Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

4.6 Bijlage Overzicht evaluaties en overig onderzoek

Soort onderzoek

Onderwerp

Artikel

Start

Afronding

Vindplaats

Beleidsdoorlichting

         
 

Waterkwantiteit

11

2013

2014

 
 

Waterkwaliteit

12

2015

2015

 
 

Ruimtelijke ontwikkeling (SVIR)

13

2013

2014

 
 

Wegen en verkeersveiligheid (Leefomgeving)

14

2011

2012

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32861–3.html

 

Wegen en verkeersveiligheid

14

2017

2017

 
 

Openbaar vervoer

15

2013

2014

 
 

Spoor

16

2017

2017

 
 

Luchtvaart (GIS)

17

2012

2013

 
 

Luchtvaart

17

2017

2017

 
 

Scheepvaart en havens (Nota Zeehavens)

18

2011

2012

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32861–2.html

 

Scheepvaart en havens

18

2017

2017

 
 

Klimaat

19

2018

2018

 
 

Geluid

20

2014

2015

 
 

Lucht

20

2017

2017

 
 

Duurzaamheid

21

2015

2015

 
 

Externe Veiligheid en risico’s (Besluit externe veiligheid inrichtingen)

22

2013

2013

 
 

Externe Veiligheid en risico’s

22

2018

2018

 
 

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

23

2018

2018

 
 

Handhaving en toezicht

(keuzes die in het handhavings- en toezichtbeleid door ILT kunnen worden gemaakt)

24

2018

2018

 
 

Brede doeluitkering (wordt zo veel mogelijk meegenomen in de doorlichtingen van de beleidsartikelen)

25

     
 

Bijdrage investeringsfondsen

(Wordt zoveel mogelijk meegenomen in de doorlichtingen van de beleidsartikelen).

26

     
           

Ander onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

         
 

Waterkwantiteit

       
 

Effectenonderzoek ex-post evaluatie van enkele onderdelen van de waterwet

11

2013

2014

 
 

Effectenonderzoek ex post: evaluatie waterschapswet belastingstelsel

11

2011

2011

http://www.uvw.nl/publicatie-details.html?newsdetail=20110610–15_eindrapport-taskforce-financien

Heeft geleid tot wetswijziging via amendement Dijkgraaf/Ortega-Martijn Waterschapswet, AO 2 juli 2012

 

Effectenonderzoek ex post: evaluatie Waterschapswet verkiezingsstelsel

(uitgesteld agv voornemen om waterschapsverkiezingen te houden samen met PS in 2015)

11

2015

2015

 
 

Leefomgevingsbalans (1x per 2 jaar)

11

 

2012

http://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/2012/beleidsdoelen-voor-de-leefomgeving

 

Tussentijds evaluatie Bestuursakkoord water

11

2013

2014

 
 

MIRT onderzoeken in het kader van (de deelprogramma’s van)het Deltaprogramma gericht op voorstellen van het Deltaprogramma in 2014 voor de Deltabeslissingen

(hebben betrekking op de waterveiligheid, zoetwaterstrategie, peilbeheer IJsselmeergebied, Rijn-Maasdelta en ruimtelijke adaptatie).

11

2009

2014

 
 

¾ Evaluatie Ruimte voor de Rivier

11

2012

2013

TK 30 080 nr. 64, blg. 216364

 

CPB: MKBA waterveiligheid IJsselmeergebied

11

2010

2013

 
 

Evaluatie Deltawet (experimenteerartikel in 2021/2)

11

2016

2017

 
 

CPB: Second Opinion Kostenbatenanalyse Waterveiligheid 21ste eeuw

11

 

2011

http://cpb.nl/publicatie/second-opinion-kosten-batenanalyse-waterveiligheid-21e-eeuw-kba-wv21

 

Evaluatie van de effectiviteit van de Tijdelijke regeling eenmalige uitkering bestrijding regionale wateroverlast

11

2011

2012

http://www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/honderd-miljoen-euro-nbw

 

De rol van het Ministerie van Infrastructuur en milieu bij innovatie in de maritieme sector

11

2011

2012

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/12/20/de-rol-van-het-ministerie-van-infrastructuur-en-milieu-bij-innovatie-in-de-maritieme-sector.html

