Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

4.3 Bijlage Moties en Toezeggingen

Moties

Bron

Omschrijving

Bewindspersoon

Stand van zaken

VAO HSL-Zuid

28-04-2005

motie-Van Hijum c.s. 22026–224 over het onthouden van goedkeuring aan het vervoerplan van de NS.

Staatssecretaris IenM

Tijdens het AO inzake het vervoerplan 2007 van NS van 21 maart 2007 is gemeld dat alleen kan worden ingestemd met eventuele voorstellen van NS om de dienstregeling op de bestaande conventionele lijnen te herzien als NS heeft aangetoond dat de vraag op deze lijnen nagenoeg is verdwenen.

Debat Wetsvoorstel tot wijziging van de Wet Bodembescherming met het oog op nieuwe regels voor de toepassing van bouwstoffen, grond en baggerspecie (30 522)

14-02-2007

Motie Donner c.s. 305221010: Verzoekt de regering om binnen drie jaar na inwerkingtreding van de onderhavige wetswijziging een voorstel tot nadere normering van de bevoegdheid tot subdelegatie in te dienen.

Staatssecretaris IenM

In Kamerstuk 30 015 nr. 44 is de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over het verdere verloop van de uitvoering van de motie. Het kabinet zal onverkort uitvoering geven aan de motie en heeft daar wat meer tijd voor nodig dan de periode tot 1 januari 2011. In 2012 is voldoende inzicht en evaluatie informatie verzameld om tot nadere normering van de bevoegdheid tot subdelegatie te komen. Om efficiencyredenen (voorkomen van een apart wetgevingstraject) zal daarbij worden aangesloten bij een andere en meeromvattende wijziging van de Wet bodembescherming, die in 2015 tot gewijzigde wetgeving moet leiden.

Debat Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) (30 844)

26-11-2007

Motie Koopmans/Vermeij 30844–23: Verzoekt de regering om nog in deze kabinetsperiode tot voorstellen te komen tot integratie van toetsingskaders tot één toetsingskader

Staatssecretaris IenM

Deze motie wordt meegenomen in de uitwerking van de Omgevingswet.

VAO Verkeers

veiligheid en CBR

03-07-2008

motie Madlener 29398–112 over regels voor dekking van examencentra door heel Nederland

Minister IenM

Het CBR werkt momenteel aan een beleidsvisie, in het najaar van 2013 zal dit zijn afgerond, waarna de Tweede Kamer kan worden geïnformeerd

Notaoverleg MIRT

15-12-2008

motie Cramer 31700A-53 en Vermeij verzoekt de regering in overleg te gaan met de regio over gezamenlijke financiering van de OV-tunnel en de OV-knoop in Amstelveen en de Tweede Kamer hierover binnen een jaar te informeren

Staatssecretaris IenM

De gemeente Amstelveen, de provincie Noord-Holland en SRA onderzoeken momenteel, samen met I&M, de mogelijkheden voor een HOV knoop bij de Amstelveenlijn.

Notaoverleg Mobiliteitsaanpak

16-02-2009

motie van de leden Cramer en Roefs 31305–112 verzoekt de regering de druk maximaal op te voeren, zodat de convenant en effectieve maatregelen opleveren en voor na de evaluatie (uiterlijkgereed medio 2010) de mogelijkheid open te houden om de mogelijkheid uit te werken om alle bedrijven met meer dan 50 werknemers die niet meedoen aan een convenant mobiliteitsmanagement, te laten vallen onder de ministeriële regeling die nu achter de hand wordt gehouden voor als de convenanten geen succes blijken.

Minister IenM

Een gewijzigd Activiteitenbesluit milieubeheer is voorzien 1 januari 2014

NO Landelijk Afvalbeheersplan LAP (2e termijn)

20-04-2009

Motie Poppe 30872–30: Verzoekt de regering om het Landelijk afvalbeheerplan 2009–2021 zodanig te wijzigen dat thermische verwerking van het jaarlijkse aanbod aan asbest ook daadwerkelijk de minimumstandaard wordt.

Staatssecretaris IenM

Het gewijzigde het Landelijk afvalbeheerplan 2009–2021 zal medio 2013 aan de Tweede Kamer worden voorgelegd.

Voortzetting Plenaire behandeling Wijziging Wet Milieubeheer (31 755) (MER)

14-05-2009

Motie Wiegman-Van Meppelen Scheppink 31 755-23: Verzoekt de regering een handreiking met voorbeelden over reikwijdte en detailniveau te ontwikkelen om initiatiefnemers te helpen bij het opstellen van de Milieueffectrapportage, hierbij de ervaringen van de Commissie van de Milieueffectrapportage te gebruiken en uiterlijk twee jaar na verschijnen van deze handreiking te evalueren hoe hiermee wordt omgegaan.

Minister IenM

De evaluatiebrief wordt medio 2013 aan beide Kamers aangeboden.

VAO Nanotechnologie

02-07-2009

Motie Besselink en Gesthuizen 29 338-85: Verzoekt de regering om op korte termijn te reguleren dat een meldingsplicht komt voor het gebruik van nanodeeltjes in producten, en dat er een centraal onafhankelijk instituut is waar een overzicht kan worden verkregen van in de markt aanwezige nanohoudende producten.

Staatssecretaris IenM

Aan deze motie invulling gegeven door als Nederland in Europa in te zetten op een meldingsplicht voor het gebruik van nanodeeltjes in producten.

VAO Nanotechnologie

02-07-2009

Motie Besselink en Gesthuizen 29 338-84: Verzoekt de regering om met meer snelheid en urgentie aan de geplande risicoanalyses rond de nanodeeltjes te werken; Verzoekt de regering voorts om de producenten van producten met nanodeeltjes een eerste (openbare) risicoanalyse op te dragen zodat begin 2010 de eerste onderzoeken op mogelijke risico’s zijn gestart

Staatssecretaris IenM

De Tweede Kamer is middels brieven d.d. 20 januari 2011 (Kamerstuk 29 338 nr. 100) , 25 mei 2011 (Kamerstuk 29 338 nr. 105) en 22 mei 2012 (Kamerstuk 29 338 nr. 116) ter zake geïnformeerd. Met de Tweede Kamer is afgesproken in te zetten op een Europese aanpak. De motie is hiermee in uitvoering.

MIRT 2010

07-12-2009

Motie Van der Staaij 32 123 A-24 om ervoor te zorgen dat het gebruik van scheepvaartwegen in en rond Natura 2000 gebieden ongestoord kan blijven plaatsvinden

Minister IenM

Naar aanleiding van de motie Van Veldhoven (33 400 XIII) d.d. 24 januari 2013 is de Staatssecretaris van EZ verzocht om Natura 2000-gebieden voor de zomer aan te wijzen. De motie Van der Staaij wordt daarbij betrokken.

VAO initiatiefnota Koopmans «De grenzen voorbij»

22-04-2010

motie Anker/Mastwijk 32 351-8 over meenemen van de inbouw van ERTMS in de infrastructuur.

Staatssecretaris IenM

In de railmap ERTMS die op 13 februari 2013 (Kamerstuk 29 984-385) naar de Tweede Kamer is gestuurd is aangegeven dat inbouw van ERTMS in de infrastructuur van grensoverschrijdende lijnen onderdeel is van de verkenningsfase. Deze motie wordt dan ook betrokken in de verkenningsfase.

Begrotings

behandeling IenM

01-12-2010

Motie De Rouwe/De Mos 32 500 XII-28 Verzoekt de regering al het mogelijke in het werk te stellen om verschuiving van de aanlegplaats van TESO in Den Helder naar het oosten mogelijk te maken.

Minister IenM

De Minister is in afwachting van de plannen van de initiatiefnemer (ic de gemeente).

NO MIRT (Infrastructuur)

06-12-2010

Motie Slob/De Rouwe 32 500 A-28 over de opwaardering van de spoorlijn Zwolle-Wierden

Staatssecretaris IenM

Het MIRT onderzoek N35 Wythmen-Nijverdal is inmiddels afgerond. Conclusie van dit onderzoek is dat aan de streefwaarden van het Rijk voor de bereikbaarheid over de weg in elk geval tot 2030 wordt voldaan. De verkenning N35 Nijverdal-Wierden wordt naar verwachting binnenkort afgerond. De Tweede Kamer wordt hier nog over geïnformeerd.

NO MIRT (Water)

13-12-2010

Motie Jansen/Jacobi 32 500 A-47 over het Scheldeverdrag

Minister IenM

De Tweede Kamer zal eind 2013 over deze motie worden geïnformeerd, in samenhang met het resultaat van de evaluatie van het verdrag Beleid en Beheer Schelde-estuarium.

Plenair debat Wijziging Wet Milieubeheer (32 357) inzake hernieuwbare bronnen (dit betreft biobrandstoffen)

26-01-2011

Motie Van den Berge 32 357-26 verzoekt de regering in EU-verband ernaar te streven om wettelijke duurzaamheidscriteria op te stellen voor vaste en vloeibare biomassa voor energietoepassingen

Staatssecretaris IenM

Naar verwachting komt de Europese Commissie juli 2013 met een voorstel voor duurzaamheidseisen voor vaste biomassa voor energie.

VAO Waterkwaliteit

07-06-2011

Motie Koppejan/Houwers 27 625-201 verzoekt de regering binnen de bestaande begroting alternatieve strategieën voor het verbeteren van de biologische productiviteit en helderheid van binnenwateren te onderzoeken en indien nodig wateren ter beschikking te stellen waar zonder risico’s met nieuwe methoden geëxperimenteerd kan worden

Minister IenM

Op 12 maart jl. zijn de resultaten gepresenteerd van het KRW Innovatie-programma. Momenteel benutten waterbeheerders deze kennis voor kosten-effectieve oplossingen om de toestand van onze wateren te verbeteren, waarbij ook de motie Koppejan/Houwers wordt betrokken.

VSO Agrarische activiteiten

28-06-2011

Motie Dijkgraaf/Snijder-Hazelhoff 29 383-172 verzoekt de regering, binnen twee jaar na inwerkingtreding van de wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer een evaluatie te starten naar de uitwerking van het besluit in ieder geval betreffende:- lastendruk voor boeren en bedrijven;- milieu, geur en geluidshinder effecten;- waterkwaliteitseffecten met name betreffende normoverschrijdende stoffen

Staatssecretaris IenM

Uitvoering zal plaatsvinden in 2014, zodat per 1 januari 2015 kan worden gerapporteerd

VAO MIRT

30-06-2011

Motie Koopmans c.s. 32 500 A-97 verzoekt de regering samen met de regio voor het najaarsoverleg een plan temaken voor het A67-deel Zaarderheiken, dat na realisatie van de A74 een knelpunt zal worden

Minister IenM

Via de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) wordt ook de ontwikkeling van het verkeer op de A74 en A67 gemonitord. Verwachting is dat dit najaar de resultaten van een nieuwe NMCA beschikbaar komen.

VAO Luchtvaart

08-11-2011

Motie Koopmans/De Caluwé 31 936-93 verzoekt de regering om:

– alle aangekondigde aanpassingen in het luchtruim en de luchtverkeersleiding met grote voortvarendheid te blijven najagen en niet later dan 1 januari 2015 te realiseren;

– als grootste aandeelhouder de Schiphol Groep op te roepen, de noodzakelijke investeringen in Lelystad voor het openstellen in gang te zetten, zodat uiterlijk per 1 januari 2015 de benodigde baanverlenging en infrastructuur gerealiseerd zijn

Staatssecretaris IenM

De motie is in uitvoering.

VAO Eenvoudig beter

23-11-2011

Motie Jansen 31 953-43 verzoekt de regering om uiterlijk bij de aanbieding van het voorontwerp omgevingswet een onafhankelijke analyse aan de Tweede Kamer aan te bieden, die de geclaimde besparingen onderbouwt

Minister IenM

Momenteel worden de financiële effecten van de Omgevingswet onderzocht. De resultaten zullen in de Memorie van Toelichting van het wetsvoorstel worden opgenomen.

VAO Eenvoudig beter

23-11-2011

Motie De Rouwe/Houwers 31 953-45 verzoekt de regering naast een vereenvoudiging van het omgevingsrecht gelijktijdig te onderzoeken hoe met deze vereenvoudiging een verbetering en herziening van landelijk verplichte onderzoeken en inhoudelijke (milieu)normen plaats kan vinden, zonder dat daadwerkelijk belangrijke voorwaarden op het gebied van cultuur en milieu in het geding komen

Minister IenM

Deze motie wordt meegenomen in de uitwerking van de Omgevingswet.

VAO Eenvoudig beter

23-11-2011

Motie Van Veldhoven/Verhoeven 31 953-46 verzoekt de regering hiermee rekening te houden bij de uitwerking van de omgevingswet

Minister IenM

Deze motie wordt meegenomen in de uitwerking van de Omgevingswet.

VAO Eenvoudig beter

23-11-2011

Motie Van Veldhoven 31 953-48 verzoekt de regering in de omgevingswet maatregelen op te nemen die voorzien in eventuele compensatie op het gebied van milieu en natuur

Minister IenM

Deze motie wordt meegenomen in de uitwerking van de Omgevingswet.

