Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 6. Dienstverlenende en innovatieve overheid

A Algemene doelstelling

Een compacte overheid, door minder regeldruk, voorzieningen voor efficiënt gebruik van overheidsinformatie en het bevorderen van maatschappelijk initiatief (actief burgerschap).

B Rol en verantwoordelijkheid

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een regisserende rol voor het verminderen van administratieve lasten en regeldruk voor burgers en professionals. Ook heeft de Minister vanuit zijn systeemverantwoordelijkheid een regisserende rol voor het stelsel van basisregistraties. Het stelsel is samen met de digitale authenticatievoorziening de ruggegraat van de basisinfrastructuur van de e-overheidsdienstverlening. Hij is vanuit de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens verantwoordelijk voor een goed functionerende Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) en vanuit de Paspoortwet verantwoordelijk voor betrouwbare reis- en identiteitsdocumenten. De Minister stelt voor deze basisregistratie het beleid vast en is verantwoordelijk voor de uitvoering.

De Minister heeft een stimulerende rol voor het gebruik en de implementatie van e-overheidvoorzieningen en heeft een uitvoerende rol voor de ontwikkeling en het beheer van diverse e-overheidvoorzieningen. De Minister heeft een stimulerende rol voor het bevorderen van de doe-democratie (programma burgerschap).

C Beleidswijzigingen

Programma Digitaal 2017

In het regeerakkoord is de doelstelling opgenomen dat de dienstverlening door de overheid beter moet. Bedrijven en burgers kunnen uiterlijk in 2017 zaken die ze met de overheid doen, zoals het aanvragen van een vergunning, digitaal afhandelen. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties coördineert de uitvoering van deze doelstelling vanuit de stelselverantwoordelijkheid voor de e-overheid voor burgers. Voor het realiseren van de doelstelling is een verdere uitbouw van de basisinfrastructuur van de e-overheid nodig alsmede een grotere benutting hiervan.

Elektronische Identiteit (eID)

De invoering van een eID stelsel NL en een eID middel met een hoog betrouwbaarheidsniveau (DigiD-kaart) levert een aanzienlijke bijdrage aan de realisatie van het programma Digitaal 2017, het verminderen van cybercrime en het vermindert de kwetsbaarheid van de elektronische dienstverlening. In 2014 worden de voorbereidingen getroffen voor besluitvorming over een mogelijke uitrol van DigiD kaarten in de periode 2015 t/m 2017 en aansluiting van publieke en private partijen op het eID-stelsel. Het betreft zowel beleidsmatige en organisatorische voorbereidingen, alsmede de financiering van dit instrument.

D1 Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 6.1 Dienstverlenende en innovatieve overheid

(x € 1.000)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Verplichtingen

193.538

117.175

104.758

92.190

89.091

85.573

84.072

                 

Uitgaven:

145.866

117.175

104.758

92.190

89.091

85.573

84.072

 

Waarvan juridisch verplicht

(percentage)

   

98

       
                 

6.1

Verminderen regeldruk

3.711

3.262

2.500

2.439

0

0

0

 

Opdrachten

3.711

3.262

2.500

2.439

0

0

0

 

Vermindering regeldruk en administratieve lasten

3.711

3.262

2.500

2.439

0

0

0

                 

6.2

Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen

37.699

26.172

26.483

18.851

20.637

20.615

20.598

 

Opdrachten

30.066

26.172

26.483

18.851

20.637

20.615

20.598

 

Baten-lastendienst Logius

473

0

0

0

0

0

0

 

(door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen

29.593

14.127

12.838

14.251

16.037

16.015

15.998

 

Implementatie NUP (VNG)

0

9.045

9.045

0

0

0

0

 

Aanpak fraudebestrijding

 

3.000

4.600

4.600

4.600

4.600

4.600

 

Bijdragen aan baten-lastendiensten

7.632

0

0

0

0

0

0

 

(door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen (Logius)

626

0

0

0

0

0

0

 

Baten-lastendienst Logius

7.006

0

0

0

0

0

0

6.3

Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen

50.967

45.361

45.391

40.914

39.143

36.916

35.941

 

Opdrachten

9.915

3.927

3.107

2.824

2.775

2.741

2.579

 

Beheer e-overheidsvoorzieningen

7.023

1.102

235

0

0

0

0

 