 

Diverse voortgangsrapportages in het kader van de «Regeling grote projecten», oa HWBP2,Ruimte voor de rivier en Maaswerken

11

2012

Einde project

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26399–13.html

TK 26 399, nr 13; TK 32698; TK 30080; TK 18106

 

Basisrapportage hoogwaterbeschermingsprogramma 2

11

2012

2012

TK 32 698, nr 2, bijlage 137427

 

IBO Beheer en Onderhoud

11

2012

2012

TK 33 117, nr 1, blg 175025

 

MKBA Waterveiligheid 21e eeuw en slachtofferrisicoanalyses

11

 

2011

TK 31 710, nr 22, blg 141524

           

Overig onderzoek

         
 

Policy dialoque n.a.v. OESO onderzoek gericht op toekomstige opgaven in het waterbeheer

11

2013

2014

 
 

Jaarlijkse voortgangsrapportage waterbeleid in Nederland 2011 (Water in beeld)

11

 

Jaarlijks

http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/nationaal/water-beeld

TK 27 625, nr 290

 

Periodieke toetsing van primaire waterkeringen:

ILT:Rapportage Derde toets primaire waterkeringen; Landelijke toets 2006–2011

ILT:Rapportage verlengde derde toetsing

11

 

2011

2014

Kamerstukken II, 31 710, nr. 22, blg 141517.pdf

 

Toetsing van de Basiskustlijn (kustlijnkaartenboek)

11

 

Jaarlijks

http://www.rijkswaterstaat.nl/images/Kustlijnkaartenboek%202013 tcm 174–338110.pdf

 

Verkenning van de veiligheid in Nederland fase 2

11

2006

2015

 
 

5-jaarlijkse evaluatie activiteiten Schelde estuarium conform verdrag met Vlaanderen inzake samenwerken beleid en beheer

11

2012

2013

 
 

PBL: Monitor SVIR

11

2013

2014

 
           

Ander onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

         
 

Waterkwaliteit

12

     
 

PBL: Evaluatie meststoffenwet

12

 

2012

http://www.pbl.nl/publicaties/2012/evaluatie-meststoffenwet-2012-syntheserapport

 

PBL: evaluatie van de nota duurzame gewasbescherming

12

 

2012

http://www.pbl.nl/publicaties/2012/evaluatie-van-de-nota-duurzame-gewasbescherming

 

PBL: Leefomgevingsbalans (1x per 2 jaar)

12

 

2012

http://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/2012/beleidsdoelen-voor-de-leefomgeving

 

Actualisatie initiële beoordeling KRM: beoordeling het bereiken van de goede milieutoestand en daarbij behorende doelen in 2020 n.a.v. het treffen van maatregelen in het kader van bestaand en voorgenomen beleid

12

 

2017

 
 

PBL: Analyse van de milieu- en natuureffecten van Bruggen slaan-Een quick scan

12

 

2012

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/11/09/pbl-rapport-analyse-van-de-milieu-en-natuureffecten-van-bruggen-slaan.html

 

PBL: Kwaliteit voor later 2: evaluatie van het waterkwaliteitsbeleid

12

 

2012

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27625–119-b1.pdf

 

Evaluatie doelmatigheid drinkwatervoorziening (evaluatie van hoofdstuk 5 vd drinkwaterwet ogv art 60 vd drinkwaterwet)

12

 

2016

 

Overig onderzoek

         
 

ILT: de kwaliteit van het drinkwater in Nederland in 2011

12

 

2012

TK 27 625, nr 254, blg 148419.pdf

 

MKBA maatregelen en kosten uitvoering Kaderrichtlijn Mariene strategie

12

2012

2015

 
 

Policy dialoque n.a.v. OESO onderzoek gericht op toekomstige opgaven in het waterbeheer

12

2013

2014

 
 

EC: report from the commission to the EP and the Council on the implementation of the WFD River Basin Management Plans; member state Netherlands

12

 

2012

http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/pdf/CWD-2012–379_EN-Vol3_NL.pdf

 

EC evaluatie over toestand zwemwater in 2012 (jaarlijks)

12

   

http://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/report_2013.html

 

Jaarlijkse voortgangsrapportage waterbeleid in NL over 2011 (water in beeld)

