Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

BIJLAGE 3. MOTIES EN TOEZEGGINGEN

A. Door de Staten-Generaal aanvaarde moties

Moties Tweede Kamer

Omschrijving

Ingediend bij

Stand van zaken

DIRECTIE BEROEPSONDERWIJS EN VOLWASSENENEDUCATIE

   

De Kamer constaterende, dat een boete nog geen oplossing biedt voor falende bestuurders;

verzoekt de regering, de mogelijkheid te scheppen om bestuurders bij wanbeleid op non-actief te stellen.

Debat [8-3-2012] Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (33 106) voortzetting

Motie-Jasper van Dijk

33 106, nr. 71

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 19 april 2013, Kamerstuk 33 495, nr. 10, inzake Versterking bestuurskracht onderwijs.

De Kamer verzoekt de regering, in samenwerking met de ambachtelijke brancheorganisaties te onderzoeken hoe de «meestertitel» voor excellent ambachtelijk vakmanschap (her)ingevoerd kan worden.

Debat [1-12-2011] Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (33 000 VIII) Rest

Motie-Van der Ham/Biskop

33 000-VIII, nr. 102

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 25 april 2013, Kamerstuk 33 187, nr. 39 inzake Motie (her)invoering meestertitel 33 000-VIII, nr. 144 en aangehouden motie 33 187, nr. 34 invoering meester- en gezeltitel.

De Kamer verzoekt de regering, bij de nadere uitwerking van de prijsfactoren rekening te houden met duurdere opleidingen, waardoor technische en andere duurdere, maar arbeidsmarktrelevante opleidingen in stand kunnen blijven.

Debat [12-2-2013] Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van meer doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs (33 187) re- en dupliek

Motie-Beertema c.s.

33 187, nr. 37

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 12 juni 2013, Kamerstuk 33 187, nr. 41 inzake Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs.

De Kamer verzoekt de regering, de Kamer te informeren over de verhouding tussen het bindend studieadvies en de mogelijkheid om te kunnen instromen, en zo mogelijk aanvullende maatregelen te nemen voor invoering van het bindend studieadvies.

Debat [12-2-2013] Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van meer doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs (33 187) re- en dupliek

Motie-Van Meenen/Rog

33 187, nr. 31

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 5 juni 2013, Kamerstuk 33 187, nr. 40 inzake Conferentie «Samen voor jongeren» over samenwerking in de regio.

De Kamer verzoekt de regering, in overleg met gemeenten, UWV en onderwijsinstellingen met voorstellen te komen voor voorzieningen waar deze jongeren kunnen leren, werken of stage lopen.

Debat [12-2-2013] Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van meer doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs (33 187) re- en dupliek

Motie-Smits

33 187, nr. 33

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 05 juni 2013, Kamerstuk 33 187, nr. 40 inzake de Conferentie «Samen voor jongeren» over samenwerking in de regio.

De Kamer verzoekt de regering, na te gaan wat de mogelijkheden zijn om te komen tot een afzonderlijke waardering van de beroepsgerichte vakken binnen een beroepsopleiding en de Kamer daarvan voor de behandeling van de Onderwijsbegroting 2013 op de hoogte te stellen.

Debat [20-6-2012] Wetgevingsoverleg Onderwijsverslag + Verantwoordingsdebat

Motie-Biskop

33 240 VIII, nr. 9

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 19 december 2012, Kamerstuk 31 332, nr. 16 inzake Voortgangsrapportage implementatie referentiekader taal en rekenen.

De Kamer verzoekt de regering, onderzoek te doen naar alternatieve bestuursmodellen in het onderwijs opdat een situatie als bij Amarantis in de toekomst wordt voorkomen.

Debat [12-6-2012] VAO Financiële situatie Amarantis

Motie-Jasper van Dijk

31 524, nr. 137

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 19 april 2013, Kamerstuk 33 495, nr. 10 inzake Versterking bestuurskracht onderwijs.

De Kamer verzoekt de regering, opdracht te geven tot een diepgaande, risicogerichte analyse van de huisvestingssituatie en de financieringspositie in het mbo en waar nodig een taxatie van de waarde van panden en de Kamer hier voor maart 2013 over te informeren.

Debat [18-12-2012] Stemmingen over moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013

Motie-Klaver c.s.

33 400-VIII, nr. 75

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 17 mei 2013, Kamerstuk 33 489, nr. 10, inzake aanbieding van het rapport «Huisvesting in het MBO».

De Kamer verzoekt de regering, de AKA-opleiding zodanig vorm te geven dat de betrokken jongeren zo veel mogelijk op hun niveau kennis, inzicht en vaardigheden verwerven opdat zij zich een plaats op de arbeidsmarkt kunnen verwerven of klaar worden gestoomd voor hun startkwalificatie.

Debat [17-5-2011] Plenair Debat MBO CKS

Motie-Çelik

32 316, nr. 16

Door het aannemen van het wetsvoorstel over doelmatige leerwegen is de entreeopleiding bij wet geregeld. Kwalificatiedossier AKA voldoet aan de eisen van de motie. In de herziening van de kwalificatiestructuur wordt ook dit kwalificatiedossier herijkt op genoemde punten.

De Kamer verzoekt de regering, een voorstel te doen om scholen te verbieden, onderwijsgeld te gebruiken voor het kopen van complexe financiële producten zoals derivaten.

Debat [12-6-2012] VAO Financiële situatie Amarantis

Motie-Klaver

31 524, nr. 140

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 16 juli 2013 over de evaluatie Vermogensbeheer onderwijsinstellingen, Kamerstuk 33 495, nr. 32.

De Kamer verzoekt de regering, tot een stage-offensief te komen, waarbij de overheid in gesprek moet gaan met het onderwijs en het bedrijfsleven over voldoende stages en de Kamer hierover te rapporteren.

Debat [18-12-2012] Stemmingen over moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013

Motie-Jadnanansing/Smits

33 400-VIII, nr. 62

Op verzoek van de minister hebben de SBB en de kenniscentra vanaf 1 januari 2013 het succesvolle stage- en leerbanenoffensief geïntensiveerd. In de neergaande conjunctuur staat het aanbod van stageplaatsen en leerbanen onder druk. het stage- en leerbanenoffensief zijn nieuwe activiteiten en intensivering van bestaande maatregelen van de kenniscentra, die zorgen voor voldoende stageplaatsen en leerbanen en/of jeugdwerkloosheid voorkomen. Over de resultaten van het stage- en leerbanenoffensief wordt ieder kwartaal gerapporteerd via de SBB barometer. Bij signalen over tekorten aan stages en leerbanen komen de kenniscentra in de betreffende regio in actie en werven of gecoördineerde wijze extra stages en leerbanen. De opleidingsadviseurs van de samenwerkende kenniscentra werken daarbij samen met de onderwijsinstellingen en gemeenten.

De Kamer verzoekt de regering, voor oktober 2013 met een brief te komen over welke stappen worden gezet om in 2015 prestatiebekostiging onderdeel te laten zijn van de financiering van het mbo.

Debat [12-2-2013] Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van meer doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs (33 187) re- en dupliek

Motie-Straus c.s.

33 187, nr. 32

Uiterlijk medio oktober 2013 ontvangt de Kamer de gevraagde brief.

De Kamer verzoekt de regering, om beroepsonderwijs te integreren binnen het speerpuntenbeleid, waar mogelijk met gebruikmaking van de kennis en expertise van Nederlandse maatschappelijke organisaties en instellingen voor beroepsonderwijs, en binnen de speerpunten budgettaire ruimte te behouden om de huidige inzet voor marktgericht beroepsonderwijs – vooral in de landbouw- en watersector – voort te zetten.

Motie-Van der Staaij c.s.

33 625, nr. 27

De Tweede Kamer wordt op een later moment geïnformeerd over de uitvoering van de motie.

De Kamer verzoekt de regering om, in de evaluatie van het Actieplan laaggeletterdheid, inclusief de pilots Taal voor het Leven, te onderzoeken welke landelijke taken en welke budgetten nodig zijn om de regionale aanpak van laaggeletterdheid efficiënt en effectief uit te voeren.

Debat [3-7-2013] Invulling van de subsidietaakstelling onderwijs en onderzoek

Motie-Rog/Van Dijk

33 650, nr. 9

De Tweede Kamer wordt op een later moment geïnformeerd over de uitvoering van de motie.

De Kamer verzoekt de regering, bij de formulering scherp te letten op het doel dat mbo’ers een stageplaats moeten kunnen krijgen en bureaucratie in de nieuwe subsidieregeling geen doel op zich kan vormen dat het tekort aan stageplaatsen alleen maar laat oplopen.

Debat [4-7-2013] Stemmingen over moties ingediend bij het VSO «Omzetting van de afdrachtvermindering onderwijs in een subsidieregeling»

Motie-Jadnanansing

33 650, nr. 19

De Tweede Kamer wordt op een later moment geïnformeerd over de uitvoering van de motie.

De Kamer verzoekt de regering, bij het opstellen van de prestatieafspraken voor het mbo nadrukkelijk aandacht te besteden aan het thema van stages.

Debat [12-6-2013] VAO Macro-doelmatigheid in het onderwijs

Motie-Jadnanansing/Straus

31 524, nr. 169

Voor 1 november 2013 ontvangt de Kamer de gevraagde brief over de prestatieafspraken in het mbo.

De Kamer verzoekt de regering, bij uitvoering van de pilots voor unieke en maatschappelijk relevante kleine opleidingen in het mbo ook het aspect van extra bekostiging mee te nemen, onder de erkenning van een medeverantwoordelijkheid van het bedrijfsleven voor deze bekostiging.

Debat [12-6-2013] VAO Macro-doelmatigheid in het onderwijs

Motie-Van Meenen

31 524, nr.176

Er wordt met SBB overleg gevoerd over de vormgeving van de pilots naar de wijze waarop kleinschalige, unieke opleidingen in stand gehouden kunnen worden. De motie van Van Meenen, die vraagt om ook extra bekostiging hierbij te betrekken, wordt hierbij meegenomen. Naar verwachting volgt in het najaar van 2013 meer duidelijkheid over de vormgeving van de pilots.

De Kamer verzoekt de regering, de Kamer te informeren over de kaders zoals deze tot stand komen op basis van de gesprekken tussen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de mbo-sector, alvorens de prestatieafspraken daadwerkelijk worden geëffectueerd.

Debat [12-6-2013] VAO Macro-doelmatigheid in het onderwijs

Motie-Jadnanansing

31 524, nr. 170

Voor 1 november 2013 ontvangt de Kamer de gevraagde brief over de prestatieafspraken in het mbo.

De Kamer verzoekt de regering, de doelgroepenbepaling voor de subsidieregeling aan te passen zodat ook een beperkt aantal deelcertificaten per persoon onder de regeling vallen.

Debat [4-7-2013] Stemmingen over moties ingediend bij het VSO «Omzetting van de afdrachtvermindering onderwijs in een subsidieregeling»

Motie-Straus

33 650, nr. 18

De Tweede Kamer wordt op een later moment geïnformeerd over de uitvoering van de motie.

De Kamer verzoekt de regering, de nieuwe subsidieregeling ook van toepassing te laten zijn op leerlingen in het vmbo die een leerwerktraject volgen.

Debat [4-7-2013] Stemmingen over moties ingediend bij het VSO «Omzetting van de afdrachtvermindering onderwijs in een subsidieregeling»

Motie-Van Meenen

33 650, nr. 16

De Tweede Kamer wordt op een later moment geïnformeerd over de uitvoering van de motie.

De Kamer verzoekt de regering, de aanvragen en toekenningen van de nieuwe subsidieregeling te monitoren en de Kamer daarover driemaandelijks te informeren, om op die manier inzicht te verschaffen in de effectiviteit van de subsidieregeling en het effect daarvan op het stage-aanbod.

Debat [4-7-2013] Stemmingen over moties ingediend bij het VSO «Omzetting van de afdrachtvermindering onderwijs in een subsidieregeling»

Motie-Van Meenen

33 650, nr. 14

De Kamer ontvangt de monitor regeling praktijkleren na afloop van schooljaar 2013–2014. Uiterlijk 15 december 2014 is de monitor afgerond.

DIRECTIE CULTUREEL ERFGOED

   

De Kamer verzoekt de regering, de musea in staat te stellen om volledig onderdeel te zijn van de herijking van het Nederlandse museumbestel.

Debat [5-7-2012] VAO Advies «Slagen in Cultuur – culturele basisinfrastructuur 2013–2016» van Raad voor Cultuur)

Motie-Van der Ham/Jasper van Dijk

33 000 VIII, nr. 213

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 18 september 2012, Kamerstuk 32 820, nr. 65 inzake Besluiten culturele basisinfrastructuur 2013–2016 + 4 bijlagen.

De Kamer verzoekt de regering, het voor beheerders van monumenten die de subsidiabele kosten met een eigen bijdrage moeten matchen, mogelijk te maken het vrijwilligerswerk dat bijdraagt aan het onderhoud daarin mee te tellen en om in samenwerking met de FIM (Federatie Instandhouding Monumenten) hiervoor een eenduidig en werkbaar model te ontwikkelen.

Debat [28-6-2012] VAO Erfgoed en monumenten

Motie-Van der Werf/Van der Ham

32 156, nr. 36

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 17 juni 2013, Kamerstuk 32 156, nr. 47 inzake Informatie over uitvoering Motie Van der Werf.

De Kamer verzoekt de regering, om in samenspraak met de musea, commerciële verzekeraars en het Rijk een voorstel te ontwikkelen voor een zodanige aanpassing van de indemniteitsregeling dat musea minder kosten hoeven te maken voor aanvullende commerciële verzekeringen en dit voorstel zo snel als mogelijk na de evaluatie naar de Kamer te zenden.

Debat [30-6-2011] Dertigledendebat over het stopzetten van de subsidie aan het Nationaal Historisch Museum per 1 januari 2012

Motie-Van der Werf/ De Liefde

32 820, nr. 39

In brief aan Tweede Kamer van 7 juni 2013, Kamerstuk 32 820, nr. 77, is aangekondigd dat de Tweede Kamer in voorjaar 2014 voorstellen ontvangt over aanpassing indemniteitsregeling.

DIRECTIE EMANCIPATIE

   

De Kamer verzoekt de regering, de gemeenten, de woningbouwcorporaties en de politie meer instrumenten en richtlijnen te geven voor een gezamenlijke aanpak van «hatecrimes» in wijken waarbij in ieder geval de kosten van de verhuizing verhaald worden op de daders, waarbij in ieder geval de verhuizing geëist wordt van de daders in plaats van de slachtoffers en waar buurtallianties worden opgericht en ingezet om de veiligheid van buurtbewoners te vergroten en te monitoren.

Debat [23-6-2011] Hoofdlijnen emancipatiebeleid 2011–2015

Motie-Marcouch

27 017, nr. 86

De motie is afgedaan met de brief van de ministers van SZW en V&J van 18 december 2012, Kamerstuk 30 950, nr. 47 inzake Rassendiscriminatie.

De Kamer verzoekt de regering, gehoor te geven aan de aanbeveling van de Commissie Gelijke Behandeling uit 2008 om met een wettelijke regeling een einde te maken aan het fenomeen van de weigerambtenaar en de Kamer daarover voor 1 januari 2012 te informeren.

Debat [23-6-2011] Hoofdlijnen emancipatiebeleid 2011–2015

Motie-Van Gent c.s.

27 017, nr. 77

Het initiatiefwetsvoorstel van Dijkstra en Schouw is op 11 juni 2013 door de Tweede Kamer aangenomen en is ter behandeling doorgestuurd naar de Eerste Kamer.

De Kamer verzoekt de regering, bloedbank Sanquin op te dragen de regels rondom bloeddonatie zodanig te wijzigen dat seksueel risicogedrag als criterium voor donatie wordt ingesteld en dat het als man seksueel contact hebben met een andere man niet langer zonder meer leidt tot levenslange uitsluiting van het bloeddonorschap.

Debat [29-3-2012] Emancipatie

Motie-Van Gent c.s.

30 420, nr. 165

Sanquin doet onderzoek naar het bloeddonorschap door homoseksuelen. De minister van VWS heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten, dat VWS met reactie wacht tot de resultaten van het onderzoek bekend zijn. De resultaten worden verwacht in de loop van 2014.

De Kamer constaterende dat de vaders bij de erkenning van en bij het aanvragen van het gezag over kinderen en bij voogdijkwesties geen gelijkwaardige positie lijken te hebben ten aanzien van de moeder;

overwegende dat de minister tijdens het algemeen overleg Emancipatiebeleid heeft toegezegd dit met de andere verantwoordelijke bewindspersonen te bespreken;

verzoekt de regering, de Kamer nog voor eind 2013 een terugkoppeling te geven over deze gesprekken.

Debat [20-6-2013] VAO Emancipatiebeleid

Motie-Venrooy-van Ark

30 420, nr. 193

De Tweede Kamer ontvangt voor eind 2013 een terugkoppeling van de minister over de gesprekken. met de andere verantwoordelijke bewindspersonen.

De Kamer verzoekt de regering, de Inspectie voor het Onderwijs de opdracht te geven de implementatie van voorlichting over seksualiteit en seksuele diversiteit in ieder geval de komende vijf jaar te monitoren.

Debat [20-6-2013] VAO Emancipatiebeleid

Motie-Pia Dijkstra

30 420, nr. 185

De Tweede Kamer wordt op een later moment geïnformeerd over de uitvoering van de motie.

De Kamer verzoekt de regering, in overleg te gaan met de VNG en lokale overheden met als doel om naar mogelijkheden te zoeken om vanuit educatie- en re-integratiemiddelen naar het idee van de vroegere moedermavo's educatievormen aan te bieden die vrouwen en mannen kunnen leiden naar arbeidsmarktparticipatie en daarmee financiële onafhankelijkheid.

Debat [2-7-2013] Stemming over aangehouden motie ingediend bij het VAO Emancipatiebeleid

Motie-Yücel

30 420, nr. 181

De Tweede Kamer wordt op een later moment geïnformeerd over de uitvoering van de motie.

De Kamer verzoekt de regering, te voorzien in een monitor op de wettelijk vastgelegde streefcijfers voor het aandeel vrouwen in de top van het bedrijfsleven.

Debat [20-6-2013] VAO Emancipatiebeleid

Motie-Van Tongeren

30 420, nr. 187

De Tweede Kamer wordt op een later moment geïnformeerd over de uitvoering van de motie.

DIRECTIE KUNSTEN

   

De Kamer constaterende dat als gevolg van de bezuinigingen een aantal instituten, waaronder het Nederlands Theaterinstituut, het Nederlands Muziek Instituut en het NiNsee, het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden, hun deuren moeten sluiten;

verzoekt de regering, het cultuurgoed van genoemde instellingen zorgvuldig te borgen en, indien nodig, onder andere de eigen bestemmingsreserves hiervoor aan te wenden.

Debat [5-7-2012] VAO Advies «Slagen in Cultuur – culturele basisinfrastructuur 2013–2016» van Raad voor Cultuur

Motie-Van der Werf/Klijnsma

33 000-VIII, nr. 215

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 18 september 2012, Kamerstuk 32 820, nr. 65 inzake Besluiten culturele basisinfrastructuur 2013–2016 + 4 bijlagen.

De Kamer overwegende, dat in kunst- en cultuursector ook veel zzp’ers actief zijn;

verzoekt de regering, om een mobiliteitscentrum te helpen inrichten voor potentiële werklozen in de cultuursector, analoog aan de mobiliteitscentra in andere sectoren tijdens de kredietcrisis.

Debat [21-11-2011] Wetgevingsoverleg OCW-begroting 2012, onderdeel Cultuur

Motie-Klijnsma/Peters

33 000-VIII, nr. 33

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 18 september 2012, Kamerstuk 32 820, nr. 65 inzake Besluiten culturele basisinfrastructuur 2013–2016 + 4 bijlagen.

De Kamer verzoekt de regering, om in het overleg met het culturele veld de mogelijkheden van financieringsconstructies voor startende kunstenaars te onderzoeken en hierover te rapporteren voorafgaand aan de begroting 2014.

Debat [17-12-2012] Wetgevingsoverleg Cultuur

Motie-Dik-Faber

33 400-VIII, nr. 91

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 15 mei 2013, Kamerstuk 33 400-VIII, nr. 142 inzake reactie op aangenomen moties en toezeggingen tijdens de begroting van het ministerie van OCW 2013.

Toelichting:

In 2011 is onderzoek gedaan naar aard, gebruik en toepasbaarheid van generiek instrumentarium voor ondersteuning van de Nederlandse cultuur (Cultuur naar Vermogen, SEO Economisch Onderzoek). Elementen hieruit zijn gebruikt voor het werkprogramma van de stichting Cultuur-Ondernemen voor de periode 2013–2014. Cultuur-Ondernemen geeft voorlichting aan (startende) kunstenaars en creatieve ondernemers over financieringsmogelijkheden en werkt hiervoor samen met het bedrijfsleven, overheden, koepel- en brancheorganisaties en de cultuurfondsen. Daarnaast verstrekt Cultuur-Ondernemen (laagrentende) leningen en borgstellingen aan kunstenaars en starters in de creatieve sector en werkt daarbij samen met banken en financiële dienstverleners. Cultuur-Ondernemen staat hiervoor borg. Deze activiteiten volgen uit de beleidsbrief programma ondernemerschap in de culturele sector (Kamerstuk 32 820, nr. 57). Voor deze activiteiten ontvangt de stichting € 1.575.000 per jaar voor de jaren 2013 en 2014 van mijn ministerie in de vorm van een projectsubsidie. Deze is gedekt binnen het programma ondernemerschap. Ten slotte heeft het topteam creatieve industrie bij het opstellen van de «Actieagenda randvoorwaarden financiering Creatieve Industrie» een gedegen analyse gemaakt van generieke knelpunten bij financiering van de creatieve industrie. Deze actieagenda is in de eerste helft van 2013 opgepakt.

De Kamer verzoekt de regering, in overleg te treden met de verschillende filmexploitanten om hen te bewegen, een groter deel van de opbrengst van film te laten vloeien naar het Tuschinkyfonds en andere filmondersteuning.

Debat [27-6-2011] Nota overleg uitwerking uitgangspunten cultuurbeleid

Motie-Van der Ham c.s.

32 820, nr. 21

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 1 mei 2013, Kamerstuk 32 820, nr. 75 inzake Uitkomst Filmtop.

De Kamer verzoekt de regering, in het bijzonder de ministers van Cultuur en Economische Zaken, met betrokken instanties en organisaties zoals het Filmfonds, de exploitanten, distributeurs, producenten en anderen een nationale filmtop te organiseren met als doel om tot een oplossing te komen voor deze oneerlijke buitenlandse concurrentie en de Kamer het resultaat hiervan voor medio maart 2013 te zenden.

Debat [17-12-2012] Wetgevingsoverleg Cultuur

Motie-Bergkamp/Monasch

33 400 VIII, nr. 88

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 1 mei 2013, Kamerstuk 32 820, nr. 75 inzake Uitkomst Filmtop.

De Kamer verzoekt de regering, om dit culturele ondernemerschap te honoreren door eenmalig zes ton bij te dragen en daarvoor dekking te vinden in de Voorjaarsnota en/of de middelen voor frictiekosten en/of de middelen voor het internationaal cultuurbeleid, op voorwaarde dat CJP de rest van de kosten volledig bijeen brengt.