Officiële publicaties en wettenbank

2.893

2.825

2.872

2.824

2.775

2.741

2.579

 

Bijdragen aan baten-lastendiensten

41.052

41.434

42.284

38.090

36.368

34.175

33.362

 

Baten-lastendienst BPR

2.973

4.650

3.490

3.601

3.601

3.587

3.587

 

Baten-lastendienst Logius

37.166

32.715

34.725

30.420

28.868

26.905

26.177

 

Baten-lastendienst Werkmaatschappij

0

4.069

4.069

4.069

3.899

3.683

3.598

 

Beheer e-overheidsvoorzieningen (Logius)

913

0

0

0

0

0

0

6.4

Burgerschap

5.136

6.016

5.106

5.036

4.786

4.786

4.786

 

Subsidies

4.831

5.084

4.356

4.286

4.286

4.286

4.286

 

Programma burgerschap

793

0

0

0

0

0

0

 

Comité 4/5 mei

140

109

107

106

106

106

106

 

Huis voor Democratie en rechtstaat

3.898

0

0

0

0

0

0

 

ProDemos

0

4.975

4.249

4.180

4.180

4.180

4.180

 

Opdrachten

305

932

750

750

500

500

500

 

Programma burgerschap

305

932

750

750

500

500

500

                 

6.5

Reisdocumenten en basisadministratie personen

48.354

36.364

25.278

24.950

24.525

23.256

22.747

 

Subsidies

179

0

0

0

0

0

0

 

Beleid GBA en reisdocumenten

179

0

0

0

0

0

0

 

Opdrachten

27.111

20.708

8.178

7.750

8.409

8.409

8.392

 

Beleid GBA en reisdocumenten

9.834

7.066

6.873

6.759

7.742

7.742

7.725

 

Waarvan bijdrage Caraibisch Nederland

   

1.500

2.300

2.860

3.460

1.050

 

Modernisering GBA

16.376

13.642

1.305

991

667

667

667

 

ORRA

900

0

0

0

0

0

0

 

Bijdragen aan baten-lastendiensten

21.064

15.656

17.100

17.200

16.116

14.847

14.355

 

Baten-lastendienst BPR

21.064

15.656

17.100

17.200

16.116

14.847

14.355

                 
 

Ontvangsten

21.569

13.229

3.350

3.350

3.350

3.350

3.350

D2 Budgetflexibiliteit

Opdrachten

Van de opdrachten is 95% juridisch verplicht. Het betreft de uitfinanciering van verplichtingen die tot en met 2013 zijn aangegaan.

Bijdragen aan baten-lastendiensten

De bijdragen aan baten-lastendiensten zijn voor 100% juridisch verplicht. Het betreft verplichtingen die aangegaan zijn voor het beheren en doorontwikkelen van diverse voorzieningen, zoals DigiD, BSN, GBA, wettenbank.

Subsidies

De subsidies zijn 100% verplicht. Het gaat subsidie aan ProDemos en comite 4/5 mei.

E Toelichting op de instrumenten
6.1 Verminderen regeldruk

Opdrachten

Vermindering regeldruk en administratieve lasten

Tabel 6.2

Totaal lastenreductie 2012 – 2017

– € 400.000.000 1

1

Kamerstukken II 29 362 nr. 212, 2012–2013, brief van 24 april 2013

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt aan de vermindering van regeldruk en administratieve lasten voor burgers en professionals. De doelstelling is om de rijksbrede regeldruk in de periode tot 2017 te verminderen met € 400 miljoen. Dit is een rijksbrede opgave en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een coördinerende rol richting andere departementen om deze doelstelling te realiseren. Deze kwantitatieve doelstelling wordt gerealiseerd door het vereenvoudigen en afschaffen van overbodige regels, door de vermindering van toezichtlasten en door een merkbare vermindering van regeldruk in die domeinen waar er een stapeling is van wet- en regelgeving (zogenaamde «domeinaanpak»). Daarnaast wordt er in het programma «Beter en Concreter» samen gewerkt met de medeoverheden om de regeldruk op lokaal niveau te verminderen, wat een uitwerking is van de bestuurlijke afspraken met de medeoverheden.