VAO Eenvoudig beter

23-11-2011

Motie van Veldhoven 31 953-49 spreekt uit dat bij het decentraliseren van taken naar decentrale overheden rekening moet worden gehouden met de aanwezige kennis en kunde bij decentrale overheden; verzoekt de regering hiermee rekening te houden bij de uitwerking van de omgevingswet en flankerend beleid

Minister IenM

Aan de motie wordt uitvoering gegeven door nu al plannen op te stellen voor een solide invoeringbegeleiding van de Omgevingswet die moet leiden tot een succesvolle implementatie ervan. Daarnaast wordt in het lopende Interbestuurlijke Programma Uitvoeren met Ambitie gewerkt aan professionalisering van de uitvoering onder meer door de inrichting van een landelijk dekkende kennisinfrastructuur, het herijken van uitvoeringsorganisaties aan de hand van kwaliteitseisen en de opschaling van complexe taken naar regionale uitvoeringsdiensten waar specialistische kennis en kunde geconcentreerd worden.

Begrotings

behandeling IenM

23-11-2011

Motie Aptroot c.s. 33 000 XII-18 verzoekt de regering het gebruik van vervoer over water en spoor te bevorderen door in samenwerking met provincies en bedrijfsleven een landelijk dekkend plan voor overslagterminals weg-water-spoor op te stellen met daarin in ieder geval:

– aangegeven waar overslagterminals wenselijk en mogelijk zijn;

– een aanpak hoe private investeringen aantrekkelijk kunnen worden gemaakt, bijvoorbeeld door het wegnemen van belemmeringen in regelgeving; verzoekt de regering voorts dit plan vóór 1 mei 2012 aan de Tweede Kamer voor te leggen

Minister IenM

Het gevraagde plan voor overslagterminals weg-water-spoor wordt als onderdeel van het Nationaal Kernnet Logistiek meegenomen in de Bereikbaarheidsagenda, die eind 2013 aan de Tweede Kamer zal worden toegezonden.

Begrotings

behandeling IenM

23-11-2011

Motie De Jong 33 000 XII-36 verzoekt de regering de Inspectie Verkeer en Waterstaat binnen het huidige budget prioriteit te laten stellen in de handhaving op de cabotage-regeling bij internationaal transport

Minister IenM

De ILT voert een inventariserend onderzoek uit naar cabotagevervoer in Nederland en overtreding van de voorschriften op dit terrein. Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt het handhavingsbeleid van de ILT ten aanzien van cabotage bepaald.

Begrotings

behandeling IenM

23-11-2011

Motie De Mos 33 000 XII-40 verzoekt de regering om de rijd- en rusttijdenregeling voor taxi’s te vereenvoudigen door louter de door Europese regelgeving verplichte rijd- en rusttijdenvereisten te hanteren op basis van de volgende regels:

– het begrip arbeidstijd terugzetten naar rijtijd; -minimaal een keer per week registratie van rij- en rusttijden bijwerken;

– dagelijkse niet-aaneengesloten rusttijd van tien uur;

– wekelijkse aaneengesloten rusttijd van 24 uur;

– alle overige bepalingen over te laten aan de CAO’s,

Staatssecretaris IenM

In samenspraak met partijen is een pakket maatregelen uitgewerkt. Enkele punten worden nu meegenomen met de CAO-onderhandelingen. Zodra de uitkomsten hiervan bekend zijn, zal de Tweede Kamer hierover worden ingelicht.

Begrotings

behandeling IenM

23-11-2011

Motie Dijkgraaf 33 000 XII-52 De SGP-fractie vraagt in de motie op stuk nr. 52 om aandacht voor de specifieke problematiek van Natura 2000-gebieden in relatie tot de vaargeulen. Als er specifieke problemen zijn, zouden wij die per ommegaande moeten horen. In algemene zin zeg ik dat het nooit zo kan zijn dat activiteiten als het varen op vaarwegen niet meer mogelijk zou kunnen zijn door Natura 2000. Het bestaand gebruik moet altijd mogelijk zijn. In die zin zie ik de motie dus als ondersteuning van beleid.

Minister IenM

Naar aanleiding van de motie Van Veldhoven (33 400 XIII) d.d. 24 januari 2013 is de Staatssecretaris van EZ verzocht om Natura 2000-gebieden voor de zomer aan te wijzen. De motie Dijkgraaf wordt daarbij betrokken.

NO Water

05-12-2011

Motie Jacobi 33 000 XII-63 verzoekt de regering op zoek te gaan naar alternatieve zoetwatervoorziening zodat het IJsselmeer wordt ontlast

Minister IenM

De inzet voor het IJsselmeer is onderdeel van een strategie voor de zoetwatervoorziening voor de lange termijn in het kader van het Deltaprogramma. Over de voortgang wordt de Tweede Kamer bij de begroting geïnformeerd.

NO Water

05-12-2011

Motie Van Veldhoven 33 000 XII-101 verzoekt de regering, zo spoedig mogelijk meer gedetailleerd inzicht te geven in de reeds bij het Ministerie bekende opgaven die met de € 4 mld gefinancierd zullen worden

Minister IenM

De Tweede Kamer zal medio 2013 terzake worden geïnformeerd.

NO MIRT

12-12-2011

Motie Kuiken c.s. 33 000 A-56 verzoekt de regering, bij de aanpak van de knelpunten op de A27 binnen het huidige budget prioriteit te geven aan de knelpunten Gorinchem en Hooipolder en de aanleg van een toekomstige treinverbinding Utrecht-Breda niet onnodig duur te maken

Minister IenM

Naar verwachting wordt de Tweede Kamer in het najaar 2013 geïnformeerd over het voorkeursalternatief.

VSO Ontwerpbesluit wijziging Crisis- en herstelwet

26-01-2012

gewijzigde motie Van Veldhoven 32127–154 verzoekt de regering in gesprekken met het bevoegd gezag en de exploitant erop aan te dringen dat zij onderzoeken met welke maatregelen, zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van een oxidatielaag, extra methaanuitstoot kosteneffectief kan worden teruggebracht

Minister IenM

Het Ministerie is in gesprek met het bevoegd gezag (provincies) en exploitanten over de te nemen maatregelen ten aanzien van methaanuitstoot. Onderzocht wordt bovendien of extra maatregelen noodzakelijk zijn, en zo ja hoe deze uitstoot kosteneffectief kan worden teruggebracht. Deze maatregelen worden opgenomen in een Green Deal voor eind 2013

VAO Duurzaam inkopen en palmolie

05-04-2012

Motie Wiegman van Meppelen Scheppink/Van Veldhoven 30 196-167 – het advies Duurzaam inkopen, 11 aanbevelingen voor een ambitieuze aanpak met de markt» toekomstgericht toe te passen door tenminste 10 rijksaanbestedingen die het komende jaar in de planning staan te selecteren als voorbeeldproject;-de leerervaringen uit deze projecten met onder andere het aanbesteden op levensduurkosten, functioneel specificeren en dialoog met de markt actief uit te dragen;-en de markt actief te betrekken bij de uitvoering van het advies,

Staatssecretaris IenM

De Tweede Kamer is over de voortgang van de uitvoering van deze motie geïnformeerd met Kamerstuk 30 196 nr. 184 d.d. 17 september 2012.

VAO Grondstoffen en Afval

12-04-2012

Motie Leegte 30 872-100 overwegende dat het ondernemers helpt als zij via een aanspreekpunt, bijvoorbeeld een ambtenaar in de rol van loketregisseur, die helpt de aanvraag in goede banen te leiden, hun vergunningsaanvraag kunnen laten lopen; verzoekt de regering, om aan te geven op welke wijze deze loketregisseur vorm gegeven kan worden, bijvoorbeeld binnen de RUD’s,

Staatssecretaris IenM

De introductie van de Wabo in 2010 had mede tot doel het voor bedrijven die nieuwe activiteiten willen ontplooien gemakkelijker te maken om de daarvoor benodigde vergunningen te verkrijgen. Hiertoe is een groot aantal vergunningen gebundeld in de omgevingsvergunning, is één loket ingesteld waar die vergunning kan worden ingediend (meestal de gemeente), en wordt uiteindelijk één (Wabo) vergunning verleend. Veel gemeenten richten dat loket zodanig in dat er voor de aanvrager een contactpersoon is die de aanvrager begeleidt bij de vergunningprocedure en de contacten met de specialisten in de back-office coördineert. Hiermee wordt in belangrijke mate invulling gegeven aan de motie.

De RUD’s maken onderdeel uit van de back office. Zij leveren voor onderdelen van de vergunningaanvraag (in het algemeen het milieudeel maar in sommige regio’s meer onderwerpen) de specialistische inbreng voor het beoordelen van de aanvraag en het opstellen van de vergunning. Van de kant van het Ministerie wordt dit model van front-office en back-office digitaal ondersteund met Omgevingsloket online (Olo) dat bedrijven de mogelijkheid geeft online een aanvraag in te dienen bij het ene loket: de front office van de gemeente of provincie.

Debat Wet Basisnet (32 862)

14-06-2012

Motie Jansen 32 862-43 verzoekt de regering, binnen een jaar een voorstel aan de Tweede Kamer te doen om het toezicht op de externe veiligheid bij het spoor in één hand te brengen,

Staatssecretaris IenM

De Tweede Kamer is op 14 juni 2013 geïnformeerd over op welke wijze uitvoering wordt gegeven aan de motie.

Eind 2013 wordt de Tweede Kamer over de voortgang geïnformeerd.

Debat Wet Basisnet (32 862)

14-06-2012

Motie Jansen 32 862-45 verzoekt de regering, om te onderzoeken of de effectiviteit van de handhaving en de rampenbestrijding bij het transport van gevaarlijke stoffen verbeterd kan worden door invoering van een op afstand uitleesbare identificatiechip

Staatssecretaris IenM

De Tweede Kamer is op 14 juni 2013 (Kamerstuk 32 862, nr. 53) geïnformeerd over op welke wijze uitvoering wordt gegeven aan de motie.

Eind 2013 wordt de Tweede Kamer over de voortgang geïnformeerd.

VAO Zuidas

05-07-2012

Motie Wiegman-Van Meppelen Scheppink 32 668-4 verzoekt de regering, in samenwerking met de regio:

– bij de uitwerking van het ZuidasDok en het ontwerp van het station het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Amstelveen fysiek niet onmogelijk of onnodig duur te maken;

– bij de uitwerking van de Amstelveenlijn als tram zo veel mogelijk rekening te houden met het in de toekomst eventueel doortrekken van de Noord/Zuidlijn-metro zodat dit niet onnodig duur wordt, en de Tweede Kamer hierover voor het najaarsoverleg MIRT 2012 te informeren,

Staatssecretaris IenM

Bij de uitvoering van het voorkeursalternatief ZuidasDok wordt, met het oog op het openhouden van één van de lange termijnperspectieven uit de Structuurvisie ZuidasDok, de doortrekking van de Noord/Zuidlijn fysiek niet onmogelijk of onnodig duur gemaakt. Gedurende de planvormingsfase wordt onderzocht of een specifieke voorinvestering nodig is, en welke kosten hier mee gemoeid zijn.

De verantwoordelijkheid voor de Amstelveenlijn ligt bij de regio. Bij de ombouw van de Amstelveenlijn wordt het eventueel doortrekken van de Noord-Zuidlijn, fysiek niet onmogelijk gemaakt maar worden geen voorinvesteringen in fysieke maatregelen opgenomen.

VAO Zuidas

05-07-2012

Motie Verhoeven 32 668-6 verzoekt de regering, de financiële risico's en de rentabiliteit van het project ZuidasDok nauwlettend te monitoren, en de Tweede Kamer hier middels een jaarlijkse rapportage over te informeren

Minister IenM

De rentabiliteit van een project wordt betrokken bij het nemen van een Voorkeursbesluit door middel van een MKBA. Daarna wordt de rentabiliteit niet jaarlijks bezien.

Alleen bij wijzigingen in scope, kosten of economische scenario’s dusdanig dat nut en noodzaak van het project opnieuw ter discussie dient te worden gesteld, wordt de rentabiliteit opnieuw bezien.

De Tweede Kamer wordt middels het MIRT-projectenboek geïnformeerd over onder andere financiële risico’s op projectniveau.

VAO Zuidas

05-07-2012

Motie De Rouwe 32 668-7 verzoekt de regering om expliciet onderzoek te doen naar het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol en daarbij gemeenten en bedrijfsleven te betrekken,

Staatssecretaris IenM

In twee eerder uitgevoerde verkenningen, en een recent samen met de regio uitgevoerde derde verkenning (die de uitkomsten van de eerdere onderzoeken bevestigd) in het kader van de Structuurvisie Mainport Amsterdam Schiphol Haarlemmermeer (SMASH), blijkt dat alleen met een tweede terminal voor Schiphol het doortrekken van de metro een haalbare oplossing kan zijn.

VAO MIRT

05-07-2012

Motie Kuiken 33000A-80 verzoekt de regering om in de Hoofdrailnetconcessie nachttreinen op te nemen tussen de Randstad en Brabant, aansluitend aan de nachttreinen in de Randstad, ten minste in de nachten van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag, waarvan de laatste treinen uit Rotterdam respectievelijk Utrecht vertrekken om circa 02.00 uur,

Minister IenM

De Staatssecretaris zal de motie betrekken bij de uitwerking van een ontwerp van de nieuwe vervoerconcessie.

