Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

BIJLAGE 4. SUBSIDIES

In deze bijlage wordt de subsidiedefinitie van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) gebruikt. Volgens artikel 4.21 van de Awb wordt onder een subsidie verstaan: «De aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten.»

Volgens deze definitie worden niet als subsidies aangemerkt: de aanspraken op financiële middelen die worden verstrekt op grond van een wettelijk voorschrift dat uitsluitend voorziet in verstrekking aan rechtspersonen die krachtens publiekrecht zijn ingesteld, en: de bekostiging van het onderwijs en onderzoek.

In de onderstaande tabel is de subsidietaakstelling uit het Regeerakkoord verwerkt.

Tabel Subsidies artikel 1 (bedragen x € 1.000)

Naam subsidie(regeling) met hyperlink naar vindplaats)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Aantal verleningen in 2012

Laatste evaluatie

Volgende evaluatie

Einddatum subsidie (regeling)

Agenda Passend Onderwijs (WEC-raad) (WOOS)

294

0

0

0

0

0

0

0

n.v.t.

n.v.t.

2012

(Grote) experimenten ten behoeve van vorming passend onderwijs (Regeling)

880

515

0

0

0

0

0

1

geen

geen

2012

Ontwikkeling leerlingvolgsysteem (CITO) (SLOA)

100

0

0

0

0

0

0

0

n.v.t.

n.v.t.

2012

Aanpassen lesmaterialen ten behoeve van visueel gehandicapte en dyslectische leerlingen (Dedicon) (WOOS)

4.270

4.270

4.270

4.270

4.270

4.270

4.270

1

n.v.t.

n.v.t.

2013

Evaluatie en Adviescommissie passend onderwijs (WOOS)

900

900

0

0

0

0

0

0

n.v.t.

n.v.t.

2013

Expertisecentrum Nederlands (WOOS )

145

7

0

0

0

0

0

0

n.v.t.

n.v.t.

2013

Geschillencommissie WSNS (WOOS)

30

30

0

0

0

0

0

1

n.v.t.

n.v.t.

2013

Goed Worden, Goed Blijven (PO-Raad) (WOOS)

1.815

1.361

1.800

1.200

1.200

1.200

1.200

1

n.v.t.

n.v.t.

2013

Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs (WOOS)

9.996

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

1

n.v.t.

n.v.t.

2013

Nederlands Gebarencentrum (SLOA/WOOS)

487

487

487

487

487

487

487

1

n.v.t.

n.v.t.

2013

Onderwijsconsulenten (Stichting Ondersteuning Scholen en ouders) (WOOS) 1

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

1

n.v.t.

n.v.t.

2013

Ontwikkelen leermiddelen vso (KPC) (SLOA)

120

47

0

0

0

0

0

0

n.v.t.

n.v.t.

2013

Ouderorganisatie (WOOS)

2.400

2.400

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

4

n.v.t.

n.v.t.

2013

Stichting landelijke Educatie Molukkers (Regeling)

480

480

0

0

0

0

0

1

geen

geen

2013

Stichting Nationaal Onderwijsmuseum (WOOS)

300

300

300

300

300

300

300

1

n.v.t.

n.v.t.

2013

Bèta en Techniek (WOOS)

6.100

4.600

4.600

4.600

4.600

4.600

4.600

1

n.v.t.

n.v.t.

2014

Herstart en Op de Rails (WOOS)

18.747

19.162

19.162

19.162

19.162

19.162

19.162

1

n.v.t.

n.v.t.

2014

PI’s Kernstafsubsidie (WOOS)

503

503

478

453

453

453

453

1

n.v.t.

n.v.t.

2014

PO-Raad diversen (WOOS)

5.908

5.257

862

0

0

0

0

1

n.v.t.

n.v.t.

2014

Basis voor Presteren (School aan Zet en Bèta en Techniek) (WOOS)

12.469

13.236

6.700

4.400

0

0

0

0

n.v.t.

n.v.t.

2014/2016

Vensters PO (PO-Raad) (WOOS)

676

2.500

2.500

1.500

0

0

0

1

n.v.t.

n.v.t.