6.2 Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen

Opdrachten

(door)ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen

Voor de ontwikkeling naar een iOverheid is ontwikkeling en beheer van een digitale basisinfrastructuur noodzakelijk. Vele eOverheidsvoorzieningen zijn nu in bedrijf, maar dienen up to date gehouden te worden en te voldoen aan de steeds wijzigende eisen met betrekking tot veiligheid, toenemend gebruik en interoperabiliteit. Ook zullen verdere stappen naar een open overheid en naar een groter bestuurlijk en operationeel besef van het belang van informatiebeveiliging worden genomen. Dit besef is onderdeel van de maatregelen die getroffen worden om de veiligheid en betrouwbaarheid van de digitale basisinfrastructuur te kunnen blijven waarborgen, zeker gezien de toename van (dreiging van) digitale aanvallen en inbraakpogingen op de voorzieningen binnen de digitale infrastuctuur.

Nederland heeft zich aangesloten bij het Open Government Partnership. In 2014 wordt gestart met de uitvoering van het actieplan waarmee invulling wordt gegeven aan de ambities van het kabinet. Het plan omvat onder meer acties op het terrein van open data, actieve openbaarheid en een open houding. Voor Open Overheid is, als het gaat om de openbaarmaking van informatie, ook de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) van belang. In 2014 zal het proces rondom de wijziging van de Wob verder z’n beslag krijgen.

Implementatie NUP (VNG)

Naast de verdere ontwikkeling van het informatiebeleid en de (door)ontwikkeling van e-overheidsvoorzieningen bevordert het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de implementatie van e-overheidsvoorzieningen, welke uitvoering moeten geven aan de visie op dienstverlening. Ook zorgt het ministerie voor een versnelde en effectieve inzet van het stelsel van basisregistraties. Voor de ondersteuning draagt het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij aan de implementatieondersteuning (operatie NUP) voor gemeenten. Deze ondersteuning wordt in opdracht van de VNG door Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) georganiseerd. De ontwikkelactivititeiten in het kader van de implementatieagenda NUP lopen tot en met 2014. Vanaf 2015 worden de ontwikkeltaken omgezet in structureel en regulier beheer, onderhoud en doorontwikkeling van deze voorzieningen van de basisinfrastructuur e-overheid.

6.3 Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen

Opdrachten

Beheer e-overheidsvoorzieningen

Overheidsorganisaties maken conform de INUP afspraken steeds meer gebruik van de generieke voorzieningen van de basisinfrastructuur van de e-overheid en daarmee zijn zij ook meer afhankelijk van de levering van verschillende e-overheidsvoorzieningen. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is opdrachtgever voor het beheer van een deel van de e-overheidsvoorzieningen, zoals het Burgerservicenummer, DigiD, de stelselvoorzieningen en MijnOverheid. Daarnaast is de Minister verantwoordelijk voor het beheer van het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude. De opdrachten voor het beheer van deze e-overheidsvoorzieningen zijn ondergebracht bij diverse uitvoeringsorganisaties, zoals Logius en BPR. Cruciaal voor de levering van de e-overheidsvoorzieningen is de veiligheid en betrouwbaarheid van de voorzieningen

Officiële publicaties en wettenbank

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor verschillende elektronische publicaties waaronder Wetten.nl en de Staatscourant alsmede voor de coördinatie van alle officiële publicaties. Dit betreft een wettelijke, structurele taak. De ontwikkeling vindt plaats bij de SDU en het strategisch beheer wordt verricht door De Werkmaatschappij.

Bijdragen aan baten- en lastendiensten

Baten-lastendienst BPR

Baten-lastendienst BPR (Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten) ontvangt voor het beheer van het Burgerservicenummer een bijdrage van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Baten-lastendienst Logius

Logius beheert e-overheidsvoorzieningen zoals DigiD, DigiD Machtigen en DigiD-buitenland, de stelselvoorzieningen Digikoppeling, Digimelding en Digilevering, de Public Key Infrastructure voor de overheid (PKI overheid), standaarden en/of voorzieningen toegankelijkheid overheidsinformatie (waaronder de webrichtlijnen), Overheid.nl en MijnOverheid. Logius ontvangt hiervoor een bijdrage van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De meetbare gegevens zijn opgenomen in de bijlage baten- en lastendiensten van BPR en Logius.

Baten-lastendienst Werkmaatschappij

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor verschillende elektronische publicaties waaronder Wetten.nl en de Staatscourant alsmede voor de coördinatie van alle officiële publicaties. Dit betreft een wettelijke, structurele taak.