VAO Openbaar Vervoer

05-07-2012

Motie Monasch/Van Gent 23 645-508 verzoekt de regering, in kaart te brengen of op alle plekken en op alle relevante tijdstippen (van de eerste tot en met de laatste trein, metro, tram of buslijn) voldoende verkoop- en oplaadpunten zijn en daarbij een vergelijking te maken met de oude situatie van voor de invoering van de OV-chipkaart,

Staatssecretaris IenM

De voor de distributie verantwoordelijke partijen (decentrale overheden, vervoerders, TLS) voeren een inventarisatie uit van de verkoop- en oplaadpunten, waarbij ook een vergelijking wordt gemaakt met de oude situatie.

In de eerstvolgende (voortgangs)brief wordt de Tweede Kamer over de uitkomsten geïnformeerd.

VAO Openbaar Vervoer

05-07-2012

Motie Haverkamp 23 645-512 verzoekt de regering om de Tweede Kamer voor 1 oktober op de hoogte te stellen of het lukt om op vrijwillige basis tot de instelling van een permanente structuur te komen en indien het «goedschiks»-scenario niet blijkt te werken, de Tweede Kamer voorstellen te doen hoe «kwaadschiks» orde op zaken gesteld kan worden en daarom parallel aan het «goedschiks»-scenario een wettelijke traject te starten,

Staatssecretaris IenM

De Tweede Kamer zal medio 2013 een hoofdlijnennotitie over de wetgeving inzake de Wetgeving OV-chipkaart ontvangen, waarin achtergronden, keuzes en motiveringen voor een concreet wetsvoorstel verder zijn uitgewerkt

VAO Openbaar Vervoer

05-07-2012

Motie Haverkamp 23 645-513 verzoekt de regering tevens om voorafgaande aan het besluit om de aandelen TLS te verwerven of op andere wijze nog niet begroot publiek geld richting TLS te laten gaan, aan de Tweede Kamer aan te geven welke publieke doelen hiermee gerealiseerd worden en de Tweede Kamer in de gelegenheid te stellen met de regering hierover in overleg te treden voordat onomkeerbare stappen gezet worden,

Staatssecretaris IenM

De Tweede Kamer heeft op 25 april 2013 (Kamerstuk 23 645, nr. 541) een position paper ontvangen inzake de herpositionering van TLS en de governance in het OV-chipkaartdomein. Hierbij is aandacht voor de positie van TLS ten opzichte van de Permanente Structuur en de wetgeving inzake de OV-chipkaart. IenM voert in het kader hiervan gesprekken met vervoerders en aandeelhouders van TLS inzake de governance op TLS en financiering van de activiteiten. Voordat besluitvorming inzake de financiering plaatsvindt, wordt hierover met de Tweede Kamer overlegd

Begrotings

behandeling IenM

22-11-2012

Motie Bashir/Elias 33 400 XII-23 verzoekt de regering, de ILT prioriteit te laten geven aan de aanpak van illegale straattaxi’s en de Tweede Kamer twee keer per jaar over de vorderingen te rapporten

Staatssecretaris IenM

Binnen het bestaande toezicht op taxivervoer is de aandacht voor de bestrijding en opsporing van illegaal taxivervoer geïntensiveerd. De aanpak is planmatig en bevat zowel preventieve als repressieve maatregelen. Ook is sprake van een verbeterde registratie. Gedurende 3 jaar rapporteert de Staatssecretaris twee keer per jaar over de vorderingen aan de Tweede Kamer. De eerste halfjaarlijkse rapportage wordt in september 2013 aan de Tweede Kamer toegezonden.

Begrotings

behandeling IenM

22-11-2012

Motie De Vries c.s. 33 400 XII-25 verzoekt de regering, twee spoortoppen te organiseren met onze buurlanden waarin de knelpunten in het grensoverschrijdend spoorvervoer in samenhang worden besproken en beslecht

Staatssecretaris IenM

De Staatssecretaris heeft regelmatige ontmoetingen met haar Belgische en Duitse counterparts. Recent zijn lange termijn oplossingen bereikt met België en zijn afspraken gemaakt over de treindiensten Amsterdam/Den Haag–Brussel, Breda–Antwerpen, Roosendaal–Antwerpen en Maastricht–Luik.

Met Duitsland zijn de eveneens overleggen voorzien over grensoverschrijdende verbindingen met NRW (Arnhem–Emmerich–Düsseldorf, Eindhoven-Düsseldorf, Heerlen–Aken), over grensoverschrijdende verbindingen met Niedersaksen. (bv. Groningen–Oldenburg/Bremen, en over Twente–Osnabrück).

Begrotings

behandeling IenM

22-11-2012

Motie Van Veldhoven 33 400 XII-31 verzoekt de regering, de relevante eisen uit de Wet Milieubeheer snel te actualiseren en te voorzien van concrete maatregellijsten, zodat medeoverheden effectieve handhavingsinstrumenten in handen hebben, en met hen toe te zien op een actieve handhaving

Staatssecretaris IenM

Met gemeenten en bedrijfsleven wordt gewerkt aan een erkende lijst met concrete energiebesparingsmaatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar. Hierbij wordt ingezet op verduidelijking van de regelgeving en stroomlijning met de systematiek van het Activiteitenbesluit. Gemeenten werken vanuit het thema Duurzame Bedrijven in de Lokale Klimaatagenda reeds aan dit onderwerp en hierdoor zullen ervaringen van koplopende gemeenten kunnen worden benut bij de uitvoering van de motie. Het onderwerp wordt net als andere energieonderwerpen meegenomen in het SER Energieakkoord. De Tweede Kamer zal medio 2103 nader over de uitvoering van de motie worden geïnformeerd.

Begrotings

behandeling IenM

22-11-2012

Motie Van Veldhoven/Fokke 33 400 XII-47 verzoekt de regering, zich in Europees verband in te zetten voor afspraken over de vermindering van deze effecten;verzoekt de regering tevens, in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen:

– met marktpartijen om tafel te gaan om te zien hoe het gebruik van microplastics verminderd kan worden;

– met marktpartijen om tafel te gaan om te zien hoe het loslaten van chemicaliën uit kleding tijdens het wassen voorkomen kan worden;- met ziekenhuizen en andere zorginstellingen te overleggen over een verminderde directe of indirecte lozing van medicijnresten naar het water,

Minister IenM

Ten aanzien van microplastics is de Tweede Kamer 15 april 2013 geïnformeerd (Kamerstuk 30 872 nr. 132).

Ten aanzien van de overige zaken wordt de Tweede Kamer naar verwachting eind 2013 geïnformeerd.

Begrotings

behandeling IenM

22-11-2012

Motie Dik-Faber/Elias 33 400 XII-34 verzoekt de regering, het gebruik van P+R-terreinen te monitoren, de Tweede Kamer hierover jaarlijks te informeren en in samenwerking met de provincies binnen een jaar een aanvalsplan P+R op te stellen en daarin de voorstellen voor de realisatie van een netwerk van «P+R plus»-locaties mee te nemen binnen de bestaande financiering

Minister IenM

De acties genoemd in de motie zijn opgestart. Inhoudelijk zal aansluiting worden gezocht bij het ROVER-initiatief («OV Transfest naar een beter OV voor de reiziger»), het programma Beter Benutten en het Actieplan Groei op het Spoor.

Begrotings

behandeling IenM

22-11-2012

Motie Van Tongeren/Van Veldhoven 33 400 XII-39 verzoekt de regering, voorstellen voor verhoging van het EU-klimaatdoel actief te steunen

Staatssecretaris IenM

De uitwerking van de motie komt terug in de Roadmap Klimaat t.a.v. EU-beleid. De Roadmap zal na het SER Energieakkoord verschijnen, in september 2013.

Begrotings

behandeling IenM

22-11-2012

Motie Ouwehand 33 400 XII-45 verzoekt de regering, het initiatief te nemen om – in samenwerking met de Tweede Kamer – op zoek te gaan naar mogelijkheden waarop het maatschappelijk debat over deze beweging gefaciliteerd kan worden,

Staatssecretaris IenM

Deze motie heeft betrekking op het domein voedsel onder de groene groei brief. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van EZ.

VAO Klimaat

12-12-2012

Motie Van Veldhoven 31 793-67 verzoekt de regering, alleen gecertificeerd duurzame biomassa voor subsidie onder de SDE-plus in aanmerking te laten komen

Staatssecretaris IenM

De Kamer zal na het SER akkoord door de Minister van EZ worden geïnformeerd.

NO MIRT

18-12-2012

Motie Kuiken 33400A-30 verzoekt de regering om, in overleg met de regio en natuur- en milieu-organisaties een inpassingsvisie voor het gebied te ontwikkelen, binnen de door de Minister geschetste kaders, waarin compensatie is opgenomen voor verlies aan waarden van natuur, recreatie en water; verzoekt de regering tevens, deze visie als zienswijze te betrekken bij de ontwerpstructuurvisie voor de Nieuwe Westelijke Oeverbinding; verzoekt de regering voorts, om voor de realisatie van de inpassingvisie een rijksbijdrage van € 25 mln beschikbaar te stellen

Minister IenM

In het najaar gaat een reactie naar de Tweede Kamer met het definitief maken van de structuurvisie NWO voorkeursbeslissing.

VAO Vervoers

concessie Hoofdrailnet

20-12-2012

Motie Hoogland c.s. 29 984-346 verzoekt de regering, de concessie voor het hoofdrailnet te gunnen voor tien jaar aan de NS en tussentijds geen lijnen te decentraliseren en aan te besteden; verzoekt de regering tevens, de bevindingen van decentralisatie van het hoofdrailnet uit de midterm review te betrekken bij de concessieverlening na 2025

Staatssecretaris IenM

Met de brief d.d. 28 januari 2013 (Kamerstuk 29 984-385) is de Tweede Kamer op de hoogte gebracht van de vaststelling van het programma van eisen. In deze brief is ook aan de Tweede Kamer gemeld wat de nieuwe koers ten aanzien van decentralisatie is: Zwolle-Enschede, Roermond-Maastricht Randwyck en Sittard-Heerlen. De ervaringen met decentralisatie worden conform de motie in kaart gebracht bij de midterm review.

VAO Vervoers

concessie Hoofdrailnet

20-12-2012

Motie Hoogland/De Boer 29 984-347 verzoekt de regering, de trajecten Roermond-Maastricht Randwyck en Heerlen-Sittard door de provincie Limburg te laten aanbesteden en in een midterm review in 2020 te onderzoeken wat de effecten zijn van samenloop voor de reiziger

Staatssecretaris IenM

Het gesprek met de provincie Limburg is gestart over het proces en de voorwaarden waaronder deze decentralisatie kan plaatsvinden

VAO Vervoers

concessie Hoofdrailnet

20-12-2012

Motie Van Veldhoven c.s. 29 984-350 verzoekt de regering, na vijf jaar de ervaringen van de op dat moment reeds gedecentraliseerde lijnen in kaart te brengen en hierbij de wenselijkheid van het decentraliseren van aanvullende verbindingen te verkennen, en tevens te evalueren of een eventuele openbare aanbesteding van het hoofdrailnet vanaf 2025 in het belang van de reiziger is

Staatssecretaris IenM

Met de brief d.d. 28 januari 2013 (Kamerstuk 29984–385) is de Tweede Kamer op de hoogte gebracht van de vaststelling van het programma van eisen. In deze brief is ook aan de Tweede Kamer gemeld wat de nieuwe koers ten aanzien van decentralisatie is: Zwolle-Enschede, Roermond-Maastricht Randwyck en Sittard-Heerlen. De ervaringen met decentralisatie worden conform de motie in kaart gebracht bij de midterm review.

VAO Vervoers

concessie Hoofdrailnet

20-12-2012

Motie Van Tongeren/Dik Faber 29 984-264 verzoekt de regering erbij de commissie Meydam op aan te dringen dat abonnementsproducten geldig zijn op zowel het hoofd-railnet als bij decentrale spoorvervoerders

Staatssecretaris IenM

Beoogd wordt de Tweede Kamer in de zomer te informeren middels de voortgangsbrief OV-chipkaart.

VAO Vervoersconcessie Hoofdrailnet

20-12-2012

Motie Van Veldhoven/Dik-Faber 29 984-000 (gewijzigd, was 349) verzoekt de regering, in overleg met contractpartijen, te komen tot een oplossing waarbij een reserveringsvrije mogelijkheid blijft bestaan voor treinreizen vanuit Amsterdam, Den Haag en Rotterdam naar België, bijvoorbeeld door de zitplaatsgarantie zo in te vullen dat deze alleen geldt bij reservering en voor overige reizigers een zitplaatskans geldt die ten minste vergelijkbaar is met het niveau dat vereist is voor het hoofdrailnet

Staatssecretaris IenM

De uitvoering van de motie is opgestart

VAO Biobrandstoffen

16-01-2013

Motie Van Gerven 32 813-26 van mening dat er daarom, analoog aan de Ladder van Lansink bij afval, voor biomassa het volgende afwegingskader moet komen: 1.voedsel voor mensen; 2.voedsel voor dieren; 3.meststof; 4.groene bouwstof; 5.brandstof;verzoekt de regering, nog dit jaar dit toetsingskader uit te werken met minimumstandaarden op basis van milieuvoordeel in de hele levenscyclus voor de toepassing en verwerking van biomassa

Staatssecretaris IenM

De Tweede Kamer wordt in de zomer 2013 terzake geïnformeerd.