Debat [5-7-2012] VAO Advies «Slagen in Cultuur – culturele basisinfrastructuur 2013–2016» van Raad voor Cultuur

Motie-Klijnsma/Van der Werf

33 000 VIII, nr. 211

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 18 september 2012, Kamerstuk 32 820, nr. 65 inzake Besluiten culturele basisinfrastructuur 2013–2016 + 4 bijlagen.

De Kamer verzoekt de regering, de mogelijkheden te bekijken om de succesvolle elementen van de WWik (Wet werk en inkomen kunstenaars) te integreren in het Bbz (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen).

Motie-Peters/Azmani

32 701, nr. 18

De uitvoering van deze motie wordt gecoördineerd door de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die de Tweede Kamer informeert.

De Kamer constaterende dat er binnen de BIS-periode wordt voorgesorteerd op een volgende BIS-periode door vanuit het OCW-budget ondersteuning te bieden aan instellingen die niet in de BIS opgenomen waren; constaterende dat er daarnaast ook instellingen zijn die binnen de BIS vallen, maar ook deels subsidie krijgen van de gemeenten, waardoor er soms sprake is van een stapeling van bezuinigingen;

verzoekt de regering, advies te vragen aan de Raad voor Cultuur over een gelijk speelveld voor culturele instellingen en om eventuele willekeur in de subsidiesystematiek en -voorwaarden te voorkomen.

Debat [4-7-2013] Stemmingen over moties ingediend bij het VAO Cultuuronderwerpen

Motie-Bergkamp/Venrooy-van Ark

32 820, nr. 81

De Tweede Kamer wordt op een later moment geïnformeerd over de uitvoering van de motie.

De Kamer overwegende dat Canada succesvol beleid heeft om popmuziek te stimuleren, waaronder het Canada Music Fund; constaterende dat de minister van mening is dat Nederland al veel onderneemt wat hierop lijkt;

verzoekt de regering, het popbeleid van beide landen op een rij te zetten en het overzicht aan de Kamer te doen toekomen.

Debat [4-7-2013] Stemmingen over moties ingediend bij het VAO Cultuuronderwerpen

Motie-Jasper van Dijk/Van Dekken

32 820, nr. 82

De Tweede Kamer wordt op een later moment geïnformeerd over de uitvoering van de motie.

De Kamer verzoekt de regering, een interdepartementale werkgroep te formeren, waarin het ministerie van OCW, het ministerie van EZ en het ministerie van Financiën zijn vertegenwoordigd en waarin het laatste ministerie de regie heeft, die de opdracht krijgt te onderzoeken hoe een economisch stimuleringsprogramma, zoals een tax shelter, voor de Nederlandse filmindustrie moet worden ingericht om een maximale positieve bijdrage te leveren aan het productieklimaat voor films in Nederland, de budgettaire gevolgen in kaart te brengen, voorbeelden uit andere landen te betrekken en dit onderzoek voor 15 september 2013 naar de Kamer te zenden.

Debat [4-7-2013] Stemmingen over moties ingediend bij het VAO Cultuuronderwerpen

Motie-Bergkamp/Monasch

32 820, nr. 79

De Tweede Kamer wordt op een later moment geïnformeerd over de uitvoering van de motie.

DIRECTIE LERAREN

   

De Kamer verzoekt de regering, de uitbreiding van het verplichte lerarenregister naar het hoger onderwijs concreet in gang te zetten en hierover aan de Kamer te rapporteren.

Debat [9-4-2013] VAO leraren

Motie-Mohandis

27 923, nr. 154

De motie wordt afgedaan met de Hoofdlijnenbrief aan de Tweede Kamer van september 2013.

De Kamer verzoekt de regering, in overleg te treden met de HBO-raad met het oog op de vraag hoe de voorgestelde aanvullingen zich verhouden tot de bevindingen van de commissie-Meijerink en de acties die naar aanleiding daarvan reeds zijn ingezet, teneinde te voorkomen dat opnieuw een overladen programma ontstaat.

Debat [9-4-2013] VAO leraren

Motie-Bisschop/Rog

27 923, nr. 161

Dit wordt meegenomen in het overleg met de Vereniging Hogescholen dat periodiek wordt gevoerd.

De Kamer verzoekt de regering, uiterlijk in het najaar de concrete doelstellingen van het lerarenregister, een tijdspad naar 2017 en een «go/no go»-moment te formuleren en de Kamer hierover te informeren.

Debat [9-4-2013] VAO leraren

Motie-Van Meenen

27 923, nr. 163

De motie wordt afgedaan met de Hoofdlijnenbrief aan de Tweede Kamer van september 2013.

De Kamer, constaterende dat de minister van OCW een toezegging heeft gedaan tot een visiedocument, maar dan beperkt tot de lerarenopleidingen;

verzoekt de regering, om de gedane toezegging voor lerarenopleidingen uit te breiden naar één integrale Lerarenagenda, deze periodiek te rapporteren en eens per jaar, bijvoorbeeld op de Dag van de Leraar, met de Kamer te bespreken.

Debat [9-4-2013] VAO leraren

Motie-Duisenberg c.s.

27 923, nr. 156

De motie wordt afgedaan met de Visiebrief Lerarenagenda aan de Tweede Kamer van begin oktober 2013.

De Kamer verzoekt de regering, met maatregelen te komen die er toe leiden dat talentvolle afgestudeerde leerkrachten basisonderwijs voor het onderwijs kunnen worden behouden;

en verzoekt de regering, deze maatregelen toe te spitsen op regio’s daar waar lerarentekorten optreden vanaf 2015.

Debat [4-7-2013] Krimp in het onderwijs

Motie-Voordewind/Ypma

31 293, nr. 170

De Tweede Kamer wordt op een later moment geïnformeerd over de uitvoering van de motie.

DIRECTIE FINANCIEEL ECONOMISCHE ZAKEN

   

De Kamer verzoekt de regering, de feitelijke inwerkingtreding van de decentralisatie van de arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs pas door te voeren wanneer er weer loonruimte is voor de leraren.

Debat [29-9-2011] Decentralisatie arbeidsvoorwaarden po

Motie-Dijsselbloem en van der Ham

31 997, nr. 12

In het Regeerakkoord is opgenomen dat in 2013 geen loonbijstelling wordt uitgekeerd. Zie in dit kader ook de motie-Duisenberg c.s.(Kamerstuk 27 923, nr. 157).

De Kamer verzoekt de regering, de feitelijke inwerkingtreding van de decentralisatie van de arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs per direct in gang te zetten om daarmee werkgevers en werknemers een grotere ruimte te geven om tot modernisering van arbeidsvoorwaarden te komen.

Debat [9-4-2013] VAO leraren

Motie-Duisenberg c.s.

27 923, nr. 157

Het proces van inwerkingtreding van de decentralisatie is samen met PO-raad en vakbonden ter hand genomen en zal naar verwachting per 1 januari 2014 worden afgerond.

De Kamer verzoekt de regering, een notitie voor te bereiden om de arbeidsparticipatie van ouderen in het onderwijs te bevorderen.

Debat [18-12-2012] Stemmingen over moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013

Motie-Klein c.s.

33 400-VIII, nr. 79

Op 2 september heeft het kabinet de Tweede Kamer een brief gestuurd over de stand van zaken van het overleg over het Nationaal Onderwijsakkoord.

De Kamer verzoekt de regering, om de Kamer voor 1 januari 2013 te informeren over de concrete resultaten van de met werkgevers in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs gemaakte afspraken die beweerdelijk leiden tot concrete ondersteuning voor schoolleiders en/of besturen die hun financiële taken onvoldoende aankunnen;

verzoekt de regering voorts, om met deze werkgevers en raden van toezicht nader in overleg te treden om, aangezien het hier immers het beheer van publieke middelen betreft, financieel incompetente schoolleiders c.q. onderwijsbestuurders in een uiterst geval, wanneer bedoelde ondersteuning niet tot verbetering leidt, te laten vervangen en de Kamer per onderwijssector voor 1 januari 2013 te informeren over de resultaten van zulk overleg.

Debat [31-5-2012] Debat over onderwijshuisvesting (inclusief problematiek nieuwbouw ROC Heerlen)

Motie-Elias en Van Gent

33 000-VIII, nr. 196

De Tweede Kamer heeft op 16 juli 2013 een brief over vermogensbeheer onderwijsinstellingen ontvangen, Kamerstuk 33 495, nr. 32.

De Kamer verzoekt de regering, met de koepels in overleg te treden om:

a. tot afspraken tussen besturen van onderwijsinstellingen en medezeggenschapsraden te komen over een uniforme rapportage van uitgaven;

b. binnen deze uniforme rapportage de uitgaven onder te verdelen in bijvoorbeeld 1. het primaire proces 2. de ondersteuning en 3. de huisvesting;

c. per uitgavepost een bandbreedte vast te leggen en bij overschrijding van deze bandbreedte direct de mr hierover te informeren;

d. de Kamer over dit overleg te informeren.

Debat [18-12-2012] Stemmingen over moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013

Motie-Jadnanansing/Ypma

33 400-VIII, nr. 63

De reactie wordt opgesteld en vervolgens afgestemd met de sectorraden. De Tweede Kamer zal naar verwachting hierover in oktober 2013 worden geïnformeerd.

De Kamer verzoekt de regering, te onderzoeken of de richtlijnen voor de jaarrekening van onderwijsinstellingen kunnen worden aangescherpt, zodat geen zaken buiten de balans of de toelichting kunnen worden gehouden.

Debat [18-12-2012] Stemmingen over moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013

Motie-Klaver c.s.

33 400-VIII, nr. 74

Binnen het ministerie van Financiën is er een Platform voor de Publieke Jaarverslaggeving bezig om te inventariseren op welke wijze de verslaggevingsregels voor de publieke sector beter geharmoniseerd kunnen worden. Het Platform voor de Publieke Verantwoording zal bij de formulering van haar adviezen de consequenties van de eventuele toepassing van IFRS (IPSAS) nadrukkelijk betrekken, niet alleen voor onderwijsinstellingen maar als principe voor de publieke sector als geheel. De rapportage van het Platform Publieke Verantwoording wordt in het najaar van 2013 verwacht.

DIRECTIE HOGER ONDERWIJS EN STUDIEFINANCIERING

   

De Kamer constaterende dat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) een onderzoek zal uitvoeren naar de gedragseffecten van studenten na invoering van een leenstelsel; verzoekt de regering, aan het SCP mee te geven dat het onderzoek gebaseerd is op realistische aannames en cumulatie-effecten meeneemt.

Debat [12-3-2013] VAO Hoofdlijnenbrief studiefinanciering / Sociaal Leenstelsel

Motie-Schouten c.s.

24 724, nr. 109

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 7 juni 2013, Kamerstuk 24 724, nr. 117, over de verdere invulling sociaal leenstelsel en onderzoek naar gedragseffecten.

De Kamer verzoekt de regering, onderzoek te doen naar de schaalvergroting in het hbo en vervolgens aanbevelingen te doen voor schaalverkleining.

Debat [24-5-2011] InHolland Debat HBO instellingen

Motie-Jasper van Dijk

31 288, nr. 171

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 17 september 2012, Kamerstuk 31 288, nr. 315 inzake reactie op Motie-Jasper van Dijk over defusie (aanbevelingen schaalverkleining).

De Kamer verzoekt de regering, selectie voor excellente opleidingen en op termijn ook voor goede opleidingen mogelijk te maken.

Debat [26-9-2011] Strategische agenda Hoger Onderwijs

Motie-Lucas

31 288, nr. 235

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 22 maart 2013, Kamerstuk 33 519, nr. 6 inzake nota naar aanleiding van het verslag van Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enkele andere wetten in verband met de uitvoering van diverse maatregelen, aangekondigd in de Strategische Agenda Hoger onderwijs, Onderzoek en Wetenschap (Wet Kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs).

De Kamer verzoekt de regering, te bezien hoe het kwijtschelden van onterecht ontvangen studiefinanciering in de toekomst op kosteneffectieve wijze kan worden voorkomen en om de Kamer hierover te informeren.

Debat [4-10-2011] Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het treffen van diverse maatregelen ter bestrijding van het ten onrechte ontvangen van de uitwonendenbeurs (32 770)

Moties-Van der Ham/Lucas

32 770, nr. 13

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer, Kamerstuk 33 605-VIII, nr. 1, aangeboden op 15 mei 2013, inzake het Jaarverslag van het ministerie van OCW 2012 (pag. 125–126).

De Kamer verzoekt de regering, om de raden van toezicht binnen het hoger onderwijs op te roepen om voor het einde van 2012 een code voor kwaliteitseisen op te stellen en de Kamer hierover te informeren.

Debat [22-3-2012] Debat over de staat van het hoger onderwijs

Motie-De Rouwe

31 288, nr. 280

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 17 september 2012, Kamerstuk 31 288, nr. 316 inzake uitvoering van de Motie van het lid De Rouwe (CDA) met kenmerk 31 288, nr. 280, over kwaliteitscode voor Raden van toezicht van hoger onderwijs instellingen.

De Kamer verzoekt de regering, overwegende dat het wenselijk is dat er sprake is van (internationale) wet- en regelgeving en dat er effectieve middelen beschikbaar moeten zijn om de lening studiefinanciering terug te vorderen op in het buitenland woonachtige personen; in te zetten op het realiseren van aanvullende (machts-)middelen en wet- en regelgeving wanneer deze tekort blijken te schieten, eventueel binnen een Europees kader, en de Kamer op de hoogte te brengen van op handen zijnde voornemens van de regering op het gebied van de terugvordering van de lening studiefinanciering (t.v.v. 33 453, nr. 9).

Debat [16-1-2013] Wijziging Wet studiefinanciering 2000 i.v.m. het creëren van de mogelijkheid tot maximering van het gebruik meeneembare studiefinanciering (33 453)

Motie-Mohandis/Duisenberg

33 453, nr. 11

De motie is afgedaan met de brief van 5 juli 2013 aan de Tweede Kamer, Kamerstuk 24 724, nr. 119 inzake reactie op motie-Mohandis/Duisenberg over aanvullende (machts-)middelen bij terugvordering studiefinanciering.

De Kamer verzoekt de regering, per opleiding of cluster van opleidingen samen met het bedrijfsleven of betrokken werkveld kernvakken te laten vaststellen, landelijke eindtermen te bepalen voor de kenniscomponent van deze kernvakken en die te examineren via landelijke toetsing die onafhankelijk wordt geborgd.

Debat [22-3-2012] Debat over de staat van het hoger onderwijs

Motie-Beertema

31 288, nr. 283

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 13 februari 2013, Kamerstuk 31 288, nr. 325 over externe validering examenkwaliteit hoger beroepsonderwijs.

De Kamer verzoekt de regering, snel met een voorstel te komen waardoor het mogelijk wordt dat een individuele school uit een groter schoolbestuur kan stappen.

Debat [20-6-2012] Wetgevingsoverleg Onderwijsverslag + Verantwoordingsdebat

Motie-Jasper van Dijk

33 240-VIII, nr. 11

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 17 september 2012, Kamerstuk 31 288, nr. 315, inzake reactie op Motie-Jasper van Dijk over defusie (aanbevelingen schaalverkleining).

De Kamer verzoekt de regering, vooruitlopend op het traject dat eind 2014 zijn beslag moet krijgen (motie-Beertema c.s.), afspraken te maken met het hoger onderwijs over een maximumpercentage overhead van 20% en over de eisen aan het primaire proces, en deze afspraken voor 1 december 2012 aan de Kamer voor te leggen.

Debat [22-3-2012] Debat over de staat van het hoger onderwijs

Motie-Van der Ham/Beertema

31 288, nr. 271

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 4 december 2012, Kamerstuk 31 288, nr. 322, inzake de voortgang prestatieafspraken hoger onderwijs.

De Kamer verzoekt de regering, de aanwijzingsbevoegdheid uit de brief Versterking Bestuurskracht Onderwijs zo spoedig mogelijk te verwerken in het wetsvoorstel Versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs en de nota naar aanleiding van het verslag inzake het wetsvoorstel zo spoedig mogelijk aan de Tweede Kamer te sturen met als doel de plenaire behandeling voor het zomerreces te laten plaatsvinden.

Debat [25-4-2013] VSO Kwaliteitsborging Hoger Onderwijs

Motie-Duisenberg c.s.

33 472, nr. 7

De motie is afgedaan met de nota van wijziging en nota n.a.v. verslag (respectievelijk Kamerstuk 33 472, nr. 11 en 10) inzake wetsvoorstel Versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs die de Tweede Kamer op 19 juni 2013 heeft ontvangen.

De Kamer verzoekt de regering, artikel 7 van de AMvB Experiment uitbreiding bindend studieadvies (BSA) zodanig te wijzigen of te verduidelijken dat van gedwongen beëindiging van een studie in het derde studiejaar geen sprake meer kan zijn.

Debat [9-4-2013] VAO Bindend Studieadvies

Motie-Mohandis

31 288, nr. 335

De AMvB is naar aanleiding van de motie aangepast. De Kamer is hierover geïnformeerd met de brief van 21 juni 2013, Kamerstuk 31 288, nr. 345. Met de brief is de motie afgedaan.

De kamer verzoekt de regering, in overleg te treden met de VSNU en de HBO-raad om de gevolgen van het aflopen van het convenant «Tweede Studies» op te vangen voor de bovengenoemde periode en de Kamer daarover te informeren.

Debat [18-12-2012] Stemmingen over moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013

Motie-Duisenberg c.s.

33 400-VIII, nr. 56

De motie is afgedaan met de brief aan de Eerste Kamer en Tweede Kamer van 27 maart 2013, Kamerstuknummer 33 400 VIII, nr. 133 inzake Vervolg subsidieregeling tweede graden hbo en wo.

De Kamer constaterende dat er een plafond zal worden ingebouwd voor het aantal studenten dat aanspraak kan maken op de meeneembare studiefinanciering (MNSF) bij 9 000 studenten;

verzoekt de regering, de mogelijkheden te onderzoeken om, bijvoorbeeld in samenwerking met het bedrijfsleven, uitgaande mobiliteit van studenten verder te vergroten.

Debat [28-6-2012] VAO Internationale mobiliteit

Motie-Van der Ham

31 288, nr. 299

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2013 geïnformeerd over de uitvoering van de motie.

De Kamer constaterende dat excellente Nederlandse en buitenlandse studenten tot 2012 aanspraak konden maken op het Huygens Scholarship Programme, de beurs die tot doel had excellente studenten in een verder stadium van hun studie te ondersteunen;

constaterende dat deze beurs is afgeschaft;

verzoekt de regering, de mogelijkheden te onderzoeken om deze specifieke groep excellente studenten van mogelijkheden te voorzien om in het buitenland te studeren.

Debat [28-6-2012] VAO Internationale mobiliteit

Motie-Van der Ham

31 288, nr. 300

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2013 geïnformeerd over de uitvoering van de motie.

De Kamer overwegende, dat eerlijke voorlichting helpt om studenten op de juiste plek te krijgen en daarmee uitval en vertraging te voorkomen;

verzoekt de regering, dit artikel in de WHW te expliciteren en vast te leggen dat instellingen in al hun voorlichtings- en wervingsmateriaal in ieder geval per opleiding inzichtelijk maken hoeveel contacturen er zijn, hoeveel uren studiebelasting, welke student-docentratio er is, wat het arbeidsmarktperspectief is en welke masteropleidingen aansluiten.

Debat [26-9-2011] Strategische agenda Hoger Onderwijs

Motie-Lucas c.s.

31 288, nr. 214

Aan de Tweede Kamer wordt voor 1 mei 2014 gerapporteerd over de landelijke uitrol van de studiebijsluiter.

De Kamer verzoekt de regering, de Kamer na invoering van het bursalenstelsel op de hoogte te houden van de effecten van het toelaten van bursalen, waarin aantallen promotieplaatsen van de verschillende vormen opgenomen worden en de beschikbaarheid van universitair docenten.

Debat [26-9-2011] Strategische agenda Hoger Onderwijs

Motie-Klaver

31 288, nr. 230

In het nader rapport van 18 januari 2013, Kamerstuk 33 519, nr. 4 heeft de regering aangekondigd een experimenteer-AMvB voor te bereiden. Deze zal na de jaarwisseling bij de Tweede Kamer en de Eerste Kamer worden voorgehangen.

De Kamer verzoekt de regering, de medezeggenschap in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek uiterlijk na drie jaar te evalueren en de Kamer hierover te informeren.

Debat [18-6-2009] Wijziging Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; versterking besturing

Motie-Jasper van Dijk/Zijlstra

31 821, nr. 49

De Wet Versterking Besturing is per 1 september 2010 in werking getreden. In 2013 wordt de wet geëvalueerd. De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2013 over de uitkomsten geïnformeerd.

De Kamer verzoekt de regering, het aantal op grond van het profileringsfonds tot stand gekomen beurzen voor niet EER-studenten bij de verschillende bekostigde instellingen te monitoren en de Kamer daarover jaarlijks bij de begroting te informeren.

Debat [18-6-2009] Wijziging Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; versterking besturing

Motie-Anker

31 821, nr. 44

Vanaf 2014 wordt de Tweede Kamer hierover geïnformeerd via het Departementaal Jaarverslag OCW. Dit verschijnt jaarlijks in het voorjaar.

De Kamer verzoekt de regering, om de schuldenproblematiek onder studenten in kaart te brengen; verzoekt de regering voorts aansluitend met gerichte voorstellen te komen om de schuldenproblematiek onder studenten te beperken.

Debat [21-9-2011] Algemene Politieke Beschouwingen APB

Motie-Slob/Sap

33 000, nr. 22

Dit is meegenomen in het wetsvoorstel Sociaal leenstelsel voor wat betreft de leen- en terugbetaalvoorwaarden. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel ontvangen op 28 juni 2013, Kamerstuk 33 280, nr. 2. Ook in de toekomst zal de motie Slob bij de plannen worden betrokken.

De Kamer verzoekt de regering, de inwerkingtreding van het wetsartikel dat collegegelddifferentiatie bij excellente opleidingen regelt pas te effectueren op het moment dat er meer duidelijkheid is over de effecten die een sociaal leenstelsel heeft op de toegankelijkheid van het hoger onderwijs.

Debat [23-4-2013] WGO Kwaliteit in Verscheidenheid – 2e termijn

Motie-Mohandis

33 519, nr. 32

Nadat het wetsvoorstel Sociaal leenstelsel in de Tweede Kamer is behandeld, zal de Tweede Kamer worden geïnformeerd over de inwerkingtreding van het wetsartikel. De Tweede Kamer heeft het Wetsvoorstel sociaal leenstelsel in de masterfase ontvangen op 28 juni 2013, Kamerstuk 33 280, nr. 2.

De Kamer verzoekt de regering, een verkenning te starten naar de mogelijkheden van extra bekostiging dan wel differentiatie binnen de bekostiging van opleidingen met een excellent keurmerk, in samenhang met het lopende onderzoek naar aanleiding van de motie-Lucas, 31 288, nr. 211. (t.v.v. 33 519, nr. 36).

Debat [23-4-2013] WGO Kwaliteit in Verscheidenheid – 2e termijn

Motie-Van Meenen

33 519, nr. 47

Deze verkenning zal worden meegenomen bij de evaluatie van het experiment prestatiebekostiging hoger onderwijs. De opzet van de evaluatie zal in het najaar van 2013 aan de Tweede kamer worden gezonden.

