Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

Introductie

Het Ministerie van IenM kent een scheiding tussen beleid, uitvoering en toezicht. Het formuleren van beleid en wet- en regelgeving is primair belegd bij de beleidsdirectoraten-generaal. De toezichthoudende taken zijn bij IenM belegd bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Producten en diensten

De producten en diensten van de Inspectie betreffen de toelating op de markt (vergunningen) en vervolgens de handhaving van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

1. vergunningverlening

Nieuwe toetreders tot een markt moeten aan wettelijke eisen voldoen. Wordt daar aan voldaan, dan verleent de inspectie één of meer vergunning(en) of certificaten. De wetgever verbindt door die keuze veiligheidseisen aan marktordeningsprincipes: zonder vergunning mag het bedrijf niet handelen.

2. handhaving

Het handhaven van wet- en regelgeving geschiedt door middel van dienstverlening, toezicht en opsporing. Het zwaartepunt van de inspectieactiviteiten ligt op het terrein van het toezicht. De inspectie kent de volgende vormen:

  • objectinspecties;

  • administratie controles;

  • audits;

  • convenanten;

  • digitale inspecties.

Toezicht wordt gehouden vanuit het beginsel «vertrouwen, tenzij». Basis daarvoor vormt een nog verder uit te werken risicoselectiesysteem. Bij correcte naleving krijgt de ondertoezichtstaande minder toezicht en kunnen handhavingsconvenanten worden gesloten (horizontaal toezicht). Fysieke inspecties (objecten, producten en personen), audits, bedrijfsinspecties, steekproefcontroles en acties (landelijk, regionaal of themagericht) vormen het verdere instrumentarium.

3. incidentmelding en ongevalsonderzoek

Ongevallenonderzoek is bij ernstige ongevallen, soms geheel (luchtvaart), opgedragen aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). In die gevallen levert de inspectie expertise en deskundigen. In de scheepvaart en het railvervoer heeft de inspectie een eigen taak bij het onderzoeken van ongevallen. Op de weg ligt de taak bij de politie. Ongevallenonderzoek kan aanleiding zijn om de dienstverlening te vergroten en/of het toezicht te versterken. In ernstige gevallen van falen kan uit het onderzoek een toezichtmaatregel voortvloeien.

Incidenten en ongevallen vragen om een snelle respons en moeten gecoördineerd worden aangepakt. Crisismanagement is geen toezichtstaak, maar de (systeem) verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de crisisbeheersingstaak is belegd bij de Inspecteur-generaal. Het betreft de preparatie, respons en (deels) nazorg van incidenten.

Begroting van baten en lasten

De begroting van baten- en lasten voor het jaar 2014 van het agentschap ILT (x € 1.000)

BATEN

Realisatie 2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Omzet IenM

147.822

135.735

129.559

126.746

124.170

121.147

118.868

Omzet overige departementen

417

6.281

6.690

6.527

6.374

6.217

6.060

Omzet derden

8.334

7.584

7.584

7.584

7.584

7.584

7.584

Rentebaten

231

50

50

50

50

50

50

Bijzondere baten

2.088

0

0

0

0

0

0

               

totaal baten

158.892

149.650

143.883

140.907

138.178

134.998

132.562

               

LASTEN

             

apparaatskosten

136.672

147.535

141.768

138.792

136.063

132.883

130.447

* personele kosten

99.532

105.305

102.419

99.972

99.444

98.916

98.575

w.v. eigen personeel

 

99.800

96.988

94.605

94.094

93.583

93.242

w.v. externe inhuur

 

5.505

5.431

5.367

5.350

5.333

5.333

* materiële kosten

37.140

42.230

39.349

38.820

36.619

33.967

31.872

w.v. ICT

 

13.625

14.411

15.114

14.973

14.875

14.875

w.v. bijdrage SSO

 

13.397

14.100

13.959

13.861

13.826

13.826

rentelasten

21

100

100

100

100

100

100

afschrijvingskosten

2.674

2.015

2.015

2.015

2.015

2.015

2.015

* materieel

1.130

1.720

1.720

1.720

1.720

1.720

1.720

w.v. apparaat ICT

 

430

430

430

430

430

430

* immaterieel

1.544

295

292

295

295

295

295

overige lasten

11.583

           
               

totaal lasten

150.950

149.650

143.883

140.907

138.178

134.998

132.562

saldo van baten en lasten

7.942

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Baten

Omzet IenM

De omzet IenM is een vergoeding voor de productgroepen handhaving (toezicht) en incidentmelding en onderzoek.

