Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

4.4 Het Verdiepingshoofdstuk

Beleidsartikel 11: Waterkwantiteit
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

11

Waterkwantiteit

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

40.946

39.567

37.892

38.287

39.176

39.165

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

4.524

815

319

– 518

– 518

– 518

Nieuwe mutaties

1.496

– 651

545

753

753

753

Stand ontwerpbegroting 2014

46.966

39.731

38.756

38.522

39.411

39.400

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1.000)

Uitgaven

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Claim Eindejaarsmarge

300

2.

Financiering BOA-capaciteit

1.050

929

724

724

724

724

3.

Investeringsprojecten Caribisch Nederland

0

– 1.723

– 198

     
 

Diversen

146

143

29

29

29

29

 

Totaal

1.496

– 651

545

753

753

753

Ad 1. Dit betreft een toevoeging vanuit de eindejaarsmarge ten behoeve van overlopende verplichtingen vanuit 2012 waarvan de betalingen vorig jaar zijn vertraagd.

Ad 2. Dit betreft de financiering van de extra gevraagde BOA-capaciteit voor de ruimte dossiers (zie ook artikel 13).

Ad 3. Dit betreft de bijdrage vanuit artikel Waterkwantiteit aan de vastgestelde projecten in Caribisch Nederland op het gebied van onderhoud en renovatie luchthavens en de maritieme incidentenbestrijding.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

11

Waterkwantiteit

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

470

470

470

470

470

470

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

– 420

– 440

– 470

– 470

– 470

– 470

Nieuwe mutaties

           

Stand ontwerpbegroting 2014

50

30

0

0

0

0

Beleidsartikel 12: Waterkwaliteit
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

12

Waterkwaliteit

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

100.756

101.590

53.171

8.259

15.335

6.582

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

3.785

– 5.137

– 3.883

38

134

– 275

Nieuwe mutaties

– 25.345

– 10.895

– 1.654

38.108

26.208

34.784

Stand ontwerpbegroting 2014

79.196

85.558

47.634

46.405

41.677

41.091

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1.000)

Uitgaven

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Naar EZ t.b.v. UO-IMT

– 34

         

2.

Van EZ t.b.v. SOVON-KRM

44

         

3.

Kasschuif naar aanleiding van aanpassingen in de programmering

 

– 10.618

– 1.319

7.468

4.468

 

4.

Ten behoeve van Kader Richtlijn water vanuit het DF

     

33.000

33.000

34.917

5.

Ten behoeve van de Sanering waterbodems

2.270

         

6.

Naar DF ten behoeve van Haringvliet/De Kier

– 27.575

– 2

– 35

– 7.221

– 133

 

Diversen

– 50

– 275

– 300

     
 

Totaal

– 25.345

– 10.895

– 1.654

38.108

26.208

34.784

Ad 1. Bijdrage IenM aan EZ t.b.v. UO-IMT (Stichting Uitvoeringsorganisatie Integrale Milieutaakstelling).

Ad 2. Bijdrage EZ aan het door IenM/RWS uitbestede onderzoek «Scenario's monitoring vogels KRM» door SOVON Vogelonderzoek Nederland.

Ad 3. De kasschuif betreft een bundeling van voornamelijk saneringsprojecten.

Ad 4. De programmaruimte op artikel 18.11 van het Infrastructuurfonds, Investeringsruimte, wordt overgeboekt naar de begroting van Hoofdstuk XII en betrokken bij het oplossen van de KRW-problemen. Een daarvoor benodigde kasschuif wordt aangebracht via het Deltafonds.

Ad 5. Voor de sanering waterbodems die op artikel 12 worden verantwoord vindt een overboeking uit het Deltafonds naar artikel 12 plaats.

Ad 6. De uitgaven voor project De Kier worden op het Deltafonds begroot en verantwoord.

Beleidsartikel 13: Ruimtelijke ontwikkeling
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

13

Ruimtelijke ontwikkeling

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

147.634

108.299

195.601

188.907

188.563

188.152

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

– 10.086

– 8.951

– 2.664

3.468

2.863

2.557

Nieuwe mutaties

– 5.693

6.631

3.924

– 103

1.376

– 624

Stand ontwerpbegroting 2014

131.855

105.979

196.861

192.272

192.802

190.085

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1.000)

Uitgaven

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Stelselwijziging Omgevingsrecht

4.500

10.328

10.056

     

2.

Financiering BOA-capaciteit

– 1.050

– 929

– 724

– 724

– 724

– 724

3.

Kostenverhaal bodemsanering

1.559

         

4.

Terugbetaling van Duurzaamheid

10.400

         

5.

Overheveling nota ruimtebudget

       

2.000

 

6.

Project Sewerage Bonaire

1.644

         

7.

Decentralisatie meerjarige BIRK projecten

– 265

– 252

– 341

     

8.

Correctie verlaging ontvangsten

– 99

         

9.

Investeringsprojecten Caribisch Nederland

– 1.404

– 3.187

– 5.738

– 40

   

10.

Kadaster en Geonovum

526

526

526

526

100

100

11.

Grondverkoop Bommelerwaard

711

         

12.

Investeringsbudget Landelijk Gebied

– 22.176

         
 

Diversen

– 39

145

145

135

   
 

Totaal

– 5.693

6.631

3.924

– 103

1.376

– 624

Ad 1. Het betreft middelen voor de kosten van studie, implementatie en uitvoering van Eenvoudig Beter en de Digitale Agenda. Daarnaast betreft het kosten voor de ombouw van de huidige systemen WABO en RO online om deze efficiënter en beheersbaar te krijgen en geschikt te maken voor een verdere uitbouw ten behoeve de nieuwe Omgevingswet.

Ad 2. Dit betreft de dekking voor de gevraagde extra inzet BOA-capaciteit (8,7 fte'n) voor de Ruimte directies conform het met RWS afgesloten BOA-protocol 2013.

Ad 3. De mutatie betreft de inzet van de ontvangsten 2012, met betrekking het kostenverhaal bodemsanering, waarmee, conform de afspraak met Ministerie van Financiën, het uitgavenbudget 2013 mag worden opgehoogd.

Ad 4. Dit betreft de compensatie voor de bijdrage in 2011, ter dekking van de te betalen schadevergoeding m.b.t. Afval Terminal Moerdijk, vanuit de middelen Basisregistratie Grootschalige Topo (BGT tbv Kadaster).

Ad 5. Op basis van het besluit van de Minister van IenM wordt maximaal € 18 mln voor het project IJsselsprong Zuthpen gereserveerd. Hiervoor is van de bestaande reservering ad € 20 mln € 2 mln vanuit het Deltafonds toegevoegd aan het project Nota Ruimte alwaar de totale financiering vandaan is gekomen.

Ad 6. Gegeven de overgang van de voorbereidingsfase naar de uitvoeringsfase van het project Sewerage (rioolzuivering) in het kader van activiteiten voor Caribisch Nederland, wordt het restantbudget door desaldering overgedragen van ILT naar DGRW (zie ook Ad 1 ontvangsten).

Ad 7. Deze mutatie betreft de decentralisatie van het in 2012 van het ten onrechte ingehouden BTW-deel met betrekking tot meerjarige BIRK projecten aan het Provincie- en Gemeentefonds.

