Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)

Introductie

De missie van de NEa luidt: «De Nederlandse Emissieautoriteit borgt als onafhankelijke uitvoeringsorganisatie de realisatie van nationale doelstellingen op het terrein van klimaat en hernieuwbare energie.» De NEa doet dit op transparante en rechtvaardige wijze, waarbij ze een effectieve en efficiënte uitvoering nastreeft.

Producten en diensten

De uitvoering van de wettelijke taken van het agentschap NEa vallen onder de eindverantwoordelijkheid van het bestuur van de NEa dat als zodanig een ZBO is. Het gaat daarbij waar het emissiehandel betreft om het verlenen en actualiseren van emissievergunningen, het beheren van de CO2- en NOx- registers en toezicht en handhaving van de wetgeving. Voor wat betreft biobrandstoffen gaat het om uitvoering en toetsing van de Richtlijnen Hernieuwbare energie en Brandstofkwaliteit.

Begroting van baten en lasten

De begroting van baten en laten voor het jaar 2014 van het agentschap NEa (x € 1.000)
 

Realisatie 2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Baten

             

Omzet IenM

7.299

7.828

7.907

7.297

7.273

7.174

7.028

Omzet derden

4

66

45

50

55

60

65

Bijzondere baten

554

           

Totaal baten

7.857

7.894

7.952

7.347

7.328

7.234

7.093

               

Lasten

             

apparaatskosten

6.485

7.441

7.501

6.689

6.603

6.732

6.805

– personele kosten

4.981

5.353

5.870

5.459

5.413

5.632

5.680

* waarvan eigen personeel

3.719

3.581

4.736

4.724

4.714

4.704

4.694

* waarvan externe inhuur

1.262

1.772

1.134

735

699

928

986

– materiële kosten

1.504

2.088

1.631

1.230

1.190

1.100

1.125

* waarvan apparaat ICT

1.114

909

883

880

835

790

740

* waarvan bijdrage aan SSO's

             

rentelasten

21

30

28

27

24

15

8

afschrijvingskosten

424

423

423

631

701

487

280

– materieel

2

1

1

       

* waarvan apparaat ICT

1

           

– immaterieel

422

422

422

631

701

487

280

Totaal lasten

6.930

7.894

7.952

7.347

7.328

7.234

7.093

               

Saldo van baten en lasten

927

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Baten

Omzet IenM

De omzet IenM is onder andere een vergoeding voor het leveren van producten en diensten betreffende wettelijke- en niet wettelijke taken vanuit ETS en werkzaamheden voortkomend uit de Richtlijnen voor hernieuwbare energie en brandstoffenkwaliteit.

Het uitgangspunt is dat de bijdragen op de begroting van Hoofdstuk XII en de omzet in de agentschapparagraaf op elkaar aansluiten. Onderstaand wordt toegelicht, waarom ten behoeve van de NEa de bijdrage en de omzet niet aansluiten.

Specificatie omzet IenM (x € 1.000)

Omschrijving

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Omzet IenM

7.828

7.907

7.297

7.273

7.174

7.028

artikel 19 begroting hoofdstuk XII

5.187

7.898

7.073

6.977

6.882

6.740

Afwijkingen

2.641

9

224

296

292

288

Omschrijving afwijkingen:

           

Inzet middelen balans

2.641

         

Rente lening register

 

9

14

16

12

8

Afschrijving register

   

210

280

280

280

Resteert

0

0

0

0

0

0

Vanaf 2011 voert de NEa een aantal wettelijke taken uit op het vlak van hernieuwbare energie en brandstofkwaliteit. In de begroting gaat de NEa er van uit dat deze wettelijke taken structureel zijn. Hiervoor zal een Biobrandstoffenregister worden ontwikkeld. De investering in dit register (geschat op € 1,4 mln) wordt middels de leenfaciliteit bij het Ministerie van Financiën gefinancierd en zal bij ingebruikname worden geactiveerd en in vijf jaar afgeschreven. De verschillen tussen de begrotingen van artikel 19 en de NEa zijn de rentelasten van de lening en de afschrijvingskosten van het Biobrandstoffenregister.

Taakstelling

In de jaren 2016 en verder is de taakstelling op het apparaat uit het regeerakkoord Rutte II verwerkt op zowel de omzet IenM als op de apparaatskosten.