2015

Ondersteuning combinatiefuncties en brede scholen (VBS) (WOOS)

595

465

0

0

0

0

0

1

n.v.t.

n.v.t.

2015

Pre COOL-onderzoek (NWO) Kaderregeling Subsidiëring onderzoek en wetenschap

400

400

400

400

400

400

400

1

n.v.t.

n.v.t.

2020

Academische ziekenhuizen en SBD’s voor onderwijs aan zieke leerlingen 2

6.967

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

27

geen

geen

jaarlijks

Onderwijs in het buitenland (Stichting NOB) (Regeling)

17.507

17.449

10.055

10.055

10.055

10.055

10.055

1

geen

geen

jaarlijks

Onderwijsvoorzieningen jongeren met een handicap (UWV) (Regeling)

22.500

23.862

23.862

23.862

23.862

23.862

23.862

5.621

geen

geen

jaarlijks

Overige beschikkingen op basis van WOOS/SLOA

5.022

8.696

7.272

11.021

11.727

12.174

12.383

divers

n.v.t.

n.v.t.

divers

Totaal subsidieregelingen

121.511

125.827

102.648

101.610

96.416

96.863

97.072

       

Toelichting:

De subsidies op basis van de WOOS worden op incidentele basis verstrekt en worden niet geëvalueerd.

1 Deze subsidie kent vanaf 1-8-2013 geen wettelijke grondslag meer op basis van de WOOS.

2 Wettelijke grondslag op basis van de Wet op het primair onderwijs

Tabel Subsidies artikel 3 (bedragen x € 1.000)

Naam subsidie(regeling)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Aantal verleningen in 2012

Laatste evaluatie

Volgende evaluatie

Einddatum subsidie

Basissubsidie Stichting Kennisnet

20.500

19.500

17.552

12.052

12.049

12.000

12.000

1

2011

n.n.b.

jaarlijks

ICT projecten

1.530

1.100

800

0

0

0

0

1

n.v.t.1

n.v.t.

2014

Beter presteren: School aan zet + Platform Bèta & Techniek

0

190

3.221

3.493

5.500

5.500

5.500

 

2012

2016

geen

Onderwijsbewijs

4.641

3.092

1.663

1.269

561

0

0

 

2012

n.n.b.

2016

RVC’s vo (Regeling regionaal zorgbudget)

6.985

6.985

6.985

6.985

6.985

6.985

6.985

1

geen2

Geen3

2014

Nationaal Onderwijsmuseum

125

125

125

125

125

125

125

1

n.v.t.4

n.v.t.

Jaarlijks

Centrum Sociale Veiligheid 5

800

1.031

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1

2012

2 jaarlijks

Geen

Nederlands Jeugd Instituut

996

1.050

900

900

900

900

900

3

2012

2 jaarlijks

jaarlijks

Skills Netherlands

750

0

650

650

650

650

650

1

n.v.t.6

n.v.t.

jaarlijks

Europees Platform

1.117

630

575

575

575

575

575

3

n.v.t.6

n.v.t.

geen

Ingrado

253

447

332

315

315

315

315

1

n.v.t.6

n.v.t.

jaarlijks

International Association for the Evaluation of Educational Achievement

60

60

60

60

60

30

30

1

n.v.t.7

n.v.t.

jaarlijks

Overige subsidies

15.904

21.175

13.999

6.054

4.317

1.951

2.159

71

n.v.t.

n.v.t.

geen

Totaal subsidieregelingen

53.661

55.385

47.862

33.478

33.037

30.031

30.239

85

     

Toelichting:

1 Betreft diverse aflopende FES projecten in het kader van MS&ICT (2012) en additionele ICT-projecten van de Stichting Kennisnet (zie basissubsidie Stichting Kennisnet).

2 Er is geen specifieke evaluatie van de RVC’s. Wel is er een rapport met betrekking tot de regeling regionaal zorgbudget en de wijze van bekostiging (de zorgstructuur in het voortgezet onderwijs: evaluatie van het gemengd model van bekostiging, Oberon 2006).

