Base description which applies to whole site

12. TEGEMOETKOMING ONDERWIJSBIJDRAGE EN SCHOOLKOSTEN

Artikel

Algemene doelstelling

De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten zorgt ervoor dat (ouders van) leerlingen in het voortgezet onderwijs, deelnemers in de beroepsopleidende leerweg en studenten aan een lerarenopleiding de financiële mogelijkheden hebben om onderwijs te volgen.

Rol en verantwoordelijkheid

De minister is verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van het onderwijs in Nederland.

Financieren: De minister financiert het stelsel waarbij de financiële toegankelijkheid is gewaarborgd. Ouders zijn ervoor verantwoordelijk dat hun minderjarige kind onderwijs volgt. De overheid financiert een tegemoetkoming indien ouders, gezien hun inkomen, niet draagkrachtig genoeg zijn om de kosten van hun schoolgaande minderjarige kinderen (middelbaar beroepsonderwijs) alleen te dragen. Hiermee borgt de overheid de toegankelijkheid van het onderwijs. Vanaf 18 jaar ligt de verantwoordelijkheid voor het volgen van onderwijs primair bij de leerling (voortgezet onderwijs) of student (lerarenopleiding) zelf. Hij/zij kan dan zelf in aanmerking komen voor een tegemoetkoming bestaande uit een maandelijkse basistoelage en een eventuele bijdrage in de schoolkosten.

Indicatoren/kengetallen

Voor indicatoren over onderwijsbijdrage en schoolkosten wordt verwezen naar Trends in Beeld 2013.

Tabel 12.1 Normbedragen WTOS in euro’s (per maand, tenzij anders vermeld)
 

Schoolkosten

Les- of cursusgeld

Basistoelage thuiswonend

Basistoelage uitwonend

TS 17- (onder de 18 jaar)1

 

mbo 17-

674,41

 

vavo en niet bekostigd vo 17-

332,03

1.090,00

 

 

TS 18+ (vanaf 18 jaar)

 

vo onderbouw

74,87

106,20

247,59

niet bekostigd vo onderbouw

102,52

90,83

106,20

247,59

vo bovenbouw

81,98

106,20

247,59

niet bekostigd vo bovenbouw

109,66

90,83

106,20

247,59

vso

48,60

106,20

247,59

vavo

109,66

90,83

106,20

247,59

 

Vo 18+ deeltijd en vavo 18+ deeltijd1

 

bij 540 of meer lesminuten per week

295,12

336,00

 

tussen 270 en 540 minuten per week

198,83

224,00

 
         

Lerarenopleidingen 1

689,76

567,23

1

Bedragen per schooljaar

Peidatum schooljaar 2013/2014.

Toelichting:

De normbedragen zijn gedifferentieerd naar schoolsoort en naar fase (boven- en onderbouw) op basis van kostenverschillen. Havo 4 en 5 en vwo 4, 5 en 6 worden tot de vo bovenbouw gerekend, de andere schoolsoorten in het vo tot de onderbouw.

De tegemoetkoming in les- of cursusgeld wordt alleen uitgekeerd als de scholier les- of cursusgeldplichtig is. In het bekostigd onderwijs is dit vanaf 18 jaar, in het aangewezen onderwijs is dit vanaf 16 jaar.

Beleidswijzigingen

In het Regeerakkoord is besloten de WTOS 17- budgettair neutraal onder te brengen in het kindgebonden budget voor ouders van kinderen van 16–17 jaar.

Budgettaire gevolgen van beleid en budgetflexibiliteit

Tabel 12.2 Budgettaire gevolgen van beleid en budgetflexibiliteit artikel 12 (bedragen x € 1.000)
     

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Verplichtingen

107.389

112.114

114.872

94.344

90.349

91.706

92.880

Totale uitgaven

107.389

112.114

114.872

94.344

90.349

91.706

92.880

Waarvan juridisch verplicht (%)

   

100%

       
               

Inkomensoverdrachten

93.324

94.669

97.372

76.980

73.113

74.455

75.628

TS 17-

20.866

22.800

23.378

3.912

0

0

0

 

Minderjarige deelnemers bol (R)

20.866

22.800

23.378

3.912

0

0

0

TS 18+

6.248

6.248

6.248

6.248

6.248

6.248

6.248

 

Tegemoetkoming lerarenopleiding (tlo) (R)

4.833

4.833

4.833

4.833

4.833

4.833

4.833

 

Deeltijd vo (R)

1.415

1.415

1.415

1.415

1.415

1.415

1.415

VO 18+

66.210

65.621

67.745

66.820

66.865

68.207

69.380

 

Volwassenenonderwijs (vavo) (R)

5.826

5.683

5.382

4.945

4.568

4.538

4.649

 

Meerderjarige scholieren vo (R)

54.551

54.043

56.425

55.855

56.099

57.269

58.219

 

Meerderjarige scholieren vso (R)

4.523

4.586

4.628

4.711

4.888

5.089

5.202

 

STOEB/ALR (NR)

1.310

1.310

1.310

1.310

1.310

1.310

1.310

                   

Bijdragen aan agentschappen

14.065

17.445

17.500

17.364

17.236

17.251

17.252

 

Dienst Uitvoering Onderwijs (R)

14.065

17.445

17.500

17.364

17.236

17.251

17.252

Ontvangsten

4.644

4.720

4.701

3.648

3.447

3.506

3.555

 

TS 17- (R)

1.110

1.213

1.244

208

0

0

0

 

TS 18+ (R)

574

574

574

574

574

574

574

VO 18+ (R)

2.960

2.933

2.883

2.866

2.873

2.932

2.981

Toelichting: R = relevant, NR = niet-relevant

Toelichting op de instrumenten

Inkomensoverdrachten

Onderstaande aantallen geven een indicatie van het gebruik van de diverse regelingen. Er zijn geen basiswaarden en streefwaarden vastgesteld. Uitgangspunt is dat de WTOS wordt benut door de groepen voor wie ze bedoeld is.

Tabel 12.3 Aantal gebruikers per regeling (vanaf 2013 afgeronde raming)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Aantal gebruikers TS 17-

36.032

38.700

39.600

40.500

41.500

41.700

41.200

Aantal gebruikers TS 18+

6.331

6.300

6.300

6.300

6.300

6.300

6.300

Aantal gebruikers VO18+

35.758

35.400

34.900

34.800

34.900

35.600

36.200

Bron 2012: realisatiegegevens DUO; Bron 2013 – 2018: ramingsmodel SF

Bijdragen aan agentschappen

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van OCW en levert producten en diensten op het terrein van bekostiging van instellingen, financiering van studenten en informatievoorziening. Het betreft het aandeel in de uitvoeringskosten van DUO voor dit begrotingsartikel.

Budgetflexibilteit

Alle programmamiddelen zijn meerjarig 100% verplicht op basis van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten. Alternatieve aanwending vereist wijziging van wet- en regelgeving. DUO-uitgaven zijn niet 100% verplicht maar zijn nodig voor uitvoering van de Wet.

Artikel

Licence