Ad 8. Het betreft een verlaging van de ontvangstenraming van de onderzoekskosten van rioolaansluitingen Bonaire (149k€). Daarnaast betreft het de ontvangst van de bijdrage van de Unie van Waterschappen aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling ten behoeve van Policy Dialogue Water Governance (50k€).

Ad 9. Dit betreft de bijdrage vanuit Ruimtelijke Ontwikkeling aan de vastgestelde projecten in Caribisch Nederland op het gebied van onderhoud en renovatie luchthavens en de maritieme incidentenbestrijding.

Ad 10. Dit betreft bijdragen van RWS (PDOK) aan het Kadaster en Geonovum.

Ad 11. Het aandeel van de Dienst Landelijk Gebied in de opbrengst Verkoop Gronden Bommelwaard wordt ingezet voor de projecten BIRK.

Ad 12. Voor de afronding van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) worden budgetten vanuit IenM overgedragen aan EZ.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

13

Ruimtelijke ontwikkeling

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

934

934

934

934

934

934

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

969

         

Nieuwe mutaties

2.256

         

Stand ontwerpbegroting 2014

4.159

934

934

934

934

934

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1.000)

Ontvangsten

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Project Sewerage Bonaire

1.644

         

2.

Correctie verlaging ontvangsten

– 99

         

3.

Grondverkoop Bommelerwaar

711

         
 

Totaal

2.256

0

0

0

0

0

Ad 1. Overdracht van het restantbudget m.b.t. het project Sewerage (rioolzuivering).

Ad 2. Het betreft een verlaging van de ontvangstenraming van de onderzoekskosten van rioolaansluitingen Bonaire (149k€). Daarnaast betreft het de ontvangst van de bijdrage van de Unie van Waterschappen aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling ten behoeve van Policy Dialogue Water Governance (50k€).

Ad 3. Ontvangsten hebben betrekking op het aandeel van de Dienst Landelijk Gebied in de opbrengst Verkoop Gronden Bommelwaard.

Beleidsartikel 14: Wegen en verkeersveiligheid
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

14

Wegen en verkeersveiligheid

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

40.405

36.136

30.547

27.996

27.947

27.893

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

– 8

755

585

444

443

443

Nieuwe mutaties

– 3.320

– 3.772

966

4.825

4.825

– 155

Stand ontwerpbegroting 2014

37.077

33.119

32.098

33.265

33.215

28.181

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1.000)

Uitgaven

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Kasritmecorrectie

– 1.938

– 2.682

2.409

2.211

   

2.

Overboeking van/naar Infrastructuurfonds

– 1.704

   

2.769

4.980

 

3.

Loonbijstelling 2013

37

37

30

30

30

30

4.

Desaldering t.b.v. Beter Benutten

129

         

5.

Investeringsprojecten Caribisch Nederland

– 343

– 1.127

– 1.473

– 20

   
 

Diversen

499

   

– 165

– 185

– 185

 

Totaal

– 3.320

– 3.772

966

4.825

4.825

– 155

Ad 1. De aanpassing van het kasritme van het budget voor opdrachten Beter Benutten is noodzakelijk in verband met de verlenging van de projectduur.

Ad 2. Dit betreft een overboeking tussen de begroting van Hoofdstuk XII en het Infrastructuurfonds ten behoeve van a) programmakosten van het project Beter Benutten als gevolg van de verlenging van de projectduur en b) de Elektronische publicatie Verkeersbesluiten (artikel 12 in het Infrastructuurfonds).

Ad 3. Dit is het uitgekeerde deel van de loonbijstelling 2013. Het betreft de hogere uitgaven voor de werkgever aan premies voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen en een stijging van de bijdrage in het kader van de Zorgverzekeringswet.

Ad 4. Deze desaldering betreft het aandeel van dit artikel in de afroming van het eigen vermogen van de ILT en wordt aangewend ten behoeve van het in stand houden van het projecttotaal van Beter Benutten.

Ad 5. Dit betreft de bijdrage vanuit artikel Wegen en verkeersveiligheid aan de vastgestelde projecten in Caribisch Nederland op het gebied van onderhoud en renovatie luchthavens en de maritieme incidentenbestrijding.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

14

Wegen en verkeersveiligheid

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

6.782

6.782

6.782

6.782

6.782

6.782

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

           

Nieuwe mutaties

129

         

Stand ontwerpbegroting 2014

6.911

6.782

6.782

6.782

6.782

6.782

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1.000)

Ontvangsten

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Desaldering

129

         
 

Totaal

129

0

0

0

0

0

Ad 1. Deze desaldering betreft het aandeel van dit artikel in de afroming van het eigen vermogen van de ILT.

Beleidsartikel 15: Openbaar vervoer
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

15

Openbaar vervoer

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

8.316

8.122

7.362

7.247

7.241

7.238

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

528

– 670

– 719

– 873

– 901

– 766

Nieuwe mutaties

3.734

79

580

1.253

870

1.117

Stand ontwerpbegroting 2014

12.578

7.531

7.223

7.627

7.210

7.589

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1.000)

Uitgaven

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

Vertraging in de invoering van de Boordcomputer Taxi (BCT)

650

         

2

Vertraging NDOV

2.479

         

3

Overboeking van artikel Spoor t.b.v. Openbaar vervoer

145

251

802

882

479

726

 

Diversen

460

– 172

– 222

371

391

391

 

Totaal

3.734

79

580

1.253

870

1.117

Ad 1. Dit betreft een toevoeging uit de eindejaarsmarge voor de invoering van de Boordcomputer Taxi (BCT), die in 2012 is vertraagd.

Ad 2. In 2012 is vertraging opgetreden in de opzet van de Nationale Databank OV-gegevens. Voor de uitvoering daarvan nu wordt circa € 2,5 mln uit de eindejaarsmarge toebedeeld.

Ad 3. Uit begrotingsartikel 16 Spoor worden structureel gelden overgeboekt voor de definitieve invulling van de taakstelling topsectoren zodat de lopende programmering (met name OV-chipkaart) niet wordt gehinderd.

Beleidsartikel 16: Spoor
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

16

Spoor

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

38.049

25.106

15.096

5.868

5.865

5.862

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

298

151

137

136

136

136

Nieuwe mutaties

2.541

– 833

– 1.353

– 1.086

– 683

– 930

Stand ontwerpbegroting 2014

40.888

24.424

13.900

4.918

5.318

5.068

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1.000)

Uitgaven

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.

T.b.v. ERTMS railmap vanuit het IF

2.500

         

2.

Overboeking naar artikel 15 Openbaar vervoer

– 145

– 251

– 802

– 882

– 479

– 726

 

Diversen

186

– 582

– 531

– 204

– 204

– 204

 

Totaal

2.541

– 833

– 1.353

– 1.086

– 683

– 930

Ad 1. De uitgaven voor European Rail Traffic Management System (ERTMS) worden verantwoord ten laste van dit begrotingsartikel. Hiervoor is budget overgeboekt uit het Infrastructuurfonds.

Ad 2. Uit dit begrotingsartikel zijn structureel gelden overgeboekt naar begrotingsartikel 15 Openbaar vervoer voor de definitieve invulling van de taakstelling topsectoren zodat de lopende programmering (met name OV-chipkaart) niet wordt gehinderd.

