Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

13. LESGELD

Artikel

Algemene doelstelling

Het genereren van inkomsten voor de financiering van het onderwijs.

Rol en verantwoordelijkheid

Financieren: De minister financiert een groot deel van de kosten voor het volgen van kwalitatief goed onderwijs, omdat de maatschappij baat heeft bij geschoolde burgers. Het individu heeft echter ook profijt van scholing en betaalt daarom lesgeld.

kengetallen

In de Les- en cursusgeldwet is vastgelegd voor wie, wanneer en op welke wijze het lesgeld wordt vastgesteld. De hoogte van het lesgeld wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de algemene prijsontwikkeling. In onderstaande tabel staan de lesgeldbedragen (vastgesteld tot en met 2013/14) aangegeven.

Tabel 13.1 lesgeldbedrag (x € 1)
     

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

lesgeld

1.065

1.090

1.090

1.090

1.090

1.090

1.090

Bron 2013 – 2018: ramingsmodel SF

Beleidswijzigingen

Er zijn voor dit artikel geen beleidswijzigingen.

Budgettaire gevolgen van beleid en budgetflexibiliteit

Tabel 13.2 Budgettaire gevolgen van beleid en budgetflexibiliteit artikel 13 (bedragen x € 1.000)
     

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Verplichtingen

5.670

6.987

7.012

7.389

7.375

7.392

7.403

Totale uitgaven

5.670

6.987

7.012

7.389

7.375

7.392

7.403

Waarvan juridisch verplicht (%)

   

100%

       
               

Bijdragen aan agentschappen

5.670

6.987

7.012

7.389

7.375

7.392

7.403

 

Dienst Uitvoering Onderwijs

5.670

6.987

7.012

7.389

7.375

7.392

7.403

Ontvangsten lesgeld

221.726

219.400

247.762

243.415

250.330

256.146

259.872

Ontvangsten

Toelichting op de instrumenten

Met het vragen van lesgeld wordt door deelnemers en leerlingen van 18 jaar en ouder een bijdrage geleverd in de kosten van het onderwijs.

Tabel 13.3 Aantal lesgeldplichtigen (vanaf 2013 afgeronde raming)
     

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

bol/vo

   

215.376

223.400

229.200

234.800

240.700

247.200

250.800

Bron 2012: realisatiegegevens DUO; Bron 2013 – 2018: ramingsmodel SF

Toelichting:

Bovenstaande tabel geeft een beeld van het bereik van de regeling. Er zijn geen basiswaarden en streefwaarden vastgesteld, omdat het aantal lesgeldplichtigen een afgeleide is van de demografische ontwikkelingen en de keuze van opleiding door de deelnemers/leerlingen.

Bijdragen aan agentschappen

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van OCW en levert producten en diensten op het terrein van bekostiging van instellingen, financiering van studenten en informatievoorziening. Het betreft het aandeel in de uitvoeringskosten van DUO voor dit begrotingsartikel.

Budgetflexibilteit

Alle programmamiddelen zijn meerjarig 100% verplicht op basis van de Wet les- en cursusgeld . Alternatieve aanwending vereist wijziging van wet- en regelgeving. DUO-uitgaven zijn niet 100% verplicht maar zijn nodig voor uitvoering van de Wet.

Artikel

Licence