12

 

2012

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/05/14/water-in-beeld-2012.html

 

Diverse rapportages over specifieke stoffen en toestand drinkwater(winning)

12

 

2013

Convocatie AO Waterkwaliteit (http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/

 

RIVM: bescherming drinkwaterbronnen in het nationaal beleid

12

 

2013

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2013/april/Bescherming_drinkwaterbronnen _in_het_nationaal_beleid

 

ILT: bedrijfsvergelijking in de drinkwatersector (benchmark 2012–2013)

12

 

2012

http://www.ilent.nl/Images/Protocol%20Prestatievergelijking%20 Drinkwaterbedrijven%202012_tcm334–328237.pdf

 

ILT: Jaarevaluatie drinkwatertarieven (jaarlijks)

12

     
 

PBL: Monitor SVIR

12

2013

2014

 
           

Ander onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

         
 

Ruimtelijke ontwikkeling

13

     
 

Ontwikkelagenda MKBA- Presentatie MKBA RRAAM

13

 

2012

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2012/11/30/mkba-rraam.html

 

Leefomgevingsbalans PBL (1x per 2 jaar)

13

 

2012

http://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/

 

CPB:Second Opinion MKBA Zuidasdok

13

 

2012

http://cpb.nl/publicatie/second-opinion-op-de-mkba-zuidasdok

 

CPB: kosteneffectiviteitanalyse toekomstige inrichting Afsluitdijk

13

 

2012

TK 32 308, nr 2, blg 121779.pdf

 

Evaluatie onderzoek procesrechtelijke bepalingen Crisis-en herstelwet

13

 

2012

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-168377.html

 

KBA Haaglanden

13

2011

2012

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/05/24/second-opinion-kosten-batenanalyse-mirt-haaglanden.html

 

KBA Rijnland

13

2012

2012

IenM/BSK-2012/78086

 

KBA Zuidasdok

13

2011

2012

TK 32 668 no.2

 

MKBA RRAAM

13

2011

2012

http://www.ecorys.nl/contents/uploads/factsheets/100_1.pdf

 

KEA SMASH

13

2013

2014

http://www.rli.nl/sites/default/files/u21/brief_aan_rli__adviesaanvraag_governance_schipholregio.pdf

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ruimtelijke-ordening-en-gebiedsontwikkeling/gebiedsontwikkeling/amsterdam-schiphol-haarlemmermeer

 

MKBA Zandhonger Oosterschelde

13

2012

2013/4

http://www.rijkswaterstaat.nl/water/plannen_en_projecten/vaarwegen/oosterschelde/oosterschelde_zandhonger/

 

MKEA/MKBA Haalbaarheidsstudie 12-mijlszone

13

2013

2013

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/06/27/quickscan-haalbaarheidsstudie-windparken-binnen-12-mijlszone.html

 

Evaluatie wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken

13

 

2012

TK 33 323, nr 1

 

Evaluatie Basisregistratie Gebouwen

13

2013

2013

http://bag.vrom.nl/basisregistraties-van-het-ministerie-van-infrastructuur-en-milieu/basisregistraties-adressen-en-0

Overig onderzoek

         
           
 

PBL: ex durante evaluatie Wet ruimtelijke ordening (WRO) tweede rapportage

13

 

2012

TK 30 938, nr L, blg 165126 en http://www.pbl.nl/publicaties/2012/ex-durante-evaluatie-wet-ruimtelijke-ordening-tweede-rapportage

 

PBL: ex ante evaluatie SVIR

13

 

2011

http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/ex-ante_evaluatie_structuurvisie_WEB_nieuw.pdf

 

PBL: Monitor SVIR

13

2013

2014

 
 

Gideon monitoring

13

2012

2012

http://www.geonovum.nl/dossiers/kennisdoorstroming/GIDEON/Monitoring

 

Inspire monitor EU

13

2011

2017

http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/182

 

Ex durante Evaluatie AMvB Ruimte 1e tranche

13

 

2017

 
 

Ex durante evaluatie Wet voorkeursrecht gemeenten

13

2015

2015

 
 

Evaluatie ladder voor duurzame verstedelijking

13

2013

2014

 
 