Beleidsartikel 17: Luchtvaart
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

17

Luchtvaart

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

23.341

22.305

23.883

11.728

11.719

11.714

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

548

533

564

307

307

307

Nieuwe mutaties

5.473

11.453

– 741

8.793

4.616

– 35

Stand ontwerpbegroting 2014

29.362

34.291

23.706

20.828

16.642

11.986

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1.000)

Uitgaven

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Eindejaarsmarge

2.794

         

2.

Bonaire fase 1 baanrenovatie

2.440

         

3.

Havermansgelden

460

465

440

445

445

445

4.

NLR huisvesting

– 1.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

4a.

NLR huisvesting vergoeding

 

644

644

644

644

644

5.

Artikeloverstijgende kasritmecorrecties

330

1.595

– 15.017

8.699

4.522

– 129

6.

Loonbijstelling 2013

1

1

1

5

5

5

7.

Investeringsprojecten Caribisch Nederland

 

9.548

14.191

     
 

Diversen

448

200

       
 

Totaal

5.473

11.453

– 741

8.793

4.616

– 35

Ad 1. Dit betreft een toevoeging vanuit de eindejaarsmarge ten behoeve van uit 2012 overlopende verplichtingen waarvan de betalingen vorig jaar zijn vertraagd.

Ad 2. In het kader van activiteiten voor Caribisch Nederland wordt het restantbudget van het project baanrenovatie fase 1 Bonaire overgedragen door de ILT aan het Directoraat Generaal Bereikbaarheid (DGB). Deze gelden worden aan de uitgaven toegevoegd. Hier worden de voorbereidingskosten van de uitvoering van de masterplannen mee bekostigd. Zie ook de toelichting bij ad 1 onder de ontvangsten.

Ad 3. De ramingen bij dit artikel worden bijgesteld met de Havermansgelden uit artikel 24 Handhaving en Toezicht ten behoeve van Aeronautical Information Publication (AIP) en het meetprogramma luchtvaart Caribisch Nederland.

Ad 4(a).Dit betreft de overboeking van € 1 mln structureel naar het Ministerie van EZ ten behoeve van de huisvesting van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR). Een deel van de vergoeding vanaf 2014 (ruim € 0,6 mln) stond sinds 2011 geparkeerd op artikel 99 Onvoorzien.

Ad 5. Dit betreft een artikeloverstijgende kasschuif om op meerdere artikelen budgetten in verschillende de jaren aan te sluiten met de uitgaven die op dat moment verwacht worden.

Ad 6. Dit is het uitgekeerde deel van de loonbijstelling 2013. Het betreft de hogere uitgaven voor de werkgever aan premies voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen en een stijging van de bijdrage in het kader van de Zorgverzekeringswet.

Ad 7. Het betreft hier de bijdrage aan de investeringen in luchthavens in Caribisch Nederland op het gebied van onderhoud en renovatie luchthavens.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

17

Luchtvaart

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

42.751

44.851

28.111

6.628

25

25

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

           

Nieuwe mutaties

2.588

         

Stand ontwerpbegroting 2014

45.339

44.851

28.111

6.628

25

25

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1.000)

Ontvangsten

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Bonaire fase 1 baanrenovatie

2.440

         
 

Diversen

148

         
 

Totaal

2.588

0

0

0

0

0

Ad 1. In het kader van activiteiten voor Caribisch Nederland wordt het restantbudget van het project baanrenovatie fase 1 Bonaire overgedragen door de ILT aan het DGB. De overdracht vindt plaats door facturering. Zie ook de toelichting bij ad 2 onder de uitgaven.

Beleidsartikel 18: Scheepvaart en havens
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

18

Scheepvaart en havens

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

6.464

5.428

4.711

4.708

4.702

4.701

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

426

196

94

90

89

89

Nieuwe mutaties

623

– 321

– 53

131

132

132

Stand ontwerpbegroting 2014

7.513

5.303

4.752

4.929

4.923

4.922

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1.000)

Uitgaven

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Eindejaarsmarge

1.277

         

2.

Kasritmecorrectie

– 324

– 190

128

128

129

129

3.

Loonbijstelling 2013

3

3

3

3

3

3

4.

Investeringsprojecten Caribisch Nederland

– 333

– 134

– 184

     
 

Totaal

623

– 321

– 53

131

132

132

Ad 1. Dit betreft een toevoeging vanuit de eindejaarsmarge ten behoeve van uit 2012 overlopende verplichtingen waarvan de betalingen vorig jaar zijn vertraagd.

Ad 2. Ten behoeve van een nieuwe subsidieregeling voor het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB) wordt een correctie op kasritme aangebracht.

Ad 3. Dit is het uitgekeerde deel van de loonbijstelling 2013. Het betreft de hogere uitgaven voor de werkgever aan premies voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen en een stijging van de bijdrage in het kader van de Zorgverzekeringswet.

Ad 4. Dit betreft de bijdrage vanuit artikel Scheepvaart en havens aan de vastgestelde projecten in Caribisch Nederland op het gebied van onderhoud en renovatie luchthavens en de maritieme incidentenbestrijding.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

18

Scheepvaart en havens

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

97

         

Nieuwe mutaties

           

Stand ontwerpbegroting 2014

97

0

0

0

0

0

Artikel 19: Klimaat
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

19

Klimaat

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

92.943

56.517

54.999

48.560

48.357

48.095

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

5.828

135

– 102

– 492

– 934

– 1.157

Nieuwe mutaties

– 2.136

2.770

– 770

1.623

1.127

1.127

Stand ontwerpbegroting 2014

96.635

59.422

54.127

49.691

48.550

48.065

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1.000)

Uitgaven

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Kasschuif ProMT

 

1.000

       

2.

Ophoging uitvoeringsbudget MIP

 

600

600

1.000

1.000

1.000

3.

Van Geluidskaarten: dekking tekort bouw register Biobrandstoffen

 

1.577

       

4.

Interreg: budgetneutrale kasschuif

– 1.500

500

500

500

   

5.

Investeringsprojecten Caribisch Nederland

– 300

– 1.033

– 1.975

– 8

   

6.

Overboeking ProMT naar verkeersemmissies

– 500

         
 

Diversen

164

126

105

131

127

127

 

Totaal

– 2.136

2.770

– 770

1.623

1.127

1.127

Ad 1. Bij het Programma Milieu en Technologie (ProMT) zijn in 2012 middelen overgebleven die in 2014 worden bijgeboekt.

Ad 2. Het Milieu Innovatie Programma (MIP) budget wordt opgehoogd. Dit wordt gedaan om het voor de uitvoeringsbudget van de onderliggende fiscale regelingen (MIA/VAMIL en Groen Beleggen) op peil te houden.

Ad 3. Het financiële tekort in 2014 voor de bouw van het register Biobrandstoffen wordt gedekt uit de middelen voor Geluidskaarten (artikel 20).

Ad 4. Een gedeelte van de beschikbare Interreg middelen in 2013 wordt over latere jaren verdeeld.

Ad 5. Dit betreft de bijdrage vanuit artikel Klimaat aan de vastgestelde projecten in Caribisch Nederland op het gebied van onderhoud en renovatie luchthavens en de maritieme incidentenbestrijding.

Ad 6. Betreft overheveling van ProMT middelen naar verkeersemissies (op artikel 20).

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

19

Klimaat

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

120.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

Nieuwe mutaties

1.639

         

Stand ontwerpbegroting 2014

121.639

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1.000)

Ontvangsten

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Afroming eigen vermogen NEa

1.639

         
 

Totaal

1.639

0

0

0

0

0

Ad 1. Het eigen vermogen van de NEa vertoont een overschot dat wordt afgeroomd door het moederdepartement.