VAO Verkeersveiligheid

13-02-2013

Motie Kuiken 29 398-356 verzoekt de regering, in het belang van de verkeersveiligheid en gelijke concurrentieverhoudingen over te gaan tot kentekening van te benoemen categorieën tractoren en landbouwvoertuigen

Minister IenM

De Tweede Kamer wordt geïnformeerd over de voor- en nadelen per categorie van kentekening.

Debat 33 222 Wet op de Raad voor de Wadden en de Wet op het Waddenfonds

13-02-2013

Motie Van Veldhoven 33 222-10 verzoekt de regering, de Onafhankelijke Kwaliteitscommissie ook het recht te geven om openbaar advies uit te brengen over individuele subsidieaanvragen uit het Waddenfonds

Minister IenM

De motie is in uitvoering

Debat over het terugbrengen van de Benelux trein naar Brussel

28-02-2013

Motie van Tongeren c.s. 22 026-385 verzoekt de regering, in april met een plan te komen waarmee de frequentie van het aantal directe treinverbindingen naar Brussel wordt opgevoerd, waarbij het streven zestien keer per dag is,

Staatssecretaris IenM

Op 16 april 2013 (Kamerstuk 22 026, nr. 398) heeft de Tweede Kamer de brief met het plan van aanpak ontvangen. In Fyra-debat (juni 2013) is afgesproken dat de TK uiterlijk 1 oktober een totaaloplossing voor de Fyraproblematiek ontvangt.

Debat over het terugbrengen van de Benelux trein naar Brussel

28-02-2013

Motie Van Veldhoven c.s. 22 026-392 verzoekt de regering, in april, tegelijkertijd met het plan van aanpak, een voorstel voor een maximaal versterkte tijdelijke oplossing naar de Tweede Kamer te sturen; geeft de regering daarvoor als referentiekader mee: -zestien verbindingen per dag; -punctualiteitseisen zoals afgesproken voor de Fyra; verzoekt de regering tevens, bij het vormgeven van de versterkte tijdelijke oplossingen ook de inzet van andere vervoerders te onderzoeken

Staatssecretaris IenM

Op 16 april 2013 (Kamerstuk 22 026, nr. 398) heeft de Tweede Kamer de brief met het plan van aanpak ontvangen. In Fyra-debat (juni 2013) is afgesproken dat de TK uiterlijk 1 oktober een totaaloplossing voor de Fyraproblematiek ontvangt.

VAO Zee- en binnenvaart

14-03-2013

Motie Graus/Bashir 31 409-45 verzoekt de regering om, betaling voor abonnementen op afvalafgifte op te schorten en stapeling van heffingen in dezen te voorkomen

Minister IenM

De invoering van het abonnementensysteem is uitgesteld tot 1 november 2013. Overleg heeft plaatsgevonden met de binnenvaartsector over het beoogde abonnement, met als inzet: afspraken maken over de structuur en kosten van het inzamelnetwerk en de daarmee verbonden hoogte van het abonnement.

VAO Zee- en binnenvaart

14-03-2013

Motie Remco Dijkstra c.s. 31 409-51 verzoekt de regering om, in IMO-verband te ijveren voor een systeem waarbij verladers niet verplicht worden tot het wegen van containers, maar ervoor te pleiten dat alternatieven voor het vaststellen van het juiste gewicht van containers worden ontwikkeld en tevens om met de sector in overleg te treden over een uitvoerbare en minder kostbare methode ter bevordering van veilig vervoer van containers

Minister IenM

Nederland zet tijdens besprekingen in IMO over de containerproblematiek niet in op het verplicht wegen van containers. In plaats daarvan worden ism. de sector alternatieven ontwikkeld om het juiste gewicht van containers te verifiëren. Een eerste overleg met de sector vindt plaats begin mei; het eerstvolgende overleg in IMO is september 2013.

VAO 4e EU Spoorpakket

21-03-2013

Motie Van Tongeren 33 546-5 verzoekt de regering, zich in EU-verband in te zetten voor de realisatie van toegankelijke internetboekingssystemen voor alle internationale treinen

Staatssecretaris IenM

De Europese Commissie zet zich in om de totstandkoming van boekingssystemen voor internationaal vervoer te bevorderen. In 2011 is daartoe de zogenaamde TSI TAP aangenomen (Technische Specificatie voor Interoperabiliteit, onderdeel Telematicatoepassingen voor Reizigers). Deze bevat standaarden voor de uitwisseling van data over onder meer dienstregelingen en tariefsystemen, zodat de verschillende systemen van vervoerders «met elkaar kunnen praten». Dit moet leiden tot een betere toegankelijkheid van de reisinformatie- en kaartverkoopsystemen voor de internationale reiziger. Door de Commissie wordt in samenwerking met de Europese vervoerders en infrastructuurbeheerders een implementatieplan voor de Technische Specificaties Interoperabiliteit TSI TAP opgesteld. Dit zal binnenkort aan de lidstaten worden voorgelegd. Nederland kan daarbij zijn steun uitspreken voor het beleid van de Commissie en voor een voortvarende uitvoering van het implementatietraject.

VAO 4e EU Spoorpakket

21-03-2013

Motie Bashir 33 546-6 overwegende dat de Tweede Kamer met de aangenomen motie-Hoogland c.s. (Kamerstuk, 29 984, nr. 346) heeft uitgesproken, het hoofdrailnet in ieder geval voor de periode 2015–2025 aan de NS te gunnen en tussentijds de concessie niet open te breken; verzoekt de regering om, de genoemde Kameruitspraak luid en duidelijk over te brengen in Europa

Staatssecretaris IenM

Vanaf het verschijnen van het witboek Transport in 2011 is door Nederland uitgedragen dat de opening van de markt een nationale aangelegenheid is en Europese voorstellen op dit vlak niet wenselijk zijn. Ook is specifiek aangegeven dat Nederland een overgangstermijn tot 2025 wil om de vervoerconcessie tot 2025 onderhands te kunnen gunnen. De komende maanden wordt in ieder geval in informele contacten met de commissie en andere landen de gewenste oprekking van de overgangstermijn uitgedragen.

NO MIRT Infra

08-04-2013

Motie Elias 33 400 A-54 verzoekt de regering, voortvarend te starten met de uitvoering van de geplande projecten in het Infrastructuurfonds

Minister IenM

De uitvoering van de motie is opgestart

NO MIRT Infra

08-04-2013

Motie Elias/Kuiken 33 400 A-55 verzoekt de regering, om € 5 mln van het budget voor Meer veilig 3 te reserveren voor verbetering van de verkeersveiligheid op de N35 Wijthmen-Nijverdal

Minister IenM

De uitvoering van de motie is opgestart

NO MIRT Infra

08-04-2013

Motie Elias/Kuiken 33 400 A-56 verzoekt de regering:

– via een spoedprocedure voor de bestuurlijke voorkeursvariant een MKBA op te stellen;

– deze geactualiseerde MKBA te betrekken in de nog voor het zomerreces te nemen voorkeursbeslissing;

– bij deze beslissing het aanbod van de regio te betrekken, waardoor de eerste fase van het project versneld kan worden aangelegd,

Minister IenM

De uitvoering van de motie is opgestart

NO MIRT Infra

08-04-2013

Gewijzigde motie De Boer/Kuiken 33 400 A-95 verzoekt de regering om eerst sluitende afspraken te maken met de regio over de dekking van de exploitatieverliezen voor de 1e fase, het zogenaamde voorloopbedrijf waarbij zonder infrastructurele investeringen een diesel-IC moet gaan rijden vanaf 2014 danwel de huidige Euregiobaan wordt voortgezet;overwegende dat aansluitend voor de tweede fase maximaal € 18 mln extra benodigd is voor de infrastructuur tussen Heerlen en Herzogenrath;verzoekt de regering tevens, als voorwaarde hierbij afspraken te maken over de tweede fase met betrokken partijen (provincie Limburg, de Duitse overheid en vervoerders) over de noodzakelijke stappen om een geëlektrificeerde IC-verbinding te realiseren en als de plannen nader uitgewerkt zijn afspraken te maken over de daarvoor benodigde kosteneffectieve infrastructurele investeringen en de verdeling van de exploitatieverliezen om de IC tussen Eindhoven-Heerlen-Aken op een verantwoorde manier te kunnen laten rijden

Staatssecretaris IenM

De uitvoering van de motie is opgestart

NO MIRT Infra

08-04-2013

Motie Kuiken/Elias 33 400 A-76 verzoekt de regering, de Kamer uiterlijk 15 juni a.s. te informeren of het mogelijk is het project GOL een pilotstatus toe te kennen, waardoor het project een voorbeeld kan vormen voor publiek-private samenwerking bij infraprojecten elders in Nederland

Minister IenM

Over de precieze ideeën met betrekking tot de invulling van een mogelijke pilot-status is nog overleg gaande met de regio. De Minister verwacht de Tweede Kamer na de zomer te kunnen informeren over de resultaten van deze besprekingen.

NO MIRT Infra

08-04-2013

Motie Ouwehand/De Rouwe 33 400 A-83 verzoekt de regering, in overleg te gaan met de grote steden, NS en ProRail over het terugdringen van problemen rond fietsparkeren

Staatssecretaris IenM

De uitvoering van de motie is opgestart

VAO Spoor

25-04-2013

Motie De Rouwe/Van Veldhoven 29 984-401 overwegende dat de regering de oplossingsscenario’s uitwerkt voor de HSL; spreekt uit dat tijdens dit onderzoek geen onomkeerbare stappen in het spoordossier gezet mogen worden die alternatieve oplossingen voor de HSL kunnen blokkeren; verzoekt de regering, hier in alle stappen die nog gezet gaan worden rekening mee te houden, totdat de Tweede Kamer zich heeft uitgesproken,

Staatssecretaris IenM

De uitvoering van de motie is opgestart

VAO Spoor

25-04-2013

Motie De Rouwer/Van Veldhoven 29 984-402 verzoekt de regering:

– de strategie van het aanvalsplan als uitgangspunt te doen laten aansluiten bij ontwikkeling van de Europese spoorcorridors en interoperabiliteit;

– geen onomkeerbare stappen te zetten en/of kosten te maken anticiperend op de eventuele toedeling van taken aan Keyrail zo lang er geen breed gedragen plan met de sector, waaronder de goederenvervoerders, zelf ligt

Staatssecretaris IenM

De uitvoering van de motie is opgestart

VAO Spoor

25-04-2013

Gewijzigde motie Van Veldhoven/De Rouwe 29 984-412 verzoekt de regering, aan de ACM te vragen de marktscan personenvervoer per spoor per quick scan te actualiseren, waarbij wordt aangeven welke regulatoire bevoegdheden nodig zijn om eventuele knelpunten die hieruit voortkomen effectief te kunnen aanpakken,verzoekt de regering tevens, de aanbevelingen op het gebied van regulatoire bevoegdheden te betrekken bij de uitwerking van de langetermijnspooragenda en de concessieverlening

Staatssecretaris IenM

De uitvoering van de motie is opgestart

VAO Spoor

25-04-2013

Motie Bashir 29 984-406 verzoekt de regering, om de Lange Termijn Spooragenda zodanig uit te werken dat de plannen voor nieuwe spoorverbindingen (zoals Breda-Utrecht) beoordeeld kunnen worden op hun bijdrage aan het bereiken van de in de Lange Termijn Spooragenda opgenomen doelstellingen

Staatssecretaris IenM

De uitvoering van de motie is opgestart

VAO Spoor

25-04-2013

Motie Dik-Faber/De Boer 29 984-408 verzoekt de regering, om alles in het werk te stellen om station Bleizo te realiseren en daar spoedig over te besluiten

Staatssecretaris IenM

Gezien het nog lopende onderzoek en overleg zal de Minister de Tweede Kamer over de uiteindelijke conclusies uiterlijk eind 2013 informeren als de partijen besluiten hebben genomen.