Uitvoeringsmonitor SVIR

13

 

jaarlijks

http://www.pbl.nl/publicaties/2012/monitor-infrastructuur-en-ruimte-2012-nulmeting

 

Plan MER Structuurvisie Ondergrond

13

2013

 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bodem-en-ondergrond/structuurvisie-ondergrond

 

MKBA Structuurvisie Ondergrond

13

2013

 

http://www.centrumpp.nl/Images/Voorstel%20participatieproces %20def._tcm318–328074.pdf

 

Evaluatie doorwerking MER

13

 

2012

http://www.commissiemer.nl/actueel/2013juni/M_e_r__werkt_goed_door_in_besluiten_1

           

Ander onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

         
 

Wegen en verkeersveiligheid

14

     
 

Verslag over de wijze waarop tracéwet is toegepast

14

2013

1013

 
 

Verslag over de wijze waarop de Tracéwet is toegepast (incl. infrastructuurfonds art 12)

14

2015

2015

 
 

Brief TK programma Beter Benutten 14 juni 2011 (bijlage evaluatieresultaten effecten mobiliteitsprojecten)

14,15 en 16

 

2011

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wegen/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/06/14/programma-beter-benutten.html

 

Monitoring en evaluatie «beter benutten»

14, 15 en 16

2012

2013

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wegen/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/12/01/afspraken-over-het-programma-beter-benutten-in-het-bestuurlijk-overleg-mirt-najaar-2011.html

 

Procesevaluatie samenwerking binnen het programma Beter Benutten; interne IenM rapportage Berenschot

14, 15 en 16

 

2012

http://www.beterbenutten.nl/art/uploads/1366882979.PDF

 

Plannen van aanpak voor startbeslissing maatregel Beter Benutten

14, 15 en 16

 

2012

http://www.rijksbegroting.nl/algemeen/gerefereerd/1/7/2/kst172158.html

 

Bereikbaarheidsverklaringen Beter Benutten: doelstellingen sturing Minister/regio/bedrijfsleven

14,15 en 16

 

2012

http://www.platformbeterbenutten.nl/nieuws/47/startsein-beter-benutten-adam/

 

Effectonderzoek Wet Rijonderricht motorrijtuigen

14

2012

2013

http://wetten.overheid.nl/BWBR0024674/geldigheidsdatum_24-07-2013

 

IBO Beheer en Onderhoud

14

2012

2012

TK 33 117, nr 1, blg 175025

 

Evaluatie meerjarenprogramma Geluidsanering

14

2016

2016

 
 

Evaluatie aantal doden en gewonden in het verkeer

14

 

jaarlijks

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/04/24/lichte-daling-verkeersdoden-2012.html

 

NMCA

14

 

Tweejaarlijks vanaf 2015

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/06/14/nationale-markt-en-capaciteitsanalyse-nmca.html

Overig onderzoek

         
 

Mobiliteitsbalans 2012

14

2012

2012

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/11/16/aanbieding-rapport-mobiliteitsbalans-2012-van-het-kennisinstituut-voor-mobiliteitsbeleid-kim.html

 

Mobiliteitsbalans 2013

14

2013

2013

www.kimnet.nl

 

Bereikbaarheidsmonitor hoofdwegennet 2011.

14

2011

2012

DVS

 

TwijnstraGudde: integrale eindrapportage CBR

14

 

2012

TK 29 398, nr 261, blg 96721.pdf

 

Publieksrapportage rijkswegennet

14

 

2012

TK33 400 A, nr. 47

http://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/feiten_en_cijfers/publieksrapportage_rijkswegennet/

 

Maatregelen verkeersveiligheid

14

 

2012

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29398–315.html

 

Alcoholslotprogramma

14

2012

 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkeersveiligheid/alcohol-en-drugs-in-het-verkeer/alcoholslotprogramma

 

APK frequentie

14

 

2012

Kamerstukken II, 2011/12, 29 398, nr. 315

 

ILT: Staat van de transportveiligheid 2011

14

16

17

   

TK 33 400 XII, nr 50, blg 196762.pdf

           

Ander onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

         
 

Openbaar vervoer

15

     
 

Keuzes in kaart

15

 

2012

 
 

Evaluatie sociale veiligheid ov

15

2014

2014

 
 