3 In de Hoofdlijnenbrief lwoo en pro staat wat er de komende jaren gaat veranderen rond het lwoo en pro. Dat raakt ook de RVC’s, regionaal zorgbudget en rebound.

4 Betreft jaarlijkse instellingssubsidie.

5 Het Centrum Sociale Veiligheid is t/m 2013 bij APS belegd.

6 Betreft jaarlijkse instellingssubsidie. Monitor vindt plaats op basis van jaarlijkse voortgangsverslag.

7 Betreft jaarlijkse instellingssubsidie.

Tabel Subsidies artikel 4 (bedragen x € 1.000)

Naam subsidie (-regeling)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Aantal verleningen 2012

Laatste evaluatie

Volgende evaluatie

Einddatum subsidie (regeling)

Subsidieregeling praktijk leren

0

0

209.000

209.000

209.000

209.000

209.000

0

n.v.t.

Jaarlijkse verslaglegging

2019

Pilots laaggeletterdheid

2.949

5.000

5.000

2.500

0

0

0

1

permanente evaluatie

nnb.

2015

Subsidieregeling Actieplan Laaggeletterdheid

4.000

4.000

4.000

4.000

2.000

2.000

2.000

3

permanente evaluatie

nnb

2015

Loopbaanorientatie

3.760

3.000

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

1

Jaarlijkse verslaglegging

Jaarlijkse verslaglegging

2015

Netwerkscholen 1

3.000

3.000

3.500

0

0

0

0

1

n.v.t.

Eind 2013

2014

Toetsing kwalificaties MBO

1.390

1.390

1.320

1.260

1.260

1.260

1.260

1

Jaarlijkse verslaglegging

Jaarlijkse verslaglegging

nnb

Borging Triple A

900

0

0

0

0

0

0

1

Jaarlijkse verslaglegging

n.v.t.

2012

Sectorplan mbo-hbo techniek

400

400

3.065

735

0

0

0

1

Auditrapport 2012 Centres of expertise en Centra voor innovatief vakmanschap

2013

2015

MBO 2015

3.665

2.900

2.900

680

0

0

0

1

Jaarlijkse verslaglegging

Jaarlijkse verslaglegging

2015

Overig

14.511

17.907

16.935

11.605

12.590

9.110

6.866

divers

n.v.t.

n.v.t.

divers

* FES-geld

                     

Totaal subsidieregelingen

34.575

37.597

247.020

231.080

226.150

222.670

220.426

1

FES-geld

Tabel Subsidies artikel 6 (bedragen x € 1.000)

Naam subsidie(regeling)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Aantal verleningen in 2012

Laatste evaluatie

Volgende

evaluatie

Einddatum Subsidie (regeling)

Regeling bevordering kennisfunctie

hogescholen

22.267

19.967

         

0

SIA factsheet (2011)

Eindverslag

2014

2013

Regeling stimulering Bèta/techniek

   

2.000

4.000

     

0

Auditrapport 2012 Centres of expertise en Centra voor innovatief vakmanschap (2012)

Eind 2013

2015

Subsidie o.b.v. WOOS: Studiekeuze-informatie hoger onderwijs

2.455

2.475

         

0

Jaarverslag 2011 Studiekeuze123

Eindverslag

2014

2013

Subsidie o.b.v. WOOS: Investeringsagenda bèta en techniek hoger onderwijs1

1.000

           

0

Jaarverslag 2011 Platform Bèta Techniek

Eindverant-woording 2016

2015

Subsidies o.b.v. WOOS of Begrotingswet:

Overige toekenningen < € 1 miljoen

4.703

1.221

958

368

202

152

152

30

2

2

 

Totaal subsidie(regelingen)

30.425

23.663

2.958

4.368

202

152

152

30

     
1

Oude FES-middelen.

2

Gezien de omvang van de onderliggende toekenning en is er geen evaluatie voorzien.

Toelichting:

Vanaf 2014 is de Regeling bevordering kennisfunctie hogescholen opgenomen onder Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s (zie tabel 6.3 van de ontwerpbegroting) en daarom voor 2014 en volgende jaren niet opgenomen in dit overzicht.