De Kamer verzoekt de regering, er bij de VSNU op aan te dringen dat genoemde middelen bij de onderzoekscholen terechtkomen.

Debat [18-12-2012] Stemmingen over moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013

Motie-Jasper van Dijk/Beertema

33 400-VIII, nr. 99

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 15 juli 2013, Kamerstuk 29 338, nr. 122 inzake Financiering van onderzoekscholen in perspectief.

De Kamer verzoekt de regering, het experiment (Bindend Studieadvies) in samenspraak met de koepelorganisaties in het hoger onderwijs qua omvang en deelname van het aantal instellingen nadrukkelijk te beperken;

verzoekt de regering voorts, het aantal bij het experiment betrokken studenten van de deelnemende instellingen te maximeren tot 10% van de totale studentenpopulatie in Nederland;

verzoekt de regering tot slot, te zorgen voor voldoende studiekeuzemogelijkheden voor studenten om een opleiding te volgen zonder deel te nemen aan het experiment en over de exacte uitwerking van deze randvoorwaarden tijdig terug te rapporteren aan de Kamer.

Debat [9-4-2013] VAO Bindend Studieadvies

Motie-Mohandis

31 288, nr. 336

Over het eerste cohort (2013/2014) dat aan het experiment mee kan doen, is de Tweede Kamer over deelname en omvang van het experiment geïnformeerd met de brief van 21 juni 2013, Kamerstuk 31 288, nr. 345. In 2014 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over het tweede cohort (2014/2015) dat kan mee kan doen aan het experiment.

De Kamer verzoekt de regering, in Europees verband te pleiten voor verheldering dan wel aanpassing van verordening 492/2011, in eerste instantie door een inbreng bij de OJCS Raad van 13 februari 2013, in die zin dat lidstaten de vrijheid hebben om redelijke eisen te stellen aan kinderen van migrerend werknemers (t.v.v. 33 453, nr. 10).

Debat [22-1-2013] Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het intrekken van de langstudeerdersmaatregel

Motie-Bisschop/Rog

33 453, nr. 12

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 11 juli 2013, Kamerstuk 24 724, nr. 120 inzake reactie op uitspraak Centrale Raad van Beroep over EU-regels en studiefinanciering.

De Kamer verzoekt de regering, in overleg te treden met instellingen en studentenorganisaties om te bevorderen dat schakelprogramma’s bij voorkeur geïntegreerd worden in de bacheloropleiding en studenten goed voor te lichten over de aanwezigheid van een (ingebed) schakelprogramma;

verzoekt de regering tevens, in het komende jaar te onderzoeken in welke mate schakelprogramma’s ingebed in de bacheloropleiding voorkomen en wat op dit gebied goede praktijken zijn, en de resultaten van dat onderzoek onder de aandacht te brengen bij de instellingen, en hierover in het najaar van 2014 te rapporteren aan de Kamer (Gewijzigde motie ter vervanging van nr. 39).

Debat [23-4-2013] WGO Kwaliteit in Verscheidenheid – 2e termijn

Motie-Schouten

33 519, nr. 48

Aan de Tweede Kamer wordt hierover in het najaar van 2014 gerapporteerd.

De Kamer verzoekt de regering, voor deze opleidingen uiterlijk augustus 2014 inzichtelijk te maken welke kwaliteitsverbeteringen voor onderwijs en begeleiding zij hebben doorgevoerd om zich voor dit experiment te kwalificeren.

Debat [9-4-2013] VAO Bindend Studieadvies

Motie-Van Meenen

31 288, nr. 334

De Kamer wordt voor 1 september 2014 hierover geïnformeerd.

De Kamer, overwegende dat de minister dit najaar met een evaluatie komt van onder andere de hantering van het instellingscollegegeld voor de tweede studie door onderwijsinstellingen, omdat hier al geruime tijd brede onvrede bestaat;

verzoekt de regering, om bij deze evaluatie inzichtelijk te maken:

1. hoe transparantie met betrekking tot de hoogte en opbouw van het instellingscollegegeld voor de tweede studie wordt bewerkstelligd;

2. wat de mogelijkheden én effecten van maximering van het instellingscollegegeld voor de tweede studie zijn (t.v.v. 33 519, nr. 33).

Debat [23-4-2013] WGO Kwaliteit in Verscheidenheid – 2e termijn

Motie-Mohandis/Rog

33 519, nr. 46

In het najaar van 2013 ontvangt de Kamer de evaluatie-uitkomsten van onder andere de hantering van het instellingscollegegeld voor tweede studies, en kan de discussie worden gevoerd over transparantie van hoogte en opbouw van het instellingscollegegeld tweede studie en de mogelijkheden en effecten van maximering van het instellingscollegegeld tweede studie.

De Kamer verzoekt de regering om, in kaart te brengen hoeveel studenten nu al zijn begonnen met een studie en gebruikmaken van de huidige afdrachtsvermindering, maar daar straks geen recht meer op hebben;

verzoekt de regering voorts, in overleg met partijen uit het veld te bezien welke mogelijkheden er zijn voor een overgangsregeling.

Debat [4-7-2013] Stemmingen over moties ingediend bij het VSO «Omzetting van de afdrachtvermindering onderwijs in een subsidieregeling»

Motie-Straus

33 650, nr. 17

De Tweede Kamer wordt op een later moment geïnformeerd over de uitvoering van de motie.

DIRECTIE INTERNATIONAAL BELEID

   

De Kamer verzoekt de regering, in overleg met lokale eilandsbestuurders en schoolbesturen realistische tijdstippen van inwerkingtreding van nieuwe onderwijswetgeving op de BES-eilanden te hanteren.

Debat [3-11-2011] Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onderwijskwaliteit, onderwijstijd en vakanties (32 640) rest

Motie-Ortega-Martijn

32 640, nr. 22

De motie wordt uitgevoerd. Bij het invoeren van nieuwe onderwijswetgeving is een realistische inwerkingtreding een vast punt van aandacht.

De Kamer verzoekt de regering, om tot aan de eerste evaluatie van de nieuwe verhoudingen jaarlijks aan de Kamer te rapporteren over de staat van het onderwijs en de zorg op de BES-eilanden en de voortgang van de te realiseren verbeteringen op deze terreinen.

Debat [4-3-2010] BES-wetten

Motie Leerdam c.s.

31 954, nr. 23

De Tweede Kamer wordt in september 2013 opnieuw geïnformeerd over de voortgang van het onderwijs in Caribisch Nederland.

De Kamer verzoekt de regering, om voor Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) een subsidie van 2,1 miljoen euro overeind te houden, zodat de infrastructuur van NOB behouden kan blijven en de dekking hiervoor te zoeken binnen het resterende budget van 10 miljoen euro voor de Europese scholen.

Debat [3-7-2013] Invulling van de subsidietaakstelling onderwijs en onderzoek

Motie-Lucas/Mohandis

33 650, nr. 7

De Tweede Kamer wordt op een later moment geïnformeerd over de uitvoering van de motie.

DIRECTIE JEUGD, ONDERWIJS EN ZORG

   

De Kamer constaterende, dat de inzet van ICT-hulpmiddelen bij de begeleiding van leerlingen met dyslexie ernstig achterblijft; roept de regering op, in overleg te treden met de Groep Educatieve Uitgeverijen en de PO- en VO-raad om de lesmaterialen die op school gebruikt worden, ook beschikbaar te stellen in een format dat geschikt is voor gangbare ICT-hulpmiddelen.

Debat [7-9-2011] VSO (verslag schriftelijk overleg) Dyslexie en Dyscalculie

Motie-Biskop

32 463, nr. 9

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 16 november 2012, Kamerstuk 31 497, nr. 91 inzake Passend onderwijs en kwaliteit (v)so.

De Kamer constaterende, dat de voortgangsbrief van de minister van OCW d.d. 17 juni 2011 over passend onderwijs nog onduidelijkheid laat bestaan over de vraag hoe de besteding van expertisemiddelen gerechtvaardigd zou zijn voor adequaat onderwijs en leerlingenzorg, mede in relatie tot scholen die geen expertise-bekostiging ontvangen;

verzoekt de regering, om zo snel mogelijk te starten met een onderzoek naar de huidige besteding en objectieve criteria ten aanzien van de expertisebekostiging en de Kamer hierover uiterlijk eind 2012 te rapporteren.

Debat [30-6-2011] VAO Passend Onderwijs

Motie-Elias c.s.

31 497, nr. 69

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 25 februari 2013, Kamerstuk 31 497, nr. 93 over voortgang passend onderwijs.

De Kamer constaterende, dat het ondersteuningsplan al begin 2013 gereed moet zijn;

verzoekt de regering, toe te zien op een volwaardige rol van de ondersteuningsplanraad in al zijn geledingen bij de besluitvorming over het ondersteuningsplan passend onderwijs.

Debat [8-3-2012] Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (33 106) voortzetting

Motie-Dijsselbloem c.s.

33 106, nr. 98

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 16 november 2012, Kamerstuk 31 497, nr. 91 inzake Passend onderwijs en kwaliteit (v)so.

De Kamer verzoekt de regering, de samenhang tussen de stelselwijzigingen Jeugdzorg en Passend onderwijs aan te brengen en te bevorderen dat de regionale samenwerking zo veel mogelijk samenvalt.

Debat [8-3-2012] Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (33 106) voortzetting

Motie-Dijsselbloem c.s.

33 106, nr. 99

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 16 november 2012, Kamerstuk 31 497, nr. 91 inzake Passend onderwijs en kwaliteit (v)so.

De Kamer verzoekt de regering, een voorstel aan de Kamer voor te leggen ten behoeve van het behoud van de begeleiding van leerlingen met epilepsie vanuit de zogenaamde epilepsiescholen.

Debat [30-6-2011] VAO Passend Onderwijs

Motie-Dijsselbloem c.s.

31 497, nr. 75

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 16 november 2012, Kamerstuk 31 497, nr. 91 inzake Passend onderwijs en kwaliteit (v)so.

De Kamer verzoekt de regering, in overleg te treden met de krimpregio's om afspraken te maken teneinde deze regio's te ondersteunen in het uitvoeren van de Wet passend onderwijs.

Debat [8-3-2012] Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (33 106) voortzetting

Motie-Van der Ham c.s.

33 106, nr. 69

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 16 november 2012, Kamerstuk 31 497, nr. 91 inzake Passend onderwijs en kwaliteit (v)so.

De Kamer verzoekt de regering, om meer zicht te creëren op de besteding van het budget voor onderwijsondersteuning en op de extra ondersteuningsbehoefte.

Debat [8-3-2012] Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (33 106) voortzetting

Motie-Klaver c.s.

33 106, nr. 97

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 16 november 2012, Kamerstuk 31 497, nr. 91 inzake Passend onderwijs en kwaliteit (v)so.

De Kamer verzoekt de regering, op korter termijn met een voorstel te komen waardoor meer zicht ontstaat op de besteding van het budget voor zorgleerlingen.

Debat [8-3-2012] Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (33 106) voortzetting

Motie-Jasper van Dijk

33 106, nr. 95

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 16 november 2012, Kamerstuk 31 497, nr. 91 inzake Passend onderwijs en kwaliteit (v)so.

De Kamer verzoekt de regering, vooruitlopend op de inwerkingtreding van de wet, de medezeggenschap van ouders en medewerkers bij «Passend onderwijs» te bevorderen.

Debat [30-6-2011] VAO Passend Onderwijs

Motie-Dijsselbloem c.s.

31 497, nr. 77

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 16 november 2012, Kamerstuk 31 497, nr. 91 inzake Passend onderwijs en kwaliteit (v)so.

De Kamer verzoekt de regering, een wetsvoorstel voor te bereiden waarin geregeld wordt dat het handelingsdeel (ondersteuning en zorg van het kind) van het ontwikkelingsperspectief na overeenstemming met ouders wordt vastgesteld.

Debat [11-4-2013] Passend Onderwijs

Motie-Ypma c.s.

31 497, nr. 95

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 18 juni 2013, Kamerstuk 31 497, nr. 101 inzake Tweede Voortgangsrapportage passend onderwijs.

De Kamer verzoekt de regering, uiterlijk voor 1 oktober 2013 voorstellen te doen over hoe hoogbegaafdheid meegenomen kan worden bij de verdere invoering van passend onderwijs.

Debat [11-4-2013] Passend Onderwijs

Motie-Straus

31 497, nr. 97

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 18 juni 2013, Kamerstuk 31 497, nr. 101 inzake Tweede Voortgangsrapportage passend onderwijs.

De Kamer verzoekt de regering:

– ten eerste te bewerkstelligen dat de politieke leiding van de departementen van OCW en VWS gezamenlijk met de VNG nog in 2012 een duurzame oplossing uitwerkt die passend onderwijs en begeleiding op basis van de (gedecentraliseerde) AWBZ zo goed mogelijk op elkaar doen aansluiten;

– ten tweede in overleg met de sectororganisaties in het onderwijs nog in 2012 een procedure uit te werken waardoor de plaatsing van ernstig meervoudig gehandicapte leerlingen in een voor hen passende school gerealiseerd kan worden met zo min mogelijk procedurele en administratieve belasting voor ouders en de betrokken scholen, onder meer door een voorbeeldafspraak in het referentiekader op te nemen.

Debat [8-3-2012] Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (33 106) voortzetting

Motie-Elias/Ferrier

33 106, nr. 73

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 18 juni 2013, Kamerstuk 31 497, nr. 101 inzake Tweede Voortgangsrapportage passend onderwijs.

De handreiking voor het onderwijs van de sectorraden is gepubliceerd op de website van de PO-Raad.

De Kamer constaterende, dat de bestuurlijke inrichting van samenwerkingsverbanden op 1 november 2012 gerealiseerd moet zijn en dat de zorgplicht op 1 augustus 2013 in werking treedt;

verzoekt de regering, voor eind 2012 een tussentijdse evaluatie uit te voeren om knelpunten in kaart te brengen en de bestuurskracht van samenwerkingsverbanden te bezien, mede in het licht van het voorkomen van bureaucratische rompslomp.

Debat [30-6-2011] VAO Passend Onderwijs

Motie Dijkgraaf en Elias

31 497, nr. 71

Het eindrapport van de ECPO, met haar evaluatie van passend onderwijs, zal eind 2013 aan de Tweede Kamer worden toegestuurd.

De Kamer overwegende, dat in samenhang met het wetsvoorstel Passend Onderwijs het uitgangspunt van het speciaal onderwijs moet zijn wat de leerling kan in plaats van wat hij of zij niet kan;

verzoekt de regering, de Inspectie voor het Onderwijs te laten toezien op het percentage leerlingen per uitstroomprofiel per school, het percentage leerlingen van de school dat na uitstroom een Wajong-uitkering ontvangt en deze gegevens op te nemen in het Onderwijsjaarverslag.

Debat [8-3-2012] Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (33 106) voortzetting

Motie-Elias

32 812, nr. 17

De verkenning voor het structureel in beeld brengen van de uitstroomgegevens van vso-leerlingen is nog niet afgerond. In de voortgangsrapportage over passend onderwijs van december 2013 zal hierop nader worden ingegaan.

De Kamer verzoekt de regering, met voorstellen te komen om ICT-middelen te ontwikkelen voor brede toepassing voor kennis en competenties ten gunste van specifieke zorgleerlingen.

Debat [8-3-2012] Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (33 106) voortzetting

Motie-Van der Ham/Klaver

33 106, nr. 68

Met de PO-Raad en Kennisnet wordt gesproken over de mogelijkheid om dit punt mee te nemen in de programma's van eisen voor leermiddelen, die nu door de sectorraden worden ontwikkeld. De staatssecretaris hoopt de Tweede Kamer in het najaar van 2013 te kunnen informeren over de uitkomsten van dit overleg.

De Kamer verzoekt de regering, te monitoren in hoeveel gevallen scholen menen dat een leerling geen passende ondersteuning kan worden gegeven en er geen alternatief gevonden kan worden.

Debat [8-3-2012] Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (33 106) voortzetting

Motie-Klaver c.s.

33 106, nr. 76

De ECPO is gevraagd een evaluatiekader voor passend onderwijs te ontwikkelen. Dit kader omvat meerdere aspecten van passend onderwijs, o.a. (de kwaliteit van) de geboden ondersteuning, het volgen van de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en de financiële invulling van passend onderwijs. Het concept-kader is eind 2013 gereed en zal dan aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

De Kamer verzoekt de regering, te monitoren op de duur van de plaatsing op de wachtlijsten, de oorzaken van de wachtlijsten en de wijze waarop scholen en samenwerkingsverbanden deze zo kort mogelijk houden.

Debat [8-3-2012] Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (33 106) voortzetting

Motie-Van der Ham/Dijsselbloem

33 106, nr. 67

De ECPO is gevraagd een evaluatiekader voor passend onderwijs te ontwikkelen. Deze evaluatie omvat meerdere aspecten van passend onderwijs, o.a. (de kwaliteit van) de geboden ondersteuning, het volgen van de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en de financiële invulling van passend onderwijs. Het concept-kader is eind 2013 gereed en zal dan aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

De Kamer verzoekt de regering, in kaart te laten brengen welke invloed het gebruik van lesmethoden taal en rekenen kan hebben op de ontwikkeling en diagnostiek van kinderen met dyslexie en/of dyscalculie.

Debat [20-3-2013] VAO Dyslexie + Dyscalculie

Motie-Van Meenen

32 463, nr. 17

De motie is meegenomen in de Voortgangsrapportage over rekenen en taal, die in het najaar van 2013 aan de Tweede Kamer wordt gestuurd. De staatssecretaris heeft voorts de SLO verzocht hier onderzoek naar te doen. Verwachte opleverdatum van het onderzoek is eind 2013. De Tweede Kamer zal daarna over de onderzoeksresultaten worden geïnformeerd.

De Kamer overwegende dat landelijk het budget beschikbaar blijft voor de bekostiging van ongeveer 70.000 plekken in het (voortgezet) speciaal onderwijs, op grond van het feit dat het wetsvoorstel passend onderwijs niet als doelstelling heeft gehanteerd dat het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs zou moeten worden verminderd;

overwegende dat het uitgangspunt van passend onderwijs is om de keuzes voor speciaal of regulier onderwijs over te laten aan de samenwerkingsverbanden en de schoolbesturen, daarbij rekening houdend met de gevolgen van de verevening;

verzoekt de regering, scholen en samenwerkingsverbanden op korte termijn over genoemde uitgangspunten te informeren.

Debat [4-7-2013] VAO Passend onderwijs

Motie-Bisschop/Ypma

31 497, nr. 102

De Tweede Kamer wordt op een later moment geïnformeerd over de uitvoering van de motie.

De Kamer verzoekt de regering, de mogelijkheid te bieden de regio-indeling van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs en jeugdzorg op elkaar af te stemmen;

verzoekt de regering tevens, gemeenten en samenwerkingsverbanden actief te informeren over de mogelijkheid om met «grenscorrecties» van de regio’s te komen in verband met deze afstemming.

Debat [12-6-2013] Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Onderwijsverslag

Motie-Mohandis/Ypma

33 605-VIII, nr. 12

De Tweede Kamer wordt op een later moment geïnformeerd over de uitvoering van de motie.

DIRECTIE KENNIS

   

De Kamer verzoekt de regering, om net als met het hbo, ook met het mbo afspraken te maken over een maximumpercentage overhead van 20% en over de eisen aan het primaire proces, vooruitlopend op het traject dat eind 2014 zijn beslag moet krijgen (motie-Beertema c.s.) en deze afspraken voor 1 december 2012 aan de Kamer voor te leggen.

Debat [28-6-2012] VAO mbo

Motie-Beertema

31 524, nr. 148

De motie wordt meegenomen in het kwalificatietraject. De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2013 nader geïnformeerd.

De Kamer verzoekt de regering, het CPB te vragen om te onderzoeken hoe de economische effecten van investering in onderwijs beter tot hun recht kunnen komen in de modellen.

Haersma Buma, S. van

Motie-Pechtold c.s.

33 566, nr. 9

De Kamer wordt op een later moment geïnformeerd over de uitvoering van de motie.

De Kamer overwegende dat de governance in het onderwijs zich niet beperkt tot het scheppen van de randvoorwaarden waarin onderwijzers, leraren en docenten hun werk kunnen doen, maar met regelmaat direct ingrijpt in de vormgeving van het primaire proces; professionele onderwijzers, leraren en docenten;

verzoekt de regering, onderwijsteams instemmingsrecht te verlenen op de vormgeving van het onderwijsleerproces.

Debat [28-5-2013] Pesten

Motie-Beertema

33 495, nr. 23

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2013 geïnformeerd.

De Kamer verzoekt de regering, de WMS Wet Medezeggenschap Scholen) te wijzigen op de volgende onderwerpen:

– het recht op rechtsbijstand;

– de beslechting van nalevingsgeschillen;

– de mogelijkheid om nietigheid van besluiten in te roepen;

– het scholingsbudget rechtstreeks naar de mr.

Debat [27-5-2013] Nota-overleg Governance Tweede Kamer

Motie-Jasper van Dijk c.s.

33 495, nr. 17

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2013 geïnformeerd.

De Kamer verzoekt de regering, in overleg met de sectoren de mogelijkheid te onderzoeken tot het instellen van een (publiek transparante) cao voor bestuurders in het mbo en het hoger onderwijs.

Debat [27-5-2013] Nota-overleg Governance Tweede Kamer

Motie-Van Meenen

33 495, nr. 20

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2013 geïnformeerd.

De Kamer verzoekt de regering, in overleg te gaan met de onderwijskoepels zoals de Vereniging Hogescholen en de MBO Raad, om te kijken op welke wijze een artikel betreffende permanente educatie van de leden van de raad van toezicht opgenomen kan worden in de governancecodes van onderwijsinstellingen en de Kamer hier voor de winter van 2013 over te informeren.

Debat [27-5-2013] Nota-overleg Governance Tweede Kamer

Motie-Duisenberg

33 495, nr. 18

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2013 geïnformeerd.

De Kamer verzoekt de regering, om in overleg te treden met de onderwijskoepelorganisaties te komen tot open data en reële en vergelijkbare weergaven van onderwijsresultaten en financiële gegevens van onderwijsinstellingen;

verzoekt de regering, om het punt van open data mee te nemen in de bestuurskrachtagenda.

Debat [27-5-2013] Nota-overleg Governance Tweede Kamer

Motie-Rog

33 495, nr. 14

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2013 geïnformeerd.

DIRECTIE MEDIA, LETTEREN EN BIBLIOTHEKEN

   

De Kamer verzoekt de regering, de regionale radiozenders ongemoeid te laten;

verzoekt de regering tevens te borgen dat de regionale zenders en de landelijke omroepen gezamenlijk zorg gaan dragen voor een volwaardige invulling van een landelijk televisienet en dat besparingen van deze integratie ten goede komen aan de regionale omroepen.

Debat [27-6-2011] Notaoverleg Mediabrief

Motie-Van Miltenburg

32 827, nr. 2

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 6 december 2012, Kamerstuk 33 400-VIII, nr. 29 inzake Uitwerking Regeerakkoord Rutte II onderdeel Media.