VAO Spoor

25-04-2013

Motie De Boer/Hoogland 29 984-410 verzoekt de regering om zorg te dragen voor een betere deur-tot-deurreis voor de reizigers door afstemming van de verschillende dienstregelingen van de NS en de regionale vervoerders te bevorderen en daardoor betere overstapmogelijkheden voor de reiziger, en de uitwerking hiervan op te nemen in het sturingsarrangement van de Lange Termijn Spooragenda

Staatssecretaris IenM

De uitvoering van de motie is opgestart

VAO Spoor

25-04-2013

Motie Van Veldhoven c.s. 29 984-405 verzoekt de regering, in de concessies van NS en ProRail een samenwerkingsparagraaf op te nemen om de samenwerking tussen hen, en met regionale vervoerders, op deze punten goed te organiseren; verzoekt de regering tevens, in overleg met decentrale concessieverleners erop aan te dringen een dergelijke samenwerkingsparagraaf ook op te laten nemen bij decentrale aanbestedingen in het OV

Staatssecretaris IenM

De uitvoering van de motie is opgestart

VAO Noordzee en Wadden

21-05-2013

Motie Van Veldhoven/Jacobi 30 195-35 verzoekt de regering, in goed overleg met de Duitse regering en de betrokken lokale overheden werk te maken van een langetermijnvisie in de vorm van een integraal managementplan voor het hele Eems-Dollard-estuarium, waarin zowel aandacht geschonken wordt aan voldoende maatregelen voor natuurherstel als het benutten van de mogelijkheden voor de economische ontwikkeling van het gebied

Minister IenM

De uitvoering van de motie is opgestart

VAO Noordzee en Wadden

21-05-2013

Motie Dijkstra/Jacobi 30 195-37 constaterende dat boetes voor illegale olielozingen voor de Nederlandse kust lager liggen dan in omringende landen; roept de regering op, de pakkans van overtreders te vergroten, alsmede de boetes voor dergelijke overtredingen te verhogen

Minister IenM

De uitvoering van de motie is opgestart

VAO Grondstoffen en afval

05-06-2013

Motie Remco Dijkstra c.s. 30 872-136 verzoekt de regering, in overleg te gaan met de branche om belemmeringen te vernemen én om in Europees verband te streven naar een eenduidige Europese implementatie, zodat ook de Nederlandse recycling-sector gebruik kan maken van een gelijk Europees speelveld; verzoekt de regering tevens, de Tweede Kamer hier voor het einde van 2013 over te informeren

Staatssecretaris IenM

De uitvoering van de motie is opgestart

VAO Grondstoffen en afval

05-06-2013

Motie Dik-Faber 30 872-144 verzoekt de regering, in beeld te brengen hoe en voor welke producten producentenverantwoordelijkheid effectief kan worden uitgewerkt voor afvalstromen zoals matrassen, en de Tweede Kamer hierover voor 1 april 2014 te informeren

Staatssecretaris IenM

De uitvoering van de motie is opgestart

VAO Grondstoffen en afval

05-06-2013

Motie Dik-Faber c.s. 30 872-145 verzoekt de regering, de nieuwe regels voor milieustraten strikt te handhaven en door de ILT onderzoek te laten doen naar de milieuwinst van verplichte nasortering van restafval

Staatssecretaris IenM

De uitvoering van de motie is opgestart

VAO Grondstoffen en afval

05-06-2013

Motie Van Gerven 30 872-140 spreekt uit dat met de industrie harde afspraken moeten worden gemaakt om te komen tot een snelle overschakeling naar biologisch afbreekbare plastics als verpakkingsmateriaal

Staatssecretaris IenM

De uitvoering van de motie is opgestart

VAO Milieuraad

12-06-2013

Motie Dik-Faber 21 501-08-465 verzoekt de regering, zich met maximale ambitie te blijven inzetten voor de CO2-emissiedoelstellingen voor personenvoertuigen, zoals besloten door de milieucommissie van het Europees Parlement, van 95 gram/km in 2020 en verdere verlaging daarvan in 2025 en niet in te stemmen met voorstellen om de werking hiervan te verzwakken dan wel te vertragen

Staatssecretaris IenM

De uitvoering van de motie is opgestart

Debat Fyra

19-06-2013

Motie Van Tongeren 22 026-409 verzoekt de regering, de rekening van de Fyra-strop niet ten koste te laten gaan van het niveau van de dienstverlening van de NS aan de reiziger

Staatssecretaris IenM

De uitvoering van de motie is opgestart

Debat Fyra

19-06-2013

Motie Dik-Faber 22 026-419 verzoekt de regering, vóór 1 oktober juridische opties in beeld te brengen voor het geval het voorstel van de vervoerders niet voldoet aan marktconformiteit, inclusief de samenhang met de planning voor de hoofdrailnet-concessie

Staatssecretaris IenM

De uitvoering van de motie is opgestart

Debat Fyra

19-06-2013

Motie Dik-Faber/Van Tongeren 22 026-420 verzoekt de regering, in overleg te gaan met de vervoerders over het voor de ingroeiperiode van de HSL schrappen van de toeslagen,

Staatssecretaris IenM

De uitvoering van de motie is opgestart

Debat Fyra

19-06-2013

Motie Dik-Faber/Van Tongeren 22 026-000 (gewijzigd, was 422) verzoekt de regering, afspraken te maken met de NS om nieuw intercitymaterieel tenminste 200 km/u te laten rijden op het hoofdrailnet waar de infrastructuur hiervoor geschikt is en hierover voor de behandeling van de concessie Hoofdrailnet te rapporteren

Staatssecretaris IenM

De uitvoering van de motie is opgestart

VAO – Totaalbeeld jaarwisseling

20-06-2013

Motie Oosenbrug/Marcouch 33 400 VI-112 van mening dat voor een goede controle van de vuurwerkbranche, een goede samenwerking en een overzichtelijke keten van bevoegdheden, toezicht en handhaving vereisten zijn om de veiligheid te waarborgen; van mening dat te veel en te diverse instanties bij de vuurwerkketen betrokken zijn en dat dit een daadkrachtige, integrale aanpak van die keten hindert; verzoekt de regering, die hindernissen weg te nemen en de Tweede Kamer daarover voor de volgende jaarwisseling te informeren

Staatssecretaris IenM

De uitvoering van de motie is opgestart

VAO Luchtvaart

20-06-2013

Motie Bashir 31 936-152 verzoekt de regering, zich binnen de komende bijeenkomst van de EASA-committee nadrukkelijk uit te spreken voor een veilige Europese werk- en rusttijdenregeling in de luchtvaart en daarmee tien uur werktijd het maximum te laten zijn voor nachtvluchten voor een basisbemanning zonder aflosmogelijkheid,

Staatssecretaris IenM

De uitvoering van de motie is opgestart

VAO Leefomgeving 25-06-2013

Motie Van Tongeren 30 175-000 (was 176) verzoekt de regering om in samenwerking met de VNG het initiatief te nemen om te bevorderen dat gemeenten en provincies regelmatig hun groene golf optimaliseren

Staatssecretaris IenM

De uitvoering van de motie is opgestart

VAO Leefomgeving 25-06-2013

Motie Van Tongeren 30 175-175 verzoekt de regering om, te zorgen dat landelijke regie gevoerd wordt bij het stellen van eisen aan voertuigen voor het verbeteren van de luchtkwaliteit

Staatssecretaris IenM

De uitvoering van de motie is opgestart

VAO Leefomgeving 25-06-2013

Motie Fokke c.s. 30 175-184 verzoekt de regering om, in overleg te treden met de betreffende steden over maatregelen die effect hebben in die steden, waardoor reële stappen worden gezet richting het behalen van de NSL-doelstellingen; verzoekt de regering voorts om, hierover de Tweede Kamer binnen zes maanden nader te informeren

Staatssecretaris IenM

De uitvoering van de motie is opgestart

VAO Windenergie op land

25-06-2013

Motie Albert de Vries/Houwers 33 612-000 (was 9) verzoekt de regering, in de milieueffectrapportages voor windparken (laagfrequent) geluid verplicht op te laten nemen; verzoekt de regering voorts, onafhankelijke expertteams samen te stellen die bij projectprocedures ingeschakeld kunnen worden om in overleg met belanghebbenden te adviseren over (laagfrequent) geluid en nader te bepalen in welke mate de kosten hiervan voor rekening komen van de initiatiefnemers van het windpark

Minister IenM

De uitvoering van de motie is opgestart

Notaoverleg Gewasbescherming

01-07-2013

Motie Schouw-Jacobi 27 858-000 (was 180) verzoekt de regering, de voor- en nadelen in kaart te brengen van het verplichten van een emissiereductieplan als de waterkwaliteitsnorm gehanteerd bij toelating van een gewasbeschermingsmiddel ruimer is dan de waterkwaliteitsnorm van de KRW

Staatssecretaris IenM

De uitvoering van de motie is opgestart

VAO Biotechnologie

03-07-2013

Motie Klaver 27 428-154 verzoekt de regering, met de Tweede Kamer te overleggen alvorens in te stemmen met de toelating van herbicideresistente gewassen

Staatssecretaris IenM

De uitvoering van de motie is opgestart

VAO Biotechnologie

03-07-2013

Motie Geurts/Dik-Faber 27 428-255 verzoekt de regering om in Europees verband de vrijstelling van cisgenese-technieken van de GMO-wetgeving topprioriteit van haar beleid te maken,

Staatssecretaris IenM

De uitvoering van de motie is opgestart

VAO Waterkwaliteit

04-07-2013

Motie Ouwehand 27 625-293 verzoekt de regering, zorg te dragen voor het halen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water

Minister IenM

De uitvoering van de motie is opgestart

VAO Waterkwaliteit

04-07-2013

Motie Ouwehand 27 625-294 verzoekt de regering, onderzoek uit te voeren naar de effecten van niet-prioritaire stoffen op de ecologische criteria voor waterkwaliteit voor de Kaderrichtlijn Water

Minister IenM

De uitvoering van de motie is opgestart

Toezeggingen

Bron

Omschrijving

Bewindspersoon

Externe stand van zaken

AO Handhaving

23-05-2007

Verduurzaamd hout. De Tweede Kamer krijgt naar aanleiding van de vragen van Poppe schriftelijke informatie over gewolmaniseerd hout

Staatssecretaris IenM

Beantwoording van de toezegging wordt medio 2013 gedaan, via een toelichting bij intrekking Besluit over met arseenverbinding behandeld hout

AO Uitvoering Nota Ruimte

08-04-2010

De Minister van VROM stuurt eind 2012/ begin 2013 haar bevindingen over de werking van het convenant Bedrijventerreinen naar de Kamer.

Minister IenM

De geplande evaluatie over de werking van het Convenant Bedrijventerreinen zal niet meer plaatsvinden, omdat de noodzaak hiertoe is vervallen. Het Rijk, het IPO en de VNG blijven de afspraken respecteren zoals vastgelegd in het convenant Bedrijventerreinen 2010–2020. De Rijksmiddelen voor de periode 2009–2013 zijn gedecentraliseerd. Voor de periode 2013–2020 stelt het Rijk geen nieuwe middelen ter beschikking conform het Bestuursakkoord 2011. Daarmee komen de nationale doelstellingen voor de herstructureringsopgave na 2013 te vervallen. De verantwoordelijkheid voor het bedrijventerreinenbeleid ligt, conform de SVIR, bij de regio. De provincie vervult de regierol. Verantwoording over de voortgang van de herstructureringsopgave vindt plaats richting Provinciale Staten.

EK-debat over de Modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportage

08-12-2009

De Minister van VROM zegt de Tweede Kamer toe, naar aanleiding van opmerkingen de heer De Boer in de evaluatie aandacht te besteden aan de borging van cultuurhistorische waarden in kleine MER-projecten

Minister IenM

De Tweede Kamer ontvangt medio 2013 de evaluatie.

Plenair debat Wijziging Wet Milieubeheer (32 357) inzake hernieuwbare bronnen

26-01-2011

De Staatssecretaris zal in Brussel spreken over het opnemen van sociale criteria in de duurzaamheidscriteria van hernieuwbare energie. Hij zal de Tweede Kamer over de resultaten berichten.

Staatssecretaris IenM

De Tweede Kamer wordt in september 2013 geïnformeerd.

AO Milieuraad

08-03-2011

De Staatssecretaris vraagt de commissie Corbey te kijken naar de New Transparency Laws in Groot-Brittannië.

Staatssecretaris IenM

De Tweede Kamer wordt in september 2013 geïnformeerd.

Notaoverleg Evaluatie Spoorwegwetgeving

12-10-2009

Alvorens de juridische eigendom van het spoor wordt overgedragen aan de Staat zal de Tweede Kamer worden geïnformeerd over de afspraken met Prorail en de Dienst Domeinen.

Staatssecretaris IenM

Met ProRail en het Ministerie van Financiën worden de laatste zaken afgerond omtrent de voorwaarden voor toepassing van art 125 Spw. De inschatting is dat in de zomer kan worden afgerond, waarna het proces voor de ondertekening van het Administratieprotocol kan worden gestart. Hierna wordt de Tweede Kamer conform toezegging geïnformeerd waarna het KB najaar 2013 geslagen kan worden ter invoering. Het KB zal als ingangsdatum 1 januari 2014 hanteren.

Debat Wetsvoorstel Alcoholslotprogramma

14-01-2010

De Minister zegt toe, conform het amendement De Rouwe (31 896-10), het alcoholslotprogramma na drie jaar te zullen evalueren

Minister IenM

De evaluatie van het alcoholslotprogramma loopt en is in december 2014 gereed.

AO Moties en toezeggingen

02-04-2009

De evaluatie van de pilot met snelwegbussen en het voorstel van een landelijke formule voor een nationaal interlinernet kan de Tweede Kamer na afloop van de driejarige pilot in Utrecht tegemoet zien.

Staatssecretaris IenM

De eerste pilot met proefreizigers is afgerond. De resultaten worden uitgewerkt t.b.v. de vervolgcampagne 2.0.

AO Loodsenwet

21-04-2010

De Minister zal het uitvoeren van de eindevaluatie naar Bedienen op afstand breder betrekken, en ook ondermeer Schuttevaer benaderen.

Minister IenM

De evaluatie vindt plaats in 2012–2013. De toezegging wordt daarbij betrokken.

AO MIRT

22-06-2010

Over de afspraken ten aanzien van het knelpunt HOV Amstelveen en financiering derde wissel regionaal spoor Leeuwarden wordt de Tweede Kamer met de brief uitkomsten bestuurlijke overleggen MIRT in het najaar van 2010 geïnformeerd.