Vanaf 2014 is Studiekeuze-informatie hoger onderwijs opgenomen onder Bijdragen aan (inter)nationale organisaties (zie tabel 6.3 van de ontwerpbegroting) en daarom voor 2014 en volgende jaren niet opgenomen in dit overzicht.

Tabel Subsidies artikel 7 (bedragen x € 1.000)

Naam subsidie(regeling)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Aantal verleningen in 2012

Laatste evaluatie

Volgende

evaluatie

Einddatum Subsidie

(regeling)

Subsidieregeling Sirius programma 1

11.543

10.302

7.954

2.407

     

0

Geen evaluatie voorzien

Eindverant-woording (2016)

2015

Subsidieregeling Programma Akademie-assistenten

957

           

0

2012

 

2012

Subsidieregeling Libertas Noodfonds

765

745

605

265

     

1

Gezien aard regeling geen evaluatie voorzien

Gezien aard regeling geen evaluatie voorzien

2015

Subsidie o.b.v. WOOS:

3TU’s samenwerking

6.000

3.500

1.500

       

0

Geen evaluatie voorzien

Eindverant-woording (2015)

2014

Subsidie o.b.v. WOOS: Toetsing en Toetsgestuurd leren

2.426

2.260

         

0

Geen evaluatie voorzien

Eindverant-woording (2014)

2013

Subsidies o.b.v. WOOS of Begrotingswet:

Overige toekenningen < € 1 miljoen

4.527

5.854

3.992

2.904

2.412

3.291

3.499

5

2

2

 

Totaal subsidieregelingen

26.218

22.661

14.051

5.576

2.412

3 291

3.499

6

     
1

Middelen zijn inclusief de oude FES-middelen

2

Gezien de omvang van de onderliggende toekenningen is er geen evaluatie voorzien.

Tabel Subsidies artikel 8 (bedragen x € 1.000)

Naam subsidie(regeling)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Aantal verleningen in 2012

Laatste evaluatie

Volgende evaluatie

Einddatum subsidie (regeling)

Subsidiebeschikking (WOOS) Duitsland Instituut Amsterdam

732

707

657

607

607

607

607

 

2010

2015

2015

Subsidiebeschikking (WOOS) Duitsland Instituut Amsterdam

 

135

117

117

         

2015

2015

Subsidiebeschikking (WOOS) Neth-ER

450

450

450

         

2009/2012

2014

2014

Subsidiebeschikking (WOOS) Frans-Nederlandse academie

114

 

20

       

1

2010

Nvt1

2013

Incidentele subsidies voor het uitwisselen van cultuur (regeling op het specifiek cultuurbeleid):

49

314

364

364

364

364

364

4

n.v.t.2

n.v.t.2

jaarlijks

Stichting Boekids

                     

Stichting Lezen en schrijven

                     

Europees Platform

                     

Stichting News

                     

Turkije Instituut

                     

Totaal subsidieregelingen

1.345

1.606

1.608

1.088

971

971

971

5

     

Toelichting:

1 Bij de Frans Nederlandse Academie volgt geen nieuwe evaluatie, daar de subsidie is gestopt per 2014 naar aanleiding van de evaluatie 2010. De uitgave in het jaar 2014 betreft een eventuele nabetaling naar aanleiding van de verantwoording over de jaren 2012 en 2013.

2 Bij Incidentele subsidies voor uitwisselen van cultuur gaat het om jaarlijkse kleine incidentele subsidies die worden toegekend. Het zijn subsidies van uiteenlopende aard en jaarlijks verschillend.

Tabel Subsidies artikel 9 (bedragen x € 1.000)

Naam subsidie(regeling)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Aantal verleningen in 2012

Laatste evaluatie

Volgende evaluatie

Einddatum Subsidie (regeling)

Regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom

74.980

107.300

107.800

107.800

112.100

108.100

108.100

4.400

2012

2016

01/07/2017

Regeling verankering academische opleidingsschool

2.450

2.920

2.710

2.640

1.590

35

n.v.t.

2016

31/12/2016

Regeling InnovatieImpuls Onderwijs

4.885

5.100

3.000

 

300

n.v.t.

