Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

16. ONDERZOEK EN WETENSCHAPSBELEID

Artikel

Algemene doelstelling

De algemene doelstelling is het scheppen van een internationaal concurrerende onderzoeksomgeving die onderzoekers uitdaagt tot optimale wetenschappelijke prestaties en die goed aansluit op maatschappelijke behoeften.

De minister is verantwoordelijk voor het stelsel van onderzoek en wetenschap.

Financieren: De minister bekostigt onderzoeks- en wetenschapsinstellingen.

Stimuleren: De minister stimuleert meer zwaartepuntvorming en profilering in het wetenschappelijk onderzoek. De afspraken die hierover gemaakt zijn met de universiteiten staan vermeld in het hoofdlijnenakkoord (http://www.vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Accountability/HLA/Hoofdlijnenakkoord_universiteiten_DEF_20111208.pdf). Tevens wordt gestreefd de samenwerking in de gouden driehoek van bedrijven, kennisinstellingen en overheid te verbeteren. In het topsectorenbeleid zijn hiervoor innovatiecontracten ontwikkeld.

Regisseren: De minister schept voorwaarden voor:

  • het doelmatig functioneren van een aantal wetenschappelijke instellingen die, zowel zelfstandig als in relatie tot de universiteiten en bedrijven, een belangrijke plaats innemen;

  • borging van het vernieuwend vermogen en de kwaliteit van het Nederlandse onderzoek en de Nederlandse onderzoeksfaciliteiten;

  • de coördinatie van het wetenschapsbeleid op nationaal en internationaal niveau;

De minister is verantwoordelijk voor het toezicht op een efficiënte besteding van publieke middelen en op voldoende verspreiding van kennis naar de maatschappij.

Indicatoren/kengetallen

Indicatoren en overige informatie over de toerusting en de prestaties voor het onderzoekstelsel worden beschreven in Trends in Beeld 2013.

Tabel 16.1 Indicatoren

Doelstelling/Indicator

Basiswaarde

2014

Streefwaarde

5

Behoud van kwaliteit wetenschap en wetenschappelijk talent en versterken impact wetenschap

 

Mondiale top-5 positie op basis van citatiescores

3 (2008–2011) 1,44

≤5

≤5

Beleidswijzigingen

Beleidswijzigingen zijn nu niet aan de orde maar kunnen het gevolg zijn van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) wetenschap. Het IBO vormt, samen met de evaluaties van NWO en KNAW, de basis voor een te ontwikkelen beleidsvisie wetenschap.

Budgettaire gevolgen van beleid en budgetflexibiliteit

Tabel 16.2 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 16 (bedragen x € 1.000)
   

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Verplichtingen

904.499

839.940

813.290

796.931

792.972

807.814

788.264

Waarvan garantieverplichtingen

   

28.992

28.992

28.992

28.992

28.992

Uitgaven

934.143

889.889

895.771

825.436

818.526

813.265

808.948

Waarvan juridisch verplicht

   

99,8%

       
                 

Bekostiging

715.313

700.680

714.799

697.109

692.213

688.291

685.014

Hoofdbekostiging

474.882

459.667

471.805

463.213

457.557

453.094

450.180

 

NWO-wet en WHW

             
 

NWO

326.975

319.691

335.330

329.696

325.942

323.330

321.470

 

KNAW

94.316

93.379

90.449

88.092

86.977

85.922

85.292

 

KB

53.591

46.597

46.026

45.425

44.638

43.842

43.418

                 

Aavullende bekostiging

240.431

241.013

242.994

233.896

234.656

235.197

234.834

 

NWO Talentenontwikkeling

168.481

169.063

164.517

162.318

161.409

161.246

160.885

 

NWO STW

10.000

10.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

 

NWO Grootschalige researchinfrastructuur

61.950

61.950

61.459

54.243

55.295

55.382

55.380

 

Nationaal Regieorgaan onderwijsonderzoek

0

0

9.018

9.335

9.952

10.569

10.569

                 

Subsidies

126.771

105.683

98.782

46.137

44.123

42.784

41.744

 

Kaderregeling exploitatiesubsidies onderzoek en wetenschap

             
 