De bedragen per productgroepen zijn:

Bedragen x € 1.000
 

Realisatie 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Handhaving

140.546

135.582

130.081

Incidentafhandeling en onderzoek

7.693

6.434

6.168

Totaal

148.239

142.016

136.249

In de jaren 2016 en verder is de taakstelling op het apparaat uit het regeerakkoord Rutte II verwerkt op zowel de omzet IenM als op de apparaatskosten.

Verdeling Taakstelling Rutte II 2016–2018 (x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

Structureel

Hoofdstuk XII

           

ILT

   

– 1.726

– 3.430

– 5.135

– 5.135

De taakstelling is vooralsnog over de budgetten voor personeel, inhuur en materieel verwerkt. Op basis van de nadere uitwerking in concrete maatregelen zal in een later stadium nog een herverdeling plaatsvinden. Voor nadere informatie over de verwerking van de Taakstelling Rutte II wordt verwezen naar artikel 98.

Specificatie omzet IenM (x € 1.000)
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Hoofdstuk XII

           

Artikel 24 Handhaving en toezicht

135.735

129.559

126.746

124.170

121.147

118.868

Totaal

135.735

129.559

126.746

124.170

121.147

118.868

Van totale omzet IenM

           

*apparaats- en afschrijvingskosten en rentelasten

135.735

129.559

126.746

124.170

121.147

118.868

Omzet overige departementen

De omzet overige departementen betreft een bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken voor de door de ILT doorbelaste kosten inzake de handhavingsactiviteiten van de Kernfysische Dienst. De Inspectie houdt in dit kader toezicht op de nucleaire industrie en op alle andere branches waarin radio-actieve stoffen en ioniserende straling worden toegepast.

 

2014

Ministerie van Economische zaken

6.6901

Totaal

6.690

1

In de eerste suppletoire begroting 2013 is het Kernfysische dienst- en Crisismanagement budget (na taakstelling Rutte I en II) overgeheveld naar de begroting van EZ. Voor de bepaling van de kosten voor personeel en materieel wordt een nieuw kostprijsmodel ingevoerd. Op basis van de uitkomst van het nieuwe kostprijsmodel zal bij eerste suppletoire begroting 2014 een tweede tranche voor de jaren 2014 en verder worden overgeheveld naar de EZ begroting.

Omzet derden

De opbrengsten derden betreffen de doorberekende kosten aan de afnemers van de vergunningen.

Lasten

Personele kosten

De specificatie van de personele kosten is als volgt:

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Aantal fte

1.175

1.140

1.110

1.104

1.098

1.018

Eigen personeelskosten (x € 1.000)

99.800

96.988

94.605

94.094

93.583

93.242

Inhuur (x € 1.000)

5.505

5.431

5.367

5.350

5.333

5.333

Toelichting

In de ontwerpbegroting 2013 stond het aantal fte voor het jaar 2013 op 1.137. Dit aantal is met 38 fte gestegen naar 1.175 fte. De onderstaande ontwikkelingen zorgen bij ILT in de komende jaren voor de toename van het aantal ambtelijke fte:

  • Met ingang van 2013 zijn de kennis- en uitvoeringstaken van Agentschap NL (AgNL) ingebed in het domein Risicovolle Stoffen en Producten. Het gaat om de uitvoering van de EVOA (Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen). Dit is vastgelegd in een protocol van Overdracht tussen de Minister van IenM en de Minister van EZ.

  • Bij de uitvoering van deze taken werd door AgNL een structureel beroep gedaan op 16 inhuurmedewerkers. Uit het oogpunt van behoud van kennis, continuïteit en goed werkgeverschap zijn deze medewerkers, die structurele overheidstaken verrichten, in ambtelijke dienst aangesteld. Met deze verambtelijking wordt een besparing van 30 procent op de inhuurkosten gerealiseerd.

 

mutaties

Fte begroting 2013

1.137

EVOA

22

Verambtelijking inhuurmedewerkers

16

totaal

1.175

Materiële kosten

De materiële uitgaven omvatten onder andere ICT, huisvesting, opleidingen, communicatie, et cetera. Er vindt daarnaast een bijdrage van € 0,2 mln aan het KNMI plaats in het kader van BORI en BOTMI.