De Kamer verzoekt de regering, er bij NPO en ROOS op aan te dringen dat ook met de functies van zowel regionale calamiteitenzender als cultuurdrager nadrukkelijk rekening wordt gehouden bij de uitwerking.

Debat [27-6-2011] Notaoverleg Mediabrief

Motie-Haverkamp c.s.

32 827, nr. 8

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 6 december 2012, Kamerstuk 33 400-VIII, nr. 29 inzake Uitwerking Regeerakkoord Rutte II onderdeel Media.

De Kamer verzoekt de regering tevens, hierover (voor de Publieke Omroep de commerciële opdracht van zelf geld verdienen en de overlap met het aanbod van commerciële aanbieders te beperken) uiterlijk in het voorjaar van 2013 een brief naar de Kamer te sturen.

Debat [10-12-2012] Wetgevingsoverleg Media

Motie-Verhoeven

33 400-VIII, nr. 42

De motie is afgedaan met de brief van 20 juni 2013, Kamerstuk 32 827, nr. 49 inzake plan van aanpak toekomstverkenning publiek mediabestel.

De Kamer verzoekt de regering voorts, om in het bijzonder de positie van Omrop Fryslân te waarborgen.

Debat [10-12-2012] Wetgevingsoverleg Media

Motie-Heerma

33 400-VIII, nr. 40

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 20 juni 2013, Kamerstuk 32 827, nr. 49 inzake plan van aanpak toekomstverkenning publiek mediabestel.

De Kamer verzoekt de regering, de lokale omroepen te ondersteunen in dat streven en in de mediabegroting duidelijk te maken of landelijke regelgeving dergelijke ontwikkelingen belemmert en op welke wijze de regering deze ontwikkelingen verder kan ondersteunen.

Debat [28-6-2012] VAO Persbeleid en Lokale publieke omroep

Motie-Van Dam

32 827, nr. 39

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 27 november 2012, Kamerstuk 33 400-VIII, nr. 20 inzake de Mediabegroting 2013.

De Kamer verzoekt de regering, onderzoek te doen naar de gevolgen van de bezuinigingen op het bibliotheekwezen en daarbij de mogelijkheden tot een goede taakvervulling alsmede de toegankelijkheid van bibliotheken in het land te betrekken.

Debat [17-12-2012] Wetgevingsoverleg Cultuur

Motie-Jasper van Dijk

33 400-VIII, nr. 82

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 15 mei 2013, Kamerstuk 33 400-VIII, nr. 142.

De Kamer verzoekt de regering, te komen tot een bibliotheekbeleid in samenhang met Cultuur, Onderwijs en Welzijn en in overleg met IPO, VNG en de VOB waarin naast de landelijke digitale bibliotheekvoorziening, fysieke bibliotheken zo veel mogelijk in stand worden gehouden.

Debat [17-12-2012] Wetgevingsoverleg Cultuur

Motie-Klein

33 400-VIII, nr. 92

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 15 mei 2013, Kamerstuk 33 400-VIII, nr. 142 inzake Uitvoering van de moties en de amendementen die zijn aangenomen bij de vaststelling van de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2013.

De Kamer verzoekt de regering, te onderzoeken of muziek, waaronder pop- en dancemuziek, toegevoegd kan worden aan de topsector creatieve industrie.

Debat [17-12-2012] Wetgevingsoverleg Cultuur

Motie-Bergkamp/Verhoeven

33 400-VIII, nr. 89

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 15 mei 2013, Kamerstuk 33 400-VIII, nr. 142 inzake Uitvoering van de moties en de amendementen die zijn aangenomen bij de vaststelling van de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2013.

De Kamer verzoekt de regering, te onderzoeken welk deel van het budget bestemd voor de creatieve industrie, aangewend kan worden om culturele producties te ondersteunen.

Debat [17-12-2012] Wetgevingsoverleg Cultuur

Motie-Jasper van Dijk

33 400-VIII, nr. 83

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 15 mei 2013, Kamerstuk 33 400-VIII, nr. 142 inzake Uitvoering van de moties en de amendementen die zijn aangenomen bij de vaststelling van de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2013.

De Kamer verzoekt de regering, zich in Europa sterk te maken voor een EU-breed laag btw-tarief voor digitale nieuwsproducten en boeken.

Debat [28-6-2012] VAO Persbeleid en Lokale publieke omroep

Motie-Peters

32 827, nr. 36

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 2 oktober 2012, Kamerstuk 32 827, nr. 44.

De Kamer verzoekt de regering, in overleg te gaan met de sector om te bezien hoe het zelfregulerend vermogen van de journalistiek versterkt kan worden en de Kamer voor de zomer van 2013 hierover te informeren.

Debat [10-12-2012] Wetgevingsoverleg Media

Motie-Heerma c.s.

33 400-VIII, nr. 41

De staatssecretaris zal de motie betrekken bij het overleg dat gaande is met de Raad voor de Journalistiek en de NVJ over het zelfregulerend vermogen van de journalistiek. Tijdens het debat over de mediabegroting heeft de staatssecretaris toegezegd in de loop van 2013 de Kamer een brief te sturen over de schrijvende pers, de regionale nieuwsvoorziening, freelance journalisten en de lokale omroepen. De uitkomsten van het overleg met de sector zal de staatssecretaris daarbij betrekken.

De Tweede Kamer wordt in oktober of november 2013 geïnformeerd per brief over het persbeleid.

De Kamer constaterende dat binnen de toekomstverkenning brede waarden van de publieke omroep worden veiliggesteld;

onafhankelijkheid, pluriformiteit, kwaliteit en toegankelijkheid van aanbod;

verzoekt de regering, de opdracht zo te formuleren dat ook de waarde van een extern pluriform bestel in de toekomstverkenning zal worden betrokken.

Debat [4-7-2013] toekomstverkenning publieke omroep

Motie-Segers c.s.

32 827, nr. 53

De Tweede Kamer wordt op een later moment geïnformeerd over de uitvoering van de motie.

De Kamer overwegende dat de publieke omroep een extra taakstelling krijgt die verzacht kan worden door het genereren van extra eigen inkomsten;

overwegende dat de regering het aantrekken van externe financiering ziet als een coproductie waarmee het een gedeelde verantwoordelijkheid wordt van zowel de publieke omroep als de regering;

overwegende dat de regering heeft toegezegd te streven naar minimaal 45 miljoen euro extra eigen inkomsten voor de publieke omroep;

verzoekt de regering, de verantwoordelijkheid hiervoor niet eenzijdig neer te leggen bij de publieke omroep.

Debat [25-6-2013] Mediawet (33 426) «Wijziging Mediawet 2008 i.v.m. de verspreiding van televisie- en radio programmakanalen d.m.v. omroepnetwerken en omroepzenders en de vaststelling van de minimale omvang van het standaardpakket televisie- en radioprogrammakanalen

Motie-Heerma c.s.

33 541, nr. 28

De Tweede Kamer wordt op een later moment geïnformeerd over de uitvoering van de motie.

De Kamer van oordeel dat het wetsvoorstel 33 664, waarin onder meer de structurele verlaging van de rijksbijdrage voor de publieke omroep met 100 miljoen wordt geregeld, niet door de Kamer kan worden beoordeeld, zonder dat vooraf duidelijk is hoe en in hoeverre de eigen inkomsten voor de regionale en landelijke publieke omroep kan worden uitgebreid;

verzoekt de regering, de Kamer voor de plenaire behandeling van bedoeld wetsvoorstel duidelijkheid te bieden over de wettelijke mogelijkheden voor de omroepen, om de eigen inkomsten uit te breiden.

Debat [4-7-2013] toekomstverkenning publieke omroep

Motie-Klein/Segers

32 827, nr. 50

De Tweede Kamer wordt op een later moment geïnformeerd over de uitvoering van de motie.

De Kamer verzoekt de regering, alle salarissen bij de publieke omroep zo snel mogelijk onder de premiernorm te brengen.

Debat [25-6-2013] Mediawet (33 426) Wijziging Mediawet 2008 i.v.m. de verspreiding van televisie- en radio programmakanalen d.m.v. omroepnetwerken en omroepzenders en de vaststelling van de minimale omvang van het standaardpakket televisie- en radioprogrammakanalen

Motie-Jasper van Dijk

33 541, nr. 24

In de mediabegrotingsbrief wordt een passage opgenomen over de salarissen bij de publieke omroep. De behandeling van de mediabegroting vindt plaats op 25 november 2013.

De Kamer verzoekt de regering, bij het onderzoek naar het vergroten van de eigen inkomsten van de publieke omroep de gevolgen voor de belastingbetaler, commerciële partijen en makers en producenten inzichtelijk in kaart te brengen.

Debat [4-7-2013] toekomstverkenning publieke omroep

Motie-Verhoeven

32 827, nr. 52

De Tweede Kamer wordt op een later moment geïnformeerd over de uitvoering van de motie.

De Kamer verzoekt de regering, de mogelijkheid voor het afnemen van kleinere pakketten dan wel van individuele zenders, het zogeheten à-la-cartemenu, expliciet mee te nemen in de toekomstverkenning.

Debat [25-6-2013] Mediawet (33 426) Wijziging Mediawet 2008 i.v.m. de verspreiding van televisie- en radio programmakanalen d.m.v. omroepnetwerken en omroepzenders en de vaststelling van de minimale omvang van het standaardpakket televisie- en radioprogrammakanalen

Motie-Segers/Huizing

33 426, nr. 24

De Tweede Kamer wordt op een later moment geïnformeerd over de uitvoering van de motie.

De Kamer verzoekt de regering, in de prestatieovereenkomst 2016–2020 met de NPO vast te leggen dat vanuit het budget voor versterking van het media-aanbod 9 miljoen euro per jaar aan deze levensbeschouwelijke programma's wordt besteed op basis van de door het Commissariaat voor de Media gehanteerde verdeelsleutel, waarbij de betrokken omroepen daarover verantwoording afleggen in hun jaarverslag.

Debat [25-6-2013] Mediawet (33 426) Wijziging Mediawet 2008 i.v.m. de verspreiding van televisie- en radio programmakanalen d.m.v. omroepnetwerken en omroepzenders en de vaststelling van de minimale omvang van het standaardpakket televisie- en radioprogrammakanalen

Motie-Segers/Heerma

33 541, nr. 22

De Tweede Kamer wordt op een later moment geïnformeerd over de uitvoering van de motie.

De Kamer verzoekt de regering, in het onderzoek naar het vergroten van de eigen inkomsten van de publieke omroep mee te nemen op welke manier de publieke omroep meer data en inhoud kan ontsluiten, eventueel met verschillende licentiemogelijkheden, en daarbij ook te bekijken welke aanpassingen van de Mediawet hiervoor nodig zijn;

verzoekt de regering tevens, totdat de uitkomsten van dit onderzoek bekend zijn omroepen aan te moedigen binnen de wettelijke kaders te experimenteren met het ontsluiten van data en inhoud.

Debat [25-6-2013] Mediawet (33 426) Wijziging Mediawet 2008 i.v.m. de verspreiding van televisie- en radio programmakanalen d.m.v. omroepnetwerken en omroepzenders en de vaststelling van de minimale omvang van het standaardpakket televisie- en radioprogrammakanalen

Motie-Verhoeven/Klaver

33 541, nr. 23

De Tweede Kamer wordt op een later moment geïnformeerd over de uitvoering van de motie.

De Kamer verzoekt de regering, in overleg te treden met werkgevers bij de omroep, met als inzet een substantiële vermindering van het aantal tijdelijke contracten.

Debat [25-6-2013] Mediawet (33 426) Wijziging Mediawet 2008 i.v.m. de verspreiding van televisie- en radio programmakanalen d.m.v. omroepnetwerken en omroepzenders en de vaststelling van de minimale omvang van het standaardpakket televisie- en radioprogrammakanalen

Motie-Jasper van Dijk

33 514, nr. 25

De Tweede Kamer wordt op een later moment geïnformeerd over de uitvoering van de motie.

De Kamer verzoekt de regering:

– bij het overleg met omroepen en pakketaanbieders over de doorgifte van interactieve diensten ernaar te streven dat door de omroep aangeboden interactieve diensten de kijkers gaan bereiken, en voor het eind van het jaar aan deze Kamer te rapporteren of dit overleg heeft geleid tot overeenstemming;

– per 1 januari 2014 de ministeriële regeling behorende bij artikel 6.13, tweede lid, van de Mediawet in werking te laten treden met daarin opgenomen in elk geval de faciliteiten voor mensen met een beperking zoals ondertiteling of gesproken ondertiteling;

– indien geen overeenstemming over doorgifte van interactieve diensten wordt bereikt en het Europees recht zich niet nadrukkelijk hiertegen verzet, deze diensten per ministeriële regeling van doorgifte te verzekeren.

Debat [25-6-2013] Mediawet (33 426) Wijziging Mediawet 2008 i.v.m. de verspreiding van televisie- en radio programmakanalen d.m.v. omroepnetwerken en omroepzenders en de vaststelling van de minimale omvang van het standaardpakket televisie- en radioprogrammakanalen

Motie-Van Dam/Huizing

33 426, nr. 36

De Tweede Kamer wordt op een later moment geïnformeerd over de uitvoering van de motie.

DIRECTIE ONDERZOEKS- EN WETENSCHAPSBELEID

   

De Kamer verzoekt de regering, om de ombuiging op het ruimtevaartprogramma van 30 miljoen euro vanaf 2015 structureel terug te draaien en deze als volgt te financieren vanuit de begrotingen van de drie betrokken departementen:

– T.a.v. de begroting van EL&I jaarlijks 10 miljoen euro te verdelen over:

– begrotingsartikel 12, Innovatie, voor 4 miljoen euro (versterking Nederlands bedrijfsleven;

– begrotingsartikel 14, Energie, voor 4 miljoen euro (energie-innovatie);

– begrotingsartikel 17, Kennis en Innovatie, voor 2 miljoen euro.

– T.a.v. de begroting van OCW jaarlijks 10 miljoen euro uit artikel 16, Onderzoek en Wetenschapsbeleid (waaronder ook het ruimtevaartonderzoek valt).

– T.a.v. de begroting van I&M jaarlijks 10 miljoen euro te minderen op de 158 miljoen euro totaal op de gezamenlijke post «opdrachten» in de artikelen 11 tot en met 24.

Debat [4-10-2012] Algemene Financiële Beschouwingen (vervolg)

Motie-Koolmees/Van Hijum

33 400, nr. 15

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 9 oktober 2012, Kamerstuk 24 446, nr. 50 inzake Motie Koolmees/Van Hijum, 33 400, nr. 15, d.d. 4 oktober 2012 over de ombuiging op het ruimtevaartprogramma.

De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat voor Nederland door de aanwezigheid van ESTEC de investeringen in ruimtevaart extreem goed renderen met een ratio van 1:5; overwegende dat de ESA-contributie bij de taakstellingen dezelfde behandeling kreeg als subsidies; overwegende dat de aanwezigheid van ESTEC voortkomt uit een stevige Nederlandse bijdrage aan ruimtevaartprogramma’s en de toekomstige positie hier zeker ook mee samenhangt; overwegende dat er nu voor 2015 en verder een korting van 33 miljoen euro is ingeboekt op de Nederlandse ESA-bijdrage; overwegende dat de minister in de beantwoording van het schriftelijk overleg Ruimtevaart expliciet stelt dat hij bereid is extra middelen voor ruimtevaart in overweging te nemen;

spreekt de wens uit, dat de korting op ruimtevaart ongedaan gemaakt wordt; verzoekt de regering, om geen onomkeerbare stappen te zetten en te blijven zoeken naar een oplossing die de voorgenomen korting kan repareren.

Debat [4-10-2012] Algemene Financiële Beschouwingen (vervolg)

Motie-Verhoeven c.s.

24 446, nr. 48

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 9 oktober 2012, Kamerstuk 24 446, nr. 50 over de Motie Koolmees/Van Hijum, 33 400, nr. 15, d.d. 4 oktober 2012 over de ombuiging op het ruimtevaartprogramma.

De Kamer, overwegende dat onafhankelijkheid en transparantie van onderzoek essentieel zijn voor de wetenschap;

verzoekt de regering, bij universiteiten aan te dringen op gebruikmaking van de Verklaring van Onafhankelijke Wetenschap van de KNAW.

Debat [1-12-2011] Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (33 000 VIII) Rest

Motie-Jasper van Dijk

33 000-VIII, nr. 90

Bij de reactie op het KNAW-advies Vertrouwen in wetenschap wordt de survey van WRR en Rathenau over vertrouwen in wetenschap betrokken. Deze wordt in de week van 1 juli 2013 gepubliceerd. In verband hiermee zal de reactie op het KNAW-advies de Kamer kort na het zomerreces bereiken.

De Kamer verzoekt de regering, om in overleg met alle betrokkenen een oplossing voor de continuïteit van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG) te bevorderen en de Kamer hierover te informeren voor de behandeling van de Miljoenennota.

Debat [3-7-2013] VSO «Omzetting v/d afdrachtvermindering in het onderwijs in een subsidieregeling» (33 650, nr. 1)

Motie-Rog c.s.

33 650, nr. 12

De Tweede Kamer wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd over de uitvoering van de motie.

DIRECTIE PRIMAIR ONDERWIJS

   

De Kamer verzoekt de regering, zich in te spannen dat schoolbesturen een maximum aan reserves aanhouden, overeenkomstig de percentages die in «Financieel beleid van Onderwijsinstellingen» (september 2009) worden geadviseerd door de Commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen voor grote en kleine onderwijsinstellingen, waarbij reserveringen van gelden om grote projecten te realiseren, bijvoorbeeld voor nieuwbouw, kunnen worden uitgezonderd.

Debat [5-10-2011] VAO Financiën in het Primair Onderwijs

Motie-Beertema

31 293, nr. 115

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 23 augustus 2012, Kamerstuk 31 293 nr. 146, inzake het onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar de 400 «rijkste» schoolbesturen in het funderend onderwijs.

De Kamer verzoekt de regering, alles in het werk te stellen om te voorkomen dat er door deze neventoetsen onduidelijkheid ontstaat in aanloop naar de centrale eindtoets

Debat [18-12-2012] Stemmingen over moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013

Motie-Beertema

33 400-VIII, nr. 51

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 14 maart 2013, Kamerstuk 33 157, nr. 13 inzake Wetsvoorstel centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs.

De Kamer verzoekt de regering, om steekproefsgewijs onderzoek uit te voeren of overige taken en vakken voldoende aandacht behouden;

verzoekt de regering, dit onderzoek uit te voeren op scholen waar de leerresultaten onvoldoende zijn of dreigen te worden en op scholen waarover signalen binnenkomen dat de nadruk eenzijdig op taal en rekenen ligt;

verzoekt de regering, om de Kamer op de hoogte te brengen van de resultaten.

Debat [7-9-2011] Plenair debat Wetsvoorstel WOT

Motie-Klaver/Van der Ham

32 193, nr. 24

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede kamer van 28 juni 2013, Kamerstuk 31 293, 177 inzake het Inspectierapport «Over de volle breedte».

De Kamer spreekt als haar oordeel uit dat op korte termijn gepoogd moet worden, kwalitatieve misstanden te bestrijden en te voorkomen zonder bovenbedoelde vrijheid van onderwijs (zoals vastgelegd in artikel 23 van de Grondwet) aan te tasten.

Debat [1-12-2011] Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (33 000-VIII) Rest

Motie-Elias

33 000-VIII, nr. 83

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 12 juli 2013, Kamerstuk 33 400-VIII, nr. 164 inzake reactie onderwijsraadadvies artikel 23.

De Kamer verzoekt de regering, de sectororganisaties ter overweging mee te geven, indicatoren over medezeggenschap op te nemen in Vensters voor verantwoording en Vensters PO en aan de Kamer te rapporteren wat de acties dienaangaande zijn.

Debat [12-6-2012] VAO Ouderbetrokkenheid bij de school

Motie-Çelik

33 000-VIII, nr. 199

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 15 juli 2013, Kamerstuk 33 400-VIII, nr. 162 inzake ouderbetrokkenheid.

De Kamer verzoekt de regering, te specificeren hoe de bepalingen van de WMS, met name de bepalingen met betrekking tot de informatierechten, gelezen kunnen worden om ruimte te geven aan de kwaliteitsambities zonder dat een wetswijziging noodzakelijk is.

Debat [12-6-2012] VAO Ouderbetrokkenheid bij de school

Motie-Çelik

33 000-VIII, nr. 201

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 15 juli 2013, Kamerstuk 33 400-VIII, nr. 162 inzake ouderbetrokkenheid.

De Kamer verzoekt de regering, om de scholen voor basis-, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs en volwasseneneducatie nogmaals nadrukkelijk te wijzen op het onverplichte karakter van de vrijwillige ouderbijdragen en de inspectie alert te laten reageren op elk signaal dat een school de vrijwillige bijdrage een verplicht karakter heeft gegeven.

Debat [1-12-2011] Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (33 000 VIII) Rest

Motie-Çelik/Biskop

33 000-VIII, nr. 73

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 15 juli 2013, Kamerstuk 33 400-VIII, nr. 162 inzake ouderbetrokkenheid.

De Kamer verzoekt de regering, het inrichtingsbesluit WVO ten aanzien van de toelating zodanig te wijzigen dat het schooladvies en niet de Cito-score leidend wordt voor het toelaten van leerlingen in het voortgezet onderwijs en dat de centrale eindtoets een objectieve second opinion is naast het schooladvies.

Debat [21-3-2013] Plenair debat Wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet College voor examens in verband met de invoering van een centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs (33 157)

Motie-Ypma

33 157, nr. 36

Deze wijziging maakt onderdeel uit van de AMvB van het wetsvoorstel Centrale eindtoets PO, dat momenteel in behandeling is bij de Eerste Kamer (Kamerstuk 33 157, nr. A). Voor het basisonderwijs treedt deze wet per 1 augustus 2014 in werking. De Tweede Kamer is toegezegd (brief van 12 april 2013, Kamerstuk 33 558, nr. 6) dat zij de ontwerp-AMvB eind 2013 krijgt voorgelegd.

De Kamer verzoekt de regering, in overleg met het onderwijsveld onderzoek te doen naar een manier waarop scholen kunnen aantonen aan Rijk, onderwijsinspectie en ouders, dat er een sociaal veilige omgeving is voor scholieren en personeel, zodat verantwoording over de gehanteerde methode impliciet plaatsvindt.

Debat [4-6-2013] VAO Pesten

Motie-Bergkamp

29 240, nr. 58

De Tweede Kamer wordt hier in het voorjaar van 2014 over geïnformeerd.

De Kamer verzoekt de regering, leerlingen die het voordeel van de twijfel hebben gekregen, in geval van afstroom, niet mee te rekenen met de rendementsberekening.

Debat [21-3-2013] Plenair debat Wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet College voor examens in verband met de invoering van een centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs (33 157)

Motie-Ypma

33 157, nr. 37

Dit aspect wordt verwerkt in de nadere regelgeving ter uitvoering van het wetsvoorstel Centrale eindtoets PO (Kamerstuk 33 157, A). Dit betreft een aanpassing van de indicator onderbouwrendement in de ministeriële regeling Leerresultaten VO (Stcrt. 21-07-2010, nr. 11458). Vóór de voorziene inwerkingtreding per 01 augustus 2014 van genoemde wet met bijbehorende AMvB, zal de regeling zijn aangepast (medio 2014).