Tabel taakstelling NEA Rutte II 2016–2018 (x € 1.000)
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Structureel

Totale taakstelling NEA

0

0

0

– 90

– 180

– 269

– 269

De taakstelling is vooralsnog over de budgetten voor personeel, inhuur en materieel verwerkt. Op basis van de nadere uitwerking in concrete maatregelen zal in een later stadium nog een herverdeling plaatsvinden. Voor nadere informatie over de verwerking van de Taakstelling Rutte II wordt verwezen naar artikel 98.

Lasten

Personele kosten

De specificatie van de personele kosten is als volgt:

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Aantal fte’s

41,67

42

52

52

52

52

52

Eigen personeelskosten x € 1.000

3.719

3.581

4.736

4.724

4.714

4.704

4.694

Inhuur x € 1.000

1.262

1.772

1.134

735

699

928

986

De NEa voert sinds 1 januari 2011 een aantal wettelijke taken op het vlak van Hernieuwbare energie en Brandstofkwaliteit uit. Omdat de aard en omvang van deze werkzaamheden niet van meet af aan compleet helder waren en de aard en omvang daarvan ook nog sterk afhankelijk van nog niet volledig uitgekristalliseerde beleidsontwikkeling is er voor gekozen deze werkzaamheden in eerste aanleg in belangrijke mate met ingehuurd personeel uit te voeren, naast de inzet van medewerkers op andere terreinen waarop de NEa actief is. Inmiddels is er goed zicht ontstaan op de voor deze portefeuille benodigde capaciteit, die ligt rond de 10 fte.

Materiële kosten

De materiële uitgaven omvatten onder andere ICT, communicatie en bijdrage SSO.

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht over het jaar 2014 van het agentschap NEa (x € 1.000)
 

Stand slotwet 2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1. Rekening-courant RHB 1 januari

3.468

5.612

2.971

2.994

3.015

3.036

3.043

               

2. Totaal operationele kasstroom

1.344

– 2.241

423

631

701

487

280

               

3a. totaal investeringen (-/-)

0

0

– 700

– 700

3b. totaal desinvesteringen (+)

0

3. Totaal investeringskasstroom

0

0

– 700

– 700

0

0

0

               

4a. eenmalige uitkering aan moederdepart. (-/-)

0

           

4b. eenmalige storting door moederdepart. (+)

0

           

4c. aflossingen op leningen (-/-)

– 200

– 400

– 400

– 610

– 680

– 480

– 280

4d. beroep op leenfaciliteit (+)

1.000

0

700

700

0

0

4. Totaal financieringskasstroom

800

– 400

300

90

– 680

– 480

– 280

               

5. Rekening courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

5.612

2.971

2.994

3.015

3.036

3.043

3.043

Toelichting

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten gecorrigeerd voor afschrijvingen.

Investeringskasstroom

In 2014 wordt gestart met de bouw van een biobrandstoffenregister dat medio 2015 gereed moet zijn en in gebruik genomen worden.

Financieringskasstroom

Vanwege de bouw van het biobrandstoffenregister zal zowel in 2014 als in 2015 een beroep op de leenfaciliteit gedaan worden. De raming van de aflossingen is gebaseerd op de leenfaciliteit bij het Ministerie van Financiën.

Overzicht doelmatigheidsindicatoren

Uitgangspunt van de NEa is dat zij op een doelmatige wijze haar rol als bevoegd gezag voor emissiehandel en voor Hernieuwbare energie en Brandstofkwaliteit binnen Nederland vervult. In onderstaande tabel zijn de indicatoren voor de komende jaren weergegeven.

Doelmatigheidsindicatoren
 

Realisatie 2012

2013

2014

2015

2016

2017

Kostprijzen per product (x € 1):

           

Vergunningaanvragen (per vergunning)

4.483

         

Onderhoud dossier (per dossier)

926

         

Audits (per audit)

5.879

         

Ad hoc onderzoek (per onderzoek)

6.404

         

Afsluiten handelsjaar (per emissiejaarverslag)

369

         

Infodesk (per vraag)

113

         

Registeradministratie (per gemiddelde rekening in beheer)

325

         

Onderhoud ETS (per bedrijfsinrichting)

 

6.916

6.900

6.890

6.850

6.820

Onderhoud ETS luchtvaart (per luchtvaartmaatschappij)

   

7.800

7.700

7.600

7.500

Registeradministratie handelaren (per rekening)

 

1.154

1.150

1.100

1.050

1.000

             

Tarieven per uur (x € 1):

           

Laag

84

83

82

82

81

80

Midden

94

95

92

91

91

90

Hoog

115

125

115

114

113

112

             

FTE totaal (excl. externe inhuur)

41,67

42

52

52

52

52

             

Omzet per productgroep (x € 1.000)