6.4 Burgerschap

Subsidies

Comité 4/5 mei en ProDemos

Voor het bevorderen van burgerschap, democratie en rechtsstaat worden subsidies gegeven aan het Nationaal Comité 4 en 5 mei en ProDemos. Beide stichtingen wenden de subsidie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan voor het bevorderen van kennis en debat over democratie en burgerschap.

Opdrachten

Doe-democratie (Programma Burgerschap)

Burgerschap is van de samenleving. Voor de realisatie van «meer burger, minder overheid» is het daarom noodzakelijk dat de overheid en maatschappelijke instellingen meer ruimte geven aan maatschappelijk initiatief en daar beter bij aansluiten.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt samen met netwerken die zich middenin de samenleving inzetten voor ondersteuning van de beweging naar maatschappelijke vernieuwing en sociaal ondernemerschap, waaronder Kracht in Nederland. Het ministerie werkt tevens samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), provincies en met netwerken van professionals zoals de Vereniging van Gemeentesecretarissen en van Raadsgriffiers.

Het jaar 2014 staat in het teken van de uitvoering van de actielijnen die voortgekomen zijn uit de veldverkenning die in april en mei 2013 is uitgevoerd. De focus ligt op het vergroten van het aansluitingsvermogen bij maatschappelijke initiatieven van de overheid waarbij overheden leren situationeel te handelen.

Daarnaast wordt gewerkt aan het wegnemen van belemmeringen voor vrijwilligers, maatschappelijk initiatief en sociaal ondernemerschap; het zichtbaar maken van wat er al in de samenleving aan burgerkracht aanwezig is en het waarborgen van een solide ondersteuningsstructuur voor initiatiefnemers.

6.5 Een betrouwbare GBA en betrouwbare reis- en identiteitsdocumenten

Opdrachten

Beleid GBA en reisdocumenten

In 2014 wordt doorgewerkt aan de verdere verhoging van de kwaliteit, de feitelijke controle en de beveiliging van de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA), wat moet leiden tot minder fouten en fraude. Deze kwaliteitsbevorderende maatregelen zijn in 2012 in gang gezet (Kamerstukken II, 2011–2013, 27 859, nrs. 57, 58, 60 en 62) en zijn verder aangescherpt in 2013.Verder wordt gestart met de geleidelijke implementatie van de Basisregistratie Personen (BRP) en is gestart met het registreren van niet-ingezetenen (RNI).

Daarnaast wordt in 2014, in samenwerking met de openbare lichamen, gewerkt aan de verdere verbetering van de kwaliteit en de betrouwbaarheid van PIVA, de Caribisch Nederlandse bevolkingsadministratie. Afhankelijk van de besluitvorming over de eventuele vervanging van de sédula door de Nederlandse identiteitskaart en van PIVA door de GBA, wordt in 2014 een aanvang gemaakt met de voorbereidingen voor de overgang naar de Nederlandse identiteitskaart en de GBA.

Modernisering GBA

De Minister is opdrachtgever voor de modernisering van de GBA. Doel van het programma is de realisatie van het 24 uur per dag online beschikbaar maken van actuele en betrouwbare persoonsgegevens voor geautoriseerde gebruikers. Dit levert een gestandaardiseerde en moderne uitwisseling van de persoonsgegevens op en een betere controle op de kwaliteit van de GBA. Dit is vastgelegd in het bestuurlijk akkoord met de VNG op 5 maart 2009 (Kamerstukken II, 2008–2009, 27 859, nr. 17).

Bijdragen aan baten-lastendiensten

Baten-lastendienst BPR

Aan de baten-lastendienst BPR wordt een bijdrage verstrekt voor het gebruik van de GBA door afnemers die onder het in 2008 afgesproken systeem van budgetfinanciering vallen, voor het beheer van de PIVA-V en de sédula en voor de korting op Nederlandse identiteitskaarten die verstrekt worden aan kinderen tot 14 jaar.

Ontvangsten

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontvangt een bijdrage van de unie van waterschappen voor mijnoverheid.nl. Daarnaast ontvangt het ministerie budget van baten-lastendienst BPR voor het beleidsaandeel in het programma reisdocumenten, dat gezamenlijk wordt uitgevoerd.

Licence