De Kamer verzoekt de regering, om de raden van toezicht te wijzen op hun toezichthoudende taak bij de wijze waarop het bestuur en de school gestalte geven aan ouderbetrokkenheid op alle niveaus van de onderwijsorganisatie.

Debat [12-6-2012] VAO Ouderbetrokkenheid bij de school

Motie-Çelik

33 000-VIII, nr. 200

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 15 juli 2013, Kamerstuk 33 400-VIII, nr. 162 inzake ouderbetrokkenheid.

De Kamer verzoekt de regering, te bevorderen dat de toetsscores alleen tezamen met andere kwaliteitsaspecten van de school openbaar worden gemaakt, zodat de toets in de bredere context wordt geplaatst.

Debat [21-3-2013] Plenair debat Wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet College voor examens in verband met de invoering van een centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs (33 157)

Motie-Rog/Ypma

33 157, nr. 35

De Tweede Kamer zal voor eind 2013 worden geïnformeerd over de stand van zaken rond de versnelde invoering van Vensters PO. De contextrijke presentatie van de toetsscores van scholen door de besturen maakt onderdeel uit van deze invoering.

De Kamer verzoekt de regering, 1 miljoen euro structureel vrij te maken om de kerntaken van de ouderorganisaties te garanderen, te komen tot een centrale ouderorganisatie en deze centrale ouderorganisatie aan te laten sluiten bij lokale en regionale initiatieven die ouders al reeds ontplooien;

verzoekt de regering voorts, financiële dekking te zoeken binnen de middelen die zijn gereserveerd voor de vakbondsfaciliteiten en het budget voor het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.

Debat [3-7-2013] VSO «Omzetting v/d afdrachtvermindering in het onderwijs in een subsidieregeling» (33 650, nr. 1).

Motie-Mohandis/Lucas

33 650, nr. 10

De Tweede Kamer wordt op een later moment geïnformeerd over de uitvoering van de motie.

De Kamer verzoekt de regering, de bekostiging van kleine scholen binnen de volgende uitgangspunten uit te werken:

– de onderwijskwaliteit dient te allen tijde voorop te staan;

– de bekostiging en denominaties dienen samenwerking tussen scholen niet in de weg te staan, maar toch voldoende diversiteit te waarborgen;

– de bekostiging dient rekening te houden met de regiospecifieke kenmerken zoals leerlingen(bevolkings)dichtheid, het aantal plaatsen in een regio en het gemiddelde aantal inwoners van een plaats;

– de bekostiging dient oog te hebben voor het behoud van de laatste school in een straal van 3 kilometer;

– bij de inrichting van de nieuwe bekostigingssystematiek zoveel mogelijk wordt aangesloten bij huidige structuren waardoor bureaucratie wordt voorkomen.

Debat [4-7-2013] Krimp in het onderwijs

Motie-Ypma/Straus

31 293, nr. 176

De Tweede Kamer wordt op een later moment geïnformeerd over de uitvoering van de motie.

De Kamer verzoekt de regering, te onderzoeken hoe kan worden voorzien in het gemeenschappelijk gebruik van opgaven van Stichting Cito door aanbieders en ernaar te streven dat de kosten van de inkoop van opgaven bij het Cito voor aanbieders die daarvan gebruik willen maken geen wezenlijke belemmering vormen die de ontwikkeling van een alternatieve eindtoets zou kunnen verhinderen.

Debat [11-6-2013] Wet SLOA (Wetsvoorstel Regels voor subsidiëring van landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (Wet Subsidiëring Landelijke onderwijsondersteunende activiteiten) (33 558)

Motie-Bisschop

33 558, nr. 12

De Tweede Kamer wordt op een later moment geïnformeerd over de uitvoering van de motie.

De Kamer verzoekt de regering, te streven naar het in de begroting OCW beschikbaar houden van middelen voor humanistisch vormingsonderwijs (HVO) en godsdienstvormingsonderwijs (GVO) in het openbaar basisonderwijs.

Debat [25-6-2013] Mediawet (33 426) «Wijziging Mediawet 2008 i.v.m. de verspreiding van televisie- en radio programmakanalen d.m.v. omroepnetwerken en omroepzenders en de vaststelling van de minimale omvang van het standaardpakket televisie- en radioprogrammakanalen

Motie-Voordewind c.s.

33 650, nr. 5

De Tweede Kamer wordt op een later moment geïnformeerd over de uitvoering van de motie.

De Kamer, constaterende dat het beeld bestaat dat de kwaliteit van scholen voornamelijk wordt vastgesteld op basis van Cito-scores en andere indicatoren van leeropbrengsten;

verzoekt de regering, een gedifferentieerd toezichtmodel te ontwikkelen dat herkenbaar rekening houdt met de specifieke leerlingpopulatie.

Debat [4-7-2013] VAO Passend onderwijs

Motie Smaling/Ypma

31 497, nr. 104

De Tweede Kamer wordt op een later moment geïnformeerd over de uitvoering van de motie.

De kamer verzoekt de regering, de consequenties van de uitwerking van de plannen over krimp in het onderwijs voor de kleine richtingen in kaart te brengen en daarover bij de uitwerking van het beleid nader te rapporteren;

verzoekt de regering tevens, met deze richtingen in overleg te treden over de specifieke effecten en de positie van deze bovenregionaal georganiseerde schoolbesturen.

Debat [4-7-2013] Krimp in het onderwijs

Motie-Voordewind c.s.

31 293, nr. 169

De Tweede Kamer wordt op een later moment geïnformeerd over de uitvoering van de motie.

DIRECTIE VOORTGEZET ONDERWIJS

   

De Kamer verzoekt de regering, de motie-Pechtold c.s. (27 017 nr. 59) en de motie-Van der Ham c.s (27 017 nr. 78) onverkort uit te voeren, waardoor aanpassing van de kerndoelen voor primair en voortgezet onderwijs op het gebied van seksualiteit en seksuele diversiteit per 1 augustus 2012 in werking treedt.

Debat [13-6-2012] Debat over de vertraging van verplichte voorlichting over homoseksualiteit op scholen

Motie-Dijkstra

27 017, nr. 93

De motie is afgedaan door plaatsing in het Staatsblad 2012 nr. 594 van het Besluit van 21 november 2012, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 21 september 2012 tot wijziging van het Besluit vernieuwde kerndoelen WPO, het Besluit kerndoelen onderbouw VO, het Besluit kerndoelen WEC, het Besluit kerndoelen WPO BES en het Besluit kerndoelen onderbouw VO BES in verband met aanpassing van de kerndoelen op het gebied van seksualiteit en seksuele diversiteit (Stb. 2012, 470).

De Kamer verzoekt de regering, eveneens in het voortgezet onderwijs pilots te starten waarbij scholen 52 weken per jaar lesgeven en deze lessen meetellen voor de urennorm.

Debat [3-11-2011] Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onderwijskwaliteit, onderwijstijd en vakanties (32 640) rest

Motie-Biskop

32 640, nr. 17

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 1 februari 2013, Kamerstuk 32 640, nr. 17 inzake Stand van zaken uitvoering motie Biskop (CDA) inzake pilots waarbij scholen 52 weken per jaar lesgeven.

De Kamer verzoekt de regering, om de bestaande onderzoeken naar onderadvisering te laten aanvullen en uitbreiden met onderzoek bij dezelfde leerlingenpopulatie naar onderadvisering in de zin van schooladviezen van de basisschool die duidelijk te laag zijn gebleken in de latere schoolloopbaan in het voortgezet onderwijs.

Debat [1-12-2011] Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (33 000 VIII) Rest

Motie-Çelik

33 000-VIII, nr. 78

De motie is afgedaan met 27 mei 2013, Kamerstuk 31 293, nr. 168 inzake Rapport GION Schooladviezen en onderwijsloopbanen Voorkomen, risicofactoren en gevolgen van onder- en overadvisering.

De Kamer verzoekt de regering, de structurele bezuiniging op lwoo en pro zo veel mogelijk te vinden via bezuinigingen op bureaucratie en management binnen het stelsel van passend onderwijs, waardoor de klas zo veel mogelijk wordt ontzien.

Debat [18-12-2012] Stemmingen over moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013

Motie-Voordewind/Ypma

33 400-VIII, nr. 71

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 5 april 2013, Kamerstuk 30 079, nr. 39 inzake Hoofdlijnenbrief lwoo (leerwegondersteunend onderwijs) en pro (praktijkonderwijs) in het vmbo.

De Kamer constaterende, dat er zorgen bestaan over de status van het vak maatschappijleer, onder andere door het kleine aantal lesuren en het mogelijk verdwijnen van het schoolexamen voor maatschappijleer;

verzoekt de regering, voorstellen te doen voor een versterking van het onderdeel burgerschapsvorming in het onderwijs, en de Kamer hierover te informeren.

Debat [22-11-2011] VAO Vormende taak in het onderwijs

Motie-Kooiman c.s.

33 000-VIII, nr. 52

De Tweede Kamer ontvangt de brief in september 2013.

De Kamer verzoekt de regering, de urennorm van 1.040 uur te herzien op een wijze die maximale ruimte biedt aan maatwerk voor leerlingen, en voor 1 mei 2013 een voorstel daartoe naar de Kamer te sturen.

Debat [18-12-2012] Stemmingen over moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013

Motie-Van Meenen c.s.

33 400-VIII, nr. 67

Op 16 mei 2013 heeft de Tweede Kamer een uitstelbrief ontvangen (Kamerstuk 31 289, nr. 149), waarin de staatssecretaris aangeeft dat deze motie wordt meegenomen in de besprekingen in het kader van het Nationaal Onderwijsakkoord.

De Kamer verzoekt de regering, onderzoek te doen naar de mogelijkheden om getalenteerde leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs uitdagend onderwijs op eigen niveau te bieden, in kaart te brengen welke barrières hiervoor nog bestaan en de Kamer hierover binnen een halfjaar te informeren.

Debat [18-12-2012] Stemmingen over moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013

Motie-Van Meenen

33 400-VIII, nr. 70

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van september 2013, kenmerk 530191.

De Kamer constaterende dat er op dit moment jaarlijks ongeveer 60.000 scholieren de Tweede Kamer via ProDemos bezoeken;

constaterende dat iedere jaargang ongeveer 200.000 scholieren kent en dat het grootste deel de Tweede Kamer tijdens zijn schoolperiode dus niet bezoekt;

constaterende dat uit onderzoek blijkt dat deelname aan het programma van ProDemos het politieke zelfvertrouwen doet toenemen;

verzoekt het Presidium, een plan uit te werken dat ervoor zorgt dat binnen afzienbare tijd ten minste 75% van de scholieren via ProDemos voor hun 18de de Tweede Kamer kan bezoeken.

Motie-Heijnen

33 609, nr. 8

Het ministerie van OCW wacht het handelen van het Presidium in dezen af.

DIRECTIE VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN

   

De Kamer verzoekt de regering, om voortaan jaarlijks een specificatie te leveren van de ontwikkeling in de voorafgaande vijf jaren van de aantallen leerplichtige jongeren die zijn vrijgesteld van de leerplicht op grond van artikel 5a, op grond van artikel 5b en op grond van artikel 5c van de Leerplichtwet.

Debat [21-12-2011] Thuisonderwijs

Motie-Çelik

33 000-VIII, nr. 151

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer van 29 mei 2013, Kamerstuk 33 537, nr. 2 inzake Voorstel van wet tot Wijziging van de Leerplichtwet 1969 en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de registratie van vrijstellingen en vervangende leerplicht.

DIRECTIE WETGEVING EN JURIDISCHE ZAKEN

   

De Kamer verzoekt de regering, snel met een voorstel te komen waardoor het mogelijk wordt dat een individuele school uit een groter schoolbestuur kan stappen.

Debat [20-6-2012] Wetgevingsoverleg Onderwijsverslag + Verantwoordingsdebat

Motie-Jasper van Dijk

33 240-VIII, nr. 11

De motie is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 12 juli 2013, Kamerstuk 33 400-VIII, nr. 164 inzake de beleidsreactie op het onderwijsraadadvies over artikel 23 van de Grondwet.

A. Door de Staten-Generaal aanvaarde moties
Moties Eerste Kamer

Omschrijving

Ingediend bij

Stand van zaken

DIRECTIE JEUGD, ONDERWIJS EN ZORG

   

De Kamer verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat er voor leerlingen met gedragsproblemen voorzieningen worden getroffen zodat schorsing zoveel mogelijk voorkomen kan worden.

Debat [2-10-2012] Passend Onderwijs Herziening organisatie en financiering in het funderend onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs (passend onderwijs) onder nummer 33.106 + Kwaliteitsverbetering van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs onder nummer 32 812

Motie-Ganzevoort c.s.

32 812, nr. K

De motie is afgedaan met de brief aan de Eerste Kamer van 22 januari 2013, Kamerstuk 33 106, nr. N inzake de voortgang van de moties en toezeggingen passend onderwijs.

De Kamer verzoekt de regering (in verband met deze wetswijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra i.v.m. de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in het kader van dit voorstel te vormen samenwerkingsverbanden grote krachtsverschillen kunnen bestaan tussen de verschillende deelnemers), te voorzien in een permanente landelijke arbitragemogelijkheid om dergelijke geschillen te beslechten.

Debat [2-10-2012] Passend Onderwijs Herziening organisatie en financiering in het funderend onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs (passend onderwijs) onder nummer 33.106 + Kwaliteitsverbetering van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs onder nummer 32 812

Motie-Backer c.s.

32 812, nr. L

De motie is afgedaan met de brief aan de Eerste Kamer van 25 februari 2013, Kamerstuk 33 106, nr. O inzake voortgang passend onderwijs.

De Kamer verzoekt de regering, een onafhankelijke instantie als de Algemene Rekenkamer onderzoek te laten doen naar de vraag of de structurele bekostiging van het primair onderwijs afdoende is om passend onderwijs op een verantwoorde wijze te kunnen invoeren en de uitkomsten van dit onderzoek nog vóór het zomerreces te bespreken met beide Kamers.

Debat [2-10-2012] Passend Onderwijs Herziening organisatie en financiering in het funderend onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs (passend onderwijs) onder nummer 33.106 + Kwaliteitsverbetering van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs onder nummer 32.812.

Motie-Linthorst c.s.

33 106, nr. J

De motie is afgedaan met de brief aan de Eerste Kamer van 3 juli 2013, Kamerstuk 31 497 nr. 107 inzake het onderzoek van de Algemene Rekenkamer.

DIRECTIE HOGER ONDERWIJS EN STUDIEFINANCIERING

   

De Kamer overwegende dat het in wetsvoorstel 33 519 voorgestelde artikel 6.8, vijfde lid het mogelijk maakt dat collegegeld voor door NVAO aangewezen excellente opleidingen maximaal vijf maal het wettelijk collegegeld mag bedragen;

overwegende dat een hoog collegegeld voor veel studenten een barrière kan vormen om vorenbedoelde excellente opleidingen te volgen;

roept de minister op om voor de toestemming van een hoger collegegeld als vorenbedoeld niet alleen te toetsen aan de in het voorgestelde artikel 6.8, tweede lid gestelde voorwaarden maar ook aan de voorwaarde dat het instellingsbestuur aannemelijk dient te maken dat de verhoging van het collegegeld noodzakelijk is ter bestrijding van de kosten die zijn of worden gemaakt voor het verkrijgen of behouden van het specifieke eindoordeel excellent.

Debat [9-7-2013] overleg Wetsvoorstel Kwaliteit in verscheidenheid: antwoord regering + re- en dupliek

Motie-Essers c.s.

33 519, nr. E

De Eerste Kamer wordt op een later moment geïnformeerd over de uitvoering van de motie.

B. Door de bewindslieden gedane toezeggingen
Toezeggingen Tweede Kamer

Omschrijving

Ingediend bij

Stand van zaken

DIRECTIE BESTUURSONDERSTEUNING EN ADVIES

   

Sociale veiligheid: De Kamer wordt z.s.m. geïnformeerd over de gezamenlijke aanpak die uit het overleg met sociale partners is gekomen.

[6-12-2012] Schriftelijke beantwoording vragen over begroting 2013 OCW, Kamerstuk 33 400-VIII, Handelingen TK 2012–2013, 32–7, noot 2

Voordat de brief over sociale veiligheid in het onderwijs naar de Tweede Kamer werd gezonden (brief van 17 juli 2013, Kamerstuk 29 240, nr. 62), heeft OCW de sociale partners (vakbonden, werkgeversorganisaties en ouder- en leerlingorganisaties) op ambtelijk niveau uitgenodigd voor overleg. Doel: het programma VPTO verdiepen met een aanpak voor de veiligheid van het Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP). Aansluitend vindt er in het najaar van 2013 een afsluitende bijeenkomst plaats op bestuurlijk niveau met de staatssecretaris, waarin partijen hun goede intenties uitspreken.

Betreffende medezeggenschap zal de Kamer in een brief geïnformeerd worden over welke thema's aan de orde komen, inclusief een overzicht van de toezeggingen.

Debat [27-5-2013] Nota-overleg Governance Tweede Kamer

De Tweede kamer wordt in het najaar van 2013 met een brief geïnformeerd.

DIRECTIE BEROEPSONDERWIJS EN VOLWASSENENEDUCATIE

   

Als de staatssecretaris constateert dat er meer problemen zijn dan de vier genoemde problemen bij de financiële tekorten van mbo-instellingen, zal zij de Kamer daarover informeren.

Debat [4-3-2009] Verzamel algemeen overleg over het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

Op het moment dat de minister meer problemen constateert, wordt de Tweede Kamer daarover geïnformeerd.

Voorafgaand aan het wetsvoorstel vm2 ontvangt de Kamer een evaluatie van de pilots.

Debat [20-4-2011] Actieplan mbo 2011–2015

De Tweede Kamer ontvangt in het najaar van 2013 de evaluatie van de pilots. Op 6 juli 2012 is de Tweede Kamer per brief, Kamerstuk 31 524, nr. 152 geïnformeerd over de tussentijdse resultaten over het schooljaar 2011–2012.

De minister zegt toe eventueel andere delegering van taken richting de Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven voor te leggen aan de Tweede Kamer.

Debat [26-4-2011] Actieplan MBO

Vóór 1 december 2014 wordt aan de toezegging uitvoering gegeven.

In 2013 zal een onafhankelijk onderzoek plaatsvinden naar vormgeving van de kwalificatiestructuur, waarin de drie gezichtspunten van de Kamer (inzake de houdingsaspecten, de omvang van de dossiers, de verplichting tot bepaalde didactie worden meegenomen.

Debat [17-5-2011] Plenair Debat MBO CKS

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2013 verder geïnformeerd.

De minister zal de Kamer informeren over het overleg over de uitwerking van het SBB-advies op het vakgebied van BOVAG.

Debat [11-4-2012] AO MBO

De SBB heeft eind 2012 besloten om geen advies uit te brengen omdat in de bekostiging geen veranderingen worden verwacht.

Als de minister in juli 2012 het inspectie onderzoek van het Arcus College te Heerlen ontvangt, zal zij de Kamer hierover informeren.

Debat [31-5-2012] Debat over onderwijshuisvesting (inclusief problematiek nieuwbouw ROC Heerlen)

Er hebben zich tot op heden geen nieuwe problemen voorgedaan.

Er wordt nu aan gewerkt om het aantal opleidingen en de kwalificatiestructuur te beperken, zodat we een herkenbaar aantal opleidingen hebben en er niet meer bureaucratie is dan nodig. De Kamer krijgt daar binnenkort een brief over.

Debat [6-12-2012] antwoord regering begrotingsbehandeling OCW

Door SBB wordt, in overleg met de Kenniscentra, gewerkt aan herziening van de kwalificatiestructuur. Dit zal leiden tot minder dossiers en minder kwalificaties. De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2013 verder geïnformeerd.

Inzake de netwerkschool: Een tussenrapportage is voorzien eind 2013, begin 2014.

[14-11-2012] Antwoord op Commissiebrief met antwoorden op de Lijst van vragen inzake 33 400-VIII Vaststelling van de begroting van het Ministerie van OCW voor het jaar 2013, Kamerstuk 33 400-VIII, nr. 13

De begeleidingscommissie Onderzoek onder voorzitterschap van M. Vermeulen komt eind 2013 met een tussenrapportage.

De volgende evaluatie van de Regeling stagebox beroepsonderwijs over de periode 2010–2012 vindt in 2013 plaats.

[14-11-2012] Antwoord op Commissiebrief met antwoorden op de Lijst van vragen inzake 33 400-VIII Vaststelling van de begroting van het Ministerie van OCW voor het jaar 2013, Kamerstuk 33 400-VIII, nr. 13

De evaluatie wordt gerealiseerd voor het einde van 2013.

De streefdoelen inzake percentage opleidingen mbo met voldoende examenkwaliteit zullen binnenkort door de minister aan de Kamer worden gecommuniceerd.

[14-11-2012] Antwoord op Commissiebrief met antwoorden op de Lijst van vragen inzake 33 400-VIII Vaststelling van de begroting van het Ministerie van OCW voor het jaar 2013, Kamerstuk 33 400-VIII, nr. 13

Samen met het veld wordt gewerkt aan de doelstelling voor examenkwaliteit in de komende jaren. In deze begroting voor 2014 van heden is een nieuwe doelstelling vermeld.

De verkorte opleidingsduur moet door instellingen worden verwerkt in hun opleidingen. Dit houdt in dat er bij ministeriële regeling de middenkaderopleidingen zullen worden vastgesteld. Deze regeling moet uiterlijk in februari 2014 gepubliceerd zijn. De SBB heeft al geadviseerd. De regeling met daarin de opleidingen voor vier jaar zullen voor de zomer aan de Kamer worden gestuurd. Als de Kamer het wenselijk acht, kunnen we daarna daarover debatteren.

Debat [7-2-2013] WGO doelmatige leerwegen

Het advies van SBB over opleidingen die niet verkort worden, is in juni 2013 ontvangen. Dit advies wordt meegenomen in de brief inzake de besluitvorming herziening kwalificatiestructuur. De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2013 verder geïnformeerd.

De rapportage inzake de kwalificatiestructuur zal met de reactie van de minister in juni aan de Kamer worden voorgelegd.

Debat [7-2-2013] WGO doelmatige leerwegen

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2013 verder geïnformeerd.

Binnenkort ontvangt de Kamer een brief van de minister over het advies van de Commissie Vermeulen (n.a.v. de opsplitsing van Amarantis) en over het voornemen tot de samenwerking van ROC Zadkine en het Albeda College.

Debat [6-6-2013] AO Macro-doelmatigheid

De Tweede Kamer wordt op een later moment geïnformeerd over de uitvoering van de toezegging.

De minister zegt toe dat zij bij de eerstvolgende brief over mbo-instellingen informatie geeft over de onderbouwing van de bezuiniging van € 120 miljoen uit het Regeerakkoord.

Debat [6-6-2013] AO Macro-doelmatigheid

De Tweede Kamer wordt op een later moment geïnformeerd over de uitvoering van de toezegging.

Bij een eerstvolgende gelegenheid ontvangt de Kamer een tijdpad van de evaluatie van het beleid inzake laaggeletterdheid en de aanjaagfunctie van enkele instellingen.

Debat [27-6-2013] Invulling van de subsidietaakstelling onderwijs en onderzoek

De Tweede Kamer wordt op een later moment geïnformeerd over de uitvoering van de toezegging.