           

Vergunningaanvragen (p*q)

31

         

Onderhoud dossier (p*q)

426

         

Validatie en toewijzing rechten luchtvaart

           

Audits (p*q)

435

         

Ad hoc onderzoeken (p*q)

243

         

Diepte- en thema onderzoeken

18

         

Handhaving

           

Bezwaren en beroepen

           

Afsluiten handelsjaar (p*q)

           

Infodesk (p*q)

242

         

Registeradministratie (p*q)

309

         

Registeronderhoud

876

         

Rekeningbeheer overheid

99

Fraudebestrijding

165

Voorbereiding nieuwe regelgeving en beleidsafstemming

           

Toewijzing rechten nieuwkomers

           

Overige producten/diensten (in 2014 deels en vanaf 2015 geheel inclusief biobrandstoffen)

0

 

400

1.400

1.500

1.500

Onderhoud ETS

 

3.479

3.471

3.480

3.480

3.480

Onderhoud ETS luchtvaart

 

366

343

339

335

330

Communicatie en voorlichting

 

454

455

450

450

450

Registeradministratie handelaren

 

214

213

209

205

200

Nationale Verplichtingen onder EU en VN

 

91

91

90

90

90

NEa brede producten en diensten

1.148

523

770

780

790

800

Projecten

3.307

2.701

2.164

549

423

324

Totaal

7.299

7.828

7.907

7.297

7.273

7.174

Saldo van baten en lasten (%)

11,80%

0

0

0

0

0

             

Kwaliteitsindicatoren

           

Validatie& vergunningen

           

% vergunningen verleend binnen wettelijke termijn

100

>99%

>99%

>99%

>99%

>99%

% meldingen afgehandeld binnen wettelijke termijn

99

>99%

>99%

>99%

>99%

>99%

Aantal bedrijfsinrichtingen/-installaties

421

503

503

505

508

510

             

Registratie Emissiehandel

           

Register NOxonline

100%

>99%

>99%

     
             

Toezicht en handhaving

           

Aantal uitgevoerde audits bij bedrijven gebaseerd op RGT en Nieuwkomers

66

79

75

75

75

75

Aantal uitgevoerde audits bij bedrijven gebaseerd op een steekproef

8

14

14

30

30

30

Aantal uitgevoerde ad hoc onderzoeken bij bedrijven

38

52

51

50

50

50

Aantal uitgevoerde thema onderzoeken

1

0

3

3

3

3

             

Algemeen

           

Aantal gegronde klachten over uitoefening taken

0

<3

<3

<3

<3

<3

Aantal ongegronde klachten over uitoefening taken

0

<2

<2

<2

<2

<2

% klachten afgerond binnen wettelijke termijn

nvt

100%

100%

100%

100%

100%

Tevreden belanghebbenden

>65%

>66%

>67%

>68%

>69%

Ontevreden belanghebbenden

<10%

<10%

<9%

<8%

<7%

Directe uren/totaal aantal gewerkte uren

66%

>60%

>65%

>66%

>68%

>70%

Toelichting

Kolom 2014

Vanaf de opdracht 2013 en de begroting 2014 zijn diverse producten en diensten samengevoegd tot een beperkt aantal hoofdproducten en -diensten om een overzichtelijke lijst van producten en diensten te verkrijgen. Het gevolg hiervan is dat er vanaf 2014 nog slechts acht omzetgroepen zijn in plaats van achttien in 2012.

% meldingen en vergunningen

Het gaat hier om het percentage meldingen en vergunningen dat binnen de wettelijke termijn van acht weken is afgehandeld.

Registers CO2 en NOx online

In juni 2012 is het nationale register CO2 Emissiehandel opgegaan in het EU-register. Dit wordt technisch beheerd door de Europese Commissie. Als gevolg hiervan heeft de NEa geen directe invloed meer op de beveiliging en de beschikbaarheid van het register. Omdat deze indicatoren nu niets meer zeggen over de prestaties van de NEa worden ze weggelaten.

In 2014 zal de laatste jaarafsluiting voor NOx-emissiehandel (over het jaar 2013) plaatsvinden. Vanaf 2015 zal het NOx-register niet meer online zijn.

Directe uren/totaal aantal gewerkte uren

Hieronder wordt verstaan het percentage van het totaal aantal directe uren gedeeld door het totaal aantal gewerkte uren van alle medewerkers (primair en secundair proces). Gewerkte uren is gelijkgesteld aan de beschikbare productieve uren op jaarbasis, zoals vastgesteld in de tarievennotitie.

Licence