LF TUD bibliotheek

7.734

7.742

3.936

0

0

0

0

 

Stichting SURF

7.622

7.630

5.778

3.855

3.855

3.855

3.855

 

CPG

520

521

261

0

0

0

0

 

Montesquieu Instituut

1.082

1.083

547

0

0

0

0

 

Max Planck Instituut

1.622

1.624

1.557

1.475

1.475

1.475

1.475

 

NCB/Nationaal Herbarium

6.484

6.491

9.766

9.440

9.440

9.440

9.440

 

BPRC

9.395

8.919

8.594

8.258

8.258

8.258

8.258

 

NEMO

3.626

3.636

3.479

3.297

3.297

3.297

3.297

 

STT

236

237

228

216

216

216

216

 

NTU/INL

3.071

3.203

3.207

3.206

3.206

3.206

3.206

 

EIB

1.316

1.317

837

345

345

345

345

                 
 

Subsidieregeling St.AAP

1.015

1.015

1.020

1.020

1.020

1.020

1.020

                 
 

Kaderregeling subsidiëring projecten t.b.v. onderzoek en wetenschap

             
 

Statia Multifunctioneel Kenniscentrum

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

 

Gezondheidsonderzoek

1.500

0

0

0

0

0

0

 

Poolonderzoek

2.992

2.942

2.942

2.942

1.500

1.500

1.500

 

Genomics

44.000

40.500

40.500

0

0

0

0

 

Nationale coördinatie

6.285

6.663

6.120

5.983

5.324

5.529

5.738

 

Bilaterale samenwerking

4.505

3.750

3.750

2.750

2.750

1.250

0

 

Weerstandsverhoging onderzoeksinstellingen (CBRN)

1.433

940

0

0

0

0

0

 

Grootschalige researchfaciliteiten

1.830

0

0

0

0

0

0

 

SURFnet

7.200

0

0

0

0

0

0

 

NCB biodiversiteit

6.900

0

0

0

0

0

0

 

Hersenen en Cognitie

3.900

3.900

2.200

0

0

0

0

 

Nader te verdelen

3

1.070

1.560

850

937

893

894

                 

Bijdragen aan agentschappen

297

297

300

300

300

300

300

 

Dienst Uitvoering Onderwijs

297

297

300

300

300

300

300

                 

Bijdragen aan internationale organisaties

91.328

82.749

81.403

81.403

81.403

81.403

81.403

 

EMBC

751

760

760

760

760

760

760

 

EMBL

4.476

4.600

4.600

4.600

4.600

4.600

4.600

 

ESA

29.393

29.692

29.562

29.562

29.562

29.562

29.562

 

CERN

41.303

39.197

37.981

37.981

37.981

37.981

37.981

 

ESO

15.405

8.500

8.500

8.500

8.500

8.500

8.500

                 

Bijdragen aan medeoverheden

434

480

487

487

487

487

487

 

Nationaal contactpunt Kaderprogramma

434

480

487

487

487

487

487

Ontvangsten

0

101

101

101

101

101

101

Toelichting op de instrumenten:

Bekostiging

Het ministerie van OCW bekostigt de nationale onderzoeksinstellingen NWO, KNAW en KB. Hiermee stelt de minister deze organisaties in staat om binnen de wettelijke kaders en in lijn met de vierjaarlijkse strategische agenda en strategische plannen van de instellingen hun missies en doelstellingen te realiseren. Die zijn gericht op het bevorderen van de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek in Nederland en het initiëren en stimuleren van nieuwe ontwikkelingen daarin.