DIRECTIE CULTUREEL ERFGOED

   

De staatssecretaris zegt toe in het kader van de reguliere monitoring de Kamer te informeren of het doel van een «landelijke kaart betreffende archeologisch erfgoed» daadwerkelijk wordt bereikt.

Debat [23-5-2012] Erfgoed en Monumenten

De toezegging komt aan bod in de Erfgoedbalans die verschijnt in 2015.

De minister komt met een wetsvoorstel inzake erfgoed.

Debat [19-6-2013] Cultuuronderwerpen

De Tweede Kamer wordt op een later moment geïnformeerd over de uitvoering van de toezegging.

DIRECTIE EMANCIPATIE

   

De correspondentie van de minister met het CEDAW zal aan de Kamer worden gestuurd, evenals de Nederlandse versie van de zesde rapportage en de «concluding comments».

Debat [17-12-2008] Emancipatiebeleid

Deze toezegging is tweeledig. Het eerste deel is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer d.d. 26 april 2012, Kamerstuk 28 345, nr. 123. Het tweede deel, de 6e Nederlandse regeringsrapportage, wordt eind februari 2014 aan de Tweede Kamer gestuurd.

De Kamer ontvangt eind oktober een beleidsreactie van de ministers van OCW en BZK op het advies van de Commissie Gelijke Behandeling inzake gewetensbezwaarde ambtenaren.

Debat [9-6-2011] Tweede termijn AO Emancipatiebeleid

Het initiatiefwetsvoorstel van Dijkstra en Schouw is op 11 juni 2013 door de TK aangenomen. Het wetsvoorstel is ter behandeling doorgestuurd naar de Eerste Kamer.

De Kamer ontvangt voor het eind van het jaar, na ontvangst van de aanbevelingen van het Europees hof, voorstellen inzake bloeddonatie door homoseksuele mannen.

Debat [9-6-2011] Tweede termijn AO Emancipatiebeleid

De ontwerpresolutie van de Raad van Europa is op 20 november 2012 besproken in het Comité van Ministers. De ontwerpresolutie over seksueel risicogedrag is op 27 maart 2013 aangenomen. De minister van VWS heeft gereageerd in een brief aan de Tweede Kamer, waarin staat dat er geen aanleiding is tot herziening van het selectiebeleid. De minister van VWS wacht nu eerst de resultaten van het onderzoek van Sanquin af. De resultaten van dit onderzoek worden in 2014 verwacht.

Voor de zomer ontvangt de Kamer een brief over het bloeddonorschap van homoseksuelen.

Debat [15-3-2012] AO Emancipatiebeleid

Sanquin voert een onderzoek uit over bloeddonatie van homoseksuelen. De resultaten van dit onderzoek worden in de loop van 2014 verwacht. Daarna zal de minister van VWS een reactie geven.

Het onderzoek «Naar gezondheid en welzijn van 11- tot 16 jarige scholieren» (HBSC Nederland) verschijnt in de loop van 2013.

Debat [15-3-2012] AO Emancipatiebeleid

De dataverzameling voor het HSBC-onderzoek start in oktober of november 2013. De resultaten worden begin 2014 bekend.

De evaluatie van de verplichte invoering van voorlichting over seksualiteit en seksuele diversiteit, uitgevoerd door het SCP, is begin 2014 gereed. De Kamer wordt spoedig daarna hierover geïnformeerd.

Debat [28-5-2013] Pesten

Het ministerie van OCW geeft een reactie bij de resultaten van het onderzoek en informeert de Tweede Kamer hierover na het verschijnen van het onderzoek.

Op de thema's flexibiliseren van het bevallingsverlof en de aanrechtsubisidie wordt teruggekomen in een brief van minister Asscher in het kader van het wetsvoorstel inzake verlof en modernisering van de arbeidstijden.

Debat [13-6-2013] Emancipatie

De Tweede Kamer wordt op een later moment geïnformeerd over de uitvoering van de toezegging.

De minister heeft toegezegd nader in gesprek te gaan met haar collega's van BZK, SZW en VWS over de openstelling van publieke instellingen.

Debat [13-6-2013] Emancipatie

De Tweede Kamer wordt op een later moment geïnformeerd over de uitvoering van de toezegging.

De minister gaat in gesprek met haar collega van VWS over de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Debat [13-6-2013] Emancipatie

De Tweede Kamer wordt op een later moment geïnformeerd over de uitvoering van de toezegging.

De minister geeft een schriftelijke reactie op het PVV-rapport Geweld tegen vrouwen binnen de islam.

Debat [13-6-2013] Emancipatie

De Tweede Kamer ontvangt de reactie in september of oktober 2013.

De rol van vaders bij de erkenning en de voogdijregeling gaat de minister bespreken met V en J om dit thema daar meegenomen te krijgen.

Debat [13-6-2013] Emancipatie

De Tweede Kamer wordt op een later moment geïnformeerd over de uitvoering van de toezegging.

Met betrekking tot de voortgang van de evaluatie Vrouwen aan de top worden de resultaten van een panel in dit kader gepresenteerd. De evaluatie wordt in 2015 aan de Kamer gestuurd.

Debat [13-6-2013] Emancipatie

De evaluatie wordt in 2015 aan de Tweede Kamer gestuurd.

In het kader van Vrouwen aan de top worden wettelijke streefcijfers gemonitord van vrouwen in topposities bij bedrijven met 250 of meer werknemers.

Debat [13-6-2013] Emancipatie

De Tweede Kamer wordt op een later moment geïnformeerd over de uitvoering van de toezegging.

In de komende voortgangsrapportage zal de minister ingaan op een brede plan van aanpak inzake de transgenders. De minister komt met een voortgangsrapportage als zij het plan van aanpak van het Transgender Netwerk Nederland heeft.

Debat [13-6-2013] Emancipatie

De Tweede Kamer wordt op een later moment geïnformeerd over de uitvoering van de toezegging.

De zesde voortgangsrapportage voor het Committee on the Elimination of Discrimination of Women (CEDAW) gaat naar de integrale rapportage en komt in het voorjaar 2014.

Debat [13-6-2013] Emancipatie

De Tweede Kamer wordt over de integrale rapportage geïnformeerd in het voorjaar van 2014.

Voor de behandeling van de OCW-begroting komt een brief over de aanpak van openingstijden van publieke instellingen.

Debat [13-6-2013] Emancipatie

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2013 geïnformeerd.

DIRECTIE KUNSTEN

   

De Inspectie van het Onderwijs is gevraagd om in 2015 een rapportage cultuureducatie te maken.

[14-11-2012] Antwoord op Commissiebrief met antwoorden op de Lijst van vragen inzake 33 400-VIII Vaststelling van de begroting van het Ministerie van OCW voor het jaar 2013, Kamerstuk 33 400-VIII, nr. 13

De Inspectie van het Onderwijs verzorgt medio 2015 de rapportage cultuureducatie.

Eind van het jaar 2013 stuurt de minister van OCW de Kamer een brief over de positie van popmuziek en de muzikant naar aanleiding van:

– de evaluatie van het Fonds Podiumkunsten (dit najaar)

– de openstelling van «De collectieve internationale promotie» voor nieuwe aanvragen.

Debat [5-6-2013] Popmuziek

Voor het eind van 2013 ontvangt de Tweede Kamer de bedoelde brief.

De minister van OCW zal de Kamer informeren over het advies dat de VNG en de Raad van Cultuur gaan uitbrengen over «Kunsteducatie in de huidige tijd».

Debat [5-6-2013] Popmuziek

De Tweede Kamer wordt op een later moment geïnformeerd over de uitvoering van de toezegging.

De minister van OCW zegt toe dat in de cultuurbrief expliciet aandacht zal worden besteed aan Cultuureducatie en talentontwikkeling.

Debat [5-6-2013] Popmuziek

De Tweede Kamer wordt op een later moment geïnformeerd over de uitvoering van de toezegging.

De minister informeert de Kamer t.z.t. over de maatschappelijke initiatieven inzake publieksbereik vanuit de kunstsector na overleg met de fondsen.

Debat [19-6-2013] Cultuuronderwerpen

De Tweede Kamer ontvangt in het najaar van 2013 een brief over maatschappelijke initiatieven.

Zodra het overleg met het KIT is afgerond zal de minister de Kamer per brief informeren over de uitwerking van de plannen inzake het Tropenmuseum.

Debat [19-6-2013] Cultuuronderwerpen

De Tweede Kamer wordt op een later moment geïnformeerd over de uitvoering van de toezegging.

DIRECTIE LERAREN

   

De Kamer ontvangt een jaarlijkse stand-van-zaken brief over ontwikkelingen in lerarenopleidingen. In het eerstvolgende overzicht zal er o.a. aandacht zijn voor:

o ICT binnen de lerarenopleiding

o de eerdere bevoegdheid van pabo-er in vmbo

o de regionale aanpak van tekorten en overschotten

Debat [27-3-2013] Leraren en lerarenopleiding

De toezegging wordt afgedaan met de Visiebrief Lerarenagenda aan de Tweede Kamer van begin oktober 2013.

Naast de informatie in het Onderwijsverslag, ontvangt de Kamer voor de begroting 2014 een notitie over het lerarenregister.

Debat [27-3-2013] Leraren en lerarenopleiding

De toezegging wordt afgedaan met de Hoofdlijnenbrief aan de Tweede Kamer van september 2013.

Uiterlijk 5 oktober 2013 ontvangt de Kamer een visiebrief met concrete doelstellingen voor de lerarenopleidingen.

Debat [27-3-2013] Leraren en lerarenopleiding

De toezegging wordt afgedaan met de Visiebrief Lerarenagenda aan de Tweede Kamer van begin oktober 2013.

1De gedane toezegging voor lerarenopleidingen wordt uitgebreid naar één integrale Lerarenagenda waarover periodiek gerapporteerd wordt aan de Kamer. Er zal getracht worden om alles zo veel mogelijk in één document op te nemen en om de Kamer slechts afzonderlijke brieven te sturen als die onderwerpen echt niet langer kunnen wachten.

Debat [9-4-2013] VAO leraren

De toezegging wordt afgedaan met de Visiebrief Lerarenagenda aan de Tweede Kamer van begin oktober 2013.

Een concrete uitwerking met doelstellingen, tijdspad en «go/no go»-moment inzake het lerarenregister zal vlak na de zomer naar de Kamer worden gezonden.

Debat [9-4-2013] VAO leraren

De toezegging wordt afgedaan met de Hoofdlijnenbrief aan de Tweede Kamer van september 2013.

Inzake wettelijke verankering instemmingsrecht leraren. De staatssecretaris wil dat betrekken bij de heroverweging in de zomer, als het niet tot professionele statuten komt.

Debat [9-4-2013] VAO leraren

De toezegging wordt afgedaan met de Visiebrief Lerarenagenda aan de Tweede Kamer van begin oktober 2013.

In de reeds toegezegde brief rond de zomer over het lerarenbeleid zal ook de toetssystematiek in de pabo's aan de orde komen.

Debat [23-4-2013] WGO Kwaliteit in Verscheidenheid – 2e termijn

De toezegging wordt afgedaan met de Visiebrief Lerarenagenda aan de Tweede Kamer van begin oktober 2013.

In de lerarenbrief (september 2013) zal ook het professioneel statuut worden meegenomen.

Debat [27-5-2013] Nota-overleg Governance Tweede Kamer

De toezegging wordt afgedaan met de Visiebrief Lerarenagenda aan de Tweede Kamer van begin oktober 2013.

DIRECTIE FINANCIEEL ECONOMISCHE ZAKEN

   

De Kamer wordt geïnformeerd over de gevolgen van de WNT-norm voor de bestuurders van instellingen met meer dan 50% overheidsfinanciering.

Debat [14-12-2011] Maximering beloning Onderwijsbestuurders

De Tweede Kamer kan worden geïnformeerd nadat de wet van BZK «aanpassing van de reikwijdte en enige andere technische wijzigingen van de wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector» in de Tweede Kamer is behandeld. Op dat moment weet OCW aan welke criteria de instellingen (zoals een drempelbedrag), precies moeten voldoen. Door de termijnen waarmee rekening moet worden gehouden, wordt deze wet naar verwachting najaar 2013 aangeboden.

In het eerste kwartaal van 2013 ontvangt de Kamer de voornemens inzake de beperkingen van bestuurdersbeloningen in het onderwijs.

[6-12-2012] Schriftelijke beantwoording vragen over begroting 2013 OCW, Kamerstuk 33 400-VIII, Handelingen TK 2012–2013, 32-7, noot 2

De Tweede Kamer wordt hier zo spoedig mogelijk over geïnformeerd.

Er komt een toelichting op de vindplaats voor informatie in de begroting.

Debat [29-11-2012] Wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek «Apparaatskosten van ZBO's RWT's en externe inhuur op OCW-terrein'

Deze toelichting is opgenomen in de leeswijzer van deze begroting 2014 van OCW. De begroting wordt op Prinsjesdag aan de Kamer aangeboden.

In de volgende begrotingen wordt gewerkt aan de mogelijkheid van een hyperlink bij de verantwoording van subsidies naar de beschikbare evaluaties.

Debat [29-11-2012] Wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek «Apparaatskosten van ZBO's RWT's en externe inhuur op OCW-terrein»

De toezegging is door OCW bij het opstellen van de begroting 2014 meegenomen. De begroting wordt op Prinsjesdag aan de Kamer aangeboden.

Voor de zomer ontvangt de Kamer een notitie over arbeidsparticipatie van ouderen in het onderwijs.

Debat [27-3-2013] Leraren en lerarenopleiding

Op 2 september heeft het kabinet de Tweede Kamer een brief gestuurd over de stand van zaken van het overleg over het Nationaal Onderwijsakkoord.

Betreffende overbodige regeldruk (het gaat niet alleen om de inspectie, maar over ook cao's of arboregels): de minister gaat dit eerst inventariseren en komt dan met een brief op grond waarvan gekeken gaat worden wat de verdere stappen zijn.

Debat [12-6-2013] Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Onderwijsverslag

De Tweede Kamer wordt op een later moment geïnformeerd over de uitvoering van de toezegging.

De Kamer wordt geïnformeerd over de ontwikkelingen rond de instellingen die met deze maatregel worden gekort, zo mogelijk via de bijlagen bij de OCW-begroting (2015) of via een aparte brief.

Debat [27-6-2013] Invulling van de subsidietaakstelling onderwijs en onderzoek

De Tweede Kamer wordt via de bijlagen van de OCW-begroting van 2015 of met een aparte brief geïnformeerd.

DIRECTIE HOGER ONDERWIJS EN STUDIEFINANCIERING

   

De Kamer ontvangt twee jaar nà de inwerkingtreding van het Wetsvoorstel Accreditatie een evaluatie.

Debat [18-3-2010] Wetsvoorstel Accreditatie (2e termijn)

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2013 geïnformeerd over de uitkomsten van de evaluatie.

De staatssecretaris zegt toe om overleg met de koepels over de T-1 bekostiging te voeren voorafgaand aan de invoering van BRON HO in 2013 (p.88 van verslag van nota-overleg).

Debat [26-9-2011] Strategische agenda Hoger Onderwijs

De Tweede Kamer ontvangt in september 2013 een brief over het overleg.

Een AMvB over flexibilisering van deeltijdstudies is in ontwikkeling en zal rond de zomer van 2013 aan de Kamer worden aangeboden.

[6-12-2012] Schriftelijke beantwoording vragen over begroting 2013 OCW, Kamerstuk 33 400-VIII, Handelingen TK 2012–2013, 32-7, noot 2

Een AMvB is in voorbereiding. Het advies van de Commissie flexibel hoger onderwijs over inrichting experimenteerruimte wordt verwacht in het najaar 2013 en zal dan worden verwerkt. De AMvB zal hierna aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

Inzake experimenten open bestel hoger onderwijs: In 2015 zal een eindevaluatie aan de Tweede Kamer worden toegezonden.

[14-11-2012] Antwoord op Commissiebrief met antwoorden op de Lijst van vragen inzake 33 400-VIII Vaststelling van de begroting van het Ministerie van OCW voor het jaar 2013, Kamerstuk 33 400-VIII, nr. 13

Het experiment en de monitoring loopt lopen nog tot 2015. In 2015 zal een eindevaluatie aan de Tweede Kamer worden toegezonden.

Op dit moment zijn nog geen concrete nieuwe arbeidsmarktrelevante hbo-masteropleidingen in de prioritaire gebieden ontstaan (nieuwe beleidsregel treedt inwerking op 1-11-2012). Dit zal na 1 november 2012 op gang komen. De Kamer zal hierover worden geïnformeerd.

[14-11-2012] Antwoord op Commissiebrief met antwoorden op de Lijst van vragen inzake 33 400-VIII Vaststelling van de begroting van het Ministerie van OCW voor het jaar 2013, Kamerstuk 33 400-VIII, nr. 13

Hierop wordt expliciet ingegaan bij de realisatie van de prestatieafspraken in 2016.

Als de minister voornemens is een plafond in te stellen op een bepaalde datum, zal de Kamer worden geïnformeerd.

Debat [16-1-2013] Wijziging Wet studiefinanciering 2000 i.v.m. het creëren van de mogelijkheid tot maximering van het gebruik meeneembare studiefinanciering (33 453)

De mogelijkheid tot maximering van het gebruik van meeneembare studiefinanciering is geregeld met de Wet tot wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het creëren van de mogelijkheid tot maximering van het gebruik van meeneembare studiefinanciering, 25 april 2013, Staatsblad 2013, nr. 180, De minister heeft tijdens de behandeling van het wetsvoorstel de Tweede Kamer toegezegd vooralsnog geen plafond in te stellen.

De Kamer zal elk jaar bij de begroting worden geïnformeerd.

Debat [16-1-2013] Wijziging Wet studiefinanciering 2000 i.v.m. het creëren van de mogelijkheid tot maximering van het gebruik meeneembare studiefinanciering (33 453)

De Kamer wordt jaarlijks geïnformeerd over de ontwikkeling in aantallen aanvragers van MNSF. Het eerste moment is tijdens de begrotingsbehandeling 2014, die in het najaar van 2013 plaatsvindt.

Vóór de zomer ontvangt de Kamer informatie van de minister over het eerste overleg met andere lidstaten.

Debat [16-1-2013] Wijziging Wet studiefinanciering 2000 i.v.m. het creëren van de mogelijkheid tot maximering van het gebruik meeneembare studiefinanciering (33 453)

De Tweede Kamer wordt in september 2013 hierover geïnformeerd.

De minister zegt toe de Kamer jaarlijks te informeren over het verloop van het experiment uitbreiding BSA.

Debat [2-4-2013] Bindend studieadvies

Deelnemende instellingen nemen in hun jaarverslag informatie op over de voortgang van het experiment. Deze informatie wordt aan de Kamer gestuurd. De eerste jaarverslagen (over 2013) zijn uiterlijk 1 juli 2014 beschikbaar.

Na de zomer ontvangt de Kamer een beleidsnotitie over flexibilisering hoger onderwijs, inclusief de inzet van Moocs (Massive open online courses).

Debat [18-4-2013] Wetenschapsbeleid

In november 2013 ontvangt de Tweede Kamer een beleidsbrief over Moocs.

– Het adviesrapport van de commissie flexibel hoger onderwijs en de beleidsreactie daarop wordt voor eind 2013 naar de Tweede Kamer gezonden.

De minister is bereid om de Kamer te zijner tijd in een brief te informeren over de ministeriële regeling inzake aansluitende opleidingsdomeinen mbo-hbo.

Debat [22-4-2013] WGO Kwaliteit in Verscheidenheid – 1e termijn

De Tweede Kamer wordt hierover in het najaar van 2013 geïnformeerd.

De minister zal de Kamer vóór de OCW-begrotingsbehandeling schriftelijk informeren over de afstemming tussen onderwijsinstellingen en bedrijfsleven over gewenste Associate-degree-programma's in de regio.

Debat [22-4-2013] WGO Kwaliteit in Verscheidenheid – 1e termijn

De Tweede Kamer wordt hierover in het najaar 2013 geïnformeerd.

In het najaar is er een debat over de instellingscollegegelden na een evaluatie die de Kamer hierover van de minister ontvangt.

Debat [22-4-2013] WGO Kwaliteit in Verscheidenheid – 1e termijn

In het najaar van 2013 ontvangt de Kamer de evaluatie van onder andere de hantering van het instellingscollegegeld voor tweede studies, en kan de discussie worden gevoerd over transparantie van hoogte en opbouw van het instellingscollegegeld tweede studie en de mogelijkheden en effecten van maximering van het instellingscollegegeld tweede studie.

In het najaar ontvangt de Kamer een brief met de convenantafspraken met de sector over de hoogte van instellingscollegegeld voor de tweede studies.

Debat [22-4-2013] WGO Kwaliteit in Verscheidenheid – 1e termijn

In de brief aan de Tweede Kamer van 27 maart 2013, Kamerstuknummer 33 400-VIII, nr. 133, is toegezegd bij wet te regelen dat voor parallel gestarte tweede studies het wettelijk collegegeld zal gelden. Planning vastlegging in UWHW is najaar 2013 en inwerkingtreding 1 september 2014.

In het najaar van 2013 verschijnt er een monitor naar o.a. tweede studies en volgt overleg met de Tweede Kamer over eventuele maximering van het instellingscollegegeld van volgtijdelijke tweede studies.

De uitrol van de studiebijsluiter zal de minister monitoren en voor mei 2014 aan de Kamer hierover rapporteren.

Debat [23-4-2013] WGO Kwaliteit in Verscheidenheid – 2e termijn

De Tweede Kamer wordt voor 1 mei 2014 geïnformeerd over de landelijke uitrol van de studiebijsluiter.

De governancecodes zullen – zodra deze gereed zijn – naar de Kamer gestuurd worden; in deze brief zal ook beschreven worden hoe er met de monitoringscommissies wordt omgegaan.

Debat [27-5-2013] Nota-overleg Governance Tweede Kamer

Dit wordt meegenomen in de brief waarin de Kamer voor het eind van 2013 geïnformeerd over de governancecodes.

In september 2013 wordt de Kamer geïnformeerd over de cijfers van het CBS en het ROA.

Debat [6-6-2013] AO Macro-doelmatigheid

De Tweede Kamer wordt hierover in september 2013 geïnformeerd.

De Kamer ontvangt voor het zomerreces het werkprogramma van het Techniekpact. Daarin zal ook worden ingegaan op het streven om zo veel mogelijk studenten met een techniekopleiding binnen de technieksector te houden.

Debat [6-6-2013] AO Macro-doelmatigheid

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2013 per brief nader geïnformeerd.

De minister zegt toe dat zij in de eerstvolgende brief over de studiebijsluiter de Kamer zal informeren over de link tussen de studiebijsluiter en reeds bestaande indicatoren (en hun gegevensverzameling).

Debat [6-6-2013] AO Macro-doelmatigheid

De Tweede Kamer wordt op een later moment geïnformeerd over de uitvoering van de toezegging.

De Kamer ontvangt binnenkort een kabinetsreactie op het SER-advies «Make it in the Netherlands», evenals informatie over het gerichter werken van de NESO-kantoren (Netherlands Education Support Offices).