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht over het jaar 2014 van het agentschap ILT (x € 1.000)
 

Stand slowet 2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1. Rekening courant RHB 1 januari 2012 + stand deposito-rekening

65.374

82.849

72.791

66.733

62.733

60.733

59.733

2. Totaal operationele kasstroom

19.448

– 10.000

– 6.000

– 4.000

– 2.000

– 1.000

– 1.000

3a. totaal investeringen (-/-)

– 2.378

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

3b. totaal desinvesteringen (+)

1.717

0

0

0

0

0

0

3. Totaal investeringskasstroom

– 661

0

0

0

0

0

0

               

4a. eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

0

0

0

0

4b. eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

0

0

0

0

0

0

4c. aflossingen op leningen (-/-)

– 1.312

– 58

– 58

0

0

0

0

4d. beroep op leenfaciliteit(+)

0

0

0

0

0

0

0

               

4. Totaal financieringskasstroom

– 1.312

– 58

– 58

0

0

0

0

               

5. Rekening courant RHB 31 december 2012 + stand deposito-rekening (=1+2+3+4)

82.849

72.791

66.733

62.733

60.733

59.733

58.733

(Maximale roodstand € 0,5 mln.)

             

Toelichting

Operationele kasstroom

De verwachting is dat de gereserveerde middelen voor het project BCT vanaf 2013 tot betaling komen.

Investeringskasstroom

Investeringen hebben vooral betrekking op het wagenpark. Gelet op de beschikbare liquiditeiten worden de investeringen gefinancierd met eigen middelen.

Financieringskasstroom

Het beroep op de leenfaciliteit van het Ministerie van Financiën betreft investeringen in 2011.

Overzicht doelmatigheidsindicatoren

Doelmatigheidsinidicatoren
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Omschrijving Generiek Deel

           

1. Kostprijzen per produkt (groep)

           

– Handhaving

142.066

136.299

133.323

130.594

127.414

124.978

– Vergunningverlening

7.584

7.584

7.584

7.584

7.584

7.584

2. Tarieven/uur

           

– Handhaving

148,4

148,4

148,4

148,4

148,4

148,4

– Vergunningverlening

147,3

147,3

147,3

147,3

147,3

147,3

3. Omzet per produktgroep (pxq)

           

– Handhaving

142.066

136.299

133.323

130.594

127.414

124.978

– Vergunningverlening

7.584

7.584

7.584

7.584

7.584

7.584

             

4. FTE-totaal (excl. externe inhuur)

1.175

1.140

1.110

1.104

1.098

1.018

             

5. Saldo van baten en lasten (%)

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

             

6. Kwaliteitsindicator 1: Binnen norm doorlooptijd vergunningen

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

7. Kwaliteitsindicator 2: wachttijden informatiecentrum

< 60 sec.

< 60 sec.

< 60 sec.

< 60 sec.

< 60 sec.

< 60 sec.

             

Omschrijving Specifiek Deel Inspectiediensten

           
             

8. Kostprijs/produkt:

           

Inspectie

142.066

136.299

133.323

130.594

127.414

124.978

Vergunningverlening

7.584

7.584

7.584

7.584

7.584

7.584

Monsterafname

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

             

9. Kwaliteit Handhaving:

           

Klachten

25

25

25

25

25

25

Waarvan afgerond binnen wettelijke termijn

95%

95%

95%

95%

95%

95%

Toelichting

Bovenstaand overzicht bevat de doelmatigheidsindicatoren van de ILT is opgesteld conform de Rijksbegrotingsvoorschriften 2013. Het aantal fte in de organisatie is gebaseerd op de formele formatie. De kwaliteitsindicatoren en zijn indicatief opgenomen. De overdracht van een groot deel van de vergunningverlening heeft geleid tot verschuivingen binnen de organisatie. De doorlooptijd van de niet overgedragen vergunningen moet opnieuw vastgesteld.

Indicator 9. heeft betrekking op het aantal ontvangen klachten. Aangezien «gegronde klachten» in het Inspectieproces niet bestaan, cq. van de klachten niet formeel wordt vastgesteld of deze wel of niet gegrond zijn, is deze vervangen door «afgerond binnen wettelijke termijn. »Conform de AWB moeten deze klachten binnen zes weken in behandeling worden genomen. De inspectie verwacht voor 95 procent van het aantal klachten aan deze norm te voldoen.

Licence