KBA Amstelveenlijn

15

2012

2012

http://www.amstelveenlijn.nl/userfiles/file/Bijlage%201.4%20-maatsch%20kosten-batenanalyse%20def2.0%208juni12.pdf

 

Evaluatie taxiwet

15

2014

2015

 
 

Evaluatie boordcomputer taxi

15

2015

   

Overig onderzoek

         
 

NMCA

15

2012

2012

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/06/14/nationale-markt-en-capaciteitsanalyse-nmca.html

 

nmca-openbaar-vervoer-deelrapportages

15

2012

2012

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/06/15/nmca-openbaar-vervoer-deelrapportage-bijlage-4.html

 

Ruimte voor de fiets

15

 

3 jaarlijkse monitoring

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/fiets/meer-fietsenstallingen-bij-stations

 

Evaluatie dubbeltariefsysteem taxi

15

2013

2013

 
 

OV-klantenbarometer

15

2013

2013

http://www.ovklantenbarometer.nl/

 

Eindrapport «Krachten bundelen voor toekomstvast doelgroepenvervoer en OV"

15

2013

2013

Bijlage bij TK 25 847 nr. 117

 

Mobiliteitsbalans 2012

15

2012

2012

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/11/16/rapport-mobiliteitsbalans-2012-van-het-kennisinstituut-voor-mobiliteitsbeleid-kim.html

           

Ander onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

         
 

Spoor

16

     
 

Kabinetsreactie op parlementair onderzoek

16

2012

2012

TK 32 707, nr 16

 

Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor

16

2012

2012

TK 32 707 nr. 8–13

 

Evaluatie HSL-Zuid groot project status IF artikel 17

16

PM

PM

TK 22 026

           

Overig onderzoek

         
 

Jaarlijkse evaluatie one stop shop op corridors Rotterdam-Genua en Rotterdam-Lyon

16

2014

   
 

Spoorveiligheid personen/Verkeersslachtoffers op het spoor

16

 

jaarlijks

 
 

Audit security

16

2013

2014

 
 

MER Evaluatie Betuweroute Aspect Sociaal

16

2013

2013

Bijlage bij TK 22 589 nr. 316

 

Impact analyse EU DG Transport

16

2012

2013

http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/evaluations/index_en.htm

 

Mobiliteitsbalans 2012

16

2012

2012

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/11/16/rapport-mobiliteitsbalans-2012-van-het-kennisinstituut-voor-mobiliteitsbeleid-kim.html

           

Ander onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

         
 

Luchtvaart

17

     
 

Evaluatie Schipholbeleid

17

2012

2012

TK 29 665, 176

 

De luchtvaart in het EU-emissiehandelsysteem, gevolgen voor luchtvaartsector, consumenten en milieu

17

2012

2012

TK 21 501-08 nr. 419, blg 159482.pdf

           

Overig onderzoek

         
 

Uitvoeringsagenda Luchtvaartnota

17

2014

2015

 
 

Externe veiligheid

17

2013

2013

http://easa.europa.eu/language/nl/home.php

 

Evaluatie Wet Luchtvaart (tarievenregeling Schiphol)

17

2012

2012

TK 33 231, nr 1, blg 163097

 

Veiligheidsonderzoek Luchtvaart Nederland

17

2011

2012

Kamerstukken II, 2012/13, 31 936, nr. 117; https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31936–117.html

 

Beleidsagenda luchtvaartveiligheid

17

2015

2016

 
 

Evaluatie subsidie Knowledge & Development Center (KDC)

17

2017

2017

 
           

Ander onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

         
 

Scheepvaart

       
 

Evaluatie Loodsenwet/toezicht ACM

18

2013

2013

https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/11402/Autoriteit-Consument-en-Markt-verlaagt-vergoeding-vermogenskosten-Loodswezen/

 

Evaluatie beleidsbrief zeevaart «verantwoord varen en een vitale vloot»

18

2013

2013

 
 

Evaluatie van fiscaal maritiem beleid met financiën

18

2013

2013

 
 

KBA Volkeraksluizen

18

2013

2013

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/04/02/minister-schultz-verkort-wachttijden-bij-volkeraksluizen.html

 

KBA Twentekanalen

18

2013

2013

http://www.rijkswaterstaat.nl/water/feiten_en_cijfers/vaarwegenoverzicht/twentekanalen/