Debat [27-6-2013] Invulling van de subsidietaakstelling onderwijs en onderzoek

De toezegging is deels afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van 8 juli 2013, Kamerstuk 22 452, nr. 34 inzake Internationalisering van het onderwijs.

Met de NUFFIC wordt nu gekeken naar de toekomstige taken van de NESO-kantoren en wat de bezuinigingen betekenen voor de NESO-kantoren. Begin 2014 wordt de Tweede Kamer hierover verder geïnformeerd.

DIRECTIE INTERNATIONAAL BELEID

   

De minister zegt toe dat de Kamer rond de zomer geïnformeerd wordt over de resultaten van de gesprekken om de administratieve lasten van het Erasmus for all-programma te verlagen.

Debat [14-5-2013] AO OJCS-raad d.d. 16-17 mei 2013

Gesprekken over dit onderwerp zijn op dit moment nog gaande.

De minister zegt toe dat zodra bekend is wat de bekostiging zal zijn van de pilot voor de Erasmus Master Garantie Faciliteit, zij de Kamer daarover zal informeren, waarbij gestreefd wordt naar een beperking van het budget.

Debat [14-5-2013] AO OJCS-raad d.d. 16-17 mei 2013

De Tweede Kamer wordt op een later moment geïnformeerd over de uitvoering van de toezegging.

Rond de zomer ontvangt de Kamer van de staatssecretaris een specifieke brief over het vraagstuk inzake «Open Access» en hoe hierbij met andere landen gezamenlijk kan worden opgetrokken.

Debat [14-5-2013] AO OJCS-raad d.d. 16-17 mei 2013

De Tweede Kamer ontvangt de brief over «open access» rond de zomer.

De staatssecretaris zegt toe een gesprek te voeren met de NOB (Nederlands Onderwijs in het Buitenland) over de balans in de investeringen in Europese scholen in buitenland en de internationale scholen in Nederland, en de Kamer daarover te informeren.

Debat [27-6-2013] Invulling van de subsidietaakstelling onderwijs en onderzoek

De Tweede Kamer wordt op een later moment geïnformeerd over de uitvoering van de toezegging.

DIRECTIE JEUGD, ONDERWIJS EN ZORG

   

ECPO zal eind 2012 en eind 2013 het proces van het invoeren van passend onderwijs evalueren om na te gaan waar we op dat moment staan.

Debat [26-4-2011] Bezuinigingen op Passend Onderwijs

De staatssecretaris van OCW zal de tussenevaluatie van de ECPO in november 2013 aan de Tweede Kamer aanbieden.

Eind 2012 wordt een tussenevaluatie van passend onderwijs aan de Kamer aangeboden.

[8-11-2011] Lijst van vragen en antwoorden over de begroting 2012, Kamerstuk 33 000-VIII, nr. 22

De staatssecretaris van OCW zal de tussenevaluatie van de ECPO in november 2013 aan de Tweede Kamer aanbieden.

De ECPO stelt eind 2012 een evaluatie van de invoering van passend onderwijs op.

Debat [6-3-2012] Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (33 106) 1e TK

De ECPO werkt aan een tussenevaluatie. Deze biedt de staatssecretaris van OCW in november 2013 aan de Tweede Kamer aan.

De Kamer ontvangt eind dit jaar een door de ECPO uitgevoerde tussenevaluatie over passend onderwijs.

Debat [6-3-2012] Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (33 106) 1e TK

De ECPO werkt aan een tussenevaluatie. Deze biedt de staatssecretaris van OCW in november 2013 aan de Tweede Kamer aan.

Het door de minister goedgekeurde toezichtkader zal eind 2012 aan de Kamer worden gezonden.

[7-3-2012] Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld in de plenaire behandeling van wetsvoorstel 33 106, d.d. 6 maart 2012, Kamerstuk 33 106, nr. 84

Het concept-toezichtkader is gepubliceerd op de website www.passendonderwijs.nl .

Het goedgekeurde toezichtkader wordt in september 2013 aan de Tweede Kamer toegestuurd.

Inzake kengetallen en concrete doelen: De minister start een monitor die de ontwikkelingen volgt en in kaart brengt.

[7-3-2012] Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld in de plenaire behandeling van wetsvoorstel 33 106, d.d. 6 maart 2012, Kamerstuk 33 106, nr. 84

Na de invoering van passend onderwijs zal een evaluatieprogramma worden opgezet op basis van het kader dat de ECPO daarvoor ontwikkelt. De Tweede Kamer zal hier in november 2013 via de voortgangsrapportage passend onderwijs over worden geïnformeerd.

De evaluatie van het wetsvoorstel passend onderwijs komt in de Kamer aan de orde. Januari 2013 is het eerste moment.

Debat [8-3-2012] Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (33 106) voortzetting

De staatssecretaris van OCW zal de tussenevaluatie van de ECPO in november 2013 aan de Tweede Kamer aanbieden.

De minister gaat aan de slag met een wetsvoorstel om BRON en UWV te koppelen.

Debat [14-3-2012] Wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (32 812)

De verkenning voor het structureel in beeld brengen van de uitstroomgegevens van vso-leerlingen is nog niet afgerond. In de voortgangsrapportage over passend onderwijs van november 2013 zal hierop nader worden ingegaan.

De wetgeving (betr. zwakke en zeer zwakke scholen) moet voorbereid worden en komt in het najaar richting de Kamer. Hetzij in de brief, hetzij in de wetgeving zal aan de hand van invoeringstermijnen worden aangegeven hoe we om willen gaan met het speciaal onderwijs.

Debat [14-3-2012] Wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (32 812)

In verband met de kabinetswisseling zijn andere accenten gelegd dan eerder voorzien. De planning van de maatregel voor zzs is aangepast: indiening is uitgesteld.

Het wetsvoorstel is voorgelegd aan Raad van State met dictum 4. Begin juni 2013 heeft de Raad van State het voorstel geretourneerd. Na de behandeling in de Ministerraad wordt het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd.

De evaluatie van deze wet zal plaatsvinden in het kader van het Onderwijsverslag 2015.

Debat [14-3-2012] Wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (32 812)

Na invoering van het passend onderwijs vindt de evaluatie plaats. De bevindingen van de evaluatie worden meegenomen in het Onderwijsverslag van 2015.

Inzake de continuïteit van de arbeidsparticipatie van leerlingen uit het speciaal onderwijs: De minister zal een themaonderzoek door de inspectie laten verrichten.

Debat [14-3-2012] Wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (32 812)

Na invoering van de wet kwaliteit (v)so, in augustus 2013, doet de inspectie hier onderzoek naar. Dit is opgenomen in het Jaarwerkplan 2014 van de onderwijsinspectie.

Na het zomerreces wordt de Kamer geïnformeerd over de resultaten van de werkgroep die zich buigt over de slaag- en zakregeling in het speciaal onderwijs.

Debat [14-3-2012] Wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (32 812)

De Tweede Kamer ontvangt in het najaar van 2013 de Voortgangsrapportage over rekenen en taal.

Bij de eerstvolgende rapportage zal de staatssecretaris het gebruik van de lesmethoden taal en rekenen in het primair onderwijs meenemen.

Debat [20-3-2013] VAO Dyslexie + Dyscalculie

In de Voortgangsrapportage over rekenen en taal van september 2013 wordt de voortgang gemeld aan de Tweede kamer.

De staatssecretaris heeft toegezegd terug te komen op de problematiek rond leerbare thuiszitters in de volgende voortgangsrapportage.

Debat [3-7-2013] Passend onderwijs

De Tweede Kamer wordt in de derde voortgangsrapportage Passend Onderwijs geïnformeerd over de uitvoering van de toezegging. De Kamer ontvang de rapportage voor het eind van 2013.

In december ontvangt de Kamer de derde voortgangsrapportage Passend Onderwijs. Hierin zal ook worden ingegaan op de resultaten van de oproep aan besturen leraren en ouders directer te betrekken bij het vormgeven van passend onderwijs in hun samenwerkingsverband.

Debat [3-7-2013] Passend onderwijs

De Tweede Kamer ontvangt voor het eind van 2013 de derde voortgangsrapportage Passend Onderwijs.

Na de zomer ontvangt de Kamer een brief over de specifieke positie en bekostiging van het praktijkonderwijs, ofwel het PRO.

Debat [3-7-2013] Passend onderwijs

De Tweede Kamer ontvangt de brief in het najaar van 2013.

Na de zomer ontvangt de Kamer een uitwerking van een gedifferentieerd toezichtmodel, waaronder de uitwerking van de «toegevoegde waarde» en «waardering voor goede prestaties bij onderwijs aan zorgleerlingen».

Debat [3-7-2013] Passend onderwijs

De Tweede Kamer ontvangt de uitwerking van het toezichtmodel in het najaar van 2013.

DIRECTIE KENNIS

   

De volgende voortgangsrapportage over de uitvoering van de bestuursakkoorden komt in het najaar van 2013.

[6-12-2012] Schriftelijke beantwoording vragen over begroting 2013 OCW, Kamerstuk 33 400-VIII, Handelingen TK 2012–2013, 32-7, noot 2

Tot en met oktober 2013 komen er een aantal rapportages uit. In oktober/november 2013 zal het ministerie van OCW deze rapportages integreren in een mid-term review.

Betreft het Nationaal Onderwijsakkoord: de Kamer wordt op de hoogte gehouden van de stappen die de bewindslieden zetten en de Kamer wordt in ieder geval ergens in het voorjaar bericht over de stand van zaken.

Debat [6-12-2012] antwoord regering begrotingsbehandeling OCW

De Tweede Kamer wordt op een later moment geïnformeerd over de uitvoering van de toezegging.

Het voornemen is de beleidsdoorlichtingen van de 9 thema's in de beleidsagenda 2012 in 2014 uit te voeren.

[14-11-2012] Antwoord op Commissiebrief met antwoorden op de Lijst van vragen inzake 33 400-VIII Vaststelling van de begroting van het Ministerie van OCW voor het jaar 2013, Kamerstuk 33 400-VIII, nr. 13

Acht van de negen thema’s in de beleidsagenda 2012 zullen worden uitgevoerd. Inmiddels is de beleidsdoorlichting Wetenschap komen te vervallen, omdat in 2013 een IBO wetenschappelijk onderzoek is gestart.

De Kamer ontvangt een brief van de minister over eventuele deelname/betrokkenheid van een werknemer bij de commissie Halsema (inzake gedragscode behoorlijk bestuur in de semipublieke sector).

Debat [27-5-2013] Nota-overleg Governance Tweede Kamer

De suggestie van de Tweede Kamer is overgebracht aan de commissie Halsema (ELI). De Tweede Kamer wordt in september 2013 geïnformeerd.

De Kamer ontvangt vóór de begroting 2014 een brief van de minister naar aanleiding van een gesprek met de onderwijsinspectie over risico's van grote scholen (en de mogelijkheid van herplaatsing van leerlingen in de regio).

Debat [27-5-2013] Nota-overleg Governance Tweede Kamer

De Tweede Kamer wordt op een later moment geïnformeerd over de uitvoering van de toezegging.

DIRECTIE MEDIA, LETTEREN EN BIBLIOTHEKEN

   

De minister informeert de Kamer over de mogelijkheden om publieke omroepen boetes uit de verenigingsleden te laten betalen in plaats dat de belastingbetaler ervoor opdraait.

Debat [12-12-2011] Notaoverleg Begrotingsbehandeling Media

Er is advies gevraagd aan het Commissariaat voor de Media. Deze heeft meer tijd nodig dan verwacht. Op 28 maart 2013 heeft de Tweede Kamer een uitstelbrief ontvangen (Kamerstuk 33 400, nr. 126).

In de beleidsreactie op de volgende evaluatie zal de staatssecretaris meenemen: e-books; internet; ontwikkelingen binnen de boekensector; het wetenschappelijke boek en aspecten van in Nederlands vertaalde bestsellers.

Debat [8-12-2011] Wetsvoorstel vaste boekenprijs

De Tweede Kamer wordt in januari 2014 geïnformeerd.

Eind 2012 ontvangt de Kamer de evaluatie van de regeling inzake het Stimuleringsfonds voor de Pers.

Debat [2-4-2012] Wetgevingsoverleg Wereldomroep

Twee stimuleringsregelingen van het Stimuleringsfonds worden geëvalueerd en de Tweede Kamer wordt daarover geïnformeerd. Het betreft de tijdelijke regeling jonge journalisten en de tijdelijke subsidieregeling persinnovatie. De regeling jonge journalisten is pas aan het eind van 2012 afgerond en begin 2013 geëvalueerd. Veel projecten van de persinnovatieregeling lopen door tot half 2013. Voor een adequate inhoudelijke evaluatie van de persinnovatieregeling is het beter om aan te sluiten bij de looptijd van de gefinancierde projecten. De evaluatie van deze regeling zal daarom pas halverwege 2013 plaatsvinden. De Tweede Kamer wordt in oktober/november 2013 per brief over het persbeleid geïnformeerd.

In de loop van 2013 ontvangt de kamer een visie over de schrijvende pers, de regionale nieuwsvoorziening, freelance journalisten en de lokale omroepen.

Debat [10-12-2012] Wetgevingsoverleg Media

De toezegging is gedeeltelijk afgedaan met de brief lokale omroep van 10 juli 2013, nr. 527940, Kamerstuk 33 400-VIII, nr. 161.

De uitwerking over de schrijvende pers, de regionale nieuwsvoorziening en freelance journalisten volgt in het najaar (oktober/november) 2013.

In de loop van 2013 ontvangt de Kamer een reactie op de motie inzake functie van de regionale omroep als rampenzender en een reactie op de overige moties.

Debat [10-12-2012] Wetgevingsoverleg Media

In de mediabegrotingsbrief wordt een passage opgenomen over de regionale omroep. Deze brief verschijnt omstreeks november of december 2013. Tevens wordt de verdere uitwerking meegenomen in de toekomstverkenning publieke omroep waarover de Tweede Kamer in het voorjaar van 2014 wordt geïnformeerd.

Begin 2014 ontvangt de Kamer een advies van de Raad voor Cultuur over de brede verkenning en een beleidsreactie daarop.

Debat [16-4-2013] Hoofdlijnen Media-onderwerpen

De Raad voor Cultuur gaat een verkenning doen naar de wijze waarop de publieke omroep zijn maatschappelijke functie in het medialandschap van de toekomst het beste kan vervullen. De Raad voor Cultuur wordt gevraagd om in januari 2014 het advies aan de staatssecretaris van OCW te presenteren. De beleidsreactie komt in het voorjaar van 2014 naar de Tweede Kamer.

Rond de mediabegroting wordt de Kamer geïnformeerd over de resultaten van gesprekken met tv-zenders die niet zijn aangesloten bij de NICAM.

Debat [16-4-2013] Hoofdlijnen Media-onderwerpen

De Tweede Kamer wordt per brief bij de mediabegroting geïnformeerd. De behandeling van de mediabegroting vindt jaarlijks omstreeks eind november/ begin december plaats.

De staatssecretaris zegt toe de wet twee jaar na inwerkingtreding van de wet te evalueren, mede om de diversiteit in het media-aanbod te waarborgen.

Debat [25-6-2013] Mediawet (33 426) Wijziging Mediawet 2008 i.v.m. de verspreiding van televisie- en radio programmakanalen d.m.v. omroepnetwerken en omroepzenders en de vaststelling van de minimale omvang van het standaardpakket televisie- en radioprogrammakanalen

De Tweede Kamer wordt op een later moment geïnformeerd over de uitvoering van de toezegging.

Na overleg met het Commissariaat voor de Media zal de Kamer geïnformeerd worden over de invulling van de evaluatie, mede in relatie tot de media-monitor.

Debat [25-6-2013] Mediawet (33 426) Wijziging Mediawet 2008 i.v.m. de verspreiding van televisie- en radio programmakanalen d.m.v. omroepnetwerken en omroepzenders en de vaststelling van de minimale omvang van het standaardpakket televisie- en radioprogrammakanalen

De Tweede Kamer wordt op een later moment geïnformeerd over de uitvoering van de toezegging.

Voorafgaand aan de behandeling van de mediabegroting 2014 ontvangt de Kamer een brief over het overleg tussen distributeurs en aanbieders inzake het verspreiden van de programmakanalen met bijbehorende faciliteiten. Tevens zal hierin een verdiepingsslag worden gemaakt inzake juridische aspecten in relatie met EU-richtlijnen.

Debat [25-6-2013] Mediawet (33 426) Wijziging Mediawet 2008 i.v.m. de verspreiding van televisie- en radio programmakanalen d.m.v. omroepnetwerken en omroepzenders en de vaststelling van de minimale omvang van het standaardpakket televisie- en radioprogrammakanalen

De Tweede Kamer ontvangt in het najaar van 2013, voor aanvang van de mediabegroting 2014, de brief over het overleg tussen distributeurs en aanbieders.

Inzake de evenementenlijst: op dit moment loopt die consultatie. Ik zal de Kamer zo spoedig mogelijk verslag uitbrengen over de doeltreffendheid van de evenementenlijst en de effecten in de praktijk doen toekomen.

Debat [25-6-2013] Mediawet (33 426) Wijziging Mediawet 2008 i.v.m. de verspreiding van televisie- en radio programmakanalen d.m.v. omroepnetwerken en omroepzenders en de vaststelling van de minimale omvang van het standaardpakket televisie- en radioprogrammakanalen

De Tweede Kamer wordt op een later moment geïnformeerd over de uitvoering van de toezegging.

Vóór de plenaire behandeling van het wetsvoorstel (Kamerstuk 33 664) inzake de bezuiniging van € 100 miljoen ontvangt de Kamer een overzicht van wat mogelijk is aan het genereren van extra eigen inkomsten.

Debat [25-6-2013] Mediawet (33 426) Wijziging Mediawet 2008 i.v.m. de verspreiding van televisie- en radio programmakanalen d.m.v. omroepnetwerken en omroepzenders en de vaststelling van de minimale omvang van het standaardpakket televisie- en radioprogrammakanalen

De Tweede Kamer wordt op een later moment geïnformeerd over de uitvoering van de toezegging.

Betreffende het a la carte menu: de staatssecretaris zal de vraag expliciet voorleggen aan de koepel van distributeurs: als dit tot uitkomsten leidt dan zal de Kamer hierover geïnformeerd worden.

Debat [26-6-2013] Toekomstverkenning publieke omroep

De Tweede Kamer wordt op een later moment geïnformeerd over de uitvoering van de toezegging.

De staatssecretaris informeert de Kamer over de uitkomsten van het overleg met het IPO (over de € 142 miljoen).

Debat [26-6-2013] Toekomstverkenning publieke omroep

De Tweede Kamer wordt op een later moment geïnformeerd over de uitvoering van de toezegging.

De Toekomstverkenning is voorjaar 2014 gereed met één uitzondering, nl. de voorstellen inzake de eigen inkomsten die betrokken gaan worden bij de behandeling van het wetsvoorstel wijz. van de Mediawet etc. (dit najaar) inzake de verlaging van de € 100 miljoen (Kamerstuk 33 664).

Debat [26-6-2013] Toekomstverkenning publieke omroep

De Tweede Kamer wordt op een later moment geïnformeerd over de uitvoering van de toezegging.

In het najaar komt de staatssecretaris met een aparte brief inzake de Pers (n.a.v. de commissie Brinkman).

Debat [26-6-2013] Toekomstverkenning publieke omroep

In het najaar van 2013 ontvangt de Tweede Kamer een brief inzake de Pers.

DIRECTIE ONDERZOEKS- EN WETENSCHAPSBELEID

   

De beleidsdoorlichting Voldoende toegerust onderzoeksstelsel zal in de eerste helft van 2013 worden afgerond.

[14-11-2012] Antwoord op Commissiebrief met antwoorden op de Lijst van vragen inzake 33 400-VIII Vaststelling van de begroting van het Ministerie van OCW voor het jaar 2013, Kamerstuk 33 400-VIII, nr. 13

Besloten is tot een Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) voor het beleidsterrein wetenschap. Dit onderzoek gaat in september van start en wordt naar verwachting in het voorjaar van 2014 afgerond. De bewindslieden hebben in het algemeen overleg wetenschapsbeleid op 18 april jongstleden toegezegd naar aanleiding van de uitkomsten van het IBO en de evaluaties van NWO en KNAW een beleidsvisie wetenschap op te stellen. Hiermee is de noodzaak tot een beleidsdoorlichting komen te vervallen.

In het voorjaar 2014 ontvangt de Kamer de resultaten van het IBO-onderzoek naar het wetenschappelijk onderzoek en z.s.m. daarna een kabinetsreactie.

Debat [18-4-2013] Wetenschapsbeleid

Interdepartementaal Beleidsonderzoek Wetenschap gaat in september 2013 van start, over de uitkomsten wordt in het voorjaar van 2014 aan de Kamer gerapporteerd. Hierna ontvangt de Kamer een beleidsvisie wetenschap, waarin tevens de resultaten van de evaluaties van NWO en KNAW worden betrokken. In het najaar van 2014 ontvangt de Kamer een reactie op de evaluatie NWO.

In mei 2014 zal de Kamer worden geïnformeerd over de herziening van het standaard evaluatie protocol van VSNU/NWO/KNAW.

Debat [18-4-2013] Wetenschapsbeleid

VSNU, NWO en KNAW zijn samen verantwoordelijk voor de herziening van het Standaard Evaluatie Protocol (SEP). Zodra de herziening is afgerond wordt de Kamer hierover geïnformeerd (mei 2014).

Rond de zomer ontvangt de Kamer een standpuntbepaling om het proces van open access te versnellen.

Debat [18-4-2013] Wetenschapsbeleid

De Tweede Kamer ontvangt de brief over open access na de zomer.

Voor de zomer ontvangt de Kamer een reactie op het rapport van de KNAW inzake gedragscodes in de wetenschapsbeoefening.

Debat [18-4-2013] Wetenschapsbeleid

Bij de reactie op het KNAW-advies Vertrouwen in wetenschap wordt de survey van WRR en Rathenau Instituut over vertrouwen in wetenschap betrokken. De rapportage hierover wordt in de week van 1 juli 2013 gepubliceerd. In verband hiermee zal de reactie op het advies de Kamer pas kort na het reces bereiken.

Voor het eind van het jaar ontvangt de Kamer de voorstellen voor het sectorplan sociale wetenschappen en een visie op geesteswetenschappen.

Debat [18-4-2013] Wetenschapsbeleid

VSNU, Regieorgaan geesteswetenschappen en Disciplineoverleg Letteren-Geschiedenis zal worden gevraagd voor 1 november 2013 te komen met een (proces)voorstel. Op basis hiervan wordt de Kamer geïnformeerd.

DIRECTIE PRIMAIR ONDERWIJS

   

In het voorjaar ontvangt de Kamer de uitwerking burgerschapskunde.

Debat [11-11-2010] Begrotingsbehandeling Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2011 (inclusief Jaarverslag en Slotwet 2009), tweede dag

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2013 met een brief geïnformeerd.

In 2012 ontvangt de Kamer de evaluatie over de inzet van de «crisismiddelen» i.c. de Regelingen verbeteren binnenmilieu en duurzaamheid.

Debat [15-9-2011] Financiën in het Primair Onderwijs

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2013 met een brief geïnformeerd.

De minister zegt toe dat bij de evaluatie van de wet op de samenwerkingsscholen over vijf jaar, indien dat tijdstip anders is hoort de Kamer dat nog, het functioneren van de opheffingsnorm wordt meegenomen.

