

100

       
                 

2.1

Apparaat

188.302

186.537

179.666

168.454

141.867

121.080

116.654

                 

2.2

Geheim

10.643

9.384

9.226

9.099

9.100

9.100

9.100

                 
 

Ontvangsten

3.170

8.214

12.714

12.714

12.714

12.714

12.714

D2 Budgetflexibiliteit

Omdat het merendeel van de budgetten als apparaat wordt aangemerkt, is het gehele budget als juridisch verplicht verondersteld.

E Toelichting op de instrumenten

Vanwege het bijzondere karakter van dit begrotingsartikel en de gedeeltelijk geheime uitgaven zijn de uitgaven niet nader uitgesplitst en zijn de apparaatsuitgaven niet opgenomen in het centraal apparaatsartikel.

Ontvangsten

De ontvangsten in 2014 nemen met € 4,5 mln. toe tot € 12,7 mln. in verband met de tarifering voor de veiligheidsonderzoeken, zie daarvoor C. Beleidswijzigingen.

Licence