 

CPB:Second opinion KBA Zeetoegang IJmond

18

 

2012

http://cpb.nl/publicatie/second-opinion-kba-zeetoegang-ijmond

 

Evaluatie subsidieregeling Zeehaveninnovatieproject IF artikel 15

18

2014

2015

 
 

Evaluatie Quick wins binnenhavens IF artikel 15

18

2016

2017

 
 

Evaluatie Project Mainport Rotterdam (evaluatie status groot project) IF artikel 17

18

2013

2013

TK 24691

Overig onderzoek

         
           
 

Veiligheid scheepvaart en binnenvaart

18

2012

2012

Bevorderen eigen verantwoordelijkheid van binnenvaartsector voor veiligheid, 16 november 2011; auteur: TwijnstraGudde.

 

Netwerk vaarwegen

18

 

2012

Een separate evaluatie is geschrapt. Wordt meegenomen in de doorlichting van het kernnetwerk van de topsector Logistiek.

           

Ander onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

         
 

Klimaat

19

     
 

Tegengaan klimaatverandering Actualisatie referentieraming

19

 

2012

www.pbl.nl/publicaties/2012/referentieraming-energie-en-emissies-actualisatie-2012

 

Hernieuwbare energie: evaluatie Europese richtlijn

EZ

   

http://ec.europa.eu/energy/studies/index_en.htm

 

PBL: Basispad voor de thema’s bereikbaarheid, klimaat en energie en natuur

19

 

2012

http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/PBL%20notitie%20basispad%20KiK%20 voor%20bereikbaarheid%20energie%20 en%20klimaat%20en%20natuur.pdf

 

MKBA CO2 emissie reductie maatregelen (kosteneffectief klimaatbeleid naar 2050)

19

2011

2012

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/05/22/rapport-kosten-en-baten-van-co2-emissiereductie-maatregelen.html

 

Lokale klimaatinitiatieven

19

2013

2015

 
 

TNO:Determination of Dutch NOx emissions factors for Euro 5 diesel passenger cars

19

 

2012

http://www.tno.nl/content.cfm?context=thema&content= prop_publicatie&laag1=894&laag2=914& laag3=105&item_id=925

 

KPLUSV:Evaluatie klimaatakkoorden

19

 

2012

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/11/19/aanbieding-eind-evaluaties-klimaatakkoorden-rapportage-evaluatie-klimaatakkoorden-deel-1-eindmoitor.html

 

Tussentijdse evaluatie locale klimaatagenda 2011–2012

19

 

2012

Tussentijdse evaluatie Lokale Klimaatagenda 2011–2012 bijlage bij TK 32 825 nr 45

 

Ecofys:kosten, baten en effectiviteit van Domestic Offset systemen

19

 

2012

Bijlage bij TK 32 667 nr. 25

 

ECN: Evaluatie Besluit Emissie-eisen middelgrote stookinstallaties

19

2012

2013

Bijlage bij TK 29 383 nr. 211

 

Kabinetsreactie op parlementair onderzoek naar klimaat

19

2013

2013

TK 33193

 

MIA/VAMIL

19

 

2013

 

Overig onderzoek

         
 

RIVM:Greenhouse Gas emissions in the Netherlands 1990–2010

19

 

2012

http://www.rivm.nl/en/Documents_and_publications/Scientific/Reports/2012/april/Greenhouse_Gas_Emissions_in_the_ Netherlands_1990_2010_National_ Inventory_Report_2012

 

RIVM:Emissions of transboundary airpollutant in the Netherlands 1990–2010

19

 

2012

http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/680355008.html

 

Voortgang klimaatbeleid in de balans voor de leefomgeving

19

 

2 jaarlijks

http://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/2012/beleidsdoelen-voor-de-leefomgeving

           

Ander onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

         
 

Geluid

20

     
 

Swung IenII

20

2015

2015

 

Overig

         
 

Implementatierapport richtlijn omgevingslawaai COM(2011) 321 final of 1 June 2011

20

2011

2012

http://ec.europa.eu/environment/noise/home.htm

           

Ander onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

         
 

Lucht

20

     
 