Debat [15-6-2011] Onderzoek naar de relatie tussen financiële prikkels, fusies en schaalgrootte in het onderwijs

Een evaluatie van de werking van het nieuwe artikel 17d samenwerkingsschool van de Wet op het Primair Onderwijs zal voor 1 januari 2016 plaatsvinden. De Tweede Kamer zal hierover voor 1 januari 2016 worden geïnformeerd.

In het voorjaar van 2012 adviseert de Onderwijsraad over de vormgeving van goed burgerschapsonderwijs. Dit advies zal daarna met een beleidsreactie aan de Kamer worden aangeboden.

Debat [30-11-2011] Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (33 000 VIII) 1e Termijn Kamer

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2013 met een brief geïnformeerd.

De minister zegt toe de Kamer voor het eind van het jaar te informeren over het «Plan van aanpak Medezeggenschap», dat door betrokken organisaties wordt opgesteld n.a.v. de resultaten van de evaluatie.

Daarin zal zij ook aandacht vragen voor:

– model-faciliteitenregeling t.a.v. rechtsbijstand

– suggesties voor richtlijnen voor tijdigheid

– het omgaan met escalaties

– een website met duidelijke uiteenzetting van rechten van een MR.

Debat [27-6-2012] Algemeen Overleg Evaluatie medezeggenschap op scholen

De beleidsreactie zal in oktober 2013 naar de Tweede Kamer worden verstuurd.

Onderzocht wordt nu hoe het zit met de prestaties van alle scholen, hoe dit verbeterd kan worden en hoe het beschikbare achterstandsgeld het beste verdeeld kan worden. De staatssecretaris zal de Kamer daarover later, in het voorjaar, informeren.

Debat [6-12-2012] Antwoord regering begrotingsbehandeling OCW

De Tweede Kamer ontvangt in september 2013 een brief.

Er komt een aparte brief naar de Kamer over medezeggenschap (rapporten medezeggenschap; signalen over medezeggenschap; welke actoren; professionaliteit; welke stappen genomen gaan worden), wellicht bij de evaluatie van de Wet versterking besturing (in het najaar; aanpassingen richtlijnen jaarverslag, integratie financieel en kwaliteitstoezicht, verbetering governance) en bij de uitkomsten van de evaluatie van de WEB i.v.m. medezeggenschap. In deze brief wordt meegenomen het eventuele instemmingsrecht op «de hoofdlijnen van de financiële uitgaven van het bestuur», alsmede het versterken van de Opleidingscommissies (OC).

Debat [27-5-2013] Nota-overleg Governance Tweede Kamer

De beleidsreactie zal in oktober 2013 naar de Tweede Kamer worden verstuurd.

Er komt een brief naar de Kamer op basis van de jaarrekening 2012 over de Stichting Vermogensbeheer Schoolbesturen Limburg (SVSL) en wat de financiële consequenties zullen zijn.

Debat [27-5-2013] Nota-overleg Governance Tweede Kamer

De Tweede Kamer van ontvangt in oktober of november 2013 de bedoelde brief.

Na de zomer ontvangt de Kamer de beleidsreactie op de evaluatie van de geschillencommissie.

Debat [18-6-2013] Mondelinge vragen van het lid Jadnanansing (PvdA) aan de staatssecretaris van OCW over het bericht «Scholen vaker aangeklaagd door ouders» (Rtl nieuws, 16 juni 2013)

De Tweede Kamer ontvangt de beleidsreactie in het najaar van 2013.

In het najaar ontvangt de Kamer de nadere uitwerking van de plannen rond krimp in het onderwijs. De staatssecretaris heeft toegezegd hierin ook terug te komen op:

– de mogelijke versoepeling van de 50%-regel bij samenwerking tussen scholen.

– het mogelijk initiatiefrecht van medezeggenschapsraden om samenwerking van scholen in krimpregio’s te onderzoeken.

– het gebruiken van «het aantal leerlingen» in plaats van «aantal scholen» bij de normstelling.

– het schetsen van verschillende opties rond de verdeling van de middelen in de regio.

– de suggestie voor een vangnetregeling.

– de fusiecompensatieregeling voortgezet onderwijs.

– de integrale kindcentra.

– de rol van de wethouder.

Debat [27-6-2013] Krimp in het onderwijs

De Tweede Kamer ontvangt de nadere uitwerking van de plannen in het najaar van 2013.

DIRECTIE VOORTGEZET ONDERWIJS

   

De minister komt met een wetswijziging in het kader van de aanpak van zeer zwakke scholen.

Debat [23-6-2011] Actieplan Basis voor Presteren (PO)

De Kamer wordt in september 2013 geïnformeerd.

De Kamer ontvangt in het eerste kwartaal 2012 het advies van de Onderwijsraad over een mogelijke invulling van burgerschap, met specifieke aandacht voor mensenrechten.

Debat [16-11-2011] Vormende Taak in het Onderwijs

De Kamer wordt in september 2013 geïnformeerd.

De evaluatie van de VM2-trajecten komt in het najaar.

Debat [12-4-2012] Wetsvoorstel Experimenteer Ruimte Onderwijs

De eindevaluatie van VM2 wordt in het najaar van 2013 naar de Kamer gestuurd.

De staatssecretaris komt binnenkort met een wetsvoorstel inzake het eerder kunnen ingrijpen bij zeer zwakke scholen.

Debat [6-12-2012] antwoord regering begrotingsbehandeling OCW

De Kamer wordt in september 2013 geïnformeerd.

De Kamer wordt op de hoogte gehouden via jaarlijkse voortgangsrapportages inzake dyslexie en dyscalculie (in max. 2 A4tjes).

Debat [27-2-2013] Dyslexie + Dyscalculie

De Kamer ontvangt de brief in september 2013.

Zodra de uitkomsten van de onderzoeken (Hogeschool Utrecht en CVE) bekend zijn, beraadt de staatssecretaris zich en wordt de Kamer in het komend half jaar geïnformeerd over de gevolgen voor de invoering van de rekentoetsen.

Debat [27-2-2013] Dyslexie + Dyscalculie

De Kamer ontvangt de brief in september 2013.

Een stand van zakenbrief inzake publieke verantwoording wordt in het najaar 2013 naar de Kamer gezonden.

Debat [27-5-2013] Nota-overleg Governance Tweede Kamer

De Kamer ontvangt de brief in november 2013.

De staatssecretaris zegt toe dat de Kamer binnen één jaar (dus mei 2014) een voortgangsrapportage ontvangt over beleid inzake pesten op school.

Debat [28-5-2013] Pesten

De brief wordt in het voorjaar van 2014 aan de Tweede Kamer verstuurd.

De staatssecretaris zegt toe dat de pestproblematiek rond LHBT-jongeren een specifiek aandachtspunt zal vormen in het onderzoek naar de effectiviteit van maatregelen, dat een speciale commissie gaat uitvoeren. De Kamer wordt in 2014 geïnformeerd.

Debat [28-5-2013] Pesten

De Kamer wordt in mei 2014 geïnformeerd.

Het eindrapport van het onderzoek naar de effectiviteit van de KIVA-methodes verschijnt eind 2014. De Kamer wordt daarover geïnformeerd.

Debat [28-5-2013] Pesten

De Kamer ontvangt eind 2014 een brief.

DIRECTIE VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN

   

Het brede evaluatieonderzoek betreffende vsv (door een extern onderzoeksbureau) is in het voorjaar van 2012 gestart en wordt naar verwachting eind 2014 afgerond.

[14-11-2012] Antwoord op Commissiebrief met antwoorden op de Lijst van vragen inzake 33 400-VIII Vaststelling van de begroting van het Ministerie van OCW voor het jaar 2013, Kamerstuk 33 400-VIII, nr. 13

Het onderzoek loopt.

Het experimenteel onderzoek naar de effectiviteit van vsv-maatregelen door het CPB start in 2013 en wordt in 2015 afgerond.

[14-11-2012] Antwoord op Commissiebrief met antwoorden op de Lijst van vragen inzake 33 400-VIII Vaststelling van de begroting van het Ministerie van OCW voor het jaar 2013, Kamerstuk 33 400-VIII, nr. 13

Het onderzoek loopt.

Het onderzoeksrapport naar het bestuurlijk handelen van Ibn Ghaldoun komt zo spoedig mogelijk na het zomerreces. De staatssecretaris zal vóór de zomer ingrijpen / gesprek aangaan met de school indien signalen daar aanleiding toegeven.

Debat [18-6-2013] Examinering VO

De Tweede Kamer wordt zo spoedig mogelijk na het zomerreces geïnformeerd over het onderzoeksrapport.

De Kamer ontvangt een overzicht van onregelmatigheden tijdens de examens van de afgelopen twee jaar.

Debat [18-6-2013] Examinering VO

De Tweede Kamer wordt op een later moment geïnformeerd over de uitvoering van de toezegging.

Ruim vóór de nieuwe examens worden de procedures rondom examens extern getoetst.

Debat [18-6-2013] Examinering VO

De Tweede Kamer wordt op een later moment geïnformeerd over de uitvoering van de toezegging.

Net voor of net na de zomer ontvangt de Kamer de uitslagen van de rekentoets.

Debat [18-6-2013] Examinering VO

De Tweede Kamer ontvangt de uitslagen van de rekentoets net na de zomer.

De staatssecretaris komt schriftelijk terug op differentiatiemogelijkheden in de vmbo-toets taal en rekenen (2f-toets) in de voortgangsrapportage die de Kamer rond de zomer ontvangt.

Debat [18-6-2013] Examinering VO

De Tweede Kamer ontvangt de voortgangsrapportage in het najaar van 2013 en wordt op een later moment geïnformeerd over de uitvoering van de toezegging.

Het onderzoek van de mogelijkheid tot (tijdelijk) ontnemen van de examenlicentie neemt de staatssecretaris mee in de aangekondigde verdere analyse / lessen die geleerd worden n.a.v. de examenfraude.

Debat [18-6-2013] Examinering VO

De Tweede Kamer wordt op een later moment geïnformeerd over de uitvoering van de toezegging.

De resultaten van het aangekondigde gesprek tussen de hoogleraren Nederlands en het College voor Examens zullen worden teruggekoppeld aan de Kamer.

Debat [18-6-2013] Examinering VO

De Tweede Kamer wordt op een later moment geïnformeerd over de uitvoering van de toezegging.

De staatssecretaris zegt toe de mogelijkheid tot het omdraaien van de eerste en tweede correctie te onderzoeken en daarover snel te rapporteren.

Debat [18-6-2013] Examinering VO

De Tweede Kamer wordt op een later moment geïnformeerd over de uitvoering van de toezegging.

De staatssecretaris zegt toe dat de Kamer in september/oktober 2013 wordt geïnformeerd over de kwaliteitsinhoudelijke eisen van de eindtoets bao en de financiering daarvan, wanneer de contouren van de AMvB bekend zijn. De uiteindelijke AMvB zal worden voorgehangen aan de Kamer, waarbij wordt toegezegd dat andere toetsaanbieders bij de ontwikkeling van de AMvB worden betrokken.

Debat [11-6-2013] Wet SLOA (Wetsvoorstel «Regels voor subsidiëring van landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (Wet Subsidiëring Landelijke onderwijsondersteunende activiteiten) (33 558)

De Tweede Kamer wordt in september of oktober 2013 geïnformeerd over de uitvoering van de toezegging.

DIRECTIE WETGEVING EN JURIDISCHE ZAKEN

   

De staatssecretaris stelt alle inhoudelijke informatie die in vervolg-AMvB's wordt verwerkt, aan de Kamer ter beschikking.

Debat [9-12-2009] Referentiekader doorlopende leerlijnen taal en rekenen

Sinds de laatste AMvB van 2011 is ingediend, zijn er geen nieuwe ontwikkelingen.

De toezegging is nog niet volledig afgedaan, want er kunnen nog meer AMvB's komen die gebaseerd zijn op de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen (AMvB over verzameling van gegevens over het eindniveau van PO- en (V)SO-leerlingen ten opzichte van de referentieniveaus).

De Kamer wordt nader geïnformeerd of er een kabinetsbrief komt over het feit of bestuurders van de publieke instellingen persoonlijk aansprakelijk zijn.

Debat [20-3-2013] Amarantis

De Tweede Kamer wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd over de uitvoering van de toezegging.

De minister zal de Kamer informeren zodra meer bekend is over het mogelijke strafbare feit inzake Amarantis, dat in handen is gesteld van het Openbaar Ministerie.

Debat [20-3-2013] Amarantis

Hier zal geen aparte brief over worden gezonden. Dit onderwerp zal in het najaar van 2013 worden meegenomen in een daarvoor geschikte brief in het kader van implementatie van de agenda verbetering bestuurskracht die voortbouwt op de bevindingen uit het Amarantisdossier.

B. Door de bewindslieden gedane toezeggingen
Toezeggingen Eerste Kamer

Omschrijving

Ingediend bij

Stand van zaken

DIRECTIE BESTUURSONDERSTEUNING EN ADVIES

   

De Minister van OCW zegt de kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Linthorst en Kuiper, toe in 2014 het risicogericht toezicht te evalueren (uitgebreide steekproef) en aan de Kamer te zenden.

Debat [24-1-2012] Plenair debat 32 193 Wijziging van de wet op onderwijstoezicht en enige andere wetten i.v.m. de invoering van geint. toezicht en de gewijzigde rol van de inspectie van het onderwijs bij het toezichtproces WOT

De evaluatie zal het eerste kwartaal van 2014 gereed zijn.

DIRECTIE BEROEPSONDERWIJS EN VOLWASSENENEDUCATIE

   

De staatssecretaris zegt toe het adviesrecht, de voordracht en de one-tier board (functionele scheiding tussen bestuur en toezicht binnen één orgaan) over 3 jaar te evalueren.

Debat [10-3-2009] Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake colleges van bestuur en raden van toezicht

De evaluatie is in het voorjaar van 2013 afgerond. De Eerste Kamer wordt zo spoedig mogelijk over de uitkomsten geïnformeerd.

DIRECTIE CULTUREEL ERFGOED

   

De staatssecretaris van OCW zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van het lid Meindertsma (PvdA), toe om met alle betrokken partijen normen te ontwikkelen waaraan cultuurhistorisch onderzoek moet voldoen en dat hij deze normen een zodanige plaats in het bestel zal geven dat deze het meest effectief zijn. Zodra deze normen gereed zijn, zal de staatssecretaris beide Kamers informeren. Tevens zegt de staatssecretaris toe dat hij zal monitoren op welke wijze gemeenten omgaan met de cultuurhistorie in bestemmingsplannen. De Kamer zal drie jaar na het verschijnen van de nulmeting «Verantwoord moderniseren», worden geïnformeerd over het effect van het beleid en of er verbeteringen nodig zijn.

[27-5-2011] Reactie op de motie van het lid Meindertsma c.s. over normen en cultuurhistorisch onderzoek, Kamerstuk 32 433, nr. G

Aan één deel van de toezegging is voldaan. Het rapport over normen cultuurhistorisch onderzoek is op 31 januari 2013 aangeboden aan de Eerste Kamer (Kamerstuk 32 433, nr. I) en Tweede Kamer (Kamerstuk 32 156, nr. 43) op 31 januari 2013.

Het tweede deel van de toezegging (vervolg op nulmeting Verantwoord moderniseren) staat nog open. Deze rapportage komt terug in de Erfgoedmonitor van 2014 en in Erfgoedbalans van 2015.

DIRECTIE HOGER ONDERWIJS EN STUDIEFINANCIERING

   

De minister van OCW zegt de Kamer, n.a.v. vragen en opmerkingen van de leden Meurs, Schouw, Leunissen, Laurier en Smaling toe de invoering van de voorgestelde collegegeldsystematiek jaarlijks te zullen monitoren en na drie jaar (in 2013) te zullen evalueren. Het beleid van instellingen bij het bepalen van de omvang van het instellingscollegegeld voor verschillende groepen en de gevolgen daarvan voor deze groepen is daarbij een bijzonder aandachtspunt. Bij de evaluatie van het wetsvoorstel in 2013 zullen nut en noodzaak van de uitzonderingsregel in de collegegeldsystematiek inzake lerarenopleidingen en gezondheidszorg opleidingen bezien worden. De minister zal met VSNU, HBO-raad, ISO en LSVb in overleg treden om te bezien in welke vorm de monitoring het beste kan geschieden. De minister zal vervolgens de Eerste en Tweede Kamer een brief sturen waarin hij zijn voornemens daaromtrent bekend zal maken. Als daarvoor aanleiding bestaat kan ingegrepen worden bij algemene maatregel van bestuur in het convenant tussen VSNU en de HBO-raad. Indien ingrijpen in de afspraak tussen betrokken organisaties nodig is, zullen de Eerste en Tweede Kamer geïnformeerd worden.

Debat [26-1-2010] Versterking en Besturing

Aan de toezegging is deels voldaan door toezending aan de Eerste Kamer van de tussenrapportage op 31 januari 2013, Kamerstuk 31 821, nr. H.

De Eerste Kamer ontvangt de eindrapportage in december 2013 of begin 2014.

De staatssecretaris van OCW zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Koole (PvdA), toe bij de toetsing van dit wetsvoorstel over zes jaar, de vraag mee te nemen naar de invloed van het inkomens- en opleidingsniveau van ouders op de toegang van hun kinderen tot het speciale kleinschalige en residentieel onderwijs.

Debat [5-7-2011] Ruim Baan voor Talent eerste termijn kamer + antwoord regering en re- dupliek

OCW zal deze informatie monitoren; dit zal echter gebeuren los van de toetsing over zes jaar. Dit is aan de Eerste Kamer gemeld met de brief van 15 november 2011, Handelingen EK 2011–2012, nr. 9, item 10, griffienr. 149577, inzake voornemen goedkeuring accreditatiekader.

De staatssecretaris van OCW zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Koole (PvdA) en Ganzevoort (GL) toe dat het comprimeren van deeltijdstudies niet ten koste mag gaan van de kwaliteit en dat dit aan de onderwijsinstellingen wordt gecommuniceerd.

Debat [17-4-2012] Mondeling overleg met de staatssecretaris inzake de uitvoering van de motie Ganzevoort c.s. (Eerste Kamerstuk 32 618, I)

De toezegging dat het comprimeren van deeltijdstudies niet ten koste mag gaan van de kwaliteit is door de commissie van de Eerste Kamer geregistreerd als «legisprudentie».

De staatssecretaris van OCW zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Koole (pvdA) en Ganzevoort (GL) toe dat het comprimeren van deeltijdstudies niet ten koste mag gaan van de kwaliteit en dat dit aan de onderwijsinstellingen wordt gecommuniceerd. De staatssecretaris heeft deze toezegging tijdens de plenaire beraadslagingen en op 12 juni 2012 herhaald.

Debat [17-4-2012] Mondeling overleg met de staatssecretaris inzake de uitvoering van de motie Ganzevoort c.s. (Eerste Kamerstuk 32 618, I)

De toezegging dat het comprimeren van deeltijdstudies niet ten koste mag gaan van de kwaliteit is door de commissie van de Eerste Kamer geregistreerd als «legisprudentie».

DIRECTIE JEUGD, ONDERWIJS EN ZORG

   

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Flierman (CDA), Ganzevoort (GroenLinks), Kuiper (ChristenUnie) en de Lange (OSF) toe om (1) het ECPO te verzoeken de tijdens het debat genoemde wensen van de Kamer – waaronder het invoeringstraject – mee te nemen in het evaluatiekader, (2) het evaluatiekader aan de Kamer te sturen, (3) het passend onderwijs te evalueren en een halfjaarlijkse monitor aan de Kamer te zenden, alsmede (4) de wetgeving aan te passen indien dit nodig blijkt uit de evaluatie en/of monitoring.

Debat [2-10-2012] Passend Onderwijs Herziening organisatie en financiering in het funderend onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs (passend onderwijs) onder nummer 33 106 + Kwaliteitsverbetering van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs onder nummer 32 812

De Evaluatie- en adviescommissie voor passend onderwijs (ECPO) werkt aan een tussenevaluatie. Deze biedt de staatssecretaris van OCW in november 2013 aan de Eerste Kamer (en aan de Tweede Kamer) aan.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Ganzevoort (GroenLinks), toe om over het aantal leerlingen met thuisonderwijs en de ontwikkeling daarvan, te laten rapporteren in de jaarlijkse leerplichtrapportage van de inspectie.

Debat [2-10-2012] Passend Onderwijs Herziening organisatie en financiering in het funderend onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs (passend onderwijs) onder nummer 33 106 + Kwaliteitsverbetering van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs onder nummer 32 812

De ontwikkelingen in de aantallen thuiszitters worden expliciet meegenomen in de jaarlijkse leerplichtrapportage op basis van de verzuimgegevens die door de leerplichtambtenaren worden aangeleverd. De meest recente leerplichtrapportage is in maart 2013 verschenen. Daarnaast wordt het aantal thuiszitters een belangrijke indicator in het toetsingskader van de inspectie in het kader van passend onderwijs. Ten slotte werkt de Evaluatie- en adviescommissie passend onderwijs (ECPO) aan evaluatie van passend onderwijs. De ontwikkelingen in de aantallen thuiszitters worden hierin expliciet meegenomen.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Smaling (SP), toe om de tijdelijke geschillencommissie – voor geschillen tussen ouders en scholen – permanent te maken wanneer geconstateerd wordt dat deze nog nodig is.

Debat [2-10-2012] Passend Onderwijs Herziening organisatie en financiering in het funderend onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs (passend onderwijs) onder nummer 33 106 + Kwaliteitsverbetering van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs onder nummer 32 812

De Eerste Kamer is met de brief van 22 januari 2013, Kamerstuk 33 106, nr. N, geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van de toezegging.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Smaling (SP), toe om onderwijsconsulenten een punt van aandacht te maken en te bezien of ze sterker ingezet kunnen worden.

Debat [2-10-2012] Passend Onderwijs Herziening organisatie en financiering in het funderend onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs (passend onderwijs) onder nummer 33 106 + Kwaliteitsverbetering van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs onder nummer 32 812

De toezegging wordt meegenomen in de derde voortgangsrapportage Passend Onderwijs, die eind 2013 uitkomt.

DIRECTIE MEDIA, LETTEREN EN BIBLIOTHEKEN

   

De minister van OCW zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van het lid Flierman (CDA), toe om de Kamer de reactie van de heer Teeven op het advies van de Commissie Auteursrecht over het Europese Dataco-arrest en de geschriftenbescherming, aan de Kamer te sturen.

Debat [19-6-2012] Mediawet Wijziging Mediawet 2008 inzake aanpassing rijksmediabijdrage en beëindiging wettelijke taken van de Stichting Radio Nederland Wereldomroep 1e termijn Kamer

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie is gestart met de internetconsultatie. De Eerste Kamer wordt naar verwachting rond oktober 2013 geïnformeerd.

DIRECTIE VOORTGEZET ONDERWIJS

   

De minister van OCW zegt de Kamer, naar aanleiding van een opmerking van het lid Dupuis, toe dat de werking van onderhavige wet in het najaar van 2015 zal worden geëvalueerd.

Debat [19-6-2012] Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onderwijskwaliteit, onderwijstijd en vakanties 1e termijn (32 640)

De Kamer ontvangt de brief eind december 2015.

Licence