Artikel 20: Lucht en Geluid
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

20

Lucht en geluid

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

78.823

48.480

44.360

36.975

33.448

33.433

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

– 880

5

– 14

232

232

232

Nieuwe mutaties

10.436

898

– 820

– 605

– 591

– 591

Stand ontwerpbegroting 2014

88.379

49.383

43.526

36.602

33.089

33.074

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1.000)

Uitgaven

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Subsidies Euro-6

 

2.500

       

2.

Subsidies Euro-VI

6.650

2.650

1.000

     

3.

NSL

5.000

         

4.

Geluidskaarten naar artikel 21 (biobrandstoffen)

 

– 1.577

       

5.

Investeringsprojecten Caribisch Nederland

– 688

– 2.311

– 1.475

– 14

   

6.

Bijdrage MIP naar artikel 19

 

– 364

– 345

– 591

– 591

– 591

 

Diversen

– 526

         
 

Totaal

10.436

898

– 820

– 605

– 591

– 591

Ad 1. Bij de subsidieregeling voor stimulering van taxi’s en bestelbussen, die voldoen aan de schone Euro-6 norm) zijn in 2012 middelen overgebleven die in 2014 via de eindejaarsmarge worden bijgeboekt.

Ad 2. Bij de subsidieregeling voor stimulering van vrachtauto’s en bussen waarvan de uitlaatgassen voldoen aan de Euro-VI norm vinden diverse mutaties plaats die leiden tot de bovenstaande reeks. Een gedeelte bestaat uit opvragen van specifiek gereserveerde middelen uit het Infrastructuurfonds (€ 5 mln), een andere deel (€ 3,4 mln) komt uit de eindejaarsmarge en er is ook nog sprake van een interne herschikking binnen dit artikel (€ 1,9 mln).

Ad 3. Bij het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) worden middelen onder andere via de eindejaarsmarge en de prijsbijstelling bijgeboekt.

Ad 4. Het financiële tekort voor de bouw van het register Biobrandstoffen (artikel 19) wordt gedekt uit middelen voor Geluidskaarten.

Ad 5. Dit betreft de bijdrage vanuit artikel Lucht en Geluid aan de vastgestelde projecten in Caribisch Nederland op het gebied van onderhoud en renovatie luchthavens en de maritieme incidentenbestrijding.

Ad 6. Bijdrage aan de ophoging van middelen voor Milieu Innovatie Programma (MIP) op artikel 19.

Beleidsartikel 21: Duurzaamheid
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

21 Duurzaamheid

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

44.601

16.628

17.087

19.365

19.261

19.140

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

– 4.326

– 3.008

– 2.001

– 1.724

– 1.951

– 2.895

Nieuwe mutaties

– 29.741

– 90

– 327

174

– 1.254

– 310

Stand ontwerpbegroting 2014

10.534

13.530

14.759

17.815

16.056

15.935

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1.000)

Uitgaven

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Vrijval Afvalfonds

– 25.021

         

2.

Programma ILG

– 4.489

         

3.

Diversen

– 231

– 90

– 327

174

– 1.254

– 310

 

Totaal

– 29.741

– 90

– 327

174

– 1.254

– 310

Ad 1. Aan het Afvalfonds is een toezegging gedaan van € 575 mln voor de aanpak van het verpakkingen- en zwerfafvaldossier. Door het Afvalfonds is aangegeven dat het totaal toegezegde bedrag niet volledig besteed zal worden. Dit houdt onder meer in dat een in de begroting 2013 geraamd bedrag van circa € 25 mln niet betaald hoeft te worden.

Ad 2. Bijdrage voor ILG programma van EZ inzake duurzaam ondernemen en duurzaam watergebruik.

Artikel 22: Externe Veiligheid en Risico’s
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

22

Externe veiligheid en risico's

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

17.233

18.185

41.730

69.847

69.793

69.727

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

– 858

– 65

– 65

– 305

– 81

863

Nieuwe mutaties

14.517

10.014

2.467

– 19.065

– 17.023

– 881

Stand ontwerpbegroting 2014

30.892

28.134

44.132

50.477

52.689

69.709

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1.000)

Uitgaven

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Oplossen kasprobleem (aanvulling middelen + kas- en vp schuiven)

11.556

9.101

2.065

– 4.560

– 6.662

 

2.

NANoREG

4.762

2.369

2.369

500

   

3.

Bijdrage Asbest VolgSysteem (LAVS)

– 970

         

4.

Asbest tgv algemene IenM beeld

     

– 14.000

– 9.000

 

5.

Overdracht 8 fte en programmabudget naar artikel 97

     

– 675

– 708

– 741

6.

Investeringsprojecten Caribisch Nederland

– 210

– 946

– 1.647

– 13

   

7.

Bijdrage Luchtvaart (art. 17)

– 200

– 200

       
 

Diversen

– 421

– 310

– 320

– 317

– 653

– 140

 

Totaal

14.517

10.014

2.467

– 19.065

– 17.023

– 881

Ad 1. Op dit artikel worden de beschikbare middelen met name bij 2013 aangevuld om te kunnen voldoen aan lopende verplichtingen. De middelen zijn voortgekomen uit een IenM brede herschikking. Ook worden in dit kader middelen uit latere jaren naar voren gehaald.

Ad 2 Ten behoeve van het EU-project NANoREG (A common European approach to the regulatory testing of nanomaterials) worden uitgaven gedaan aan 60 contractpartners. De uitvoering van dit project is ondergebracht bij het projectbureau NANoREG. Het RIVM ondersteunt en faciliteert hierbij. Deze uitgaven worden mogelijk gemaakt door een ontvangst van de Europese Unie.

Ad 3. Naar artikel 98 wordt een ICT bijdrage overgeboekt ten behoeve van de regie op het beheer en onderhoud voor het Landelijk Asbest Volgsysteem (LAVS).

Ad 4. Een gedeelte van de middelen voor asbest wordt IenM breed ingezet om de begroting sluitend te maken.

Ad 5. Betreft een nadere aanvulling van de taakstelling op uitvoeringsorganisaties.

Ad 6. Betreft overheveling van middelen ten behoeve van Caribisch Nederland/investeringsprojecten luchtvaart en maritiem (naar artikel 17 en 26).

Ad 7. Voor de versterking van het externe veiligheidsbeleid Luchtvaart worden middelen naar artikel 17 overgeheveld.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

22

Externe veiligheid en risico's

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

450

         

Nieuwe mutaties

15.337

2.369

2.369

500

   

Stand ontwerpbegroting 2014

15.787

2.369

2.369

500

0

0

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1.000)

Ontvangsten

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.

EU-project NANoREG

4.762

2.369

2.369

500

   

2.

Ontvangst van ILT

10.575

         
 

Totaal

15.337

2.369

2.369

500

0

0

Ad 1. IenM heeft de coördinatie van het EU-project NANoREG (A common European approach to the regulatory testing of nanomaterials) uit het zevende kaderprogramma (FP7) voor onderzoek van de Europese Commissie op zich genomen. Daarvoor ontvangt I&M in de jaren 2013 tot en met 2016 in totaal € 10 mln.

Ad 2. Vanuit de ILT worden middelen gestort op artikel 22. De ontvangsten worden ingezet om de beschikbare middelen voor 2013 aan te vullen. Zie ook toelichting ad 1 bij de uitgaven.