Staatssecretaris IenM

De gemeente Amstelveen (trekker), de provincie Noord-Holland en SRA onderzoeken, samen met IenM, de mogelijkheden voor een HOV knoop bij de Amstelveenlijn. Momenteel zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

Financiering derde wissel regionaal spoor Leeuwarden: op verzoek van en in overleg met de provincie Friesland is begin 2013 besloten dat ProRail een nader onderzoek verricht naar de omvang van de noodzakelijke maatregelen voor een kwartierdienst in de spits tussen Sneek en Leeuwarden in plaats van een onderzoek naar de derde wissel regionaal spoor Leeuwarden. Met dit onderzoek komt duidelijkheid welke maatregelen voor die kwartierdienst nodig zijn en welk budget nodig is. ProRail levert het resultaat van dit onderzoek medio 2013 op. Uitvoering van de maatregelen hangt mede af van de voortgang in de aanpassingen aan het emplacement te Leeuwarden.

AO Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

07-10-2010

De Minister zal een MER-studie doen naar de beide alternatieven voor de spoorboog Deventer en zal de Tweede Kamer daarover informeren.

Staatssecretaris IenM

Deze MER-studie loopt; de Tweede Kamer is en wordt daarover geïnformeerd in de periodieke voortgangsrapportage over PHS. De MER 1e fase is naar verwachting in het 2e kwartaal van 2013 gereed; dan volgt inspraak en advisering. Besluitvorming n.a.v. het MER is gepland in het najaar van 2013.

NO Luchtvaartnota

07-02-2011

In de loop van 2011 zal het Actieplan Mainport Schiphol 2.0, dat in de plaats komt van de structuurvisie Schiphol, aan de Tweede Kamer worden toegezonden.

Staatssecretaris IenM

Dit is gekoppeld aan startnota SMASH in kader integraliteit. Zodra deze gereed is wordt de Tweede Kamer geïnformeerd.

AO Asbest

07-04-2011

De Staatssecretaris zal de suggestie van het lid Samsom (PvdA) ten aanzien van de Regeling Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Regeling Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) voorleggen aan de Staatssecretaris van Financiën en de Tweede Kamer over de resultaten daarvan informeren

Staatssecretaris IenM

Het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) wordt momenteel stapsgewijs operationeel. In een brief met bevindingen over de voortgang inventarisatie in scholen zal de Staatssecretaris van Milieu de Tweede Kamer tevens informeren over de voortgang van het LAVS en de transparantie die daarmee wordt behaald.

Stimulering van vervanging van asbesthoudende daken loopt ook in 2013 via de fiscale regelingen door. De Tweede Kamer wordt medio 2013 geïnformeerd over de bestedingen via het Jaarverslag MIA/VAMIL.

AO Waterkwantiteit (2e termijn)

20-06-2011

De Tweede Kamer ontvangt in 2018 de evaluatie van de 50/50% financiering tussen Rijk en waterschappen van het Hoogwaterbeschermingsprogramma

Minister IenM

De Tweede Kamer wordt conform toezegging in 2018 geïnformeerd.

Wijz. wet milieubeheer ivm invoering geluidsproductieplafonds

27-06-2011

De Staatssecretaris bericht de Tweede Kamer na het zomerreces van 2011 schriftelijk over de mogelijkheid om de geluidproductie van spoormaterieel op vaste punten te controleren

Staatssecretaris IenM

Het RIVM is als onafhankelijke partij aangezocht om de geluidproductieplafonds te valideren via metingen. Daarnaast heeft het RIVM de taak het reken- en meetvoorschrift actueel te houden. RIVM voert voor beide taken metingen uit, voor een deel vinden die plaats via vaste posten. In het laatste kwartaal van 2012 en in de maanden januari en februari van 2013 zijn langs het spoor in totaal 4 vaste meetposten in bedrijf genomen. Het RIVM is voornemens om dit aantal in de loop van dit jaar met 6 nieuwe meetposten uit te breiden.

AO Handhaving en vergunningverlening

15-09-2011

De Staatssecretaris doet de Tweede Kamer binnen twee jaar een evaluatie toekomen van het Activiteitenbesluit.

Staatssecretaris IenM

Omdat het landbouwdeel van het Activiteitenbesluit pas op 1 januari 2013 in werking is getreden, zal de evaluatie pas in 2015 plaatsvinden

AO Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

14-11-2011

De Minister zegt toe in de tweejaarlijkse monitor over de effecten van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, die de monitor Nota Ruimte vervangt, ook aandacht te besteden aan het effect van het schrappen van rijksbeleid ten aanzien van ruimtelijke ordening, zoals aan de orde bij nationale landschappen en rijksbufferzones. Daarnaast zal zij in deze monitor tevens de werking van de ladder voor duurzame verstedelijking evalueren en decentrale overheden een handreiking voor toepassing daarvan aanreiken. De criteria voor de monitor ontvangt de Tweede Kamer begin 2012, de eerste versie van de monitor zelf komt begin 2013.

Minister IenM

De nulmeting van de Monitor Infrastructuur en Ruimte is op 25 september 2012 door de Minister van IenM aan de Tweede Kamer aangeboden (Kamerstuk 32 660 nr. 54). In deze nulmeting zijn conform de toezegging aan de Tweede Kamer indicatoren opgenomen voor het losgelaten beleid ten aanzien van Rijksbufferzones, Nationale Landschappen en het bundelingsbeleid. Conform toezegging aan de Tweede Kamer heeft de Minister van IenM in 2012 een handreiking beschikbaar gesteld bij de Ladder voor duurzame verstedelijking; deze handreiking staat op internet (www.rijksoverheid.nl/svir ). Eind 2013 zal de ladder voor duurzame verstedelijking worden geëvalueerd. De resultaten zullen worden meegenomen in de eerste vervolgmeting van de Monitor Infrastructuur en Ruimte in 2014.

AO Geluid

14-12-2011

Bij de evaluatie van het Besluit geluid milieubeheer en het invoeringsbesluit geluidproductieplafonds zal de Staatssecretaris specifiek aandacht geven aan gevoelige bestemmingen in samenhang met luchtkwaliteit.

Staatssecretaris IenM

Het besluit is op 1 juli 2012 in werking getreden. Evaluatie zal te zijner tijd worden meegenomen in de Swung-II evaluatie.

AO Duurzaam inkopen en palmolie

14-02-2012

De Staatssecretaris van IenM zegt toe een eigen tweejaarlijkse monitor Duurzaam Inkopen te ontwikkelen, waarin ook het beleid met betrekking tot duurzaam inkopen van de Ministeries BZK, EZ en BuZa aan de orde komen, en deze aan de Tweede Kamer te doen toekomen.

Staatssecretaris IenM

De evaluatie van het instrument duurzaam inkopen (excl. sociale voorwaarden) wordt momenteel uitgevoerd en wordt naar verwachting in oktober 2013 opgeleverd door RIVM en een extern adviesbureau. In november 2013 zullen de onderzoeksrapporten worden aangeboden aan de Kamer.

Gezien het tot op heden geringe aantal aanbestedingen waarbij de sociale voorwaarden zijn toegepast en waarbij in de praktijk ook nog maar nauwelijks (jaar)rapportages zijn ontvangen van opdrachtnemers, wordt de evaluatie van dit aspect in 2014 uitgevoerd. De regie hiervoor ligt bij BZK en inhoudelijk is BZ/OS primair verantwoordelijk.

Debat Intrekking Wet vergunning onrechtmatige bewoning recreatiewoningen

01-03-2012

De Minister zal de Tweede Kamer in het najaar van 2013 informeren over de voortgang in de implementatie van de beleidsregels van VNG ten aanzien van recreatiewoningen, en over de handhaving daarop, voor wat betreft de gemeenten waar de problematiek geldt.

Minister IenM

De Tweede Kamer wordt conform toezegging in het najaar van 2013 geïnformeerd.

Debat 32 666 Wijziging Spoorwegwet en WP2000 (spoor in beweging)

13-03-2012)

De Minister beoogt de tweede tranche van de wetgeving in het kader van de kabinetsnotitie «Spoor in beweging» eind 2012 aan de Tweede Kamer te doen toekomen. Zij zal daarbij de kwestie van het bergen van gestrande treinen betrekken.

Staatssecretaris IenM

Aanbieding van het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer vindt naar de huidige inzichten begin 2014 plaats.

Debat 32 821 wijz. wet Ruimtelijke ordening (provinciaal medebewind)

02-04-2012

De Minister zal de ILT vragen om een themaonderzoek uit te voeren ter evaluatie van de met dit wetsvoorstel ingevoerde ontheffingsbevoegdheden voor het Rijk en provincies. De Tweede Kamer zal de uitkomsten van dat onderzoek een jaar na de inwerkingtreding van deze wet ontvangen.

Minister IenM

De wet is 1 oktober 2012 ingegaan. De Tweede Kamer zal de uitkomsten van het onderzoek een jaar na de inwerkingtreding van de wet (1 oktober 2013) ontvangen.

Debat Wet Basisnet

(32 862)

14-06-2012

De Minister zal voor het AO MIRT van 28juni 2012 schriftelijk reageren op de vraag van het lid Janssen om het Twentekanaal op te waarderen tot een kanaal voor klasse 5-schepen

Minister IenM

De Minister zal medio 2013 haar voorkeursbeslissing voor de Twente-kanalen aan de Tweede Kamer sturen. De toezegging wordt daarbij betrokken.

AO MIRT

28-06-2012

In de herfst van 2012 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang in het project A8/A9.

Minister IenM

Via de halfjaarlijkse Voortgangsrapportages wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van het project A8/A9 (MIRT-onderzoek Noordkant Amsterdam). Verwachting is dat de resultaten in het najaar 2013 beschikbaar komen.

AO MIRT

28-06-2012

Eind 2012 stuurt de Minister haar studie over het achterstallig onderhoud en de opwaardering van de Twentekanalen naar de Tweede Kamer.

Minister IenM

De Minister zal medio 2013 haar voorkeursbeslissing voor de Twente-kanalen aan de Tweede Kamer sturen. De toezegging wordt daarbij betrokken.

AO MIRT

28-06-2012

Eind 2012 zal de Minister de Tweede Kamer informeren over de oplossing voor de N35. Als de regio meedoet, is zij bereid meer bij te dragen dan nu het geval is.

Minister IenM

Het MIRT onderzoek N35 Wythmen-Nijverdal is inmiddels afgerond. Conclusie van dit onderzoek is dat aan de streefwaarden van het Rijk voor de bereikbaarheid over de weg in elk geval tot 2030 wordt voldaan. De verkenning N35 Nijverdal-Wierden wordt naar verwachting binnenkort afgerond. De Tweede Kamer wordt hier nog over geïnformeerd.

AO MIRT

28-06-2012

De Minister zal de Tweede Kamer, naar aanleiding van de aangehouden motie Kuiken, nader informeren over het ondergronds uitvoeren van de spoorpassage van de N18 bij Haaksbergen.

Minister IenM

Door de regio wordt nog gezocht naar een financiële dekking ondergronds uitvoeren van de spoorpassage bij Haaksbergen. Recent is daarover een motie in de Staten van Overijssel aangenomen.

De Tweede Kamer wordt over het resultaat naar verwachting komend najaar geïnformeerd.

AO Winterweer

23-10-2012

De Minister stuurt de Tweede Kamer in juni 2013 de resultaten toe van de praktijkproef met spitsmijden in de trein, waarbij zij ook de kostenfactor betrekt.

Staatssecretaris IenM

In het kader van de maatregel «Spitsmijden in de trein» uit het «Actieplan Groei op het Spoor» loopt op dit moment een proef in Nederland. De onderzoeksresultaten komen naar verwachting in september 2013 beschikbaar en worden daarna met de Tweede Kamer gedeeld.

VAO Spoor

30-10-2012

De Minister zal met haar Duitse ambtsgenoot overleg voeren over grensoverschrijdende spoortrajecten. Daarbij zal zij ook de wens overbrengen om het vervoer van gevaarlijke stoffen zoveel als mogelijk via de Betuweroute te geleiden. De uitkomsten van dit overleg zal zij te zijner tijd terugkoppelen aan de Kamer.

Staatssecretaris IenM

Deze toezegging wordt meegenomen in de eerstvolgende ontmoeting tussen de Staatssecretaris en haar Duitse ambtsgenoot.

Begrotings

behandeling IenM

22-11-2012

De Staatssecretaris zegt toe de Tweede Kamer voor de zomer 2013 een Roadmap Klimaatdoelen te doen toekomen

Staatssecretaris IenM

De Roadmap Klimaat zal concrete maatregelen bevatten waarover in het kabinet besloten moet worden. Daarbij zal ook een relatie met het nationaal energieakkoord voor duurzame groei van de SER worden gelegd. I.v.m. het later verschijnen van het SER-akkoord zal de Roadmap na de zomer (september 2013) verschijnen. Voor de invulling van de Roadmap zijn de standpuntbepaling t.a.v. EU-voorstel over energie- en klimaatdoelen en maatregelen gericht op de 2030 relevant. De Tweede Kamer wordt na de zomer apart over de opstelling van Nederland bij het EU-doel 2030 geïnformeerd.

Begrotings

behandeling IenM

22-11-2012

De Staatssecretaris zegt toe de Tweede Kamer in juni 2013 een brede samenhangende visie op klimaatmitigatie en -adaptatie te doen toekomen

Staatssecretaris IenM

De samenhangende visie op klimaatmitigatie- en adaptatie wordt onderdeel van de Roadmap Klimaat, die de Staatssecretaris van IenM in de zomer van 2013 naar de Tweede Kamer zal sturen. De visie wordt in samenwerking met PBL opgesteld en betreft ook onderwerpen waarvoor de Minister van IenM verantwoordelijk is. Zo zal in de visie worden ingegaan op de EU adaptatiestrategie die de Europese Commissie in 2013 heeft gepubliceerd.