OCW draagt met een structureel karakter bij aan:

  • NWO voor grote infrastructurele onderzoeksvoorzieningen voor de uitvoering van projecten die geselecteerd zijn op grond van de resultaten van de nationale roadmap commissie grootschalige researchinfrastructuur. Met de inzet van deze middelen worden onze onderzoekers in de gelegenheid gesteld om te kunnen werken met onderzoeksfaciliteiten van wereldniveau;

  • NWO voor het uitvoeren van een integraal persoonsgebonden talentprogramma waarin naast de «Vernieuwingsimpuls» ook de voormalige middelen voor de specifieke doelgroepen zijn opgegaan. Doelen zijn om via competitie op basis van wetenschappelijke kwaliteit voldoende ruimte te geven aan (jonge) veelbelovende onderzoekers, excellentie in het onderzoek te bevorderen, en te zorgen voor een adequate in- en doorstroom van onderzoekers zodat er verbetering optreedt in hun loopbaanperspectieven;

  • Vanaf 2014 is er een aanvullende bekostiging voor NWO bijgekomen door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek voor een bedrag van circa € 9 à € 10 miljoen per jaar.

Subsidies

Voor het stimuleren en realiseren van de centrale doelstelling van het OWB beleid worden subsidies verstrekt (zie voor het totaaloverzicht bijlage 4: Subsidies).

Diverse subsidies voor stichtingen en centra met een specifieke rol in de kennisinfrastructuur, het gaat hier onder anderen om bijdragen aan:

  • het Max Planck Instituut voor psycholinguïstisch onderzoek;

  • Naturalis voor de totstandkoming van het Naturalis Biodiversity Center (NBC);

  • het Biomedical Primate Research Centre (BPRC) voor het primatenonderzoek en de huisvesting van primaten en subsidie aan de Stichting AAP voor het verzorgen van de opvang van de BPRC chimpansees;

  • het Nederlands Centrum voor Wetenschaps- en Techniekcommunicatie (NCWT) voor het science center NEMO en andere regionale science centra en voor het Weekend van de Wetenschap.

Bijdrage agentschappen

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van OCW en levert producten en diensten op het terrein van bekostiging van instellingen, financiering van studenten en informatievoorziening. Het betreft het aandeel in de uitvoeringskosten van DUO voor dit begrotingsartikel.

Bijdrage internationale organisaties

Contributies aan de grote internationale onderzoeksorganisaties ESA, ESO, CERN, EMBL en EMBC. Door deelname van Nederland aan deze intergouvernementele organisaties krijgen onze wetenschappelijke onderzoekers toegang tot unieke grootschalige onderzoeksfaciliteiten en internationale netwerken van toponderzoekers. Deze deelname is mede van groot belang voor het functioneren van ons nationale onderzoeksbestel.

Bijdrage aan medeoverheden

Opdracht aan Expertisecentrum Internationaal Onderzoek en Innovatie (EIOI, voorheen EG-Liaison) voor het ondersteunen en stimuleren van een zo groot mogelijke Nederlandse participatie in het EU-Kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling.

Budgetflexibiliteit

Van het totale budget voor artikel 16 is in 2014 99,8% juridisch verplicht.

Bekostiging: Het beschikbare budget voor 2014 is 100% juridisch verplicht. De verplichtingen hebben betrekking op de betalingen aan de nationale onderzoeksinstellingen NWO, KNAW en KB alsmede een aantal bijdragen met een structureel karakter. De wettelijke grondslag van de bekostiging is vastgelegd in de NWO-wet en de WHW. Het moment van juridisch verplichten vindt plaats voorafgaand aan het jaar waarop de bekostiging betrekking heeft.

Subsidies: Van het beschikbare budget is in 2014 98% juridisch verplicht. Het betreft hier subsidies aan stichtingen en centra met een specifieke rol in de kennisinfrastructuur. Zoals bijvoorbeeld stichting Surf, NEMO, NCB en STT. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de subsidiebijlage.

Bijdrage aan agentschappen: Het budget voor 2014 is 100% juridisch verplicht. Op basis van managementafspraken tussen bestuursdepartement en DUO zijn afspraken vastgelegd voor het komende jaar.

Bijdrage aan internationale organisaties: Het budget voor 2014 is 100% juridisch verplicht. Het betreft hier contributies aan de grote internationale onderzoeksorganisaties ESA, ESO, CERN, EMBL en EMBC.

Bijdrage aan medeoverheden: het budget voor 2014 is 100% juridisch verplicht. Het betreft hier een opdracht aan het Expertisecentrum Internationaal Onderzoek en Innovatie.

Artikel

Licence