Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

1. LEESWIJZER

Voor u ligt de begroting 2014 van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), hoofdstuk XII van de Rijksbegroting. De begroting bestaat uit de volgende onderdelen:

 • De beleidsagenda beschrijft de beleidsprioriteiten van IenM voor 2014. Tevens wordt in de agenda een totaaloverzicht van de beleidsdoorlichtingen en de begroting op hoofdlijnen gepresenteerd.

 • De beleidsartikelen bieden systematisch inzicht in de algemene doelstellingen, de rollen en verantwoordelijkheden, de financiële instrumenten en het evaluatieoverzicht.

 • In de niet-beleidsartikelen worden uitgaven verantwoord die niet zinvol of doelmatig kunnen worden toegerekend aan de beleidsartikelen.

 • In de agentschapsparagrafen zijn de relevante financiële gegevens van KNMI, RWS, ILT en NEa opgenomen.

 • De volgende bijlagen zijn opgenomen in deze begroting:

  • Overzicht van onder IenM vallende Zelfstandige Bestuursorganen (ZBO’s) en Rechtspersonen met een Wettelijke Taak (RWT’s).

  • Overzichtsconstructie Milieu: met informatie over alle Milieu-gerelateerde begrote uitgaven van het Rijk (dus ook uitgaven buiten de begroting van IenM).

  • Overzicht van moties en toezeggingen.

  • Verdiepingshoofdstuk: een beknopte samenvatting van alle financiële wijzigingen van uitgaven en ontvangsten op artikelniveau.

  • Subsidies: hierin wordt een overzicht van alle via IenM verstrekte subsidies opgenomen.

  • Evaluatie- en onderzoeksbijlage: hierin is een overzicht van effectenonderzoeken ex-post en overige evaluatieonderzoeken opgenomen.

  • Lijst met afkortingen.

Naast deze begroting, hoofdstuk XII van de Rijksbegroting, kent IenM ook de begroting van het Infrastructuurfonds, fonds A van de Rijksbegroting, waarin de concrete investeringsprojecten en programma’s worden geraamd. Met dit aparte fonds voor de infrastructuur wordt invulling gegeven aan de doelstellingen zoals genoemd in de Wet op het Infrastructuurfonds (Stb. 1993, nr. 319), te weten het bevorderen van een integrale afweging van prioriteiten en het bevorderen van continuïteit van middelen voor infrastructuur.

Daarnaast kent IenM de begroting van het Deltafonds, fonds J van de Rijksbegroting. In de Waterwet (Stb. 2009, nr. 107) is opgenomen dat een Deltafonds wordt ingesteld met als doel de bekostiging van maatregelen, voorzieningen en onderzoeken op het gebied van waterveiligheid en zoetwatervoorziening.

De begrotingen van IenM zijn ook digitaal beschikbaar op www.rijksbegroting.nl.

Motie Schouw

In juni 2011 is de motie Schouw ingediend en aangenomen. Deze motie zorgt er voor dat de landenspecifieke aanbevelingen van de Europese Raad op grond van de nationale hervormingsprogramma's een eigenstandige plaats krijgen in de departementale begrotingen. Voor IenM heeft de Raad voor 2014 geen specifieke aanbevelingen gedaan.

Wat is nieuw in deze begroting

Groeiparagraaf

De begroting 2014 is op de volgende punten gewijzigd ten opzichte van de begroting 2013:

Verantwoord Begroten

De afgelopen jaren zijn veranderingen doorgevoerd in de Rijksbegroting onder de naam «Verantwoord Begroten» (Kamerstukken II, 2010/11, 31 865, nr. 26). Deze begroting is geheel conform de voorschriften van «Verantwoord Begroten» opgebouwd. Dat betekent dat voor alle beleidsartikelen rollen en verantwoordelijkheden worden beschreven, bijbehorende indicatoren en kengetallen worden gepresenteerd alsmede de in te zetten financiële instrumenten. In de begroting 2013 was nog niet in alle gevallen sprake van een sluitende set aan indicatoren en kengetallen. Deze begroting is voorzien van een set aan indicatoren en kengetallen die de verantwoordelijkheid van de Minister conform «Verantwoord Begroten» afdekt.

Bijdragen aan agentschappen

«Bijdragen aan agentschappen» is een van de financiële instrumenten waarin beleidsartikelen, in lijn met Verantwoord Begroten, moet worden ingedeeld. Met ingang van de ontwerpbegroting 2014 wordt deze reeks in de tabel «Budgettaire gevolgen van beleid» uitgesplitst naar de agentschappen die deze bijdrage ontvangen. Op deze manier wordt inzicht gegeven in welke agentschappen een bijdrage uit de beleidsartikelen van IenM krijgen.

Uitgaven voor waterbeleid

Als gevolg van besluitvorming door de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 2010/2011, 32 304, nr. 29) zijn sinds de begroting 2013 de uitgaven voor waterbeleid gesplitst in twee artikelen, namelijk artikel 11 waterkwantiteit en artikel 12 waterkwaliteit. Naar aanleiding van de aanbeveling van de Algemene Rekenkamer bij het Jaarverslag 2012 is de informatievoorziening over met name artikel 11 «Waterkwantiteit» verbeterd. Op dit artikel worden uitgaven van alle waterbeleidsdomeinen verantwoord, waterkwaliteit uitgezonderd. Het betreft de beleidsdomeinen waterveiligheid, zoetwatervoorziening en waterkwantiteit.

Aanpassing artikel 21 Duurzaamheid

De benaming van de artikelonderdelen van artikel 21 Duurzaamheid is gewijzigd teneinde het artikel te doen aansluiten op ontwikkelingen in het werkveld.

Afronding conversie

Als gevolg van de vorming van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is de structuur van de begroting 2013 ingrijpend veranderd. In deze begroting zijn in het verlengde hiervan de artikelen 1 tot en met 10 verwijderd. Hiermee is de conversie afgerond.

Eenvoudig Beter (Herziening Omgevingswet)

Gezien de grote financiële belangen is voor Eenvoudig Beter een apart artikelonderdeel gecreëerd onder artikel 13 Ruimtelijke Ontwikkeling. Hierdoor zijn de uitgaven voor Eenvoudig Beter zichtbaar en navolgbaar.

Budgetflexibiliteit

Conform de toezegging van de Minister van Financiën in het Algemeen Overleg over Verantwoord begroten van 6 maart 2013 is meer inzicht gegeven in de budgetflexibiliteit. Dit is gedaan door op artikelonderdeelniveau een toelichting te geven op het deel van het budget dat juridisch verplicht is.

Licence