Begrotings

behandeling IenM

22-11-2012

De Staatssecretaris zegt toe de Tweede Kamer in juni 2013 nader te informeren over haar ambitie, c.q. te na te streven doelen, met betrekking tot het milieubeleid.

Staatssecretaris IenM

De Staatssecretaris zegt toe de Tweede Kamer in juni 2013 nader te informeren over haar ambitie, c.q. de na te streven doelen met betrekking tot het milieubeleid.

Begrotings

behandeling IenM

22-11-2012

De Staatssecretaris zegt toe de meest actuele cijfers over de «milieu maffia» – bijvoorbeeld als het gaat om de handel in (vervuilde) grond/bodem en het «weg mengen» van chemisch afval in stookolie – aan de Tweede Kamer te doen toekomen

Staatssecretaris IenM

De Tweede Kamer wordt voor het eind van 2013 geïnformeerd.

AO Onderzoek onderhoud en innovatie spoor (Kuiken) en railveiligheid

26-11-2012

Vóór de zomer van 2013 ontvangt de Tweede Kamer de resultaten van het onderzoek naar eventuele wijzigingen in de gebruiksvergoeding die NS aan de Staat betaalt voor de exploitatie van het hoofdrailnet.

Staatssecretaris IenM

Aan deze toezegging wordt in de zomer 2013 voldaan.

AO Klimaat

29-11-2012

De Staatssecretaris gaat in overleg met haar collega's over hoe het kabinet om wil gaan met het onderwerp energiebesparing en over de mogelijkheid om te komen tot een kabinetsnota hierover. Zij bericht de Tweede Kamer hierover na het overleg dat over 2 á 3 weken zal plaatsvinden.

Staatssecretaris IenM

In de Kamerbrief Groene Groei van 28 maart 2013 (kamerstuk 33 043, nr. 14) is geschreven dat het kabinet vóór de zomer een aanpak voor energiebesparing in verschillende sectoren zal presenteren, waarbij rekening wordt gehouden met de uitkomsten van het nationale energieakkoord en het feit dat de aanpak tevens de implementatie van de Energie Efficiency Richtlijn betreft.

AO Hoofdrailnet en lange termijn spooragenda

13-12-2012

De Staatssecretaris zal schriftelijk terugkomen op het eventueel verbeteren van de mogelijkheden om de fiets in de trein mee te nemen

Staatssecretaris IenM

Conform toezegging ontvangt de Tweede Kamer een brief over het verbeteren van mogelijkheden voor het meenemen van de fiets in de trein voordat met de Tweede Kamer wordt gesproken over een ontwerp van de vervoerconcessie.

AO Hoofdrailnet en lange termijn spooragenda

13-12-2012

De Staatssecretaris zal de Tweede Kamer in het najaar van 2013 informeren over de nadere invulling van de vervoersconcessie voor het hoofdrailnet

Staatssecretaris IenM

De Staatssecretaris heeft de Tweede Kamer in het AO Spoor van 2 april 2013 toegezegd voor het einde van het zomerreces te komen met het uitgewerkte sturingsarrangement voor de doelen van de Lange Termijn Spooragenda en concept-ontwerpconcessies voor vervoer en beheer. Na bespreking in de Tweede Kamer wordt het ontwerp van de nieuwe vervoerconcessie voor advies verzonden aan consumentenorganisaties in het Locov en ProRail en wordt de concessie met decentrale overheden besproken. Waar nodig wordt naar aanleiding hiervan het ontwerp aangepast. Hierna zal het ontwerp van de nieuwe vervoerconcessie in beide Kamers worden voorgehangen.

AO Hoofdrailnet en lange termijn spooragenda

13-12-2012

De Tweede Kamer zal geïnformeerd worden over alle vervoerscontracten ten behoeve van grensoverschrijdende treinverbindingen, die voortvloeien uit inspanningsverplichtingen maar geen onderdeel uitmaken van de vervoersconcessie voor het hoofdrailnet.

Staatssecretaris IenM

De Tweede Kamer wordt geïnformeerd over alle vervoerscontracten ten behoeve van grensoverschrijdende treinverbindingen, die voortvloeien uit inspanningsverplichtingen maar geen onderdeel uitmaken van de vervoersconcessie voor het hoofdrailnet.

AO Hoofdrailnet en lange termijn spooragenda

13-12-2012

Vóór de nadere invulling van de ontwerp vervoersconcessie voor het hoofdrailnet wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van het gesprek met mevrouw Prommenschenckel over de toegankelijkheid van het spoor.

Staatssecretaris IenM

Deze toezegging wordt meegenomen in de eerstvolgende ontmoeting tussen de Staatssecretaris met haar Duitse ambtsgenoot.

AO Biotechnologie en kwekersrecht

05-04-2012

De Staatssecretaris van IenM zegt toe de WRR om advies te vragen over ethische afwegingen die spelen rond internationale biotechnologische ontwikkelingen

Staatssecretaris IenM

De internationale ontwikkelingen op het gebied van sociaal economische aspecten zijn afgewacht alvorens de adviesaanvraag uit te zetten. De adviesaanvraag zal nu voor de zomer worden uitgezet.

AO Biobrandstoffen

18-12-2012

De Staatssecretaris informeert de Tweede Kamer over de rapportage van de Commissie Corbey en geeft aan hoe de bevindingen in haar ambities worden verwerkt.

Staatssecretaris IenM

De Tweede Kamer wordt in september 2013 geïnformeerd.

AO Biobrandstoffen

18-12-2012

De Staatssecretaris doet de Tweede Kamer een brief toekomen over de vorderingen bij de vergroening van de chemische industrie en neemt haar visie op biomassa mee in de actualisatie van de duurzaamheidsagenda.

Staatssecretaris IenM

De Tweede Kamer wordt in september 2013 geïnformeerd.

AO Biobrandstoffen

18-12-2012

De Staatssecretaris stuurt de Tweede Kamer het Europese rapport over sociale criteria voor biobrandstoffen en een appreciatie van dit rapport.

Staatssecretaris IenM

De Tweede Kamer wordt in september 2013 geïnformeerd.

Debat 31 898 Wijziging van de Wet luchtvaart (Beperkingengebied buitenlandse luchthaven)

04-10-2012

De Staatssecretaris van IenM zal de Tweede Kamer een verkenning doen toekomen over de mogelijkheid om in Europees verband nader invulling te geven aan het principe van «de vervuiler betaalt» in het geval van grensoverschrijdende overlast en milieueffecten, van bijvoorbeeld luchtvaart- en industriële activiteiten in omliggende landen.

Staatssecretaris IenM

Toezegging is in uitvoering.

AO Verkeersveiligheid

30-01-2013

De Minister zegt toe de Tweede Kamer nader te informeren over de uitslag van het hoger beroep dat is aangegaan rondom het alcoholslotprogramma nadat dit bekend is

Minister IenM

Het hoger beroep heeft nog niet plaatsgevonden.

AO Openbaar vervoer/OV-Chipkaart

28-02-2013

De Staatssecretaris informeert de Tweede Kamer voor de zomer over de mogelijkheden voor anonieme of tijdelijke kaarten na herbeoordeling

Staatssecretaris IenM

Tijdens het AO OV van 28 februari 2013 is toegezegd een herbeoordeling aan het NOVB te vragen. Deze is 8 mei 2013 bijeengekomen. Het verzoek is per brief aan de voorzitter van het NOVB doorgeleid.

AO Spoor (spoorveiligheid en ERTMS)

06-03-2013

De Staatssecretaris zal de Tweede Kamer uiterlijk 17 oktober 2013 laten weten wat het besluit is over het al dan niet starten van de pilot kleinschalig spooronderhoud door ProRail.

Staatssecretaris IenM

Informatie omtrent nader onderzoek ILT n.a.v. Quick Scan PGO (na de zomer) alsmede externe audit ProRail inzake verbetermaatregelen PGO (voor de zomer) zijn nodig om te kunnen bepalen over het al dan niet starten van een dergelijke pilot.

AO Spoor (spoorveiligheid en ERTMS)

06-03-2013

De Tweede Kamer ontvangt in mei/juni 2013 de resultaten van de audit naar prestatiegerichte onderhoudscontracten voor het spoor. Zij zal daarin ook de categorisering van spoorincidenten betrekken

Staatssecretaris IenM

ProRail is met een audit bezig. Zodra deze beschikbaar is wordt de Tweede Kamer geïnformeerd.

AO Mestwetgeving

06-03-2013

De Tweede Kamer wordt op korte termijn geïnformeerd over de mogelijkheid van een convenant (over vergunningverlening mestverwerking) voor regionale overheden

Staatssecretaris IenM

Er is nog overleg gaande met het IPO.

AO Mestwetgeving

06-03-2013

De Tweede Kamer wordt geïnformeerd over mestvergisting en handhaving

Staatssecretaris IenM

De Tweede Kamer wordt na het zomerreces geïnformeerd.

AO Spoor

02-04-2013

De Tweede Kamer ontvangt het sturingsarrangement en de concept ontwerpconcessies voor NS en ProRail eind augustus 2013, zodat de Tweede Kamer dit in september 2013 in behandeling kan nemen. Daarbij wordt ook het punt van het lid Hoogland (PvdA) betrokken om sterker te sturen op het voorkomen van vertraging voor reizigers in plaats van op de punctualiteit van treinen.

Staatssecretaris IenM

Sturingsarrangement wordt aan het eind van de zomer aan de Tweede Kamer aangeboden.

AO Spoor

02-04-2013

De Staatssecretaris stuurt de Tweede Kamer in november 2013 nadere informatie over de voortgang van de verkenning inzake de invoering van ERTMS, inclusief een nadere duiding van de kostenreservering.

Staatssecretaris IenM

De Tweede Kamer wordt conform toezegging in november 2013 geïnformeerd.

AO Leefomgeving

03-04-2013

De Staatssecretaris stuurt informatie over laagfrequent geluid van windturbines zodra zij deze informatie tot haar beschikking heeft

Staatssecretaris IenM

De eerste fase van het onderzoek (vaststellen animo voor maatregelen) is begin 2013 gestart.

NO MIRT Infra

08-04-2013

De Minister zal de Tweede Kamer in september 2013 informeren over de geactualiseerde business case van het project Verkeersruit Eindhoven

Minister IenM

De Tweede Kamer wordt conform toezegging geïnformeerd.

NO MIRT Infra

08-04-2013

Vóór de begrotingsbehandeling in het najaar van 2013 ontvangt de Tweede Kamer nadere informatie over de financiële tegenvallers bij de realisatie van de A4 Midden-Delfland.

Minister IenM

De Tweede Kamer wordt conform toezegging geïnformeerd.

NO MIRT Infra

08-04-2013

De Staatssecretaris zal de Tweede Kamer na de zomer van 2013 informeren over de uitkomsten van het bestuurlijk overleg over het knooppunt Zwolle-Herfte.

Staatssecretaris IenM

De Tweede Kamer wordt conform toezegging geïnformeerd.

NO MIRT Infra

08-04-2013

Eind 2013 ontvangt de Tweede Kamer het programma fietsparkeren bij stations

Staatssecretaris IenM

Er wordt gewerkt aan het opstellen van het programma Fietsparkeren bij stations. Dit wordt een concretisering van de beleidsbrieven (32 404, nr. 53 en 29 984 nr. 317). Uiterlijk eind 2013 wordt de Tweede Kamer over de aanpak geïnformeerd.

NO MIRT Infra

08-04-2013

De Tweede Kamer ontvangt een brief die inzicht geeft in de manier waarop in de toekomst wordt omgegaan met LED-verlichting in tunnels. Naast duurzaamheid en kostenefficiency is ook veiligheid daarbij een afwegingsmotief.

Minister IenM

De Tweede Kamer wordt conform toezegging geïnformeerd.

NO MIRT Infra

08-04-2013

De Staatssecretaris informeert de Tweede Kamer voor de zomer van 2013 over de oplossingen voor de fietsenstallingen op Amsterdam CS die uit het overleg met de gemeente Amsterdam naar voren komen

Staatssecretaris IenM

De Tweede Kamer wordt conform toezegging geïnformeerd.

NO MIRT Infra

08-04-2013

De Staatssecretaris zal de Tweede Kamer inzicht geven in de reizigersaantallen die zijn gebruikt voor de doorberekeningen voor het station Bleizo

Staatssecretaris IenM

Het onderzoek naar de haalbaarheid loopt nog. Uiterlijk eind 2013 zal de Tweede Kamer geïnformeerd worden.

AO Noordzee en Wadden

24-04-2013

De Minister van IenM stuurt de Tweede Kamer begin 2014 de resultaten van de haalbaarheidsstudie naar wind op zee binnen de 12-mijlszone.

Minister IenM

De Tweede Kamer wordt conform toezegging geïnformeerd.

AO Noordzee en Wadden

24-04-2013

De Minister van IenM zal de Tweede Kamer nader informeren over de uitkomsten van het overleg inzake de watertaxi's.

Minister IenM

De Tweede Kamer wordt conform toezegging geïnformeerd.

AO Wegverkeer en verkeersveiligheid

21-05-2013

De Minister zal de Tweede Kamer in het voorjaar van 2014, nog voor het algemeen overleg over de rapportage Cijfers verkeersdoden 2013, informeren over de doelstelling voor het maximaal aantal verkeersgewonden.