PBL:Kosten- en baten van strengere emissieplafonds voor luchtverontreinigende stoffen

20

 

2012

http://www.pbl.nl/publicaties/2012/kosten-en-baten-van-strengere-emissieplafonds-voor-luchtverontreinigende-stoffen

 

PBL: beoordeling milieueffecten en gezondheidsbaten van een beheersgebied voor stikstofoxiden in de Noordzee

20

 

2012

http://www.pbl.nl/publicaties/2012/beoordeling-van-de-milieueffecten-en-gezondheidsbaten-van-een-beheersgebied-voor-stikstofoxiden-in-de-noordzee

 

Eindevaluatie NSL

20

 

2017

 

Overig onderzoek

         
 

PBL: Grootschalige concentratie-en depositiekaarten Nederland rapportage 2012

20

 

2012

http://www.pbl.nl/publicaties/2012/grootschalige-concentratie-en-depositiekaarten-nederland-rapportage-2012

 

Jaarlijks monitorrapport NSL

20

   

TK 30 175, nr 130, blg 146685

 

Verbeteren luchtkwaliteit, NEC plafonds

20

 

2012

www.pbl.nl/publicaties/2012/kosten-en-baten-van-strengere-emissieplafonds-voor-luchtverontreinigende-stoffen

           

Ander onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

         
 

Duurzaamheid

       
 

Voortgangsrapportage uitvoering Landelijk Afval Plan

21

–-

--

Een aparte voortgangsrapportage LAP is dit jaar niet opgesteld en komt er ook niet meer. Want een dergelijke rapportage is niet nodig gelet op de brieven die aan de Kamer zijn gestuurd over de voortgang van het afvalbeheer en de lopende wijzigingsprocedure van het LAP.

Voor de voortgang van de uitvoering van (delen van) het LAP wordt verwezen naar de volgende documenten:

– Brief van 6 juni 2012 (30 872, nr. 112), waarin met name wordt gerapporteerd over de voortgang van het programma «Meer waarde uit afval» van 25 augustus 2011 (30 872, nr. 79).

– Brief van 15 april 2013 (30 872, nr. 132, waarin wordt gerapporteerd over de stand van zaken van de uitvoering van diverse toezeggingen en moties.

– Inspraaknotitie wijziging Landelijk afvalbeheerplan 2009–2012 (wordt gepubliceerd in de tweede helft van 2013), waarin wordt aangegeven hoe en waarom het geldende LAP wordt gewijzigd.

– Verder is in diverse brieven aan de Kamer gerapporteerd over afzonderlijke afvalstromen, zoals verpakkingsafval, bunkerolie, microplastics, enz.

De voortgang van het LAP komt ook nadrukkelijk aan de orde bij het vormgeven van het programma «Van afval naar grondstof» (VANG). De voortgang van de uitvoering van het huidige afvalbeheer zal namelijk mede bepalend zijn voor de activiteiten die binnen VANG worden uitgevoerd.

 

Ex-ante-evaluatie ontwikkelingsrichtingen mestbeleid op realisatie milieudoelen voor de veehouderij

21

2013

2013

Brief van Staatssecretaris van EZ mede namens Staatssecretaris van I&M aan de TK dd 18 januari 2013 (samen met EZ, I&M trekker)

 

Evaluatie Green Deals ism EZ

 

2013

2013

 
 

Ex-ante evaluatie Circulaire economie (inclusief consumentenbeleid en Van Afval naar Grondstof (VANG))

21

2013

2013

 
 

Evaluatie instrument duurzaam inkopen

21

2013

2013

 
 

Evaluatie ketenaanpak

21

2013

2013

 
 

Voortgangsrapportage op grond van biocideverordening

21

2014

2015

 
 

Ex ante:Fundamentele herziening besluit bodemkwaliteit

21

2015

2016

 
 

Evaluatie Activiteitenbesluit milieubeheer mbt landbouwactiviteiten

21

2015

2016

 
 

Nitraatrichtlijnrapportage (evaluatie nitraatrichtlijn)

21

2016

2016

 
           

Overig onderzoek

         
 

Monitor verpakkingen

21

 

2012

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/01/24/rapport-nedvang-monitoring-verpakkingen-resultaten-2011.html

 

National ecosystem assessment

21

2013

nvt

 
 