Beleidsartikel 23: Meteorologie, seismologie en aardobservatie
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

46.310

51.700

45.294

43.606

43.425

43.261

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

– 4.337

– 5.803

– 5.890

– 6.166

– 6.425

– 6.683

Nieuwe mutaties

805

– 11.971

28

4.028

8.028

28

Stand ontwerpbegroting 2014

42.778

33.926

39.432

41.468

45.028

36.606

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1.000)

Uitgaven

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Loonbijstelling

28

27

26

26

26

26

2.

Kasschuif Eumetsat

 

– 12.000

 

4.000

8.000

 
 

Diversen

777

2

2

2

2

2

 

Totaal

805

– 11.971

28

4.028

8.028

28

Ad 1. Dit is het uitgekeerde deel van de loonbijstelling 2013. Het betreft de hogere uitgaven voor de werkgever aan premies voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen en een stijging van de bijdrage in het kader van de Zorgverzekeringswet.

Ad 2. Door vertraging in de uitvoering bij EUMETSAT zijn de beschikbare bedragen pas later nodig.

Beleidsartikel 24: Handhaving en Toezicht
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

24

Handhaving en toezicht

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

136.654

131.188

128.442

127.548

126.205

125.530

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

– 1.337

– 1.976

– 2.017

– 3.681

– 5.348

– 6.938

Nieuwe mutaties

418

347

321

303

290

276

Stand ontwerpbegroting 2014

135.735

129.559

126.746

124.170

121.147

118.868

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1.000)

Uitgaven

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Loonbijstelling

154

147

144

143

142

141

2

Burgerbrieven BZK

– 786

– 786

– 786

– 786

– 786

– 786

3.

Overboeking Havermansgelden

– 460

– 465

– 440

– 445

– 445

– 445

4.

Diversen

1.510

1.451

1.403

1.391

1.379

1.366

 

Totaal

418

347

321

303

290

276

Ad 1. Dit is het uitgekeerde deel van de loonbijstelling 2013. Het betreft de hogere uitgaven voor de werkgever aan premies voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen en een stijging van de bijdrage in het kader van de Zorgverzekeringswet.

Ad 2. Deze mutatie betreft een overboeking naar het Ministerie van BZK voor de afhandeling van burgerbrieven.

Ad 3. Deze mutatie betreft de overboeking van Havermansgelden naar het beleidsverantwoordelijke directoraal-generaal Bereikbaarheid.

Ad 4. Deze mutatie betreft onder meer een overboeking van personeelsbudget van ILT naar andere onderdelen van IenM (artikel 98) en compensatie voor het in rekening brengen van integrale kostprijzen voor kantoorautomatisering door IenM.

Beleidsartikel 25: Brede Doeluitkering
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

25

Brede Doeluitkering

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

1.795.605

1.746.573

1.710.174

1.729.220

1.736.774

1.723.249

Nota van wijziging

75.000

         

1e suppletore wet 2013

168.146

67.468

66.854

67.041

67.116

66.983

Nieuwe mutaties

9.572

5.148

2.202

8.226

2.237

2.219

Stand ontwerpbegroting 2014

2.048.323

1.819.189

1.779.230

1.804.487

1.806.127

1.792.451

Specificatie amendementen en nieuwe mutaties (x € 1.000)

Uitgaven

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

Van IF-13: Roodeschool

 

2.900

       

2

Forfaitaire index 2103

7.262

         

3

Loonbijstelling 2013

2.310

2.248

2.202

2.226

2.237

2.219

4

Van IF-13: Grensoverschr.vv.

     

6.000

   
 

Totaal

9.572

5.148

2.202

8.226

2.237

2.219

Ad 1. Vanuit artikel 13 Spoorwegen in het Infrastructuurfonds vindt een overboeking plaats naar de BDU voor de verlenging van de Spoorlijn van Roodeschool naar Eemshaven (€ 2,9 mln).

Ad 2. De BDU voor het jaar 2013 is in december 2012 vastgesteld. Daarin is overeenkomstig de gebruikelijke werkwijze een forfaitaire index opgenomen. Vanuit artikel 14 Regionale en lokale Infrastructuur in het Infrastructuurfonds wordt dekking geboden voor het niet uitkeren van de prijsindex.

Ad 3. Dit is het uitgekeerde deel van de loonbijstelling 2013. Het betreft de hogere uitgaven voor de werkgever aan premies voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen en een stijging van de bijdrage in het kader van de Zorgverzekeringswet.

Ad 4. Dit betreft een overboeking vanuit artikel 13 Spoorwegen in het Infrastructuurfonds naar BDU Gelderland voor de bijdrage in het project Arnhem-Emmerich-Dusseldorf. Dit in het kader van grensoverschrijdend spoorvervoer.

Beleidsartikel 26: Bijdragen aan de investeringsfondsen
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

26

Bijdr. aan investeringsfondsen

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

6.761.720

7.670.509

6.700.232

7.064.160

6.979.119

6.614.663

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

– 7.211

– 59.929

– 79.987

– 89.873

– 124.998

– 146.388

Nieuwe mutaties

– 60.406

– 158.253

– 193.492

– 504.103

74.852

– 10.942

Stand ontwerpbegroting 2014

6.694.103

7.452.327

6.426.753

6.470.184

6.928.973

6.457.333

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1.000)

Uitgaven

2013

2014

2015

2016

2017

2018

26.01 IF

           

1

Overdracht fte's HBJZ naar RWS

315

315

315

315

315

315

2

1% regeling Arbeidsmarkt

285

         

3

subsidieregeling Euro-VI

– 5.000

         

4

Roadmap ERTMS

– 2.500

         

5

Projectdirectie BB

804

 

– 200

– 3.269

– 5.480

 

6

0,5 fte naar PPS kennispool

52

52

52

52

52

52

7

BDU: Roodeschool

 

– 2.900

       

9

Forfataire dekking BDU

 

– 2.500

 

– 4.762

   

10

KRW

       

– 3.725

– 8.065

11

Decentralisatie uitkering Binnenhavens

– 5.000

         

12

Loonbijstelling 2013

1.804

1.591

1.555

1.387

1.514

1.481

13

Depotruimte Nationaal Archief

– 139

– 173

– 173

– 173

– 173

– 173

14

Van EZ: opdrachtverstrekking Deltares

121

         

15

Omzetting DBFM: N33 en A1/A6/A9

– 72.943

– 121.692

– 159.783

– 425.728

137.326

57.122

16

Middelenafspraak

 

– 35.700

– 35.700

– 35.700

– 35.700

– 35.700

17

BDU: Grensoverschr.vv.

     

– 6.000

   

18

Bijdrage RWS aan Kadaster en Geonovum

– 284

– 284

– 284

– 284

   

19

CN/BES: Maritieme incidentenorganisatie

3.380

2.440

105

100

   

20

Transitie ARBO taken van SSO/HRM naar RWS

415

535

535

535

535

535

21

Campagne van A naar Beter.