2015

31/12/2015

Versterken samenwerking lerarenopleidingen en scholen

20.500

20.500

20.500

20.500

n.v.t.

n.v.t.

2017

31/12/2017

Impuls lerarentekorten vo en wetenschap en techniek pabo

15.000

20.000

30.000

35.000

n.v.t.

n.v.t.

2017

31/12/2017

WOOS: Promotiebeurs voor leraren (via NWO)

2.282

8.391

9.500

10.000

11.500

12.000

9.500

1

n.v.t.

2017

31/12/2019

WOOS: Arbeidsmarkt- en kennisactiviteiten po

2.230

2.230

2.230

2.014

2.014

2.014

2.014

1

Jaarlijkse verslaglegging

Jaarlijkse verslaglegging

zie toelichting

WOOS: Onderwijscoöperatie

2.900

2.930

2.935

2.935

2.935

2.935

2.935

1

Jaarlijkse verslaglegging

Jaarlijkse verslaglegging

31/12/2014

WOOS: Open Universiteit (LOOK)

6.370

3.930

1.937

1

Jaarlijkse verslaglegging

Jaarlijkse verslaglegging

31/12/2014

WOOS: Projecten professionalisering

1.269

4.684

4.825

4.825

4.825

4.825

4.825

div.

Jaarlijkse verslaglegging

Jaarlijkse verslaglegging

31/12/2015

WOOS: Projecten regionale arbeidsmarktproblematiek

571

6.000

6.000

6.000

6.000

5.400

5.400

13

n.v.t.

2017

31/12/2016

WOOS: Caribisch Nederland (via LOOK)

2.097

2.097

2.097

2.097

1

Jaarlijkse verslaglegging

Jaarlijkse verslaglegging

31/12/2015

WOOS: Overige projecten

10.194

14.913

13.702

12.874

11.482

9.059

11.204

div.

Jaarlijkse verslaglegging

Jaarlijkse verslaglegging

31/12/2016

Totaal subsidieregelingen

110.228

195.995

197.236

201.685

207.946

144.333

143.978

       

Toelichting:

De subsidie inzake arbeidsmarkt-/kennisactiviteiten heeft betrekking op de po-sector, waarvan met de sociale partners is afgesproken om ze zo spoedig als mogelijk, gelijk aan de andere onderwijssectoren, op te nemen in de lumpsumbekostiging van de instellingen voor po. Daar waar bij laatste evaluatie n.v.t. is ingevuld betreft het nieuwe subsidies, die niet eerder worden geëvalueerd dan bij de volgende evaluatie.

Tabel Subsidies artikel 14 (bedragen x € 1.000)

Naam subsidie(regeling)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Aantal verleningen in 2012

Laatste evaluatie

Volgende evaluatie

Einddatum subsidie (regeling)

Wet Specifiek Cultuurbeleid:1)

                     

Verbreden inzet cultuur

15.216

7.005

8.809

8.437

8.151

8.151

8.151

21

2012

2013–2016

n.v.t.

Internationaal cultuurbeleid (incl. HGIS)

8.585

7.972

7.260

7.323

8.775

7.971

8.471

9

2012

2013

n.v.t.

Programma bibliotheekvernieuwing2)

18.147

17.942

17.942

17.942

17.942

17.942

17.942

3

2011

n.n.b.

2015

Programma leesbevordering

2.930

2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

1

2010

2016

2015

Programma CRISP

2.445

2.375

2.612

0

0

0

0

1

n.v.t.

n.v.t.

2014

Programma erfgoed en ruimte

0

1.958

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

0

2010

2017 (i.h.k.v. MoMo)

2015

Programma ondernemerschap

0

4.655

3.437

3.437

3.437

0

0

0

2012

2013

2016

Specifiek cultuurbeleid

58.045

35.209

29.941

37.612

20.085

21.631

21.631

53

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Regeling frictie- en transitiekosten culturele basisinfrastructuur 2009–2012

57.696

29.382

3.650

0

0

0

0

23

n.v.t.

n.v.t.