PBL ea:monitor duurzaam Nederland

21

 

2014

http://www.pbl.nl/publicaties/2011/monitor-duurzaam-nederland-2011

           

Ander onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

         
 

Externe veiligheid

22

     
 

Bureau KLB evaluatie Reach

22

 

2012

TK 21 501-08, nr 369

           

Overig onderzoek

         
 

Quick scan BRZO bedrijven;steekproef 2011

22

 

2012

TK 26 958, nr 108, blg 123745

 

Van Seveso 2 naar Seveso 3: review

22

 

2012

http://ec.europa.eu/environment/seveso/review.htm

 

Derde vijfjaarlijkse evaluatie resultaten beleid prioritaire stoffen

22

2016

2016

 
           
 

Tweede tussentijdse evaluatiedoelstelling vernieuwing stoffenbeleid (REACH/SOMS)

22

2013

2014

 
 

Tussentijdse evaluatie omgaan met risico’s van nanotechnologie

22

2015

2015

 
 

Vierjaarlijkse evaluatie Nationale aanpak Milieu en Gezondheid

22

2013

2013

Bijlage bij TK 28 089 nr. 27

 

Vierjaarlijkse wettelijke evaluatie Commissie Genetische Modificatie

22

2015

2015

 
 

Evaluatie van de BRZO (RUD)structuur

22

2013

2014

 
 

Evaluatie Activiteitenbesluit

22

2012

2013

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/12/18/reactie-op-verslag-inzake-ontwerpbesluit-derde-tranche-activiteitenbesluit-milieubeheer.html

           

Overig onderzoek

         
 

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

23

     
 

Belang Eurometsat satellieten voor KNMI

23

2012

 

http://www.knmi.nl/cms/content/95298/nieuwe_serie_meteosat-weersatellieten

 

Verkenning toekomst KNMI en heroverweging wet KNMI

23

 

2012

TK 32 379, nr 8

 

Evaluatie wet taken metereologie en seismologie

23

2018

   
           
 

Handhaving en toezicht

24

     
 

Publicitair jaarverslag obv meerjarenplan ILT (jaarlijks)

24

 

2012

http://www.ilent.nl/actueel/inspectie_leefomgeving_en_ transport_publiceert_meerjarenplan_ 2013_2017.aspx

 

Staat van de transportveiligheid

24

 

2012

http://www.ilent.nl/organisatie/publicaties/staat_van_de_transportveiligheid/

 

Evaluatie taakoverdracht KIWA

24

 

2012

Bijlage bij TK 33 000 XII, nr 133

 

Evaluatie baten-en lastendienst IVW

24

 

2012

Bijlage bij TK 31 534, nr 4

           
 

BDU Verkeer en Vervoer

25

     
 

Inzicht in besteding gelden BDU verkeer en vervoer

25

 

2010

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2010/04/26/20102724-inzicht-in-besteding-gelden-bdu-verkeer-en-vervoer.html

 

Nader rapport WGR plusgebieden

25

 

2013

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/06/18/nader-rapport-wgr-plusgebieden.html

 

Evaluatie subsidie zoetwaterveren

25

 

2012

Bijlage bij TK 33 000, nr 66

 

Uitvoeringsregeling en beleidsregel BDU verkeer en vervoer

25

 

2013

http://wetten.overheid.nl/BWBR0018109/ geldigheidsdatum_26-07-2013#BijlageI

Toelichting:

Bij MIRT projecten en de te nemen voorkeursbeslissingen ligt altijd een MKBA ten grondslag. Deze wordt bij de voorkeursbeslissing openbaar. Over de voortgang van de besluitvorming over MIRT projecten wordt de Tweede Kamer ieder half jaar geïnformeerd via een rapportage.

De onderzoeks- en adviesrapporten m.b.t. de totstandkoming van de omgevingswet staan op pleio (https://omgevingswet.pleio.nl/pages/view/361708/onderzoeksrapporten en

https://omgevingswet.pleio.nl/pages/view/361455/adgviesrapporten

KIM publiceert haar rapporten op http://www.kimnet.nl

PBL publiceert haar onderzoeken op de site http://www.pbl.nl

ILT publiceert haar rapporten op http://ilent.nl/

Licence