125

         

22

Bijdrage RWS aan opdracht Geonovum 2013

– 100

– 100

– 100

– 100

– 100

– 100

23

Naar BZK: Elektronische publ. Verkeersbesluiten

– 32

– 32

– 32

– 32

– 32

– 32

24

Van HXII-14: Elektronische publ. Verkeersbesluiten

900

         

25

Van EZ: SPA Deltares

300

         

26

Index 2013

189

163

156

159

161

161

               

26.02 DF

           

1

Loonbijstelling 2013

212

200

190

185

183

190

2

Deltaris

30

         

3

Sanering waterbodems

– 2.270

         

4

Zutphen

       

– 2.000

 

5

KRW

     

– 33.000

– 29.275

– 26.852

6

Staf Deltacommissaris

– 64

135

135

152

152

152

7

Indexering 2013

– 189

– 163

– 156

– 159

– 161

– 161

8

Overboeking naar provinciefonds

– 8.250

         

9

Haringvliet de Kier

27.575

2

35

2.361

11.260

133

10

Bijdrage DF aan Kadaster en Geonovum

– 142

– 142

– 142

– 142

   
               
 

Totaal

– 60.406

– 158.253

– 193.492

– 504.103

74.852

– 10.942

26.01 IF

Ad 1. Dit betreft een overboeking naar Infrastructuurfonds (IF) artikel 18 voor de overdracht 3,9 fte van HBJZ naar RWS (€ 0,3 mln).

Ad 2. Dit betreft een vergoeding uit IF artikel 18 aan RWS voor de 1% regeling voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt (€ 0,3 mln).

Ad 3. Vanuit IF artikel 12 wordt een bedrag van € 5 mln overgeheveld in het kader van de Subsidieregeling Euro-VI (schone motoren vrachtwagens en bussen) voor 2013. De uitvoering van deze regeling wordt verantwoord op de Begroting hoofdstuk XII, artikel 20.

Ad 4. Dit betreft een overboeking vanuit IF artikel 13 voor de financiering van het onderzoek Roadmap ERTMS (€ 2,5 mln).

Ad 5. Vanuit IF artikel 12 Beter Benutten vindt een overboeking plaats naar de Begroting hoofdstuk XII voor programmakosten en externe inhuur als gevolg van het verlengen van de projectduur (totaal € 1,2 mln). Tevens worden in 2012 onbesteed gebleven gelden voor Beter Benutten (BB) teruggeboekt naar IF artikel12 voor het in standhouden van het projecttotaal BB (€ 0,8 mln).

Ad 6. Dit betreft een overboeking van 0,5 fte naar RWS/PPS/DBFM (€ 0,1 mln).

Ad 7. Dit betreft een overboeking vanuit IF artikel 13 naar de BDU voor de verlenging van de spoorlijn van Roodeschool naar Eemshaven (€ 2,9 mln).

Ad 8. Op IF artikel 18 overige uitgaven worden kosten begroot die niet aan de netwerken zijn toe te delen. De uitgaven zijn prijsgevoelig en voor een substantieel deel vastgelegd in juridisch bindende contracten. Dit betreft het aandeel van het Deltafonds in de financiering.

Ad 9. De BDU voor het jaar 2013 is in december 2012 vastgesteld. Daarin is overeenkomstig de gebruikelijke werkwijze een forfaitaire index opgenomen. Vanuit IF artikel 14 Reglok wordt dekking geboden voor het niet uitkeren van de prijsindex.

Ad 10. De resterende programmaruimte op IF artikel 18 (€ 100 mln) wordt overgeboekt naar de Begroting hoofdstuk XII en betrokken bij het oplossen van de KRW-problemen.

Ad 11. Via de decentralisatie-uitkering Binnenhavens (IF artikel 15) ontvangt de gemeente Waalwijk € 4,6 mln (excl. BTW). Deze gemeente kan de eventueel betaalde BTW terugvorderen via het BTW-compensatiefonds.

Ad 12. Dit is het uitgekeerde deel van de loonbijstelling 2013. Het betreft de hogere uitgaven voor de werkgever aan premies voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen en een stijging van de bijdrage in het kader van de Zorgverzekeringswet.

Ad 13. Dit betreft een overboeking van € 0,1 mln voor depotruimte Nationaal Archief.

Ad 14. Dit betreft de bijdrage van EZ in de opdrachtverstrekking aan Deltares voor verschillende RCR-projecten (€ 0,1 mln).

Ad 15. Dit betreft de omzetting van de reeksen A1/A6 SAA en N33 Assen-Zuidbroek.

Ad 16. De inkomsten die voorheen taakstellend in de begroting stonden t.b.v. RVOB, worden overgebracht naar IenM. Het gaat hierbij om inkomsten uit areaal waarop RWS het materieel respectievelijk feitelijk beheer uitvoert. Extra opbrengsten die IenM (RWS) weet te realiseren bovenop dit bedrag kunnen door IenM (RWS) ingezet worden. De middelenoverboeking van RVOB naar IenM (RWS) betreft in totaal € 35,7 mln per jaar. Deze overboeking wordt zichtbaar bij opbrengst derden in de staat van baten en lasten en is als volgt opgebouwd: € 19,5 mln structurele ontvangsten uit de pacht van «benzinestations, € 11,5 mln structurele ontvangsten uit de ingebruikgeving van RWS areaal (huur, pacht) en € 4,7 mln structurele ontvangsten uit incidentele verkoop van RWS areaal. De bijdrage van de Begroting hoofdstuk XII aan het IF alsmede de reeks «Bijdrage aan agentschappen» «overige netwerkoverstijgende kosten» op IF artikel 18.08 worden overeenkomstig verlaagd met € 35,7 mln.

Ad 17. Dit betreft een overboeking vanuit IF artikel 13 naar BDU Gelderland voor de bijdrage in het project Arnhem-Emmerich-Dusseldorf in het kader van grensoverschrijdend spoorvervoer.

Ad 18. Dit betreft een bijdrage van RWS aan de opdracht PDOK aan het Kadaster en Geonovum voor de jaren 2013–2016 (bijna € 0,3 mln p/jr). De bijdrage is afkomstig vanuit de IF artikelen 12, 15 en 18.

Ad 19. Het gaat om een bijdrage vanuit IF artikel 15 voor Caribisch Nederland/BES voor investeringen in een Maritieme incidentenorganisatie (totaal € 6 mln).

Ad 20. Deze overboeking met artikel IF artikel 18 heeft betrekking op de overdracht van het personeel belast met de ARBO-taken van SSO/HRM naar RWS (€ 0,5 mln structureel).

Ad 21. Een overboeking van DCO naar RWS (IF artikel 18) voor de campagne van A naar Beter (€ 0,1 mln).

Ad 22. Het gaat om een opdracht van RWS aan Geonovum (€ 0,1 mln) vanuit IF artikel 18.

Ad23/24. Enerzijds betreft het een overboeking vanuit artikel IF artikel 12 naar BZK voor de electronische publicatie van verkeersbesluiten (€ 0,1 mln). Anderzijds gaat om een overboeking vanuit de Begroting hoofdstuk XII (€ 0,9 mln) in dit kader.

Ad 25. Deze overboeking van EZ naar artikel IF artikel 18 is bestemd voor aanvullende opdracht aan SPA Deltares voor verschillende RCR projecten (€ 0,3 mln).

Ad 26. Hiervoor wordt verwezen naar het gestelde onder 7. bij 26.02.

26.02 DF

Ad 1. Dit is het uitgekeerde deel van de loonbijstelling 2013. Het betreft de hogere uitgaven voor de werkgever aan premies voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen en een stijging van de bijdrage in het kader van de Zorgverzekeringswet.