Minister IenM

De Tweede Kamer wordt conform toezegging geïnformeerd.

AO Wegverkeer en verkeersveiligheid

21-05-2013

De Minister zal de Tweede Kamer voor de zomer informeren over de mogelijkheden van versoepelingen van het rij- en rusttijdenbeleid naar aanleiding van het voorbeeld van het systeem in de Verenigde Staten.

Minister IenM

De Tweede Kamer wordt in de zomer geïnformeerd.

AO Wegverkeer en verkeersveiligheid

21-05-2013

De Minister zal RWS verzoeken om een korte analyse te maken van de toepasbaarheid van het Amerikaanse «keep your lane system» op de Nederlandse situatie en de mogelijke effecten op de doorstroming van het wegverkeer.

Minister IenM

De Tweede Kamer wordt conform toezegging geïnformeerd.

AO Bijensterfte (EZ)

16 mei 2013

Overleg IenM om zo snel mogelijk de 75procent driftreductie in de open teelten en zuiveringstechnieken in de glastuinbouw (zie beiden NAP) op te nemen in het activiteitenbesluit op verzoek van de Kamer

Staatssecretaris IenM

Het streven is op dit in het reparatiebesluit mee te nemen. Het reparatiebesluit wordt uitgesteld tot 1 maart 2014.

AO Afval en grondstoffen 29-05-2013

De Staatssecretaris beantwoordt de vragen van het lid Dik-Faber (CU) over producentverantwoordelijkheid in de textielbranche zo snel mogelijk schriftelijk.

Staatssecretaris IenM

De Tweede Kamer wordt in september 2013 geïnformeerd.

AO Afval en grondstoffen 29-05-2013

De Tweede Kamer wordt in het eerste kwartaal van 2014 geïnformeerd over de voortgang van recycling bij gemeenten.

Staatssecretaris IenM

De Tweede Kamer wordt conform toezegging geïnformeerd.

AO Transportraad

05-06-2013

De Minister voegt aan de reeds toegezegde brief over het rij- en rusttijdenbeleid informatie toe over het systeem in Canada en over de Code 95 verplichting voor beroepschauffeurs, en stuurt deze brief vanwege de uitbreiding van onderwerpen ná de zomer naar de Kamer.

Minister IenM

De Tweede Kamer wordt conform toezegging geïnformeerd.

AO Transportraad

05-06-2013

De Staatssecretaris informeert de Tweede Kamer na het zomerreces over het overleg met belanghebbenden over het EU-voorstel over passagiersrechten in de luchtvaart en neemt in de tussentijd bij de Transportraad geen standpunt in.

Staatssecretaris IenM

De Tweede Kamer wordt conform toezegging geïnformeerd.

AO Transportraad

05-06-2013

De Tweede Kamer wordt geïnformeerd over het nieuwe handhavingskader van de ILT inzake naleving van passagiersrechten door vliegtuigmaatschappijen

Staatssecretaris IenM

De Tweede Kamer wordt conform toezegging geïnformeerd.

AO Luchtvaart

12-06-2013

De Staatssecretaris zal in de Wijziging van de Wet luchtvaart inzake de exploitatie van luchthaven Schiphol uitvoeriger omschrijven wat zal worden verstaan onder uitzonderlijke, onvoorziene gevallen die aanleiding kunnen zijn voor extra tariefstijgingen.

Staatssecretaris IenM

De Tweede Kamer wordt conform toezegging geïnformeerd.

AO Luchtvaart

12-06-2013

De Staatssecretaris zal de Tweede Kamer na ontvangst van het advies van de heer Alders nader informeren over de geluidszones rondom Schiphol en daarbij ingaan op de vliegroutes, in het kader van de actualisatie van het luchthavenbesluit.

Staatssecretaris IenM

De Tweede Kamer wordt conform toezegging geïnformeerd.

AO Luchtvaart

12-06-2013

De Staatssecretaris zal voor het zomerreces informatie aan de Tweede Kamer toezenden inzake de evaluatie van het heffingenbeleid en het voorziene transitiebeleid ten aanzien van de luchtverkeersleiding van regionale luchthavens.

Staatssecretaris IenM

De Tweede Kamer wordt in de zomer 2013 geïnformeerd.

AO Luchtvaart

12-06-2013

De Staatssecretaris zal het rapport van de heer Alders inzake het normen- en handhavingsstelsel Schiphol voor 1 september 2013 van een reactie voorzien en beide documenten als één pakket aan de Tweede Kamer toesturen.

Staatssecretaris IenM

De Tweede Kamer wordt conform toezegging geïnformeerd.

AO Luchtvaart

12-06-2013

De Staatssecretaris zal de Tweede Kamer informeren over de scope van het REACH-onderzoek over de luchtkwaliteit in vliegtuigen, zodra daar in Europees verband duidelijkheid over bestaat.

Staatssecretaris IenM

In september wordt de Tweede Kamer geïnformeerd wat uiteindelijk is besloten in REACH-verband over de reikwijdte van de stofevaluatie die naar TCP zal worden uitgevoerd in 2014.

AO Luchtvaart

12-06-2013

De Staatssecretaris zal de plannen van de provincies ten aanzien van paramotors doorsturen naar de Kamer.

Staatssecretaris IenM

De Tweede Kamer wordt conform toezegging geïnformeerd.

AO Luchtvaart

12-06-2013

De Staatssecretaris zal voor 1 september 2013 een verzamelbrief luchtvaart naar de Tweede Kamer sturen waarin wordt teruggekomen op de overige toezeggingen tijdens het algemeen overleg Luchtvaart op 12 juni en daarbij onder meer ingaan op:

• de prognoses voor de ontwikkeling van het aantal vluchten op de luchthaven Schiphol;

• de kosten voor de Staat als aandeelhouder ten gevolge van de aanpassingen van de regulering van de luchthaventarieven;

• de huidige financiële positie van de luchtverkeersleiding.

Staatssecretaris IenM

De Tweede Kamer wordt conform toezegging geïnformeerd.

AO Waterveiligheid

13-06-2013

De Minister zal in het kader van de Omgevingswet terugkomen op de (juridische) verankering van de Watertoets.

Minister IenM

Deze toezegging wordt meegenomen in de uitwerking van de Omgevingswet.

AO Waterveiligheid

13-06-2013

De Minister zal de Tweede Kamer nader informeren over welke normen gevisiteerd zullen worden door de visitatiecommissie, zo mogelijk voor het algemeen overleg Waterkwaliteit op 27 juni 2013.

Minister IenM

De Tweede Kamer wordt in de zomer 2013 geïnformeerd.

AO Structuurvisie Wind op Land

20-06-2013

De Minister van IenM zegt toe dat zij de toevoeging van 285 megawatt zal opnemen in de definitieve rijksstructuurvisie Windenergie op land.

Minister IenM

De toezegging wordt in de structuurvisie meegenomen.

AO Structuurvisie Wind op Land

20-06-2013

De Minister van IenM zegt toe dat zij de kwestie van laagfrequent geluid als gevolg van windmolens zal blijven volgen en dat zij de Tweede Kamer hierover rapporten zal sturen, indien die beschikbaar komen.

Minister IenM

De Tweede Kamer wordt conform toezegging geïnformeerd.

AO Structuurvisie Wind op Land

20-06-2013

De Minister van IenM zal de Tweede Kamer eind 2013 informeren over de uitkomsten van het onderzoek naar benutting van rijksgronden voor windenergie. Zij zal daarbij ook ingaan op de stand van zaken ten aanzien van de uitvoering van de motie Holtackers/ Van Tongeren over een windmolenpark op de Afsluitdijk (Kamerstuk 33 000 XII, nr. 72).

Minister IenM

De Tweede Kamer wordt conform toezegging geïnformeerd.

AO Structuurvisie Wind op Land

20-06-2013

De Minister van IenM zegt toe dat zij een expertteam zal instellen als bij grote windprojecten sprake is van problemen.

Minister IenM

De Tweede Kamer wordt conform toezegging geïnformeerd.

AO Externe veiligheid en handhaving

20-06-2013

De ILT zal de scholen onderzoeken die nog geen inventarisatie hebben gedaan en de Staatssecretaris zal de Tweede Kamer over de resultaten daarvan eind 2013 informeren. Daarbij zal zij tevens ingaan op de notitie «Doorpakken op asbest» die het lid Van Gerven ter vergadering heeft overhandigd.

Staatssecretaris IenM

De Tweede Kamer wordt conform toezegging geïnformeerd.

AO Externe veiligheid en handhaving

20-06-2013

De kabinetsreactie op de rapporten over Odfjell van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur komt uiterlijk 1 september 2013 naar de Kamer. Daarbij zal ook een reactie worden gegeven op de notitie «Veiliger omgaan met chemie» die door het lid Van Veldhoven (D66) ter vergadering is overhandigd.

Staatssecretaris IenM

De Tweede Kamer wordt conform toezegging geïnformeerd.

AO Externe veiligheid en handhaving

20-06-2013

De Tweede Kamer wordt eind 2013 geïnformeerd over de voortgang van «Maat houden. Bekendmaking van het kader voor de doorberekening van toelatings- en handhavingskosten» (Staatscourant 10 mei 2000, nr. 90).

Staatssecretaris IenM

De Tweede Kamer wordt conform toezegging geïnformeerd.

AO Externe veiligheid en handhaving

20-06-2013

De Staatssecretaris informeert de Tweede Kamer eind 2013 over de investeringen in veiligheidsregio's.

Staatssecretaris IenM

De Tweede Kamer wordt conform toezegging geïnformeerd.

AO Scheepvaart

25-06-2013

De Minister zal de Tweede Kamer na het volgende bestuurlijke overleg MIRT, maar tijdig voor het Nota-overleg, nader informeren over de sluisbedieningstijden en de gevolgen van de bezuinigingen daarvoor.

Minister IenM

De Tweede Kamer wordt conform toezegging geïnformeerd.

AO Waterkwaliteit

27-06-2013

In het voorjaar van 2014 ontvangt de Tweede Kamer nadere informatie over de financiering en het proces ter uitvoering van het Kierbesluit.

Minister IenM

De Tweede Kamer wordt conform toezegging geïnformeerd.

AO Waterkwaliteit

27-06-2013

De Minister zal de Tweede Kamer informeren over maatregelen ter voorkoming van blauwalg, bijvoorbeeld in de brief over het innovatieprogramma.

Minister IenM

De Tweede Kamer wordt conform toezegging geïnformeerd.

AO Waterkwaliteit

27-06-2013

In 2015 zal de Minister de Tweede Kamer, samen met haar EZ-collega, informeren over de effecten van de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water op EZ-beleidsterreinen als visserij.

Minister IenM

De Tweede Kamer wordt conform toezegging geïnformeerd.

AO Waterkwaliteit

27-06-2013

De Minister zal schriftelijk terugkomen op de wijze waarop budgetten voor waterveiligheid worden gescheiden van budgetten voor waterkwaliteit

Minister IenM

De Tweede Kamer wordt conform toezegging geïnformeerd.

AO Waterkwaliteit

27-06-2013

Met de begroting zal de Minister de Tweede Kamer informeren over de verdeling van topgebieden, waar sprake is van verdroging, over stroomgebiedbeheersplannen en EHS.

Minister IenM

De Tweede Kamer wordt conform toezegging geïnformeerd.

Wetgevingsoverleg Jaarverslagen

03-07-2013

De Minister stuurt de Tweede Kamer bij de begroting voor 2014 een overzicht van adviesorganen op het gebied van IenM, met daarbij een overzicht van de kosten die gemaakt zijn voor de incidentele adviesorganen.

Minister IenM

De Tweede Kamer wordt conform toezegging geïnformeerd.

Wetgevingsoverleg Jaarverslagen

03-07-2013

De Staatssecretaris bericht de Tweede Kamer voor het eind van het zomerreces 2013 over of het mogelijk is om de beleidsdoorlichting Duurzaamheid eerder dan in 2016 op te leveren.

Staatssecretaris IenM

De Tweede Kamer wordt conform toezegging geïnformeerd.

Wetgevingsoverleg Jaarverslagen

03-07-2013

De Staatssecretaris doet de Tweede Kamer voor het eind van het zomerreces 2013 een brief toekomen over de manier waarop het duurzaamheidsbeleid in de begrotingen van verschillende Ministeries verankerd is.

Staatssecretaris IenM

De Tweede Kamer wordt conform toezegging geïnformeerd.

Wetgevingsoverleg Jaarverslagen

03-07-2013

De Minister informeert de Tweede Kamer bij de begroting voor 2014 over de programmering van beleidsdoorlichtingen.

Minister IenM

De Tweede Kamer wordt conform toezegging geïnformeerd.

Wetgevingsoverleg Jaarverslagen

03-07-2013

De Minister is bereid een technische briefing te laten verzorgen over de kengetallen en indicatoren in de begroting van 2014, nadat de begroting naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Minister IenM

De technische briefing wordt te zijner tijd verzorgd.

Wetgevingsoverleg Jaarverslagen

03-07-2013

De Minister informeert de Tweede Kamer voor het eind van het zomerreces van 2013 over of het juridisch mogelijk is om de Autoriteit Consument en Markt (ACM) toezicht te laten houden op de tarieven van Kiwa, en of ze dat zinvol acht.

Minister IenM

De Tweede Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

Licence