2012

Totaal subsidieregelingen

163.064

109.348

84.501

85.601

69.240

66.545

67.045

111

     

Toelichting:

1) Bovenstaande subsidies zijn veelal programma’s en activiteiten die niet het karakter hebben van een subsidieregeling. Om die reden is een aantal keer «n.v.t.» ingevuld. De middelen worden beschikt op basis van de Wet op het Specifiek Cultuurbeleid.

2) Tot de beoogde inwerkingtreding van het wetsvoorstel Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen op 1 januari 2015, zal de financiering van het programma bibliotheekvernieuwing plaatsvinden op basis van de Wet op het Specifiek Cultuurbeleid. De nieuwe bibliotheekwetgeving zal binnen vijf jaar na inwerkingtreding worden geëvalueerd. Het moment van evaluatie zal nog worden bepaald.

Naast evaluatie is ook monitoring toegevoegd, omdat dit ook inzicht biedt in voortgang en effectiviteit van beleid.

Tabel Subsidies artikel 15 (bedragen x € 1.000)

Naam subsidie(regeling)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Aantal verleningen in 2012

Laatste evaluatie (jaartal)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum Subsidie (regeling)

Wet Specifiek Cultuurbeleid en Mediawet

                     

Subsidies

915

920

920

920

919

919

919

6

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Totaal subsidieregelingen

915

920

920

920

919

919

919

6

     

Toelichting:

Bovenstaande subsidies zijn veelal programma’s en activiteiten die niet het karakter hebben van een subsidieregeling. De middelen worden beschikt op basis van de Wet op het Specifiek Cultuurbeleid of de Mediawet.

Tabel Subsidies artikel 16 (bedragen x € 1.000)

Naam subsidie(regeling)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Aantal verleningen in 2012

Laatste evaluatie (jaartal)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum

Subsidie (regeling)(jaartal)

Kaderregeling subsidiering tbv onderzoek en wetenschap

125.756

104.668

97.762

45.117

43.103

41.764

40.724

13

Open einde

n.v.t.

Open einde

Subsidieregeling Stichting AAP

1.015

1.015

1.020

1.020

1.020

1.020

1.020

1

n.v.t.

n.v.t.

2032

Totaal subsidieregelingen

126.771

105.683

98.782

46.137

44.123

42.784

41.744

14

     

Toelichting:

Kaderregeling: De regeling zelf wordt niet geëvalueerd, maar de gesubsidieerde instellingen onderliggend aan de regeling worden wel periodiek geëvalueerd.

Stichting AAP: Regeling is alleen ten behoeve van de pensionering van de chimpansees.

Tabel Subsidies artikel 25 (bedragen x € 1.000)

Naam subsidie(regeling)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Aantal verleningen in 2012

Laatste evaluatie

Volgende evaluatie

Einddatum Subsidie (regeling)

Subsidieregeling emancipatieprojecten

15

             

evaluatie ecorys

n.v.t.

2007

Wet Overige OCW-subsidies

651

             

n.v.t.

n.v.t.

 

Subsidieregeling emancipatie

2.180

2.558

1.087

1.342

       

n.v.t.

n.v.t.

2011

Subsidieregeling emancipatie 2011

5.810

6.986

5.564

5.883

7.175

7.175

7.175

27

n.v.t.

n.v.t.

 

Regeling sociale veiligheid LHBT jongeren op school

598

632

         

136

n.v.t.

2014

2015

Totaal subsidieregelingen

9.254

10.176

6.651

7.225

7.175

7.175

7.175

163

     

Toelichting:

Voor zowel Subsidieregeling emancipatie als voor de Subsidieregeling emancipatie 2011 geldt dat medio 2014 het emancipatiebeleid zal worden doorgelicht, dus impliciet ook de subsidies, die verstrekt zijn met als grondslag de genoemde regelingen.

In het kader van de regeling sociale veiligheid LHBT jongeren op school zijn aan de 71 voortgezet onderwijsscholen en de 65 primair onderwijsscholen de subsidies verstrekt. Het SCP voert momenteel een evaluatieonderzoek uit dat medio 2014 wordt afgerond.

Licence