Ad 2. Deze mutatie betreft de bijdrage ad € 0,03 mln van de directie Kennis, innovatie en strategie, waarvan de beschikbare middelen op hoofdstuk staan geraamd, aan Deltaris welke op het Deltafonds wordt verantwoord ten behoeve van een interviewronde Kennisinfrastrastuctuur.

Ad 3. Ten gunste van het Deltafonds is een bedrag van € 2,2 mln ontvangen ten behoeve van het saneringsprogramma waterbodems. Dit programma wordt op de Begroting hoofdstuk XII verantwoord. Met deze mutatie worden deze middelen alsnog ten gunste van gebracht van het saneringsprogramma op de Begroting hoofdstuk XII.

Ad 4. Doordat voor het project IJsselsprong Zutphen de bijdrage IenM vastgesteld is op € 18 mln, kan een bedrag van € 2 mln geretourneerd worden aan de beschikbare middelen Nota Ruimte op de Begroting hoofdstuk XII.

Ad 5. Met deze mutatie wordt het kasritmeverschil tussen de financieringsbehoefte van de KaderRichtlijn Water en de financiering gefaciliteerd.

Ad 6. In verband met de uitbreiding van de bezetting van de staf Deltacommissaris met 2 fte, wordt een bedrag van € 0,2 mln per jaar overgeboekt vanuit artikel 98 Apparaatuitgaven kerndepartement op de Begroting hoofdstuk XII. Dit is binnen de apparaatuitgaven IenM een budgettair neutrale boeking. Daarnaast wordt onder invloed van Het Nieuwe Werken vanaf 2013 de kantoorautomatisering gecentraliseerd. Het aandeel in kantoorautomatisering bij de verschillende afnemers wordt overgeboekt naar de Begroting hoofdstuk XII artikel 98 Apparaatuitgaven kerndepartement alwaar het centraal beheerd wordt.

Ad 7. Deze mutatie betreft het ten laste van de investeringsruimte indexeren van het onderliggende programma naar prijspeil 2013. Specifiek betreft dit de indexatie van het aan het Deltafonds gerelateerde deel van artikel 18 «Overige uitgaven» van het Infrastructuurfonds.

Ad 8. Deze mutatie betreft de overboeking van de bijdrage van IenM aan de provincie Limburg voor de proceskosten van respectievelijk de verkenningsfase en planuitwerkingsfase van de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum.

Ad 9. De middelen uit de begroting Hoofdstuk XII met betrekking tot het project Haringvliet de Kier (waterkwaliteit, incl. KRW) worden overgeboekt naar het Deltafonds, zodat uitvoering van dit integrale project, waarvan het zwaartepunt bij zoetwater ligt, uit één bron kan plaatsvinden.

Ad 10. Deze mutatie betreft een bijdrage ten laste van het Deltafonds ad € 0,568 mln aan het Kadaster en Geonovum welke verantwoord wordt op artikel 13.02.06 van de begroting Hoofdstuk XII.

Niet-beleidsartikel 97: Algemeen departement
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

97

Algemeen departement

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

23.429

22.887

20.886

20.862

20.850

20.841

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

375

130

130

130

130

130

Nieuwe mutaties

7.349

4.189

3.960

4.341

4.326

4.441

Stand ontwerpbegroting 2014

31.153

27.206

24.976

25.333

25.306

25.412

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1.000)

Uitgaven

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Eindejaarsmarge

1.050

         

2.

Onderzoeken PBL (ontvangsten)

3.600

2.000

1.500

1.500

1.500

1.500

2a.

Onderzoeken PBL (Verantwoord Begroten)

2.303

2.089

2.354

2.055

2.000

2.000

 

Diversen

396

100

106

786

826

941

Totaal

7.349

4.189

3.960

4.341

4.326

4.441

Ad 1. Dit betreft een toevoeging vanuit de eindejaarsmarge ten behoeve van uit 2012 overlopende verplichtingen waarvan de betalingen vorig jaar zijn vertraagd.

Ad 2. Dit betreft het verhogen van het budget voor PBL-onderzoeken als gevolg van bijdragen van derden.

Ad 2a. Dit betreft het conform Verantwoord Begroten boeken van onderzoeksbudgetten van PBL (deze waren tot begroting 2013 begroot op artikel 98 Apparaat Kerndepartement).

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

97

Algemeen departement

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

2.685

2.685

2.685

2.685

2.685

2.685

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

           

Nieuwe mutaties

3.600

1.188

688

688

688

688

Stand ontwerpbegroting 2014

6.285

3.873

3.373

3.373

3.373

3.373

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1.000)

Ontvangsten

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Onderzoeken PBL

3.600

2.000

1.500

1.500

1.500

1.500

2.

Regeringsvliegtuig

 

– 812

– 812

– 812

– 812

– 812

 

Totaal

3.600

1.188

688

688

688

688

Ad 1. Dit betreft uitgaven die door het PBL worden ontvangen om onderzoeken uit te voeren.

Ad 2. De begrote ontvangstenreeks wordt verlaagd in verband met een begrotingsbijdrage van andere departementen. De wijze waarop de administratie tot nu toe werd gevoerd, leidde tot een administratieve last, waar – in het kader van de vereenvoudiging van de bedrijfsvoering rijksdienst – nu verandering in wordt gebracht door het onderling versturen van facturen te verminderen. Deze financiële aanpak leidt tot verwachting tot een meer bedrijfseconomisch verantwoord gebruik van het regeringsvliegtuig.

Niet-beleidsartikel 98: Apparaatsuitgaven kerndepartement
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

98

Apparaatsuitgaven kerndepartement

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

350.087

324.434

307.662

322.108

304.073

301.309

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

9.217

5.582

5.721

– 9.576

– 35.368

– 31.760

Nieuwe mutaties

2.457

– 10.316

– 10.206

– 9.693

– 9.718

– 10.246

Stand ontwerpbegroting 2014

361.761

319.700

303.177

302.839

258.987

259.303

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1.000)

Uitgaven

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Onderzoeken PBL

– 2.303

– 2.089

– 2.354

– 2.055

– 2.000

– 2.000

2.

Saldo organisatorische wijzigingen Bestuurskerne en Agentschappen van IenM

– 1.727

– 1.059

– 905

– 901

– 897

– 894

3.

ICT budget terug naar SZW

– 5.697

– 5.697

– 5.697

– 5.697

– 5.697

– 5.697

4.

Naar andere Ministeries

– 724

– 160

– 160

– 234

– 329

– 366

5.

Beheerkosten SAP agv nieuwe aanbesteding

2.500

         

6.

Ontwikkelkosten Landelijk AsbestVolgSysteem

1.402

         

7.

Bijdrage diensten aan centrale ICT kosten

10.671

         

8.

Centralisatie kantoorautomatisering

– 1.498

– 1.452

– 1.410

– 1.419

– 1.411

– 1.401

9.

Loon- en prijsbijstelling 2013

167

141

120

113

116

112

10.

Beter Benutten

   

200

500

500

 

11.

Dekking tekort art 99

– 334

         
 

Totaal

2.457

– 10.316

– 10.206

– 9.693

– 9.718

– 10.246

Ad 1. Dit betreft het conform Verantwoord Begroten boeken van onderzoeksbudgetten van PBL op artikel 97 Algemeen (deze waren tot begroting 2013 begroot op artikel 98 Apparaat Kerndepartement).

