Base description which applies to whole site

25. EMANCIPATIE

Artikel

Algemene doelstelling

Het bevorderen van emancipatie

Het kabinet wil emancipatie bevorderen: de emancipatie van meisjes en vrouwen en de emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT). Doel is de veiligheid van vrouwen, homoseksuelen en transgenders te vergroten en de participatie van vrouwen in alle lagen en sectoren van de arbeidsmarkt te bevorderen. Een positieve houding en beeldvorming over homoseksuele relaties en vrouwen met ambitie dienen vanzelfsprekend te worden.

Rol en verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid van de minister

De minister is verantwoordelijk voor het bevorderen van de emancipatie van meisjes en vrouwen en voor de emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT).

Stimuleren:

Het instrument, dat de minister ter beschikking heeft, is wet- en regelgeving, zoals de Subsidieregeling emancipatie 2011 . Deze regeling voorziet in het verstrekken van subsidies aan instellingen voor vrouwenemancipatie en emancipatie van LHBT en projectsubsidies aan het maatschappelijk middenveld. Tevens maakt de minister gebruik van communicatie naar het beleidsveld onder andere naar belangenorganisaties.

Regisseren:

Gemeenten ontvangen via decentralisatie-uitkeringen een bijdrage voor de uitvoering van de samenwerkingsafspraken over versterking en uitvoering van het lokale emancipatiebeleid.

Indicatoren/kengetallen

Tabel 25.1 Indicatoren

Doelstelling/Indicator

Basiswaarde

2014

Streefwaarde (jaartal)

8

Het bevorderen van emancipatie

     
 

Sociale acceptatie homoseksualiteit onder de bevolking

90% (2010)

≥90%

≥90% (2016)

Beleidswijzigingen

De belangrijkste wijzigingen in het beleid komen voort uit de vaststelling van de Hoofdlijnenbrief Emancipatiebeleid 2013- 2016.

De speerpunten van het emancipatiebeleid zijn:

  • Participatie in het licht van de gevolgen van de economische crisis;

  • Sociale veiligheid van vrouwen, meisjes en LHBT’s;

  • Verschillen tussen jongens en meisjes in het onderwijs;

  • Internationale polarisatie: samenwerking en krachtenbundeling binnen en buiten Europa.

Budgettaire gevolgen van beleid en budgetflexibiliteit

Tabel 25.2 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 25 (bedragen x € 1.000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Verplichtingen

17.847

6.546

11.449

12.792

15.317

15.416

15.416

Uitgaven

14.846

15.914

14.792

15.508

15.394

15.416

15.416

Waarvan juridisch verplicht (%)

   

27,4%

       
               

Bekostiging

4.148

4.460

4.148

4.148

4.148

4.148

4.148

Kennisinfrastructuur

4.148

4.460

4.148

4.148

4.148

4.148

4.148

Vrouwenemancipatie

2.948

3.260

2.948

2.948

2.948

2.948

2.948

LHBT

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

                 

Subsidies

9.254

10.176

6.651

7.225

7.175

7.175

7.175

Subsidieregeling emancipatieprojecten

15

0

0

0

0

0

0

Vrouwenemancipatie

15

0

0

0

0

0

0

                 

Wet Overige OCW-subsidies

651

0

0

0

0

0

0

Vrouwenemancipatie

357

0

0

0

0

0

0

LHBT

294

0

0

0

0

0

0

                 

Subsidieregeling emancipatie

2.180

2.558

1.087

1.342

0

0

0

Vrouwenemancipatie

1.304

2.322

1.030

1.342

0

0

0

LHBT

876

236

57

0

0

0

0

                 

Subsidieregeling emancipatie 2011

5.810

6.986

5.564

5.883

7.175

7.175

7.175

Vrouwenemancipatie

3.685

3.378

2.952

3.096

4.438

4.438

4.438

LHBT

2.125

3.608

2.612

2.787

2.737

2.737

2.737

                 

Regeling sociale veiligheid LHBT jongeren op school

598

632

0

0

0

0

0

LHBT

598

632

0

0

0

0

0

               

Opdrachten

1.249

1.127

962

1.084

1.020

1.042

1.042

Vrouwenemancipatie

546

489

455

585

541

563

563

LHBT

703

638

507

499

479

479

479

                 

Bijdrage aan agentschappen

195

151

151

151

151

151

151

Dienst Uitvoering Onderwijs

195

151

151

151

151

151

151

                 

Bijdrage aan mede-overheden

0

 

2.880

2.900

2.900

2.900

2.900

Gemeentefonds BZK

0

 

2.480

2.500

2.500

2.500

2.500

Vrouwenemancipatie

   

2.020

2.000

2.000

2.000

2.000

LHBT

   

460

500

500

500

500

EL&I Talent naar de Top

0

 

400

400

400

400

400

Vrouwenemancipatie

   

400

400

400

400

400

Ontvangsten

14

0

         

Toelichting op de instrumenten

Bekostiging: Vóór 1 oktober 2014 moeten de aanvragen voor de bekostiging van de Kennisinfrastructuur voor 2014 en 2015 worden ingediend. Het verplichten van de bekostiging voor de jaren 2014 en 2015 vindt eind 2013 plaats na indiening van de aanvraag.

Subsidies: Voor het uitvoeren van de Hoofdlijnenbrief Emancipatiebeleid 2013–2016 worden subsidies verleend voor activiteiten die passen bij deze brief.

Opdrachten: De middelen voor opdrachten voor zowel vrouwenemancipatie als LHBT worden besteed aan onderzoeken en symposia.

Bijdrage aan agentschappen: Het betreft het aandeel in de uitvoeringskosten van DUO voor dit begrotingsartikel.

Bijdrage aan mede-overheden: Actieve gemeenten op het gebied van vrouwen- en LHBT- emancipatiebeleid ontvangen via een decentralisatie-uitkering een bijdrage. De verantwoordelijkheid voor deze middelen is belegd bij de gemeenten zelf.

Budgetflexibiliteit

Van het totale budget voor artikel 25 is in 2014 27,4% juridisch verplicht.

Subsidies: Van het beschikbare budget is in 2014 52,4% juridisch verplicht. Dit betreft meerjarige projectsubsidies. Ervaringsgegevens laten zien dat in de loop van het jaar het resterende deel van het budget wordt verplicht. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de subsidiebijlage.

Opdrachten: Van het beschikbare budget is in 2014 37% juridisch verplicht. Ervaringsgegevens laten zien dat in de loop van het jaar het resterende deel van het budget wordt verplicht.

Bijdrage aan agentschappen: Het budget voor 2014 is 100% juridisch verplicht. Op basis van managementafspraken tussen bestuursdepartement en DUO zijn afspraken vastgelegd voor het komende jaar.

Bijdrage aan mede-overheden: Juridisch verplicht is 0%.

Licence