Ad 2. Binnen de organisatie IenM zijn meer medewerkers van het kerndepartement overgestapt naar functies van de agentschappen van IenM dan het omgekeerde. Dit is zichtbaar bij deze afboeking.

Ad 3. In verband met de overdracht van ICT naar BZK worden de middelen die door SZW in 2009 naar IenM waren overgeboekt teruggeboekt.

Ad 4. Dit betreft overboekingen naar andere Ministeries naar aanleiding van organisatorische afspraken.

Ad 5. Voor de nieuwe aanbesteding van SAP beheerkosten worden eenmalig extra uitgaven gedaan.

Ad 6. Ten behoeve van de ontwikkeling van het Landelijk AsbestVolgSysteem (LAVS) worden programmagelden overgeheveld.

Ad 7. Diensten dragen bij aan de beheerkosten SAP, dienstverlening aan programma's, upgradeprogrammatuur en kosten voor het Nieuwe Werken.

Ad 8. Onder invloed van Het Nieuwe Werken wordt vanaf 2013 de Kantoorautomatisering gecentraliseerd. Het aandeel van een aantal externe afnemers dat reeds op artikel 98 stond wordt overgeboekt naar die externe afnemers. Die worden jaarlijks via een factuur belast voor de door hen gevraagde bijdrage aan Kantoorautomatisering. Het betreft bijdragen aan ILT, NEA en KNMI.

Ad 9. Dit betreft de toevoeging van de loon- en prijsbijselling op artikel 98 Apparaat van de Bestuurskern.

Ad 10. In het nieuwe regeerakkoord is afgesproken dat het programma Beter Benutten wordt voortgezet voor een periode van 3 jaar. Om tot een sluitende begroting op de begroting Hoofdstuk XII voor de totale projectduur te komen is een overboeking uit het IF Benutting nodig (project wordt vanuit IF gevoed). Deze middelen zijn nodig voor vraagbeïnvloeding, monitoring en evaluatie, communicatie, ITS, regiocoördinatoren, onderzoek, materieel en inhuur.

Ad 11. Bij de herprioritering van problematiek bij de begrotingsbesluitvorming t.b.v. de ontwerpbegroting 2014 is een tijdelijk tekort van € 0,334 mln op artikel 99 ontstaan. Hiervoor wordt een deel van het beschikbare budget op artikel 98 ingezet. Dit is mogelijk doordat op artikel 98 de taakstelling sneller dan voorzien kan worden ingevuld.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

98

Apparaat van de Bestuurskern

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

2.434

2.434

2.434

2.434

2.434

2.434

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

           

Nieuwe mutaties

13.260

         

Stand ontwerpbegroting 2014

15.694

2.434

2.434

2.434

2.434

2.434

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1.000)

Ontvangsten

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Beheerskosten SAP

2.500

         

2.

Bijdrage diensten aan centrale ICT kosten

10.671

         

3.

Diversen

89

         
 

Totaal

13.260

0

0

0

0

0

Ad 1. Van de diensten wordt een eenmalige bijdrage ontvangen voor extra uitgaven als gevolg van de nieuwe aanbesteding van SAP beheerkosten.

Ad 2. Diensten dragen bij aan de beheerkosten SAP, dienstverlening aan programma's, upgrade programmatuur en kosten voor het Nieuwe Werken.

Niet-beleidsartikel 99: Nominaal en onvoorzien
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

99

Nominaal en onvoorzien

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

157.181

164.847

152.843

166.203

153.290

157.157

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

– 142.986

– 155.757

– 137.984

– 157.069

– 147.721

– 147.900

Nieuwe mutaties

– 14.195

– 23.633

– 23.487

– 23.761

– 24.898

– 22.719

Stand ontwerpbegroting 2014

0

– 14.543

– 8.628

– 14.627

– 19.329

– 13.462

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1.000)

Uitgaven

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Bijdrage IenM bezuiniging collectieve sector

 

– 18.300

– 18.300

– 18.300

– 18.300

– 18.300

2.

Eindejaarsmarge

– 9.514

         

3.

NLR

 

– 644

– 644

– 644

– 644

– 644

4.

Topinkomens

     

– 427

– 427

– 427

5.

Loonbijstelling 2013

– 5.050

– 4.689

– 4.543

– 4.390

– 4.527

– 4.478

6.

Financiering kottervisserij

       

– 1.000

1.000

7.

Prijsbijstelling

         

130

8.

Dekking tekort art 98

334

         
 

Diverse

35

         
 

Totaal

– 14.195

– 23.633

– 23.487

– 23.761

– 24.898

– 22.719

Ad 1. IenM draagt vanaf 2014 structureel € 18,3 miljoen bij aan de bezuiniging op de collectieve sector uit het maatregelpakket van € 6 miljard waartoe in augustus 2013 is besloten. Voorlopig is deze korting van de IenM begroting op artikel 99 Nominaal en onvoorzien verwerkt. Bij Voorjaarsnota 2014 zal deze korting op de beleidsartikelen van Hoofdstuk XII en de productartikelen van de fondsen worden verwerkt.

Ad 2. Bij Voorjaarsnota 2013 is de eindejaarsmarge (1% regeling) geparkeerd op dit artikel. Thans vindt er een verdeling plaats binnen de Begroting hoofdstuk XII, rekening houdende met de overboeking van € 15,0 mln naar de begroting van het Ministerie van Economische zaken voor de extra bijdrage in het kader van ESA-ruimtevaartprogramma's. De overboeking naar EZ is in de Voorjaarsnota 2013 opgenomen.

Ad 3. Op artikel 17 (Luchtvaart) vindt vanaf 2013 een overboeking plaats naar de begroting van Economische Zaken voor de huisvestingskosten Nationaal Lucht-en Ruimtevaartlaboratorium. Vanaf 2014 ontstaat er door de overboeking op artikel 17 een tekort van € 0,644 mln. Compensatie voor het tekort vindt plaats uit dit artikel.

Ad 4. In het regeerakkoord is vanaf 2016 een taakstellende besparing ad € 10,0 mln opgenomen vanwege de verlaging van de topinkomens in de publieke sector. Het aandeel van IenM hierin is € 0,427 mln.

Ad 5. Het betreft de verdeling van de bij Voorjaarsnota 2013 aan de begroting van IenM toegevoegde loonbijstelling 2013. De bijstelling is voor de hogere uitgaven voor de werkgever aan ouderdoms- en nabestaandenpensioen en een stijging van de bijdrage in het kader van de Zorgverzekeringswet.

Ad 6. Met het Ministerie van Economische Zaken is in voorgaande jaren een afspraak gemaakt over de financiering van de sanering kotervisserij in de Noordzee.

Ad 7. Het betreft de prijsbijstelling uit de Aanvullende Post. De bedragen over de jaren 2013 tot en met 2017 zijn in de Voorjaarsnota 2013 opgenomen.

Ad 8. Bij de herprioritering van problematiek bij de begrotingsbesluitvorming ten behoeve van de ontwerpbegroting 2014 is een tijdelijk tekort van € 0,334 mln op artikel 99 ontstaan. Hiervoor wordt een deel van het beschikbare budget op artikel 98, Apparaatuitgaven van het kerndepartement, ingezet. Dit is mogelijk doordat op artikel 98 de taakstelling sneller dan voorzien kan worden ingevuld.

Licence